Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fisterra - Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestacin de servicios urbansticos

Publicación provisional : 19-06-2012 BOP N 115 -- Publicación definitiva : 16-08-2012 BOP N 155
Redacción Aplicable desde 17-08-2012

Redacciones Redacciones
 - Artculo 1 Fundamento e rxime
 - Artculo 2.- Feito impoible
 - Artculo 3.- Suxeito pasivo
 - Artculo 4.- Devengo
 - Artculo 5.- Cota tributaria
 - Artculo 6.- Beneficios fiscais
 - Artculo 7.- Normas de xestin
 - Artculo 8.- Infraccins e sancins
 - Disposicin Final.
   
  Artculo 1 Fundamento e rxime  
 

En uso das facultades concedidas polos Artigos 133.2.-) e 142.-) da Constitucin Espaola e polo Artigo 106.-) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos Artigos 15.-) a 19.-) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello Fisterra establece a Taxa por prestacin de Servizos Urbansticos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artculo 2.- Feito impoible  
 

Constite o feito impoible da Taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, desenvolvida para a prestacin dos seguintes servizos urbansticos:

a) A destinada a verificar se os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do solo e subsolo que tean que realizarse no termo municipal, se axustan Lei 9/2002 de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia e s normas urbansticas especficas do Concello de Fisterra de cara obtencin da preceptiva licenza urbanstica, xa sexa de obras, actividade, primeira ocupacin, segregacin ou calquera outras que esixa a normativa urbanstica en vigor.

b) A realizacin a instancia de parte de informes, consultas, certificados, cdulas urbansticas e demais documentos emitidos polos Servizos Tcnicos de Urbanismo.

   
  Artculo 3.- Suxeito pasivo  
 

1 Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4.-) da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, os promotores que realicen as construcins, instalacins ou obras. Noutro caso, considerarase contribunte que ostente a condicin de dono da obra.

2 Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que refrese o Artigo 42.-) da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

3 Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que determina o Artigo 43.-) da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artculo 4.- Devengo  
 

1 Devengarase a taxa que xurde a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible entendndose iniciada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta, ou cando comece a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable, de iniciarse as obras ou se executasen sen ter obtido a oportuna licenza.

2 A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desistmento do solicitante.

   
  Artculo 5.- Cota tributaria  
 

A cota tributaria ven determinada pola aplicacin das seguintes tarifas:

1 Licenzas de obras: 0,3 % do presuposto de execucin material desta calculado segundo os Anexos da Ordenanza Reguladora do Imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras.

2 Licenzas de primeira ocupacin / apertura / funcionamento:

a) Vivendas Unifamiliares: 40 para vivendas de menos de 150 m2 de superficie construida total e 60 para vivendas de 150 m2 ou mis de superficie total construida.

b) Edificios de vivendas: 25 por vivenda; 15 por cada 100 m2 de uso diferente ao residencial (comercial, garaxes, rochos,...).

c) Edificacins ou locais con instalacins comerciais, industriais, hoteleiras ou hostaleiras: 10 por cada 100 m2 ou fraccin.

d) Para outras edificacins ou locais: 0,50 /m2 para edificacins ou locais de hasta 200 m2 de superficie total construda; 1,50 /m2 para edificacins ou locais de mis de 200 m2 de superficie total construida e 2,50 /m2 para edificacins ou locais de mais de 200 m2 de superficie total construida.

3 Licenzas de segregacin ou parcelacin: 60 por parcela resultante.

4 Instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares: 70 .

5 Cambios do uso dos edificios e instalacins en xeral: 5 % do valor catastral do inmoble, cun mnimo de 35

6 Demolicin de edificacins: 0,30 por m2 demolido, cun mnimo de 60 .

7 Colocacin de carteis: 10 /m2 de cartel.

8 Informes, certificados ou cdulas urbansticas:

a) Certificacins urbansticas: 20 .

b) Certificado de prescricin de infraccin urbanstica: 150

c) Informes tcnicos: 15 .

d) Informes de datos catastrais: 10 .

9 Sinalizacin de aliacin e rasantes: 30

10 Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoible desta ordenanza e non apareza especificadas nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 20 .

   
  Artculo 6.- Beneficios fiscais  
 

De conformidade co disposto no artigo 9.-) do Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das Facendas Locais, non podern recoecerse outros beneficios fiscais que os establecidos expresamente en normas con rago de Lei e os que deriven da aplicacin de tratados intemacionais.

   
  Artculo 7.- Normas de xestin  
 

1 As taxas por prestacin de servicios urbansticos esixiranse en rxime de autoliquidacin, cando medie solicitude do interesado, e no suposto de que se inicie o expediente de oficio, por liquidacin practicada pola administracin municipal.

2 No primeiro dos supostos, os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin nos impresos habilitados efecto pola administracin municipal e realizar o ingreso na entidade bancaria autorizada, o que se deber acreditar no momento de presentar a correspondente solicitude. Non se tramitar sta ata que quede acreditado o pago ntegro da taxa.

3 Cando os servizos municipais comproben que se realizou unha construccin ou obra, ou se est exercitando calquera actividade sen obter a previa licencia preceptiva, considerarase o acto de comprobacin como a iniciacin do trmite de esta ltima, con obriga do suxeito pasivo de aboar a taxa establecida sen perxuicio da imposicin da sancin que corresponda pola infraccin urbanstica cometida ou da adopcin das medidas necesarias para o adecuado desenvolvemento das normas urbansticas.

4 0 pago da autoliquidacin, presentada polo interesado ou da liquidacin inicial notificada pola Administracin municipal ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que proceda, se esta fora necesaria.

   
  Artculo 8.- Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artigo 11.-) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a regulacin contida nos artigos 178.-) e seguientes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin Final.  
 

La presente Ordenanza Fiscal comenzar a aplicarse a partir del da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial de la Provincia, manteniendo su vigencia hasta su modificacin o derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios