Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA FISCAL NMERO 8, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVICIO DE SUMIDOIRO E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS

Publicación provisional : 18-01-2002 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 18-01-2002 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 18-02-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Cota tributaria.
 - Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7. .-Percepcin.
 - Artigo 8. .-Xestin, liquidacin e ingreso.
 - Artigo 9. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades que lle conceden os artigos 133.2 e 142 da Constitucin, o artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co que dispoen os artigos 15 e 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ponteceso establece a taxa por prestar o servizo de sumidoiro, que se rexer por esta ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ao que preve o artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa:

a) A actividade municipal, tcnica e administrativa tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para autoriza-la acometida rede de sumidoiro municipal.

b) A prestacin dos servicios de evacuacin de excretas, de augas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiro municipal, e o seu tratamento para depuralas.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contrbuntes as persoas fsicas ou as xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan:

a) Cando se trate da concesin da licenza de acometida rede: o propietario, o usufructuario ou o titular do dominio til do terreo.

b) No caso da prestacin dos servizos da letra b) do artigo anterior: os ocupantes ou os usuarios dos terreos do termo municipal beneficiarlas deses servizos, calquera que sexa o scu ttulo (propietario, usufructuario, habitacionista ou arrendatario, mermo en precario).

2. En calquera caso, ter a consideracin de suxeito pasivo, substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais, o propietario destes inmobles, que podern repercutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

Sern responsables solidarios ou subsidarios da dbeda tributaria, xunto cos debedores principais, as persoas ou as entidades s que se refinen os artigos 42 e 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria.   redacciones
 

1. A cota tributaria correspondente concesin da licencia ou autorizacin de acometida rede de sumidoiro esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade fixa de 36,06 euros (6.000 pesetas).

2. A cota tributaria que se val esixir por prestar os servizos de sumidoiro e depuracin determinaraa o Concello en funcin da cantidade de auga, medida en metros cbicos, empregada no terreo. Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:

a) Servicio de sumidoiro:

- Abonados con servizo de abastecemento de auga: Para os mesmos m3 facturados no servizo de abastecemento: 0,153908 euros/m3.

- Abonados sen servizo de abastecemento: Cota fila mensual: 2,316942 euros/abonado/mes.

b) Servizo de depuracin de augas residuais:

- Abonados con servizo de abastecemento de auga: Para os mesmos m3 facturados no servizo de abasteremento: 0,256515 euros/m3

- Abonados sen servizo de abastecemento: Cota fixa mensual: 3,848000 euros/abonado/mes.

3.-En ningn caso se poder tomar un consumo de auga que sexa inferior mnimo facturable pola sa subministracin. A cota resultante da consideracin deste consumo ter carcter de mnima esixible.

   
  Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 7. .-Percepcin.  
 

1. Percbese a taxa e nace a obriga de contribur dende o momento no que se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible, entendndose esta:

a) Na data de presentacin da oportuna licencia de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Dende que tea lugar a efectiva acometida rede de sumidoiro municipal. A percepcin por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que se obtivese ou non a licencia de acometida e sen prexuzo do inicio do expediente administrativo que se poida instrur para a sa autorizacin.

2. Os servicios de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais e a sa depuracin ten carcter obrigatorio para tdolos terreos do municipio que tean fachada a ras, prazas ou vas pblicas nas que exista sumidoiro, sempre que a distancia entre a rede e o terreo non exceda de cen metros. Percibirase a taxa anda cando os interesados non procedan a efectua-la acometida da rede.

   
  Artigo 8. .-Xestin, liquidacin e ingreso.  
 

1. A inclusin inicial no padrn farase de oficio unha vez concedida a licencia de acometida da rede.

Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins da alta e a baixa no padrn de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data na que se produza a variacin na titularidade do terreo e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins producirn efecto a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez finalizado o prazo de presentacin das declaracins de alta e baixa.

2. As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadaranse polos mesmos perodos e nos mesmos prazos que os recibos de subministracin e consumo de auga.

3. No suposto de licencia de acometida, o contribunte formular a oportuna solicitude e os Servicios tributarios deste Concello, unha vez concedida esa licencia, practicarn a liquidacin que proceda, que ser notificada para o seu ingreso directo na forma e prazos que sinala o Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 9. .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo s infraccins tributarias, as como s sancins que correspondan, aplicarase o que dispn a Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A modificacin desta ordenanza fiscal,o dia seguinte a sa publicacin no BOP e permanecer en vigor ata que o Concello a modifique ou a derrogue.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios