Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - ORDENANZA REGULADORA E FISCAL DAS PLANTACINS E CORTAS DE ESPECIES VEXETAIS NO CONCELLO DE CARIO.

Publicación provisional : 14-02-2003 BOP N 37 -- Publicación definitiva : 14-02-2003 BOP N 37
Redacción Aplicable desde 14-02-2003

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos
 - Ttulo I: xeneralidades
 - Captulo nico: fundamento legal, obxecto e definicins
 - Ttulo II: sobre as plantacins.
 - Captulo 1 : condicins xerais.
 - Captulo 2 : Operacins previas s plantacins
 - Captulo 3 : condicins das plantacins
 - Captulo 4 : Mantemento das Plantacins
 - Ttulo III: cortas e sacas.
 - Captulo III.1 : cortas
 - Captulo III.2 : Sacas
 - Captulo III.3 : Deterioros, danos a terceiros e limpeza.
 - Ttulo IV: Proteccin de Especies Vexetais
 - Ttulo V: Rxime de autorizacins e licencias.
 - Captulo V.1 : Plantacins e cortas.
 - Captulo V.2 : Actividades extractivas.
 - Captulo V.3.-Rxime fiscal.
 - Ttulo VI: Disciplina e responsabilidades.
 - Captulo VI.1 : Vixilancia e inspeccin.
 - Captulo VI.2 : Infraccins e sancins.
 - Captulo VI.3 : Responsabilidades e suspensin de actividades.
 - Disposicin transitoria.
 - Disposicin final.
 - ANEXO
   
  Exposicin de motivos  
 

O Municipio de Cario pose un gran potencial madeireiro debido, entre outras cousas, a que mis do 60% do territorio municipal monte, anda que nas cotas mis altas o aproveitamento forestal baixo pola dureza da climatoloxa. Mais o monte ten outros moitos valores, que non estn suficientemente desenvolvidos e que poden xerar altos recursos econmicos para os propietarios. Entre estes valores pdense mencionar o micolxico, de madeiras de calidade, de plantas medicinais, apcola, gandeiro, as como, e non poda ser menos o uso pblico e de recreo, e igualmente que serve de berce para os cursos de auga, que alimentan s distintos ncleos de poboacin municipais.

O aproveitamento dos distintos recursos ten que ser compatible na medida que non se obstaculicen entre eles ou que a explotacin dun impida ou merme o potencial de outros.

A explotacin forestal tradicional, actualmente potenciada co uso de grande maquinaria, realzase sen ter en conta os outros recursos, producindo devaluacin das condicins ambientais que impiden o seu adecuado desenvolvemento. Sen olvidarnos do deterioro de vas, contaminacin das augas, degradacin de solos e paisaxe, etc. Todo ilo fai que tal sistema de explotacin, non sendo o econmicamente mis rentable, sexa altamente impactante no entorno, propicie mltiples reclamacins dos vecios afectados e por tanto necesite unha regulacin.

Mais esta ordenanza tenta ir un pouco mis al da mera regulacin das condicins de corta e saca das explotacins forestais. En efecto o avance das plantacins forestais en terreos tradicionalmente agrcolas ou perto deles, ou perto das vivendas, dos ncleos de poboacin, de elementos do patrimonio arqueolxico, relixioso, cultural, paisaxstico ou medioambiental, de fontes, mananciais ou cursos de auga ou perto de vas e estradas, fai necesaria unha regulacin das plantacins forestais que tea en conta todos os elementos a protexer, produza as menores molestias posibles cidadana e oriente as actividades cara un desenvolvemento global do agro.

Mais non so as plantacins forestais poden producir disonancias. A realizacin de sebes d lugar a mltiples reclamacins, tanto pola distancia s estremeiros ou s vas como polo tipo de especie usada. A plantacin de especies ornamentais ou agrcolas non axeitadas e prximas s lindes, a plantacin de especies invasivas e a utilizacin de productos qumicos e velenos prximos a cultivos tradicionais, tamn produce molestias e incomodidades s vecios.

A Lei de Proteccin Ambiental de Galicia contn, entre os seus principios, o da utilizacin racional de defensa dos recursos naturais e da paisaxe (artigo 2.c) e os concellos teen entre as sas obrigas, a proteccin do medio ambiente, artigo 25 da Lei reguladoras das bases de rxime local, podendo realizar actividades complementarias propias de outras administracins pblicas. A mellora ambiental, inclundo a reduccin de incendios forestais e a prevencin dos seu danos sobre as persoas e as sas vivendas, as como a necesidade de garantir axeitadamente os dereitos dos titulares doutras actividades sociais e econmicas, fan necesaria a regulacin das plantacins.

Polo tanto, consonte o establecido no artigo 591 do Cdigo Civil e no Decreto 2661/1967 do 19 de Outubro (BOE 4/11/67), de acordo cos usos establecidos no Plan Xeral de Ordenacin Municipal e de acordo cos artigos 25, 28 e 49 da Lei 7/1985 de 2 de Abril, reguladora das bases de rxime local e cos artigos 46 e 47 do Regulamento das facendas locais e a aplicacin das facultades conferidas, establcese esta ordenanza reguladora de diversos aspectos da xestin das plantacins e cortas de especies vexetais que afectan medio ambiente, convivencia vecial e s bens pblicos do municipio de Cario.

   
  Ttulo I: xeneralidades  
 

   
  Captulo nico: fundamento legal, obxecto e definicins 
 

Artigo 1. : Fundamento legal, obxecto e meto territorial.

De conformidade co disposto nos artigos 591 do Cdigo Civil e 25, 28 e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do rxime local, e no Decreto 2661/1967, do 19 de outubro, o Concello de Cario establece a presente ordenanza non fiscal reguladora das plantacins e cortas de especies vexetais e das distancias que deben manter a respecto ds edificacins, cursos de auga, fontes e mananciais e doutras plantacins, cultivos ou explotacins, sendo o seu meto territorial todo o trmino municipal.

Decreto 81/1989 da Xunta de Galicia sobre plantacin de eucaliptos.

Artigo 2. : Clasificacin das especies.

s efectos desta ordenanza, e en funcin da altura que poden acadar, a invasividade e extensin que poden ter as races, realizarase a seguinte clasificacin, non exhaustiva, das especies vexetais.

2.1.-Especies arbreas:

Clase 1.-Especies invasivas e de alto risco.

Clase 1.1.-Eucalipto (xnero Eucalyptus) en calquera das sas variedades.

Clase 1.2.-Frondosas: chopos, lamos (Populus), olmo (ulmus), as acacias (rubina seudo acacia e mimosa: acacia dealbata), populus alba (chopo)...

Clase 2.-Conferas.

Clase 2.1.-Pieiro, abeto...

Clase 2.2.-Tuia, ciprs, teixo...

Clase 3.-Frondosas de crecemento lento.

Clase 3.1.-Faia, Bidueiros, Carballo, e similares.

Clase 3.2.-Castieiro, Nogueira, Cerdeira

Clase 4: Froiteiras: Macieira, pereira, pexegueiro, etc.

2.2.-Especies arbustivas:

Clase 5.-Arbustivas.

Clase 5.1.-Loureiro romano.

Clase 5.2.-Abeleira, ruscus, etc.

2.3.-Outras especies vexetais:

Clase 6: Comprende todas aquelas especies existentes no municipio xa sexan autctonas ou alctonas, de cultivo, de pastizais ou propias dos distintos ecosistemas naturais do Municipio.

Artigo 3. : definicin de usos.

s efectos da presente ordenanza establcense e defnense os seguintes usos:

1. Uso forestal: aquela actividade de cultivo de terras que ten como obxectivo principal a obtencin de madeira para os fins que o propietario considere oportunos. As densidades podern ser incluso inferiores a un exemplar cada metro cadrado.

2. . Agrario: aquela actividade de cultivo de terras que ten como obxectivo principal o aproveitamento das partes dos vexetais, distintos da madeira, xa sexan races, froitos, follas, sementes ou partes destes, para fins alimentarios, gandeiros ou os que o propietario considere oportunos. fin da vida da planta pdese aproveitar a madeira. As densidades en caso de especies arbreas non podern ser inferiores a un exemplar por cada catro metros cadrados, ags xustificacin razoada e apoiada tecnicamente. Este uso segundo a forma e extensin do cultivo pdese clasificar en uso agrario intensivo (aquel que emprega maquinaria, extensins grandes de terra, mono cultivos superiores a un ferrado, 444 m2, e emprega gran cantidade de productos qumicos artificiais), uso agrario tradicional (especies tradicionais en pequenas extensins,menores de un ferrado, empregando ocasionalmente productos qumicos) e uso agrario biolxico (non empregando ningn tipo de producto qumico artificial).

3. Ornamental: conxunto de un ou varios exemplares dunha mesma ou distinta especie vexetal nunha disposicin ou forma que por si mesmo ou en combinacin co entorno contea un valor esttico.

4. Sebes: Conxunto de exemplares dunha mesma ou distinta especie vexetal que dispostos de forma lial tean como obxecto a delimitacin, peche ou ocultamento dunha finca.

5. Medioambiental: Conxunto de exemplares dunha mesma ou distinta especie vexetal autctona que ten como obxecto principal o desenvolvemento dun ecosistema particular sustentable.

Artigo 4. : elementos a protexer.

Os distintos tipos de elementos a protexer son:

a) Ncleos de poboacin e edificios residenciais:

a.1) Ncleos de poboacin definidos polo Plan Xeral de Ordenacin Municipal.

a.2) Vivendas e edificios residenciais., non considerndose as edificacins auxiliares separadas da vivenda propiamente dita, non adicadas a uso residencial.

b) Fontes mananciais e regatos:

b.1) En xeral.

b.2) Mananciais e regatos de toma de auga para uso pblico ou privado.

c) Os ros do municipio: Forte, Seixo, Zarza, Sismundi, Chancela, Lourido, Macieiras, Morela, Barreiros, Lama, Maguleiro, Soutullo, etc.

d) Costa.

e) Cultivos.

e.1) Agrcolas en xeral.

e.2) Pastizais, praderas, campos.

e.3) Cultivos forestais Clase 1 e 2.

e.4) Cultivos de especies Clase 3.

e.5) Cultivos de especies Clase 4.

f) Vas.

f.1) Camios privados e serventas.

f.2) Estrada CP-6121 de cario a Mera.

f.3) Estrada CP-2205 de Cario a San Andrs de Teixido.

f.4) Resto das vas pblicas: camios, pistas, estradas, etc.

g) Instalacins de servicios pblicos: auga, saneamento e electricidade tanto en terreos pblicos coma privados.

g.1) Lias Areas.

g.2) Canalizacins Subterrneas.

h) Patrimonio histrico, arquitectnico, relixioso e cultural:

h.1) Pazos, Igrexas, Capelas, Pombais, etc.

h.2) Cemiterios, Hrreos, etc.

h.3) Cruceiros, petos de nimas e similares.

i) Patrimonio histrico arqueolxico.

j) Patrimonio natural: O comprendido polas zonas de proteccin medioambiental, e aqueles conxuntos de sigularidade medioambiental non recollido como tal polo Plan Xeral.

k) reas recreativas, miradores, merendeiros, areas, praias, etc.

l) Itinerarios de especial interese paisaxstico, medioambiental.

Artigo 5. : Medicins das distancias.

1.-As especies vexetais debern de manter distancias de separacin cos elementos a protexer indicados no artigo anterior.

2.-Para a medicin das distancias tomarase o punto central de cada tronco, fuste ou talo da especie vexetal ata a parte mis prxima do elemento a protexer.

3.-Como parte mis prxima se entende:

De ros, regatos, pozos e mananciais, o borde exterior da cal do ro, manancial ou do pozo.

Da costa a Lia de D.P.M.T.

De camios de ps e sendeiros: 0,5 m do eixe do camio.

De camios de carro: 1,00 m do eixe do camio.

De estradas e pistas: o borde da pista ou cuneta se conta con ela. En ningn caso poder ser inferior a 4,00 m do eixe.

De elementos arqueolxicos ou arquitectnicos: a rea de proteccin integral se existe e se non o polgono formado por unha lia recta que una as partes mis externas do elemento.

Das vivendas: o polgono formado por unha lia recta que una as partes mis externas do edificio que sirva de residencia e corpos solidarios.

Dos ncleos de poboacin: a delimitacin do ncleo establecida polo Plan Xeral de Ordenacin Municipal.

Dos metos de proteccin medioambiental: a delimitacin establecida polo Plan Xeral de Ordenacin Municipal.

4.-A medicin das distancias das especies vexetais s distintos elementos protexidos efectuarase da forma seguinte:

1 ) Distancias a ncleos e edificios residenciais, cultivos, patrimonio arquitectnico, relixioso, cultural e natural e reas recreativas:

a) En pendentes medias de at o 100% (45 ) a medicin realizarase pola pendente natural do terreo.

b) En pendentes medias superiores incrementaranse as distancias nun 50%.

c) En cortes verticais do terreo, e con pendentes superiores a 65 , considerarase como un continuo sumando as distancias inferior (at o p), a proxeccin horizontal do talmud e a distancia superior, at acadar a distancia mnima establecida. A distancia desde a plantacin borde superior sempre ser superior a 10 m, ags que circunstancia xeolxica desfavorable aconselle unha distancia maior.

2 ) Distancias s outros elementos:

Neste caso a distancia medirase en proxeccin horizontal, desde a parte mis prxima do elemento a protexer.

Artigo 6. : Compatibilidade de usos e especies vexetais.

Clases de EspeciesUsos
ForestalAgrarioOrnamentalSebes
Clase 1 EucaliptoAdmitidoNon AdmitidoAdmitidoNON Admitido
Clase 2 PieiroAdmitidoNon AdmitidoAdmitidoAdmitido
Clase 3 Frondosas.AdmitidoCondicionado (1)AdmitidoCondicionado (2)
Clase 4 FroiteirasAdmitidoAdmitidoAdmitidoAdmitido
Clase 5: Loureiro romano, abeleiraAdmitidoAdmitidoAdmitidoAdmitido
(1) Condicionado a especies explotables desde o punto de vista agrario.
(2) Condicionado a especies que pola sas caractersticas morfolxicas podan formar sebes.

Artigo 7.-Xestin e inspeccin.

1.-O Concello, a travs da Alcalda ou Concellera en quen delegue, xestionar e supervisar o cumprimento das actividades reguladas na presente ordenanza mediante os Servicios Tcnicos Municipais.

2.-A vixilancia material e inspeccin do cumprimento, ags de nomeamento expreso, ser a cargo da Polica Local, a cal se dotar dos medios materiais necesarios.

   
  Ttulo II: sobre as plantacins.  
 

   
  Captulo 1 : condicins xerais. 
 

Artigo 8 : sometemento a licencia.

1.-Sen prexuzo das autorizacins esixidas pola lexislacin sectorial que corresponda, deberase obter a correspondente autorizacin ou licencia municipal, nos trminos que se indican no Ttulo V da presente ordenanza, para realizar calquera plantacin de calquera especie para calquera dos usos que se establecen na presente ordenanza.

2.-Exceptanse do cumprimento do punto anterior:

a) Os cultivos agrcolas tradicionais de pequena entidade.

b) As replantacins forestais menores de cinco ferrados, sempre que non estean na zona de polica de augas, de servidume de proteccin de costa ou de calquera zona de cautela ou proteccin establecida polo Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Cario.

C) Os conxuntos ornamentais que ocupen menos de 30 m2.

3.-s efectos do punto anterior e en xeral do establecido nesta ordenanza:

a) Entenderse por cultivo agrcola tradicional de pequena entidade aquel que se realiza con especies agrcolas empregadas tradicionalmente na zona, nunha superficie non superior a un ferrado.

b) De acordo coa equivalencia tradicional neste municipio, considerarase que un ferrado equivale a unha superficie de 444 m2.

Artigo 9 : tipos de plantacins

1.-s efectos da presente ordenanza definiranse os seguintes conceptos referidos s plantacins:

Replantar: Accin e efecto de plantar ou sementar especies vexetais que xa existan con anterioridade ou historicamente, anda que non sexan as que se daban potencialmente no territorio.

A estes efectos, considerarase tamn como replantacin o nacemento espontneo e os rebrotes que resulten da corta das plantacins existentes a partir da entrada en vigor da presente ordenanza.

Rexenerar proporcionar especies vexetais tradicionais que constiten a potencialidade do territorio dentro dunha rea que sufriu algn tipo de alteracin.

Repoboar poboar un territorio con especies vexetais das que non se ten coecemento histrico da sa existencia nese lugar. Se a replantacin realzase con especies arbreas ou arbustivas para uso forestal chamarase reforestacin.

Artigo 10 : Usos admitidos e prohibidos

1.-Non se podern mudar os usos primarios dos terreos contemplados no Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Cario (PX), ou aqueles que tradicionalmente se vean realizando nunha zona concreta anda que non estea as recollido no PX. Neste sentido non se entender como uso tradicional a plantacin de eucaliptos.

2.-Para as plantacins teranse en conta as compatibilidades de usos e especies vexetais indicadas no artigo 6 desta Ordenanza.

3.-Prohbense as plantacins forestais en solo urbano, e ncleos rurais.

4.-As mesmo, prohbense as plantacins forestais en zonas tradicionalmente adicadas a labrado, cultivo, prados ou pastizais.

5.-En caso de que ditas zonas estean na actualidade cualificadas polo Plan Xeral de Ordenacin Municipal como de proteccin forestal, necesitarase autorizacin ou acordo escrito da totalidade dos propietarios das fincas de cultivos agrcolas situados distancia de 60 m desde a plantacin.

6.-As sebes poderanse levar a cabo en calquera tipo de cualificacin.

Artigo 11.-Novas plantacins forestais.

1.-s efectos desta Ordenanza entenderase por novas plantacins ou primeiras repoboacins todas as plantacins, ou sementeiras, de especies forestais sobre solos que, durante os ltimos cincuenta anos, non estivesen sensiblemente cubertos por rbores das mesmas especies cs que se tratan de introducir, e todas aquelas que se pretendan executar sobre terreos que nos ltimos dez anos estivesen desarborados.

2.-As novas plantacins de eucaliptos que supoan mis de cinco hectreas de masa continua debern solicitar, previamente licencia municipal, autorizacin de plantacin, nos trminos establecidos no artigo 2.1 do Decreto 81/1989 do 10 de maio, da Consellera de Agricultura.

3.-Estarn suxeitas realizacin de estudio do impacto ambiental as primeiras repoboacins que podan entraar riscos de graves transformacins ecolxicas negativas, nos termos establecidos no apartado 11 do anexo Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliacin de impacto ambiental para Galicia.

Existir risco (entndese por risco a probabilidade de ocorrencia) de grave transformacin ecolxica cando se dea algunha das circunstancias establecidas no pto. 11 do anexo antedito e especialmente as seguintes:

-A destruccin parcial ou eliminacin de exemplares de especies protexidas ou en vas de extincin.

-A destruccin ou alteracin negativas de valores singulares botnicos, edficos, etc.

-A previsible regresin en calidade de valores edficos cunha recuperacin que non previsible en prazo medio.

-As accins das que se poida derivar un proceso erosivo incontrolable, ou que se produzan perdas de solo superiores s admisibles en relacin coa capacidade de rexeneracin do solo.

4.-Igualmente estarn suxeitas realizacin do estudio de impacto ambiental os proxectos de agricultura e silvicultura relacionados no Anexo I no Grupo 1 A), B), C), e D), e no Grupo 9 A) e no grupo 9 B), que se desenvolvan en zonas especialmente sensibles ou na zona de proteccin medioambiental includa no convenio de Ramsar, e aqueles non includos no Anexo I, se as o decide o rgano ambiental, do Anexo II no Grupo 1 B) e D) e Grupo 9 K) 5 da Lei 6/2001, de 8 de Maio, de modificacin do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de Xuo, de Avaliacin do Impacto Ambiental.

Artigo 12.-Especies estraas.

1.-Consideraranse especies estraas aquelas que non estean clasificadas como comns no catlogo municipal de especies, ou que sexan determinadas como tales polos servicios tcnicos municipais segundo os criterios cientficos mis comns por non ser tradicionais da zona.

2.-No proceso de conservacin, repoboacin e rexeneracin dos solos clasificados como de proteccin medioambiental, prohbese o emprego de especies estraas respectivo sector que danen o carcter da paisaxe e o equilibrio ecolxico.

3.-Prohbense especialmente en todo o territorio municipal, co fin de evitar a contaminacin xentica e preservar as variedades autctonas, as plantacins de calquera tipo con variedades producto de manipulacins de enxeera xentica.

Artigo 13.-Repoboacins.

1.-Queda prohibida calquera plantacin que supoa a substitucin de especies de frondosas de crecemento lento, resinosas ou conferas, por especies do xnero eucalipto ou especies invasivas de alto risco, Clase 1.

2.-Isto e con mis razn atingue tamn s includas nas reas de vexetacin natural de ribeira.

3.-A repoboacin de bosques de resinosas ou conferas, por frondosas requirir a autorizacin do Concello, que analizar as razns da repoboacin e a mellora do ecosistema.

No caso de existir razns para tal substitucin o Concello non a conceder sen o previo estudio detallado da solicitude e da zona, valorando a potencialidade micolxica da mesma. En todo caso requirir previo informe da Direccin Xeral de Montes e Medio Natural. Nunca se conceder tal substitucin se a zona a repoboar ou foi zona de valor micolxico nalgunha tempada dos ltimos cinco anos.

4.-As mesmo simultaneamente rendibilidade das repoboacins forestais feitas con especies estraas e de crecemento rpido, valorarase polas administracins competentes a promocin das especies correspondentes vexetacin potencial natural da comarca, co fin de favorecer a rexeneracin do equilibrio paisaxstico e ecolxico da zona forestal do Concello.

5.-A substitucin de especies da Clase 1 e 2.1, por calquera outra clase supoer a retirada, s distancias establecidas, das plantacins dos predios colindantes, na prxima corta ou como mximo no prazo de tres anos.

Artigo 14. Rexeneracins.

1.-Co fin de asegurar as subespecies, razas, estirpes e xenotipos propios de cada zona, as plantas para as rexeneracins, que por tanto debern seren autctonas, adquiriranse en viveiros prximos zona, esixndose certificados de orixe da semente que garantan que as variedades de semente autctona sexan as propias do lugar, ou o mis cercana posible a este. Farase especial fincap en que as sementes e esqueixes das especies producidas nun determinado viveiro sexan de orixe silvestre, dicir, recolleitos en montes e vales, nunca en xardns, parques ou zonas de cultivo.

2.-Para mellor garanta dos exemplares, o Concello de Cario, crear un viveiro municipal realizado con sementes do municipio, ou dos municipios colindantes para aquelas especies extinguidas.

3.-Nas rexeneracins prohbese a plantacin dos exemplares en ringleiras aliadas con fin de evitar o forte impacto paisaxstico e sensacin de artificiosidade.

4.-As plantacins realizaranse en bandas discontinuas, de 2 a 3 m de anchura, ou outras xustificadas tecnicamente, seguindo as curvas de nivel. A separacin das faixas ser de 10 ou 12 m, ags xustificacin tcnica que aconselle outras distancias.

5.-A preparacin previa do terreo, unha vez taladas as rbores forneas, consistir unicamente na retirada puntual e trituracin das rbores cadas e un desbroce selectivo do matorral eliminando unicamente a sa parte area sen afectar seu sistema radical nin subsolo. Neste sentido prohbese o destoconamento por desenterrado, permitndose a queima dos mesmos.

6.-As plantacins realizaranse nas bandas, previamente realizadas mediante desbroce superficial, abrindo manualmente ocos ou covos e distanciando os ps como mnimo 6 m, e intercalando sementes das especies correspondentes.

   
  Captulo 2 : Operacins previas s plantacins 
 

Artigo 15. : accesos.

1.-As aperturas de pistas forestais ou agrcolas para acceder s terreos a plantar est suxeita autorizacin dos organismos competentes (augas, Medio Ambiente, Agricultura, Costas, etc.), as como do Concello de Cario.

2.-Realizaranse as drenaxes ou gabias necesarias para que a auga de chuvia se distriba e sexa sumida polo propio terreo.

3.-Cando as pistas se fagan en terreos con forte pendente, minimizaranse os efectos de escorrentas, lixiviados e erosin mediante tramos de pista en sentido das curvas de nivel ou mediante gabias transversais de distribucin polo terreo ou outros sistemas.

4.-Non se admitirn gabias no sentido lonxitudinal da pista ou camio privado que, cunha lonxitude superior a 16 m, vaian a desembocar en vas pblicas.

5.-Se a pista ten que cruzar madres de augas, ou pequenos regatos, instalaranse taxeas que eviten o corte do cano e para que, en caso de que leve auga, non arrastre os materiais movidos da pista. Ditos tubos retiraranse unha vez terminada a funcin da pista.

6.-Os pasos de gabias para acceder s terreos realizaranse, previa licencia, mediante tubera de dimetro mnimo 400 mm. Cada 6 m realizarase un rexistro de limpeza.

7.-En solo de proteccin medioambiental non se podern abrir accesos que supoan movementos de terra, ags que sexan necesarios para a proteccin ou posta en valor do meto.

Artigo 16. : Preparacin mecnica dos terreos.

1.-Co fin de evitar mximo a erosin dos terreos e a perda de nutrintes e por tanto de fertilidade, as como evitar a contaminacin dos acuferos, a roturacin das terras non se poder realizar lonxitudinalmente coa pendente do terreo. En pendentes Nunca a superficie de roturacin ser superior a dous ferrados. En caso de superficies maiores alternaranse no espacio e en perodos de 6 meses.

2.-Ags do solo urbano, ou nos ncleos de poboacin, prohbense as nivelacins do terreo que modifiquen as caractersticas naturais do solo e alteren a paisaxe. Isto atingue s aterrazamentos e s regos en faixas no sentido da pendente.

3.-Considrase compatible co anterior as explanacins das zonas de recuado e salvagarda das plantacins con respecto s vas e camios pblicos en solo de proteccin forestal. Isto non se poder realizar nas congostras do camio vello de Figueiroa e da Cruz en Sismundi, as como doutras que se podan considerar de interese. Para tales actuacins deberase solicitar licencia urbanstica municipal, na que se valorar o impacto que poda producir a actuacin por mor da elevada altura do talmud ou impacto paisaxstico ou que sexa unha congostra na que se valorar ademais, e entre outros factores, o interese tradicional, o senderstico, etc. Se eses impactos ou alteracins non fosen admisibles denegarase a actuacin.

4.-En solo de proteccin medioambiental prohbese calquera clase de roturacin ou movemento de terras, ags que supoa xustificadamente a posta en valor do meto, por supoer un impacto negativo e a transformacin do meto.

Exclense os cultivos tradicionais que se vean realizando nese solo para pendentes menores do 70% que se realizarn de acordo co establecido no punto 1 deste artigo.

Artigo 17. : Preparacin qumica.

1.-Non se podern utilizar herbicidas qumicos, nin outros productos qumicos velenosos, no solo de proteccin medioambiental nin nos tramos altos das concas dos ros do Municipio, por riba das tomas de auga, co fin de evitar a contaminacin dos acuferos que serven ou que poden ser susceptibles de servir para o abastecemento de auga poboacin do Municipio.

2.-Isto atingue tamn s abonos qumicos, que sen embargo en funcin da inocuidade, distancia s cursos de auga e pequena cantidade, poderanse admitir, previa licencia municipal.

Artigo 18. : Peches dos predios.

1.-Os peches dos predios realizaranse, previa licencia, de acordo coa tradicin e natureza dos terreos, e de conformidade coa normativa urbanstica aplicable.

2.-En solo rstico, non se permitirn os peches de fbrica compostos por elementos prefabricados.

3.-En caso de que existisen tradicionalmente cerrados de pedra nunha determinada zona admitiranse coas mesmas caractersticas, e cumprindo os recuados a vas da normativa urbanstica.

4.-As sebes cumpriran as distancias de colindancia que se establecen nesta ordenanza e os recuados a vas pblicas dos cerramentos de fbrica.

5.-Unicamente se admitirn sen recuado a vas, de acordo co artigo 61 da Lei do Solo de Galicia, a delimitacin dos predios mediante estacas de madeira de 1,5 m de altura, directamente chantadas no terreo, unidas con fos de arame. A distancia mnima entre estacas ser de 1,50 m. Admtese a substitucin do arame por largueiros paralelos de madeira de forma que o espacio de oco sexa menos do 50%.

   
  Captulo 3 : condicins das plantacins 
 

Artigo 19. : uso forestal e agrcola.

1.-As plantacins para uso agrcola ou forestal cumprirn as distancias que se indican na tboa seguinte:

Elementos Protexidos, Distancias en metros que recuarn as distintas plantacins respecto dos elementos protexidos
Clase 1 eucaliptoClase 2 conferasClase 3 frondosasClase 4 froiteiras
Tipo a1) Ncleos de poboacin100 m80 m0 m0 m
Tipo a2) Vivendas80 m60 m30 m8 m
Tipo b.1) Fontes, mananciais e regatos.18 m8 m6 m6 m
Tipo b.2) Tomas de auga para uso pblico ou privado23 m8 m5 m5 m
Tipo c) Ros33 m16 m5 m5 m
Tipo d) Costa100 m0 m0 m0 m
Tipo e.1) Cultivos agrcolas en xeral30 m16 m6 m3 m
Tipo e.2) Pastizais ou praderas.20 m10 m6 m3 m
Tipo e.3) Cultivos forestais Clase 1 e 20 m0 m3 m3 m
Tipo e.4) Cultivos de frondosas Clase 310 m6 m0 m3 m
Tipo e5) Cultivos de froiteiras Clase 420 m10 m6 m3 m
Tipo f.1) Camios privados e serventas.2 m2 m2 m2 m
Tipo f.2) Estrada Xeral (CP-2161) Cario a Mera10 m10 m6 m6 m
Tipo f.3) Estrada CP-2250 Cario a San Andrs de Teixido8 m8 m3 m3 m
Tipo f.4) Restos das vas pblicas6 m6 m3 m3 m
Tipo g.1) Lias areas de servicios pblicos6 m (*)(**)6 m (*)(**)6 m (*)(**)6 m (*)(**)
Tipo g.2) Canalizacins subterrneas de servicios pblicos3 m (*)3 m (*)3 m (*)3 m (*)
Tipo h.1) Patrimonio arquitectnico e igrexas.80 m60 m30 m8 m
Tipo h.2) Patrimonio relixioso e cultural: Cemiterios, hrreos.30 m16 m8 m3 m
Tipo h.3) Patrimonio cultural: Cruceiros, petos.10 m8 m6 m3 m
Tipo i) Patrimonio arqueolxico20 m10 m10 m10 m
Tipo j) Patrimonio natural18 m10 m3 m3 m
Tipo k) reas recreativas60 m10 m3 m3 m
Tipo l) Itinerarios16 m0 m0 m0 m
(*) Sen prexuzo do que podan establecer as normativas sectoriais en cada caso.
(**) En todo caso haber unha distancia de 1 m libre desde a proxeccin vertical da lia ata a pola ou parte mis sante da especie vexetal.

2.-A efectos desta ordenanza non se considera rota a colindancia entre plantacins e os elementos a protexer cando existan entre elas vas pblicas ou espacios pblicos abertos, debendo respectaranse as distancias sinaladas.

3.-As distancias incrementaranse no 30% na cara Norte para as vivendas e usos residenciais, cultivos, igrexas, patrimonio natural e reas recreativas.

4.-As distancias mnimas non sern aplicables s novas edificacins que se empracen no medio rstico, en zonas clasificadas como forestais ou agrcolas, nas que xa existan explotacins de carcter forestal na data en que se solicite licencia urbanstica.

5.-Os terreos de agricultura intensiva deixarn unha faixa de 3 m de separacin cos cultivos tradicionais, na que non se podern empregar nin as especies nin os tratamentos intensivos, defoliacin, abonado qumico, etc. Se os cultivos tradicionais estn augas en baixo dita franxa ter unha profundidade de 8 m, e cultivaranse con especies tampn tradicionais sen utilizar productos qumicos, a fin de eliminar os productos qumicos lixiviados e infiltrados no terreo.

6.-Nos terreos situados menos a unha distancia de 30 m de cultivos biolxicos, non se poder usar ningn tipo de producto ou abono qumico. Se estes ltimos estn augas en baixo de aqueles a zona de proteccin elevarase a 60 m.

7.-En Dominio Pblico Martimo Terrestre non se admitir a plantacin de eucaliptos. En caso de que existan plantacins rexeneraranse gradualmente para evitar a erosin costeira.

Artigo 20. : Uso ornamental

1.-Para a plantacin, de especies vexetais para uso ornamental, teranse en conta as distancias establecidas para uso agrcola e forestal, cun mximo non superior a altura do conxunto ornamental.

2.-Para conservar os conxuntos ornamentais existentes, que incumpran as distancias, solicitarase do Concello a declaracin de conxunto singular.

3.-Ags de razns que o xustifiquen, e que se evaluarn polo Concello, non se permitirn novos conxuntos ornamentais de mis de seis exemplares arbreos.

Artigo 21. : Uso de sebe

1.-As distancias de plantacin das sebes s lindeiros, ags de que, de comn acordo entre os propietarios, sexan medianeiras, sern:

Clase de especieDistancia a lindeirosCondicins
Clase 2.1 Pieiro, Abeto, etc.3 mDentro destas distancias inclese un paso de 0,50 m libre de polas que se deber deixar entre a linde e a sebe, que servir para o mantenemento da mesma.
Clase 2.2. Tuia, Ciprs, Teixo, etc.1,20 m
Clases 3 e 43 m
Clase 5.2 Abeleira, ruscus1,20 m
Clase 5.1 Loureiro romano1,00 m

2.-As sebes tern o carcter de peche de finca e por tanto cumprirn os retranqueos das vas pblicas esixidos s muros de fbrica pola normativa urbanstica, incrementados polas distancias da tboa anterior diminuidas en 0,50 m ( non esixirse o paso libre por existires va pblica), cunha distancia mnima de 0,50 m aliamento, e coas restantes condicins establecidas neste artigo.

3.-As sebes arbustivas que non acaden unha altura superior a 0,90 m podern plantarse a 0,50 m das lindes. Iso conleva a obriga de realizar as podas e cortas necesarias para que non superen dita altura.

4.-Para as distancias da tboa do pto. 1 as sebes non podern ter unha altura superior a 2 m en solo urbano ou de ncleo rural e de 4 m en solo rstico ou similar.

5.-Para alturas superiores, e sempre coas distancias mnimas da tboa do pto. 1, a distancia de separacin ser proporcional altura, at unha altura de 8 m. A partires dos 8 m incrementarase a distancia unha vez e media a altura, at as distancias establecidas para uso agrcola e forestal.

Artigo 22 .-Conxuntos singulares.

Poderanse declarar como conxuntos singulares aqueles que renan especiais caractersticas biolxicas, estticas ou medioambientais, de acordo co regulado no Ttulo IV desta ordenanza.

Artigo 23. : Zonas de proteccin paisaxstica.

1.-Non se permitir a plantacin de especies que polo seu crecemento natural acaden alturas que obstaculicen as vistas en zonas de proteccin da paisaxe.

2.-Declranse zonas de proteccin da paisaxe, sen prexuzo doutras que no futuro se podan declarar, as seguintes:

a.-A parte Este, con vistas ra de Ortigueira, da estrada CP-6121 de Cario a Mera desde o lmite municipal polo Sur at o solo urbano. Exclense os terreos includos nos ncleos rurais de Fes, Sismundi e A Ortigueira.

b.-A estrada CP-6115 de A Cerca a Figueiroa, na direccin desde a que se ve a ra e caleira da Ortigueira, desde o lmite do solo urbano, na Cerca Pequena, ata os terreos includos no ncleo rural de Figueiroa.

c.-A pista que desde o cemiterio de A Pedra vai bordeando o monte Mazanteo ata o lugar de Chaelo en Figueiroa, nas zonas desde as que se ve Cario e a ra de Cario.

d.-A parte Este, con vistas ra de Cario, da estrada do Cabo Ortegal, desde o cemiterio de Cario.

e.-A zonas de cotas inferiores s miradores de Herbeira, Miranda, Limo e do Cabo Ortegal.

Artigo 24. : Zonas de proteccin medioambiental.

1.-En solo pblico, de man comn ou patrimonial municipal includos dentro das zonas de proteccin medioambiental polo Plan Xeral de Cario, non se permitirn as replantacins con eucaliptos ou especies de Clase 1.

As cortas destas especies supor a rexeneracin dos terreos.

2.-En terreos de propiedade privada includos en zonas de proteccin medioambiental, tras a tala dos eucaliptos rexenerarase obrigatoriamente a mitade do terreo, de forma que en das cortas, ou 8 anos desde a aprobacin desta Ordenanza, se rexenere a totalidade da finca.

3.-Todo ilo sen prexuzo da aplicacin das condicins de proteccin da paisaxe do artigo anterior.

4.-As rexeneracins realizaranse da forma que se indica na presente ordenanza.

5.-Quedan prohibidas as podas, entresacas, talas, sementeiras, replantacins e repoboacins nas zonas de servidume dos cauces pblicos e da costa sen a correspondente autorizacin administrativa, municipal e sectorial, conforme vixente lexislacin de augas e costa.

Artigo 25. : Execucin das plantacins.

1.-As plantacins realizaranse de forma manual. Aconsllase facer un burato de 20-30 cm de dimetro e de 30-50 cm de profundidade onde se introducir a planta. Farselle unha gabia redor para facilitar a recollida da chuvia e da rosada e evitar a evaporacin e as escorrenta. Aconsllase encher a gabia con pedras para reducir a perda de humidade.

2.-Se se trata de terreo en pendente a gabia farase en forma de media la para reter a auga.

3.-Os cultivos agrcolas e sebes faranse da forma que produzan o menor impacto no terreo.

Artigo 26 Acordos con colindantes

1.-Exceptanse do cumprimento das distancias establecidas nesta ordenanza as plantacins que afecten unicamente a particulares, sempre que non se trate de elementos ou predios con algn tipo de proteccin, cando, xunto coa solicitude de plantacin, realizada ante o Concello, se presente unha declaracin de conformidade, asinada polos propietarios das fincas prximas afectadas polas distancias establecidas nesta ordenanza.

2.-Dita declaracin de conformidade deixar de ter vixencia na seguinte plantacin, ou nun perodo pactado de como mximo quince anos, ags de que se volva a asinar unha nova declaracin de conformidade.

Artigo 27. Reclamacins cumprindo as distancias

1.-O feito de cumprir as condicins desta ordenanza non exime propietario da plantacin da sa responsabilidade polos danos que dita plantacin puidera producir a terceiros.

2.-O propietario dunha finca que se considere prexudicado por unha plantacin realizada nunha finca colindante, anda que nela se houberan respectado as distancias establecidas na presente ordenanza, poder presentar a oportuna reclamacin razoada. O Concello cos informes pertinentes resolver sobre a cuestin, incluso facendo recuar ou retirar a plantacin, xustificando de forma razoable que os danos son debidos mesma.

Artigo 28 .-Ampliacin das distancias e condicins das plantacins.

1.-O Concello poder xustificadamente, para determinados elementos, ampliar as distancias e condicins de proteccin.

2.-Dita ampliacin requirir o trmite seguinte:

-Proposta xustificando a necesidade, condicins e distancias de proteccin do elemento.

-Aprobacin inicial polo Concello en Pleno.

-Exposicin pblica por un mes, publicacin no B.O.P. e nun diario.

-Resolucin de alegacins.

-Aprobacin definitiva, con publicacin no BOP.

   
  Captulo 4 : Mantemento das Plantacins 
 

Artigo 29 .-Mantemento.

1.-Voo das plantacins. O voo das plantacins, determinado pola proxeccin vertical dos seus bordos mis externos, non poder invadir o espacio dos viais nunha altura de glibo inferior a 5 metros. E nunca, ags de acordo entre propietarios, poder voar sobre as fincas colindantes.

2.-reas de salvagarda. As faixas de salvagarda ou respecto das distancias mnimas das plantacins establecidas por esta ordenanza manteranse limpas de maleza, restos e rebrotes da especie que se reca.

3.-Productos qumicos. Prohbese a utilizacin de herbicidas ou praguicidas para controlar e manter limpas as plantacins ou as reas de respecto.

Artigo 30 .-Proteccin contra o lume.

1.-A xestin dos bosques tender cara unha silvicultura que respecte a dinmica natural do mesmo, que d como resultado a consecucin de masas irregulares boscosas, abandonando progresivamente o monocultivo, o que supn a mellor defensa natural contra os incendios.

2.-Co fin de protexer as vivendas da accin devastadora dos incendios forestais, establcese unha franxa de exclusin de 25 metros e unha franxa de mantenemento de 150 metros, ambas desde a parte mis exterior de calquera edificio adicado a uso residencial.

3.-Na franxa de exclusin prohbense as plantacins forestais.

4.-Na franxa de mantemento os propietarios debern realizar labores de limpeza de maleza ou de calquera material que facilite a propagacin do lume, xa sexan terreos adicados a plantacins forestais coma de calquera outro tipo.

5.-En xeral na poca de mximo perigo de lume forestal declarada pola Consellera de Agricultura, Gandera e Montes est prohibido prender lume aire libre en calquera clase de terreos forestais ou agrcolas.

6.-Os excursionistas e grupos de acampadas, que se realizarn de acordo coa normativa vixente, soamente podern facer lume nas lareiras preparadas con esa finalidade ou en lugares sen risco de propagacin. Neste caso adoptarn as mximas precaucins e farn sempre a fogueira no centro dun crculo de 5 metros de radio libre de vexetacin. Aseguraranse da total extincin do lume denantes de abandonar o lugar.

7.-Evitaranse no posible as queimas agrcolas ou forestais, buscando medidas alternativas, trituracin de restos, compostaxe, secado para calefaccins, etc. En caso de se realizaren levaranse a cabo de acordo co establecido no artigo 39 desta ordenanza.

   
  Ttulo III: cortas e sacas.  
 

   
  Captulo III.1 : cortas 
 

Artigo 31 .-Definicin

1.-s efectos da presente ordenanza entndese por corta a operacin de extraccin dos productos forestais ou agrcolas que supoan a separacin completa ou dalgunha das partes da especie vexetal. O trmino entenderase no sentido mis amplo, podendo ser corte, tala, aserrado, acizallado, podado, recepado, segado da especie por medios mecnicos ou manuais.

2.-Non se entender dentro da definicin a colleita do froito das rbores froiteiras nin a de cultivos hortcolas, mais si de cereais e herbceas.

Artigo 32 .-Sometemento a licencia

1.-Sen prexuzo dos permisos e autorizacins que sexan outorgados polos rganos competentes na materia, deberase obter a correspondente autorizacin ou licencia municipal, nos trminos que se indican no Ttulo V da presente ordenanza, para realizar calquera corta en plantacins, novas ou existentes, que se realicen no trmino municipal de Cario.

2.-Exceptanse do cumprimento do punto anterior:

a) Os cultivos agrcolas e as segas de praderas.

b) As podas de especies non protexidas nin singulares.

c) As sebes que non tean carcter singular.

d) Os desbroces sempre que non estean na zona de polica de augas e en solo de proteccin medioambiental definida polo Plan Xeral.

3.-A solicitude da licencia municipal ser responsabilidade das persoas fsicas ou xurdicas responsables dos traballos.

Artigo 33 .-Tipos de cortas.

Defnense a continuacin os distintos tipos de cortas s que se refire a presente ordenanza:

a.-Tala por entresacas p a p. Este tipo de corta supn a extraccin de rbores individuais que son seleccionados por toda a masa forestal. un mtodo respectuoso coa dinmica natural do bosque. O resultado unha masa irregular con diversidade de idades e grosores.

Na eleccin das rbores, ademais do valor madeireiro, valorarase a contribucin mantemento da biodiversidade do conxunto, o seu valor econmico como productor de madeira, a sa funcin na formacin doutras rbores e a proteccin do rexenerado.

b.-Talas por bosquetes ou bosquios. un sistema de entresaca no que en vez de cortar rbores individuais crtanse por pequenos grupos. Tamn un sistema respectuoso coa dinmica do bosque. Utilzase mais ben para especies de luz ou media luz para as que o sistema de entresaca selectivo p a p non apropiado dado que o oco criado pola extraccin de rbores individuais s veces moi pequeno para posibilitar a rexeneracin de especies que demanden luz ou para que os exemplares novos podan desenvolverse adecuadamente en competencia coas rbores maiores distribudas nas beiras do oco.

No tamao do bosquete inflen os seguintes factores, que se tomarn no seu conxunto, non sendo ningn prioritario: a forma de apertura, a altura da masa forestal adxacente, os requirimentos silvcolas e ecolxicos das especies principais, o tipo de ecosistema, a porcentaxe de superficie destinada apertura de vas de acceso, a intensidade e perodo de actuacin, cantidade mxima de madeira extrada, efectos climticos, e a fisiografa (pendente, exposicin, orientacin s ventos predominantes.

En todo caso nunca as aperturas da masa boscosa sern superiores a 2h (sendo h a altura media de voo, das arbores circundantes).

c.-Tala por entresacas con furoneo. unha corta por entresaca que consiste en cortar unicamente os mellores exemplares maderables. Este sistema produce degradacin do bosque desapareceren unicamente as mellores rbores, non garantindo unha correcta rexeneracin nin conservacin da estabilidade e dinmica natural da masa forestal.

d.-Talas por aclareos. Consiste en talar todos os exemplares maderables en pequenas e sucesivas zonas do bosque, de forma que con varias cortas longo do tempo se tale toda a masa forestal. Neste tipo de corta respectase o sotobosque e especies non maderables.

As talas ou aclareos para as especies nobres deberanse realizar en perodos dilatados de tempo: >30 anos. De a que sexa posible combinar con sistemas de entresaca por bosquetes, extraendo rbores en grupos co fin de criar ocos de tamao suficiente para posibilitar a rexeneracin e eliminar posibles problemas de competencia pola luz coas rbores prximas.

e.-Talas a feito, matarrasa ou talarrasa. a corta ras do chan onde todas as rbores grandes ou pequenas son cortadas e extradas. mis propio dos cultivos agrcolas de superficies chs. Despois da tala os terreos fican nos. O soto bosque desaparece practicamente, cortndose para facilitar a saca ou por accin da maquinaria utilizada. Produce erosin, perda de nutrintes do solo, contaminacin de acuferos, destruccin de hbitats de fauna e en xeral perda de biodiversidade, ademais de non ser o sistema mis eficiente desde o punto de vista econmico para o propietario. Poden ser a un tempo (eliminacin total dunha soa vez de todos os ps do rodal) ou a dous tempos, nos que se deixa unha reserva de rbores padre, diseminados ou en grupos (tericamente para facilitar a rexeneracin natural) tras a primeira corta que a principal. Poden ademais ser talas simples sen limitacin espacial ou en faixas, onde as rbores crtanse en tramos lonxitudinais alargados e estreitos.

f.-Podas. Consiste en cortar determinadas partes das especies vexetais, xa sexa para o seu uso comercial como para axudar rexeneracins doutras partes da planta ou para o saneamento da mesma. Utilzase en calquera dos usos.

g.-Sega. Consiste na corta total das plantas herbceas ou do soto bosque. Utilzase para recoleccin ou aclareos.

h.-Desbroces. Corta de especies arbustivas ou herbceas coa finalidade de limpar ou preparar o terreo para a plantacin ou para outros usos.

Artigo 34.-Operacins previas s cortas. Pistas de corta e saca.

1.-Para a apertura de pistas de corta ou/e saca solicitarase licencia municipal expresa e seguiranse as condicins establecidas para os accesos s plantacins no artigo 15.

2.- rematar as cortas faranse obrigatoriamente gabias transversais para derivar e distribur as augas polo terreo e evitar as escorrentas directas polas pistas.

3.-Prohbese calquera tipo de pavimento, ags de pedra ou todoun de canteira, nas zonas enlamadas ou de forte pendente.

4.-En solo de proteccin medioambiental non se podern realizar pistas ags que supoa a mellora da zona protexida.

5.-Nas fragas prohbese a apertura de pistas ou calquera actuacin que supoa a alteracin das mesmas.

Artigo 35.-Forma de realizar as cortas.

1.-Prohbense en todo o municipio de Cario as talas a feito, matarrasa ou talarrasa, as como as entresacas con furoneo.

2.-As cortas realizaranse preferentemente por entresacas p a p ou por bosquetes, admitndose tamn as cortas por aclareos, respectando o soto bosque e, en explotacins da clase 1 e 2, as frondosas dispersas. As superficies de aclareo non podern ser maiores de 30 m en sentido da pendente (fondo) e de 80 m en sentido transversal mesma. Augas abaixo deber existir unha zona sen cortar, dunha idade maior de 1 ano, de menos o fondo da zona de aclareo.

3.-En solo de proteccin medioambiental unicamente se admite a corta por entresaca p a p ou por bosquetes para as especies de luz e media luz. En terreos privados tradicionalmente adicados a cultivos forestais as dimensins do oco do bosquete nunca poder ser superior a altura das rbores circundantes, e en terreos pblicos ou de man comn o oco ser como mximo a mitade da altura. A corta de especies de Clase 1, existentes neste solo, co fin de rexenerar o bosque poderase facer por aclareos de acordo co punto anterior.

4.-Prohbese arrolar a madeira cortada polas pendentes do terreo cara as pistas e camios.

En caso de que arrole involuntariamente o maderista ser responsable dos danos a vas pblicas ou a terceiros. Sen prexuzo da correspondente apertura de expediente sancionador.

Artigo 36 .-Maquinaria usada nas cortas.

1.-As cortas realizaranse con maquinaria manual. Unicamente nos aclareos en solos de proteccin forestal ou en cortas agrcolas se permitir o uso de maquinaria pesada de corta, que se indicar expresamente na solicitude de corta.

2.-Prohbese a utilizacin directa de aceites usados, na maquinaria e ferramenta usada nas explotacins: motoserras, etc.

Artigo 37 .-Elementos protexidos.

1.-Ags dos exemplares ou conxuntos singulares, deberanse cortar as rbores que incumpran as distancias establecidas dos elementos protexidos.

2.-O anterior non atingue s acordos entre propietarios dos elementos, sempre que non estean afectados por proteccin arquitectnica, arqueolxica, cultural, relixiosa ou medioambiental.

Artigo 38 .-Cortas en solo de proteccin medioambiental.

1.-Ags dos exemplares que polo seu valor podan declararse de especial singularidade, as masas de eucaliptos sitas en solo de proteccin medioambiental debern de cortarse, mediante aclareos sucesivos, nun perodo de 8 anos e rexenerndose a totalidade da zona cortada, se estn en terreos pblicos ou de man comn, e a mitade se estn en terreos privados, a partir da entrada en vigor desta ordenanza.

2.-Nas fragas identificadas polo Plan Xeral, ou as que no futuro se poidan identificar, non se poder realizar ningn tipo de corta ou entresaca, ags das especies forneas existentes nas mesmas, que non se consideren de interese, ou aquelas cortas consideradas como tratamentos para a salubridade da fraga por infestacin, invasin ou plagas, xa sexan vexetais, insectvoras ou animais.

3.-Ditas cortas de saneamento requirirn ademais das autorizacins municipais e agrarias o informe previo da Consellera de Medio Ambiente.

Artigo 39 .-Operacins posteriores s cortas: roturacin, reciclaxe e queima de restos.

1.-Roturacin. Prohbese nas explotacins forestais, unha vez realizada a corta, o aterrazamento ou calquera clase de movementos de terra ags os necesarios para repoer seu estado orixinal as pistas de saca ou corta. Prohbese igualmente o destoconamento en pendentes maiores do 30%, permitndose a sa queima.

Admtese a roturacin nas condicins do artigo 16 desta ordenanza ata unha pendente mxima do 70%.

2.-Reciclaxe de restos. Co obxecto de devolver s terras os nutrintes e evitar a degradacin do humus, realizarase unha trituracin dos restos das cortas que se distribuirn polo terreo.

3.-A reciclaxe dos restos levarase a cabo con preferencia queima, prohibndose esta ltima prctica en solo de proteccin medioambiental, ags de razns medioambientais e coa licencia municipal. A solicitude para dita queima solicitarase presentando memoria da xustificacin medioambiental. O Concello previo informe, segundo a entidade da queima, favorable da Consellera de Medio Ambiente e logo dos informes tcnicos e xurdicos municipais resolver. Se fose favorable a licencia condicionarase autorizacin do servicio de defensa contra incendios forestais, da que se incluir copia no expediente.

4.-Queimas. Fra da poca de mximo perigo, para a utilizacin do lume en traballos agrcolas e forestais ser obrigatorio:

a) A comunicacin previa servicio de defensa contra incendios forestais coa antelacin mnima dun da, cando se trate de residuos agrcolas amoreados.

b) A autorizacin previa do servicio de defensa contra incendios forestais, que se solicitar coa antelacin mnima de dous das, cando se trate de calquera outro tipo de queima (de residuos forestais, controladas de mato ou pasto, etc..).

c) Unha copia de dita autorizacin presentarase no concello, que se xuntar coa restante documentacin do expediente e se comprobar que non se realiza en solo de proteccin medioambiental.

5.-As queimas autorizadas deberanse facer sempre con suxeicin s normas dictadas polo Servicio de Defensa contra Incendios Forestais, e, en concreto:

a) O lume non se poder iniciar antes da sada do sol e deber ficar totalmente extinguido das horas antes do solpor.

b) Denantes do inicio do lume, farase unha devasa mediante a eliminacin manual ou mecnica da totalidade do material combustible nunha faixa, de menos 5 metros de ancho, redor do permetro que se vai queimar.

c) Non se poden facer queimas en das de vento e se este levantase, trala iniciacin da queima, suspenderase inmediatamente a operacin.

d) Non se pode deixar a vixilancia da zona queimada ata que o lume estea totalmente apagado e transcorresen das horas sen que se rexistren lapas ou brasas.

e) Deberase contar con persoal e material abondo para o seu debido control.

6.-Outros destinos dos restos. Admtese tamn o destino dos restos como materia prima de industrias de transformacin, xardinera ou combustin para calefaccin.

7.-Prohbese o abandono, verquido ou simple amoreado tanto en terreos privados coma pblicos que non estean destinados para ilo.

   
  Captulo III.2 : Sacas 
 

Artigo 40. : Obxecto e licencia.

1.-Reglanse as tarefas de extraccin, depsito, carga e transporte polas vas pblicas dos elementos das cortas en vehculos.

2.-A realizacin das actividades descritas no punto anterior, dentro do territorio municipal de Cario, somtese a licencia, nos termos que se expoen no ttulo V.

3.-Exceptanse do cumprimento do punto anterior:

a) As extraccins de explotacins agrcolas en xeral.

b) As extraccins de residuos de podas ou desbroces.

c) O transporte de cantidades inferiores a 5 tm de productos agrcolas ou froitcolas.

d) Os depsitos de madeira en terreos clasificados como forestais polo Plan Xeral e que sexan de titularidade privada.

c) As cargas que non ocupen ou afecten a vas pblicas.

Artigo 41.-Zonas de carga e depsito.

1.-Para o depsito dos materiais das cortas poderanse utilizar directamente as zonas de respecto ou retranqueo dos terreos clasificados como forestais as como terreos privados no mesmo solo, co acordo do titular.

2.-O uso para depsito de madeira doutro tipo de solo requirir licencia municipal.

3.-A madeira e os seus restos ou os depsitos de materiais procedentes da corta, non podern invadir os viais, tanto na zona de circulacin de vehculos como de peatns, nin ocupar ou menoscabar a funcionalidade das gabias, canellns, canalizacins, pontes ou calquera outro tipo de canle ou paso de auga, as como de calquera outra infraestructura auxiliar ou anexa s viais, nin supoer risco para os usuarios da va, anda que se autorizarn, solicitndoo expresamente, as operacins imprescindibles para a sa carga e transporte; anda as, as gabias debern quedar sempre limpas e en bo estado de uso. Nos restantes espacios pblicos solicitarase licencia expresa.

4.-Cando se ocupen vas ou espacios pblicos liquidarase de acordo coas vixentes taxas de ocupacin de dominio pblico.

Artigo 42.-Ocupacin de vas.

1.-No caso de que, por razns de forza maior ou outras xustificables, se deban utilizar as vas pblicas para o depsito dos elementos da corta, solicitarase licencia expresa, caso por caso, indicando, ademais da situacin, superficie a ocupar e tempo, as medidas de seguridade vial que se empregarn. Cada autorizacin nunca poder ter un tempo de ocupacin da va superior a 3 das. Ditas operacin realizaranse como mnimo a 50 m de calquera curva, ponte, estreitamento ou cruce de vas e doutro depsito temporal. O depsito temporal, ags de circunstancias especiais, non poder ter mis de 20 m de lonxitude nin ocupar mis da metade do ancho da va. En ningn caso se poder cortar o trfico rodado da va sen dar unha alternativa viable, que se deber autorizar expresamente.

2.-Cando se fagan operacins que ocupen vas pblicas ou estructuras anexas, sinalizaranse debidamente os viais, conforme lexislacin vial vixente, e vixiados co fin de previr s/s usuarios/as destes da realizacin da actividade e dos restos derivados desta.

A sinalizacin mnima compoerase de:

Cartel de perigo por obras a 100 m.

Limitacin de velocidade a 30 km/h. a 50 m.

Conos reflectantes de 70 cm ou valados direccionais, sinalizando o desvo nos ltimos 50 m.

   
  Captulo III.3 : Deterioros, danos a terceiros e limpeza. 
 

Artigo 43.-Reparacin de deterioros, desgaste anormal das vas e danos a terceiros.

1.-Sen prexuzo do establecido na lexislacin urbanstica, de medio natural forestal, do Cdigo da circulacin e demais lexislacin, normas e/ou ordenanzas que puidesen ser de aplicacin, o/a posuidor/a dunha licencia para corta, depsito, carga e transporte de madeira, ou maderista, estar obrigado a reparar de forma inmediata os deterioros producidos nos viais, ou nas estructuras anexas, as como retirada dos restos procedentes das operacins de corta, carga e almacenamento.

2.-As reparacins ou limpezas deberanse realizar nun prazo de 48 horas, a partir da retirada da madeira, ou en tres das cando coincida en fin de semana.

3.-Co obxecto de garantir a reparacin dos posibles danos non reparados voluntariamente no prazo indicado, o maderista deber depositar unha fianza coa conta que se establece no Anexo desta ordenanza.

4.-Asi mesmo e co fin de facer fronte desgaste continuo e anormal dos viais, polo transporte da madeira, establcese unha taxa por m3 de madeira extrada, coa conta que se establece no Anexo, e compatible coa fianza establecida no punto anterior para as licencias de uso especial de vas para a saca de madeira. En caso de que os datos da extraccin vieran en tm, aplicarase a densidade da madeira de que se trate s efectos de realizar o cmputo en peso, segundo os valores seguintes:

MadeiraPeso especfico aparente (kg/m3).
Madeiras resinosas
Pieiro, pinabete, abeto, etc600
Pino tea, pino melis, etc.800
Madeiras de frondosas
Castieira, carballo, nogueira800
Outras madeiras
Eucalipto950
Para as non indicadas tomaranse os valores que indique a bibliografa especializada.

5.-Co obxecto de responder dos danos a terceiros o maderista deber contratar un seguro de responsabilidade civil da conta que se indica no Anexo.

Artigo 44 : Limpeza e residuos.

1.-Prohbese que os refugallos das actividades regulamentadas na presente ordenanza, que non sexan estrictamente vexetais, se deixen ou depositen no monte, vas ou en lugares non autorizados expresamente para iso.

2.-Os residuos asimilables s urbanos seleccionaranse e entregaranse, da forma adecuada, servicio municipal de recollida nos contedores que corresponda segundo a sa clase.

O Concello cobrar a taxa de recollida de refugallos s empresas maderistas, de acordo coa sa actividade. Considerarase o valor medio da taxa de recollida de refugallos de actividades.

3.-Os restantes residuos, non forestais, residuos industriais, especialmente aceites usados, entregaranse a un recolledor autorizado.

4.-Prohbese a realizacin de operacins de muda de aceites de maquinaria nos montes, nin o verquido dos mesmos chan.

Artigo 45. : Execucin subsidiaria.

Transcorrido un prazo de seis das dende que se producisen ou se tivese coecemento dos danos, a infraccin ou a acumulacin de restos, o Concello poder realizar con cargo fianza depositada as operacins de reparacin, correccin e/ou retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda e de exerce-las accins oportunas para resarcirse dos custos, se estes non fosen totalmente cubertos pola fianza.

   
  Ttulo IV: Proteccin de Especies Vexetais  
 

Artigo 46. : Especies protexidas.

1.-Co fin de preservar o patrimonio natural do Municipio, como valor de futuro a conservar, establcese a proteccin de aqueles conxuntos, exemplares e especies vexetais de especial interese, sen prexuzo da tutela definida por la Lei 4/89, do 27 de maio, de Conservacin de las Especies Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, coas determinacins establecidas no Decreto 82/89, del 12 de Maio, da Consellera de Agricultura, polo que se regula a figura de espacio natural en rxime de proteccin xeral.

2.-Considranse protexidas todas as especies vexetais autctonas existentes, ou extinguidas, nas zonas cualificadas como de Proteccin Medioambiental polo Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Cario.

3.-Fra de dito solo declranse as mesmo protexidas as especies e exemplares seguintes:

As caotas.

Os restos de Fragas.

As felgas relictas.

Os exemplares de mis de 80 anos.

4.-As mesmo extenderase a proteccin a todos aqueles conxuntos, exemplares ou especies vexetais que se declaren de especial singularidade, de acordo co establecido na presente ordenanza.

Artigo 47. Catlogos de especies e conxuntos singulares

1.-O concello realizar un catlogo de especies e conxuntos singulares protexidas.

2.-Cada elemento ou especie protexida dispor dunha ficha onde se recollan as sas caractersticas principais, as como as condicins de proteccin.

As fichas menos contarn cos seguintes apartados: Fotografa. Especie e variedade. Titularidade. Dimensins. Caractersticas singulares. Plano de situacin a escala mnima 1/2000. Tipo de proteccin. Actuacins permitidas e prohibidas.

3.-Dito catlogo aprobarase de acordo co trmite establecido nesta ordenanza no artigo 50. Poderase incrementar sucesivamente o catlogo aprobando de igual forma novas especies ou elementos singulares.

Artigo 48. : Proteccin de especies vexetais.

1.-O Concello vixiar e protexer os conxuntos, exemplares e especies protexidas como patrimonio natural do Municipio e tomar accins encamiadas a acadar que tal proteccin sexa efectiva.

2.-As plantacins respectarn as distancias indicadas na tboa do artigo 19 respecto dos conxuntos, exemplares e especies vexetais protexidas, e a estas non se lle podern aplicar as condicins de distancias que se establecen no mesmo con respecto a outros elementos protexidos.

3.-O Concello tomar ou esixir que se tomen as medidas preventivas ou correctoras para evitar ou diminur no posible as molestias que os especies protexidas podan producir s vecios.

Artigo 49.-Condicins de proteccin.

1.-Nas fichas do catlogo figurarn especificamente as medidas de proteccin e usos admitidos e prohibidos da especie, exemplar ou conxunto protexido.

2.-En xeral admtese compatible coa proteccin, sen prexuzo dos usos particulares aprobados efecto, os seguintes usos:

-A explotacin madeireira, sostenible e racional, de acordo co indicado nesta ordenanza, das masas tradicionais de conferas ou plantacins autctonas.

-A recoleccin dos froitos e potencialidades do bosque: fungos, mel, baias, herbceas, arbustivas, plantas medicinais, etc. de forma tradicional, respectable e sustentable.

-En todo caso respectarase o sotobosque e o subsolo.

3.-Sen prexuzo das condicins de proteccin que figuren nas correspondentes fichas, que se elaboren, para os elementos xa declarados protexidos no artigo 46.3 as seguintes medidas xerais de proteccin:

-Prohbese a corta sen autorizacin das felgas situadas a 15 m dos ros do Municipio.

-Ags para as felgas relictas aplicaranse as distancias do artigo 19 para patrimonio natural.

Artigo 50.-Conxuntos singulares.

1.-Poderase declarar a singularidade de aqueles conxuntos, exemplares e especies que renan especiais caractersticas biolxicas, estticas, medioambientais ou de antigidade, de acordo co regulado neste artigo.

2.-A proteccin por singularidade requirir os trmites seguintes:

-Proposta de declaracin de singularidade, cos informes e fichas das especies a protexer.

-Aprobacin inicial en Pleno.

-Exposicin pblica por un mes, en BOP e Xornal.

-Resolucin de alegacins.

-Aprobacin definitiva da singularidade.

3.-Aplicarase o principio de cautela suspendendo toda actuacin sobre aqueles conxuntos, exemplares ou especies dos que se presentara nas oficinas do Concello unha proposta de proteccin por parte de particulares ou que no trmite de calquera expediente se evidenciara unha potencial singularidade dos mesmos

   
  Ttulo V: Rxime de autorizacins e licencias.  
 

   
  Captulo V.1 : Plantacins e cortas. 
 

Artigo 51. Autorizacin de plantacins e cortas.

1.-Sen prexuzo das autorizacins esixidas polas normativas sectoriais aplicables, non se poder realizar dentro do trmino municipal de Cario ningn tipo de plantacin, corta ou saca, sen obter previamente a correspondente licencia ou autorizacin do Concello, cando as sexa esixida por esta ordenanza, que se solicitar no modelo oficial dispoible nas oficinas xerais do mesmo, cun mes de antelacin.

2.-Ser responsabilidade do titular da plantacin, do transportista ou do madeireiro responsable da corta ou da saca a obtencin das licencias ou autorizacins que correspondan.

Artigo 52. : Datos a inclur nas solicitudes.

1.-O impreso da solicitude deber de ser cuberto en tdolos seus apartados, nel deber figurar que estn pagadas as taxas correspondentes e deber estar rexistrado debidamente nas oficinas do Concello.

2.- menos nas solicitudes deberase inclur:

En xeral:

-Datos do solicitante e do propietario do predio (nome e apelidos ou razn social, copia do NIF/CIF e telfono).

-Sinatura do solicitante e do propietario do predio.

-Especie e nmero de exemplares a plantar ou cortar e sacar.

-Localizacin do predio afectado (nome da finca, parroquia, lugar, e calquera denominacin que permita a identificacin inequvoca do enclave).

-Taxas de tramitacin da autorizacin ou licencia.

Para plantacins:

-Distancias a elementos protexidos prximos: vas, edificios residenciais, ros, etc.

-Altura da plantacin, en caso de sebes ou de estar en zona de proteccin paisaxstica.

Para cortas e sacas:

-Tm que van extraer.

-Camios e/ou vas a utilizar nos traballos.

-Maquinaria e vehculos a utilizar no transporte e saca.

-Sistema e condicins da corta ou entresaca (non autorizable a corta a matarrasa).

-Duracin aproximada da corta e saca.

-Nmero de rexistro da empresa madeireira.

-Lugar de depsito da madeira.

Artigo 53. : Documentos que debern acompaar solicitude.

1.-Deberase achegar, fotocopia compulsada do permiso da plantacin ou corta, expedido pola autoridade competente, cando sexa necesaria.

2.-Achegar igualmente licencias municipais, ou copia das solicitudes, para a apertura de pistas de acceso, realizacin de gabias, etc.

3.-As mesmo, e no caso de que non estean actualizadas no expediente da actividade extractiva, achegar:

-Copia da fianza establecida nesta ordenanza.

-Copia do seguro de responsabilidade civil actualizado, contratado pola conta que se establece nesta ordenanza.

Artigo 54.-Compromisos do solicitante.

Nas solicitudes deber constar a obriga e conformidade, asinada por parte do/a solicitante, de:

-Retirar da zona de actuacin e entregar s distintos xestores autorizados todos os lixos que se puidesen xerar (latas, recipientes de bebidas, aceites, etc.).

-Darlle o destino s restos da actividade (plas, cortizas e follaxe) de acordo co indicado no artigo 39 desta Ordenanza, indicando o tratamento que se lles vai a dar: triturado, reciclado, queimado, materia prima de industrias, depsito autorizado, xardinera, etc.

-De reparar os danos producidos nas infraestructuras pblicas, no prazo e condicins establecidas nesta ordenanza.

Artigo 55.-Contido da Licencia

1.-O acto polo que se outorgue a licencia deber de consignar expresamente, ademais de calquera outra especificacin requirida polas disposicins vixentes ou que o rgano competente considere oportuno inclur, os seguintes extremos:

a. Nmero de expediente e de licencia e data e rgano que a outorga.

b. Clasificacin e cualificacin do solo obxecto da actuacin.

c. Finalidade e/ou uso da actuacin e variedade ou especie afectada.

d. Volume (m3) de madeira extrada e nmero de exemplares a extraer ou plantar.

e. Situacin das actuacins.

f. Nome ou razn social do promotor ou solicitante.

g. Tcnico autor do proxecto e director de obras, se fose esixible pola magnitude da actuacin a realizar.

h. Prazos para o inicio e terminacin das actuacins.

2.-Ser requisito indispensable dispor, no lugar onde se leva a cabo a actuacin solicitada, de copia autorizada da licencia municipal.

   
  Captulo V.2 : Actividades extractivas. 
 

Artigo 56 .-Licencia de actividade.

1.-A realizacin das actividades extractivas, descritas no ttulo III desta ordenanza, dentro do territorio municipal de Cario, somtese a licencia.

2.-A licencia ter un carcter anual, e renovarase antes de finalizar o perodo de vixencia.

3.-Solicitude. A licencia de actividade solicitarase no Concello, en impreso normalizado, no que deber figurar que estn pagadas as taxas correspondentes, indicadas no Anexo, e deber estar rexistrado debidamente nas oficinas do Concello. Dito impreso deber conter menos:

-Datos persoais do/a titular da mesma: Nome enderezo, nm. D.N.I., etc.

-Razn social da empresa: Nome, enderezo, C.I.F.

-Taxas da licencia.

-Vehculos adscritos actividade, con indicacin de marca, modelo, caractersticas de carrozado, matrcula e PMA.

4.-Documentacin. Xunto coa solicitude deberase entregar a documentacin seguinte:

-Copia compulsada da Alta no Imposto de Actividades Econmicas.

-Seguro de Responsabilidade Civil, pola conta indicada no Anexo.

-Copia da fianza establecida no Anexo desta ordenanza, de acordo co artigo seguinte.

5.-Rexistro. Establecerase un rexistro coas empresas dadas de alta, que conter todos os datos da solicitude. O nmero de rexistro comunicarase na licencia da actividade outorgada.

Artigo 57.-Fianzas.

1.-Independentemente da taxa que se fixe nas ordenanzas fiscais, correspondentes os/as beneficiarios/as da licencia da actividade presentarn, antes da concesin desta, os xustificantes de ter depositada a fianza, por calquera dos procedementos establecidos pola lexislacin vixente, polos importes indicados no Anexo, para responder do arranxo dos danos que puidesen producir nos viais, e a limpeza dos restos das operacins de depsito e carga de madeira.

2.-Para os efectos da fixacin de fianzas, estableceranse das categoras de vehculos:

-a) Con PMA inferior a 16 Tm.

-b) Con PMA igual ou superior a 16 Tm.

   
  Captulo V.3.-Rxime fiscal. 
 

Artigo 58 .-Natureza, obxecto e fundamento legal.

De conformidade co disposto no artigo 117, en relacin co artigo 41.A), mbolos dous da Lei 39/1988, de 28 de Decembro, reguladora das Facendas Locais, establcense taxas polas actividades e actuacins reguladas na presente ordenanza.

Artigo 59 .-Feitos imponibles.

1.-O feito imponible ven determinado pola actividade administrativa municipal desenvolvida para a tramitacin das licencias e documentacin descritas na presente ordenanza, e polo uso especial das vas para a saca de madeira.

2.-A obriga de contribur nace coa peticin de licencia ou coa iniciacin do aproveitamento madeireiro se non se houbera solicitado.

3.-Se se iniciara ou executara o aproveitamento sen obter a oportuna licencia, e no caso de que non fose autorizable a corta, sen prexuzo das posibles consecuencias econmicas derivadas da infraccin, a taxa devengarase pola prestacin dos servicios a que d lugar o determinar si a actuacin ou non autorizable, e a taxa polo uso especial de vas devengarase pola cantidade de madeira efectivamente cortada.

4.-O procedemento para a liquidacin das cotas e multas a que, nestes casos, houbera lugar, ser independente do expediente administrativo que, efecto, se instra para a autorizacin ou non destes aproveitamentos.

Artigo 60 .-Suxeito pasivo.

1.-Sern suxeitos pasivos en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas solicitantes das licencias ou que iniciaran ou executaran as talas ou plantacins que requiran de licencia ou pola saca de madeira.

2.-Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

3.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral; nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 61 .-Base imponible.

Constituir a base imponible da presente exaccin a natureza dos expedientes a tramitar e as toneladas de madeira a extraer.

Artigo 62 .-Cota tributaria:

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada para licencias tanto de actividade como de corta ou plantacin e un prezo por Tm ou m3 para as sacas. Os prezos unitarios de cada exaccin figuran no Anexo presente ordenanza.

   
  Ttulo VI: Disciplina e responsabilidades.  
 

   
  Captulo VI.1 : Vixilancia e inspeccin. 
 

Artigo 63. Obxecto e tipos.

1.-A vixilancia e inspeccin teen como obxecto que as actividades reguladas na presente ordenanza se leven a cabo de acordo cos seus preceptos.

2.-As inspeccins podern ser rutinarias, previas outorgamento dunha autorizacin ou licencia, en virtude de denuncia ou as que se podan acordar de oficio para comprobar o cumprimento das condicins dunha determinada licencia.

Artigo 64 .-Persoal de vixilancia e inspeccin

1.-Sen prexuzo de que a Alcalda poda nomear para un caso particular ou en xeral a persoal especfico, a vixilancia material e inspeccin do cumprimento desta ordenanza ser a cargo da Polica Local, a cal se dotar dos medios materiais necesarios.

2.-En todo caso o persoal que exerza as funcins inspectoras gozarn, no exercicio das sas funcins, da consideracin de axentes da autoridade, estando facultados para accederen, sen previo aviso, e logo de seren identificados, s fincas afectadas pola presente ordenanza.

3.-As actas de inspeccin que se levanten gozarn de presuncin de veracidade respecto dos feitos que nela se declaren probados.

   
  Captulo VI.2 : Infraccins e sancins. 
 

Artigo 65 .-Infraccins.

1.-Constituirn infraccin para os efectos da presente ordenanza as accins ou omisins que figuran na seguinte tboa:

1Apertura de pistas en fragas ou bosques singulares, sen autorizacin.MG
2Apertura de pistas forestais sen licencia.G
3Arrolar libremente a madeira polas pendentes dos terreos cara s vas pblicas.G
4Contaminacin de augas con productos qumicos.MG
5Exercer as actividades extractivas contempladas na presente ordenanza sen estar en posesin da correspondente licencia.G
6Facer gabias de desaloxo de augas nos terreos directamente s ros.G
7Muda dos aceites de vehculos e maquinaria nos montes e terreos rsticos.G
8Danos nas infraestructuras e equipamentos viarios por indolencia ou deixadez.L
9Non permitir o acceso persoal de vixilancia e inspeccin s fincas.G
10Novas plantacins de eucaliptos sen licencia.G
11Peches de fbrica en solo rstico, realizados con productos prefabricados.G
12Plantacin de especies estraas en solo de proteccin medioambiental.G
13Plantacins de especies estraas que potencialmente podan producir contaminacin xentica.MG
14Plantacins con risco de transformacins ecolxicas.G
15Poda sen autorizacin de especies ou conxuntos protexidos ou singulares.G
16Queimas agrcolas ou forestais sen autorizacin ou incumprindo as condicins da ordenanza.G
17Realizacin de aterrazamentos e movementos de terra sen licencia en solo de proteccin medioambiental.MG
18Realizacin de aterrazamentos e movementos de terra incumprindo as condicins da ordenanza.G
19Replantacin de eucaliptos en solo de proteccin medioambiental incumprindo as condicins da ordenanza.G
20Roturacin de terreos con risco de producir contaminacin de acuferos.G
21Substitucin de especies de frondosas por eucaliptos e especies clase 1.G
22Substitucin de vexetacin e especies autctonas das ribeiras dos ros, fragas e masas en solo protexido por cultivos intensivos de eucaliptos e especies Clase 1.MG
23Tala de especies ou conxuntos protexidos ou singulares.MG
24Talas ou cortas a feito ou matarrasa en solo de proteccin medioambiental.G
25Uso de vehculos para as actividades reguladas nesta ordenanza que estean inmobilizados por anulacin de licencia ou non figuren rexistrados para aquelas actividades.G
26Uso de productos qumicos nos terreos augas por riba das tomas de auga ou en solo de proteccin medioambiental.G
27Uso directo de aceites usados na maquinaria.G
28En xeral, o incumprimento dos requisitos, obrigas e prohibicins establecidos nesta ordenanza.

2.-A comisin de calquera infraccin levar aparellada a imposicin s responsables das correspondentes sancins de acordo coa sa gradacin e a reposicin das cousas seu estado orixinario de acordo co que se establece nos artigos seguintes.

Artigo 66 .-Clasificacin das infraccins.

1.-As infraccins clasificaranse en leves, graves e moi graves, de acordo co establecido nos apartados seguintes.

2.-Infraccins leves: consideraranse infraccins leves as seguintes:

a. As sinaladas coa letra L na tboa de infraccins do artigo anterior.

b. En xeral os incumprimentos dos requisitos, obrigas ou prohibicins establecidos nesta ordenanza, ags cando, de acordo cos apartados seguintes, constitan infraccins graves ou moi graves.

3.-Infraccins graves: consideraranse infraccins graves as seguintes:

a. As sinaladas coa letra G na tboa de infraccins do artigo anterior.

b. A reincidencia en das infraccins leves no perodo de seis meses.

4.-Infraccins moi graves: consideraranse infraccins moi graves, as seguintes:

a. As sinaladas coas letras MG na tboa de infraccins do artigo anterior.

b. As sinaladas coa letra G cando concorran algunha das seguintes circunstancias:

b1. Malicia ou intencionalidade.

b2, Custo econmico da restauracin superior s 3000 euros.

b3. Irreversibilidade do dano causado.

b4. Grave repercusin ou deterioro nos recursos naturais.

b5. Cando o dano afecte a exemplares nicos, escasos ou protexidos.

b6. Cando o dano afecte gravemente os ciclos vitais e ecosistemas bsicos.

c. A reincidencia en das infraccins graves no perodo de dous anos.

5.-As infraccins non contempladas no artigo anterior clasificaranse e sancionaranse de acordo coa clase e sancin mis similar entre as indicadas en dita tboa.

Artigo 67 .-Sancins.

1.-A conta das multas establcese conforme Lei 7/85, reguladora das bases do rxime local.

2.-As sancins constan dunha multa principal incrementada por unha multa particular que sancionar o nmero de exemplares que infrinxan a ordenanza.

3.-A conta total non poder superar a cantidade mxima aplicable como concepto principal segundo o tipo de infraccin.

4.-O concepto principal ser de:

-Infraccins leves: de 30 a 180 .

-Infraccins graves: de 180 a 250

-Infraccins moi graves: de 250 a 300

5.-O concepto particular ser:

a. Para plantacins:

a1. 3 euros por cada exemplar plantado que supoa infraccin leve.

a2. 6 euros por cada exemplar plantado que supoa infraccin grave.

a3. 12 euros por cada exemplar plantado que supoa infraccin moi grave.

b. Para cortas: 18 euros por cada exemplar indebidamente cortado multiplicado polo resultado de sumarlle a unidade (1) 10% da idade do exemplar cortado.

6.-No caso de que unha actuacin supoa varias infraccins aplicarase a sancin maior.

Artigo 68 .-Prescricin.

1.-As infraccins moi graves prescribirn s seis anos, as graves s catro anos e as leves s dous anos, contados desde a comisin do feito, finalizacin das actuacins ou desde a deteccin da infraccin ou dano se estivesen ocultos ou o dano non fose inmediato.

2.-Nas infraccins derivadas dunha actividade continuada, a data inicial de cmputo ser a de finalizacin da actividade ou a do ltimo acto co que a infraccin se consuma.

3.-Constite infraccin continuada a actividade consistente na repeticin de actos anlogos cando todos eles tean unha unidade de obxectivo dentro dun mesmo meto territorial, definido rexistral ou fisicamente.

   
  Captulo VI.3 : Responsabilidades e suspensin de actividades. 
 

Artigo 69 .-Suxeito responsable.

1.-Para os efectos desta ordenanza, tern a consideracin de responsables das infraccins previstas nela:

a. As persoas que directamente realicen a accin infractora ou, se o caso, as que ordenen a devandita actuacin, cando o executor tea a obriga de cumprir a dita orde.

b. As persoas que de acordo cos estatutos ou coa escritura social, sexan titulares ou promotoras da actividade ou do proxecto do que se derive a infraccin.

2.-Cando concorra en varias persoas a autora da infraccin ou cando o dano estea ocasionado por unha acumulacin de infraccins e non fose posible determinar o grao de participacin efectiva de cada unha delas, a responsabilidade ser solidaria.

3.-Nos casos en que a infraccin sexa imputable a unha Administracin Pblica, esta someterase s regras xerais e de carcter disciplinario aplicables Administracin e s seus axentes e funcionarios.

Artigo 70 .-Anulacin da licencia da actividade.

1.-As multas podern levar aparellado, simultaneamente:

a. En caso de infraccin grave a anulacin da licencia de actividade e non concesin de nova por un prazo non superior a un ano.

b. En caso de infraccins moi graves:

b1. A anulacin da licencia de actividade e non concesin de nova por un prazo non superior a dous anos.

b2. Anulacin da licencia e non concesin de nova a nome da persoa fsica ou xurdica incursa nesta causa de anulacin.

c. En todo caso cando se houberan imposto medidas correctoras non se conceder nova licencia ou renovacin ata que aquelas medidas se cumpran, independentemente dos prazos indicados nos puntos a e b anteriores.

2.-O incumprimento reiterado ou a falta de pagamento das cantidades adebedadas en concepto dos preceptos establecidos na presente ordenanza, unha vez exista resolucin firme, supoer a anulacin da licencia e a non concesin dunha nova durante un perodo mnimo dun ano desde a data da resolucin.

3.-Unha segunda anulacin da licencia, por calquera causa, supoer a non concesin de renovacin, ou nova licencia de actividade, persoa fsica ou xurdica titular desta.

4.-A anulacin das licencias supn:

a. A suspensin da actividade.

b. A baixa automtica de tdolos vehculos amparados nesta no rexistro e con isto a perda de tdolos dereitos derivados.

c. A prohibicin do exercicio das actividades reguladas nesta ordenanza.

d. A inmobilizacin inmediata do vehculo pola Polica Local ata a sa inclusin nunha nova licencia ou o seu uso para outra actividade non regulada nesta ordenanza.

e. Solicitar nova licencia para exercer as actividades, con toda a documentacin e taxas necesarias.

5.-Non se conceder nova licencia, renovacin nin novas anotacins no rexistro de vehculos s persoas fsicas ou xurdicas:

a. Incursas en causa de anulacin definitiva ou cando non houbesen transcorrido os prazos indicados no apartado 1 deste artigo.

b. Que mantean dbedas derivadas do expediente de tramitacin ou sancin aberto no cumprimento dos preceptos da presente ordenanza ata a conclusin do expediente e/ou liquidacin dos importes pendentes.

c. Que non levaran a cabo as medidas correctoras, fsicas e/ou econmicas, impostas con motivo da comisin de infraccins independentemente dos prazos indicados no apartado 1 deste artigo.

Artigo 71 .-Suspensin de actividades

1.-Toda actividade, actuacin ou uso, dos regulados na presente ordenanza, que se iniciase ou realizase sen estar en posesin da correspondente licencia, ou incumprindo manifestamente as condicins establecidas, ser suspendida na sa execucin ou accin, sen prexuzo de esixir as mximas responsabilidades s que hobera lugar, e procedndose a inmobilizacin inmediata dos vehculos e maquinaria pola Polica Local ata a conclusin do expediente, ou o depsito da fianza polas mximas cantidades que puidesen derivarse da sa instruccin, e sen prexuzo.

2.-Naqueles casos en que exista risco grave ou inminente de dano para os elementos ou especies protexidos, a Alcalda poder ordenar motivadamente, tempo que acorda a apertura do expediente, a suspensin inmediata da actividade ou calquera outra medida cautelar necesaria, sen prexuzo da iniciacin do expediente de disciplina que, en todo caso, proceda de acordo con esta ordenanza, ou, de producirse dano para o medio ambiente, de disciplina ambiental, consonte a Lei 1/1995, de 2 de Xaneiro, de proteccin ambiental de Galicia, e se se contraveen disposicins urbansticas, de disciplina urbanstica, de acordo coa Lei 1/1997, de 24 de Marzo, do solo de Galicia e regulamentos que a desenvolven.

3.-A adopcin de medidas cautelares levaranse a cabo, logo de audiencia do interesado, nun prazo de cinco das, ags dos casos que esixan unha actuacin inmediata.

Artigo 72 .-Restauracin e indemnizacin.

1.-Sen prexuzo da sancin que en cada caso proceda, o infractor deber reparar o dano causado, co fin de lograr a restauracin das cousas seu estado anterior comisin da infraccin. Dita restauracin ser esixida, polo rgano competente para impor a sancin, nun prazo proporcional entidade da restauracin, e nunca maior de tres meses, ags xustificacin real de necesitar un prazo superior.

2.-Se o infractor non procedese a reparar o dano causado no prazo que se lle sinale, procederase imposicin de multas coercitivas sucesivas de ata 300 euros cada unha, ou, se o caso, a realizar a execucin subsidiaria nos termos do artigo 98 da Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

3.-En calquera caso o suxeito responsable deber indemnizar polos danos e perdas ocasionados. A valoracin destes faraa o Concello, logo de taxacin contradictoria cando o citado responsable non lle dese a sa conformidade a aquela.

4.-A utilizacin dos recursos xerados polas indemnizacins e sancins destinaranse integramente a accins de mellora do medio ambiente.

Artigo 73 .-Responsabilidade penal e administrativa.

1.-No suposto de que a infraccin puidese ser constitutiva de delicto ou falta, o Concello daralle traslado xurisdiccin competente, quedando en suspenso a actuacin sancionadora en va administrativa. Non obstante a va penal non paralizar o expediente que se incoase para a restauracin e, se o caso, a indemnizacin dos danos e perdas a que fai referencia o artigo anterior.

2.-Se a resolucin xudicial fose absolutoria, o Concello proseguir as actuacins para, se procedese impoer a sancin administrativa correspondente.

   
  Disposicin transitoria.  
 

As plantacins arbreas e forestais xa existentes na data de entrada en vigor da presente ordenanza, que tean unha idade superior a catro anos, disporn dun perodo de oito anos, contados dende esa data, para adapta-las caractersticas das plantacins establecido na ordenanza, e como mximo, para as plantacins de clase 1 ata unha idade mxima de 12 anos e de 16 anos para as de clase 2.

As plantacins de idade inferior a catro anos, das que o Concello tea constancia, debern adaptarse s condicins desta ordenanza desde a sa entrada en vigor.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da seguinte da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO   redacciones
 

Contas de taxas, fianzas e seguros

- Taxa de tramitacin de licencias de corta ou plantacin: 6 euros.

- Taxa por licencia de actividade: 36 euros

- Taxa por cada m3 ou fraccin de madeira de saca pola licencia de uso especial das vas pblicas: 0,6 euros.

- Fianza para garanti-la reparacin de danos:

- Vehculos menores de 16 Tm de PMA e maiores de 5 Tm: 1.500 euros.

- Vehculos maiores de 16 Tm: 3.000 euros.

- Seguro de responsabilidade civil: 180.000 euros.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios