Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS

Publicación provisional : 31-10-2007 BOP N 252 -- Publicación definitiva : 31-10-2007 BOP N 252
Aplicable desde 06-08-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2.- Feito Impoible
 - Artigo 3.-Obrigados pago
 - Artigo 4.- Importe do prezo pblico
 - Artigo 5.- Exencins e bonificacins
 - Artigo 6.-Xestin.
 - Artigo 7.-Pago
 - Disposicion Derradeira
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e en virtude do estabrecido nos artigos 41 a 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Concello de Teo estabrece o Prezo Pblico por realizacion de actividades culturais e deportivas, que se rexir pola presente Ordenanza, e, no seu defecto, polo citado RDL 2/2004, as como polo RD939/2005, RXR.

   
  Artigo 2.- Feito Impoible  
 

Constitue o feito impoible do prezo pblico regulado nesta Ordenanza a realizacin das actividades recollidas no artigo 4 desta Ordenanza.

   
  Artigo 3.-Obrigados pago  
 

Resultan obrigados pago, as persoas fsicas, xurdicas e entidades que se beneficien dos servizos e actividades a que se refire esta Ordenanza.

   
  Artigo 4.- Importe do prezo pblico   redacciones
 

- escolas deportivas e culturais.- 20 por actividade

- cursos e obradoiros.-20 por actividade.

- actividades fsicas e de lecer.-20 por actividade.

- campamentos urbns.-20 por campamento.

- campamentos de vern e excursins de mais de un da: 10 por da.

   
  Artigo 5.- Exencins e bonificacins   redacciones
 

A solicitude de exencins de prezos pblicos deber facerse por escrito no momento de formalizar a inscricin na actividade, ags cambios que se produzan con posterioridade.

No caso de solicitudes posteriores de exencins de prezos pblicos que sexan admitidas e tramitadas polo concello e de resolverse favorablemente, a bonificacin ou exencin ter efectos a partir da data da solicitude de bonificacin.

Darn dereito a exencin total nos prezos pblicos:

 Casos de emerxencia social acreditados polos servizos sociais do Concello de Teo, mediante informe social, no que se faga constar a dificultade econmica de acceso a este servizo.

 Unidades familiares cunha renda per cpita igual ou inferior ao 25% do IPREM anual*. (*) IPREM anual: indicador pblico de renda de efectos mltiples. Terase en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaracin do IRPF.

 Cando todos os membros adultos da unidade familiar se atopen en situacin de desemprego.

Darn dereito a unha bonificacin do 50% nos prezos pblicos:

 Familia numerosa de categora especial, segundo a sa definicin contemplada na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de proteccin s familias numerosas.

 Unidades familiares cunha renda per cpita igual ou inferior ao 50% do IPREM anual. (*) IPREM anual: indicador pblico de renda de efectos mltiples. Terase en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaracin do IRPF.

Darn dereito a unha bonificacin do 20% nos prezos pblicos:

 Familia numerosa de categora xeral, segundo a sa definicin contemplada na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de proteccin s familias numerosas.

 Nenos ou nenas cunha discapacidade recoecida como mnimo do 33%.

As anteriores bonificacins non son acumulables, de xeito que os usuarios/as tan s podern acollerse a aquela que lles resulta mis beneficiosa.

Artigo 6.-Xestin.

Para a participacin nas actividades, os interesados debern presentar instancia no Rexistro Xeral do Concello. Unha vez elaborada a relacin de admitidos, estes debern facer efectivo o ingreso mediante abono en conta a nome do Concello na entidade financeira correspondente, e debern presentar xustificante do abono nas dependencias municipais.

Cando por causas non imputables o obrigado o pago do prezo, o servizo ou a actividade non se preste ou desenvolva, proceder a devolucin do importe correspondente.

   
  Artigo 6.-Xestin.   redacciones
 

Para a participacin nas actividades, os interesados debern presentar instancia no Rexistro Xeral do Concello. Unha vez elaborada a relacin de admitidos, estes debern facer efectivo o ingreso mediante abono en conta a nome do Concello na entidade financeira correspondente, e debern presentar xustificante do abono nas dependencias municipais.

Cando por causas non imputables o obrigado o pago do prezo, o servizo ou a actividade non se preste ou desenvolva, proceder a devolucin do importe correspondente.

   
  Artigo 7.-Pago   redacciones
 

A obriga de pagar o prezo pblico nace dende que se inicia a prestacin do servizo ou a realizacin da actividade.

As dbedas derivadas da falta de pagamento do prezo pblico podern ser esixidas pola va de prema nos termos establecidos no RD 939/2005,RXR.

   
  Disposicion Derradeira  
 

A presente Ordenanza foi aprobada en sesin Plenaria de data 26.09.2007, e entrar en vigor da seguinte da sa publicacion definitiva, comenzando a aplicarse dende dito momento, mantendo a sa vixencia indefinidamente, en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios