Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dodro - ORDENANZA POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Publicación provisional : 21-05-2012 BOP N 94 -- Publicación definitiva : 10-07-2012 BOP N 130
Redacción Aplicable desde 28-07-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamentacin lexislativa e rxime xurdico
 - Artigo 2.- Obxecto
 - Artigo 3.- Beneficiarios
 - Artigo 4.- Requisitos dos beneficiarios
 - Artigo 5.- Tipoloxa e conta das axudas
 - Artigo 6.- Incompatibilidades
 - Artigo 7.- Procedemento
 - Artigo 8.- Obrigas dos beneficiarios:
 - Artigo 9.- Revogacin da axuda e reintegro de pago:
 - DISPOSICIN FINAL
 - SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL
   
  Artigo 1.- Fundamentacin lexislativa e rxime xurdico  
 

O Estatuto de Autonoma de Galicia, no seu artigo 4.2, encomenda aos poderes pblicos de Galicia a obriga de promover as condicins para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, debendo remover os atrancos que impidan ou dificulten a sa plenitude e facilitando a participacin de todos os galegos e todas as galegas na vida econmica, cultural e social.

O artigo 27 da norma estatutaria no seu apartado 23, atribelle Comunidade Autnoma de Galicia, con carcter exclusivo, competencia en materia de asistencia social. Por outra banda, a Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, establece no seu artigo 25.2.k) como competencia municipal a prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social nos termos da lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no seu artigo 4, establece que o sistema galego de servizos sociais rexerase, entre outros, polos principios de prevencin, accin integral e personalizada, autonoma persoal e vida independente, integracin e normalizacin, coordinacin e planificacin. Ademais no captulo II da Lei faise referencia ao catlogo de servizos sociais, e concretamente no artigo 21.2 b) inclense dentro das prestacins econmicas as axudas de emerxencia e necesidade social.

O artigo 17.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencins establece que as bases reguladoras das subvencins das corporacins locais deberanse aprobar no marco das bases de execucin do orzamento, a travs dunha ordenanza xeral de subvencins ou mediante unha ordenanza especfica para as distintas modalidades de subvencins.

A concesin das axudas de emerxencia social rexeranse polo establecido na presente ordenanza e nas disposicins que se adopten para a sa aplicacin e desenvolvemento. En canto ao non disposto nas presentes bases sern de aplicacin os preceptos bsicos da Lei 38/2007, de 17 de novembro, xeral de subvencins (LXS) e do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencins (RXS); a normativa de desenvolvemento contida na Lei 9/2007, de 13 de xuo, de subvencins de Galicia (LSG) e na restante normativa reguladora de subvencins de aplicacin supletoria e restante regulacin administrativa.

   
  Artigo 2.- Obxecto  
 

obxecto da presente ordenanza establecer as bases reguladoras para a concesin das axudas de emerxencia social por parte do concello de Dodro, de acordo co artigo 17.2 da Lei 38/2007, de 17 de novembro, xeral de subvencins.

Considranse axudas de emerxencia social o conxunto de axudas en especie e monetarias, de carcter non peridico, destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacins, situacins de urxente necesidade.

A finalidade destas axudas dar resposta urxente a situacins puntuais de necesidade xeradas por emerxencia individual e familiar derivada de gastos especficos relativos a necesidades bsicas.

   
  Artigo 3.- Beneficiarios  
 

Podern beneficiarse das axudas de emerxencia as persoas individuais ou unidades familiares do Concello de Dodro.

Entenderase por unidade familiar o ncleo de convivencia composto por das ou mis persoas vinculadas por matrimonio ou calquera outra relacin anloga de afectividade, por adopcin, acollemento ou parentesco de consanguinidade e afinidade ate o terceiro grao.

Ter a condicin de beneficiario o solicitante da axuda.

   
  Artigo 4.- Requisitos dos beneficiarios  
 

Ser maior de idade ou menor emancipado/a.

Estar empadroado e ter residencia efectiva no Concello de Dodro de forma ininterrompida polo menos con seis meses de antigidade no momento da solicitude, salvo informe en casos excepcionais valorados polo/a traballador/a social.

Acreditar a situacin de necesidade urxente.

Que a axuda que se solicita tea un carcter complementario dentro dunha intervencin social iniciada dende o departamento de servizos sociais coa persoa solicitante e a sa unidade familiar, constitundo un apoio para a consecucin dos obxectivos establecidos nesta intervencin.

Que a unidade familiar non dispoa dos ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados da situacin emerxencia, segundo establecido na tboa que a continuacin se presenta.

CONVIVINTES

LMITE DE INGRESOS

1

Ate o 75 % do IPREM

2

Ate o 90 % do IPREM

3

Ate o 105 % do IPREM

4

Ate o 120 % do IPREM

5

Ate o 135 % do IPREM

6

Ate o 150 % do IPREM

7

Ate o 165 % do IPREM

8 ou mis

Ate o 180 % do IPREM

O IPREM de referencia ser o IPREM anual formado por 14 pagas.

Para o clculo teranse en conta os ingresos que perciba no momento da solicitude a persoa solicitante ou as persoas que constitan a unidade familiar en concepto de retribucins, rendas, prestacins, axudas, subsidios por calquera outro concepto.

En caso de unidades familiares onde exista mala relacin entre os seus membros, poderase ter en conta os ingresos econmicos de parte da unidade familiar, previa valoracin do/a traballador/a social.

Que o beneficiario se atope ao corrente nas sas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non sexa debedor doutra axuda por reintegro da mesma.

   
  Artigo 5.- Tipoloxa e conta das axudas  
 

Necesidades bsicas (alimento, vestido, produtos de hixiene persoal, etc.).

Adquisicin de mencias e outros produtos de carcter sanitario (non cubertos polo sistema sanitario).

Gastos relacionados coa vivenda habitual (aluguer, equipamento bsico, mantemento das condicins de habitabilidade, subministracin e consumo de enerxa elctrica, etc.).

Axudas para o pagamento dun lugar alternativo ou temporal de aloxamento.

Gastos de desprazamentos a centros sanitarios, escolares, aloxamentos alternativos, etc. non cubertos polos sistemas de referencia.

Gastos en beneficio do menor: actividades extraescolares, libros e material escolar, escola infantil, comedor escolar, etc.

Axudas para a atencin de situacins de urxente e grave necesidade que non poidan ser atendidas por ningn dos conceptos contemplados nos epgrafes anteriores, previa valoracin do/a traballador/a social do departamento de servizos sociais.

A conta da axuda establecerase para cada caso concreto en funcin das circunstancias e das previsins dos gastos que ocasionen a situacin de emerxencia. Establcese un lmite mximo correspondente 100 % do Indicador Pblico de Rendas de Efectos Mltiples (IPREM) engadndolle o 10 % adicional por cada un dos membros da unidade familiar aparte do solicitante.

   
  Artigo 6.- Incompatibilidades  
 

Non ter acceso a axudas polo mesmo concepto, por parte doutros organismos, entidades ou administracins pblicas, que cubran a necesidade para a que se solicite a prestacin.

Non solicitar ningn membro da unidade familiar estas axudas para situacins de emerxencia social durante o mesmo exercicio econmico, salvo en casos excepcionais nos que a necesidade sobrevida requira atencin urxente e inmediata, e sexa valorado as polo/a traballador/a social.

   
  Artigo 7.- Procedemento  
 

7.1.- Inicio

O procedemento de concesin das axudas iniciarase coa aprobacin da convocatoria anual en rxime de convocatoria aberta, que ser publicada, como mnimo, no taboleiro do anuncios do Concello e, si se considera conveniente, noutros medios que permitan a sa difusin e que se especificarn na resolucin de aprobacin da convocatoria . A convocatoria ser aprobada polo rgano concedente, que ser o Alcalde ou rgano no que delegue.

A convocatoria poder aprobarse mediante tramitacin anticipada, de acordo co artigo 56 RXS.

De acordo co artigo 19.2 LSG, e tendo en conta o obxecto e a finalidade destas axudas, non se levar a cabo o establecemento nun nico procedemento dunha orde de prelacin entre as solicitudes presentadas que renan os requisitos, polo que o prazo de solicitude coincide co ano natural, tramitndose as solicitudes a medida que se presenten ata o esgotamento do crdito.

De acordo co artigo 31.4 LSG cando se produza o esgotamento do crdito orzamentario, o rgano concedente acordar a inadmisin de posteriores solicitudes, debendo publicarse o devandito acordo nos mesmos medios que a convocatoria.

O contido da convocatoria deber ser:

1. Nmero e data do BOP no que se publiquen as presentes bases reguladoras.

2. Aplicacin/s orzamentaria/s s que se imputan os crditos orzamentarios das axudas, as como o importe mximo anual a conceder.

2.1 A este respecto, indcase que cando as aplicacins orzamentarias sexan varias, segundo esteamos ante unha axuda monetaria ou en especie, a convocatoria poder establecer que a distribucin dos crditos imputados a cada unha teen carcter estimativo, de modo que, de ser preciso modificar o reparto do crdito orzamentario total, se leve a cabo sen necesidade de nova convocatoria e antes da resolucin de concesin, de acordo co artigo 58.4 RXS e, respectando as disposicins normativas en materia de facenda local.

2.2 Non se podern conceder axudas por importe superior ao que se determine na convocatoria sen que se realice unha nova convocatoria, salvo nos supostos do artigo 31.2 LSG, polo que se produce un aumento do crdito orzamentario debido a algn dos seguintes motivos:

a) Unha xeracin, ampliacin ou incorporacin de crdito.

b) A existencia de remanentes outras convocatorias financiadas con cargo a aplicacins orzamentarias do mesmo nivel de vinculacin xurdica.

Nestes supostos, o rgano concedente deber aprobar o incremento do crdito orzamentario da convocatoria e publicalo nos mesmos medios que a convocatoria.

3. Obxecto, condicins e finalidade da concesin da subvencin.

4. Expresin de que a concesin se efecta en rxime de concorrencia competitiva.

5. Requisitos para solicitar a subvencin e forma de acreditalos.

6. Documentacin que hai que acompaar solicitude.

7. Indicacin dos rganos competentes para a instrucin e resolucin do procedemento.

8. Prazo de resolucin e notificacin.

9. Indicacin de se a resolucin pon fin va administrativa e rxime de recursos.

10. Criterios de valoracin das solicitudes.

11. Medio de notificacin da resolucin.

7.2.- Presentacin de solicitudes:

O procedemento iniciarase mediante impreso de solicitude, segundo modelo oficial (anexo I), presentado no rexistro do Concello coa debida documentacin relativa a todos os membros da unidade familiar:

Fotocopia do DNI/NIE e/ou do libro de familia se o caso.

Declaracin das axudas recibidas polos mesmos conceptos no ano en curso.

Declaracin da renda do ltimo exercicio ou certificado de imputacin de rendas.

Xustificantes dos ingresos econmicos actuais a travs de certificados de pensins, nminas dos ltimos doce meses, tarxeta de demanda de emprego e/ou certificado do INEM das prestacins por desemprego, extractos das contas bancarias dos ltimos doce meses, etc.

Declaracin responsable do solicitante ou membro afectado da unidade familiar na que se faga constar, no seu caso, a carencia absoluta de ingresos.

Xustificacin documental da necesidade pola que presenta a solicitude (orzamento do gasto, factura pendente de pago, prescricin mdica, etc.).

Compromiso de destinar a axuda para a finalidade para a que concedida.

Outros documentos especficos que o/a traballador/a social considere necesarios para a correcta valoracin da solicitude.

Declaracin responsable do beneficiario de que se atopa ao corrente nas sas obrigas tributarias e coa seguridade social ou sexa debedor doutra axuda por reintegro da mesma.

Ante unha situacin de extrema urxencia que requira dunha intervencin inmediata e, previo informe do/a traballador/a social poder eximirse da presentacin dun o mis documentos que deben achegarse coa solicitude ags esta ltima.

7.3.- Instrucin:

Darase traslado da solicitude ao departamento de servizos sociais para a instrucin do procedemento. O rgano instrutor ser un/ha traballador/a social, que proceder comprobacin dos datos proporcionados, ao requirimento das emendas que procedan e demais funcins previstas legalmente para este rgano. As mesmo, o rgano instrutor deber efectuar a proposta de concesin ou denegacin da axuda.

Criterios de valoracin.

No procedemento de valoracin, teranse en conta dous factores:

1) Valoracin econmica: Procederase ao clculo da capacidade econmica segundo o baremo do solicitante e dos demais membros que compoan a unidade familiar.

Entenderanse como ingresos da unidade familiar todos os ingresos obtidos por cada un dos membros da mesma en relacin aos ltimos 12 meses (rendementos do traballo, prestacins de desemprego, pensins, etc.)

Excepcionalmente, cando existan cambios substanciais na renda familiar dentro dos ltimos doce meses cunha previsin de permanencia no tempo, poderanse ter en conta unicamente os ingresos relativos ao ltimo trimestre da/ persoa/s afectada/s pola dita situacin.

No caso do membro afectado a renda anual sera a resultante de calcular unha media da renda do ltimo trimestre e multiplicala por 14 pagas.

No caso de que o solicitante ou algn membro da unidade familiar non poida acreditar documentalmente a percepcin de renda algunha, poder presentar declaracin responsable da carencia absoluta de ingresos.

Para acceder concesin da axuda, os ingresos non podern exceder dos lmites establecidos na seguinte tboa. En caso contrario, o indicador econmico ser o motivo da denegacin da axuda, non sendo precisa a posterior valoracin social.

Da totalidade dos ingresos da unidade familiar deduciranse as cotas aboadas en concepto de hipoteca, prstamo ou aluguer de vivenda habitual.

CONVIVINTES

LMITE DE INGRESOS

1

Ate o 75 % do IPREM

2

Ate o 90 % do IPREM

3

Ate o 105 % do IPREM

4

Ate o 120 % do IPREM

5

Ate o 135 % do IPREM

6

Ate o 150 % do IPREM

7

Ate o 165 % do IPREM

8 ou mis

Ate o 180 % do IPREM

2) Valoracin social.

O rgano instrutor proceder comprobacin dos datos proporcionados e valoracin tcnica da necesidade, a travs das tcnicas e instrumentos propios da profesin, coa finalidade de emitir un correcto diagnstico social da situacin, podendo solicitar, a tal efecto, canta informacin considere precisa. Finalmente, este/a profesional emitir un informe social coa valoracin correspondente.

A conta da axuda establecerase para cada caso concreto en funcin das circunstancias e das previsins dos gastos que ocasionen a situacin de emerxencia. Establcese un lmite mximo correspondente 100 % do Indicador Pblico de Rendas de Efectos Mltiples (IPREM) engadndolle o 10 % adicional por cada un dos membros da unidade familiar aparte do solicitante.

Proposta de resolucin.

Unha vez efectuada a valoracin, o/a traballador/a social emitir proposta de resolucin debidamente motivada.

No caso de que a proposta sexa de concesin, esta deber ter o seguinte contido:

Que a solicitude cumpre os requisitos esixidos nas bases reguladoras e na convocatoria

Datos identificativos do expediente

Finalidade da axuda

Importe da axuda

Se a axuda monetaria ou en especie

Forma de pagamento

Prazo e forma de xustificacin, se procede

7.4.- Fiscalizacin pola Intervencin municipal:

A proposta de resolucin ser remitida departamento de Intervencin municipal para a sa fiscalizacin previa.

7.5.- Resolucin:

Logo da fiscalizacin de Intervencin, se fose o caso, a solicitude coa documentacin e co correspondente informe social e proposta de resolucin, ser elevada Alcalda ou rgano no que delegue, para a sa resolucin, na que polo menos quedar reflectido: motivacin da concesin ou denegacin e no primeiro suposto, ademais indicarase: datos identificativos do expediente, fin da axuda, se monetaria ou en especie, aplicacin orzamentaria, conta, forma de pagamento e prazo e forma de xustificacin, de ser o caso.

O prazo para ditar resolucin ser dun mes desde a presentacin da solicitude. A notificacin cursarase no prazo de dez das a partir da data de resolucin.

A resolucin deber ser notificada ao beneficiario, xunto co rxime de recursos correspondente.

7.6.- Formas de pago:

A forma de pagamento das axudas concedidas farase conforme o establecido na resolucin, podendo ser:

Axudas en especie (artigos de primeira necesidade: comida, roupa, enxoval, etc.): o pagamento realizarase ao provedor do servizo, que ser contratado directamente polo Concello.

Axudas monetarias: o pagamento realizarase ao beneficiario da axuda. No caso de que se considere conveniente polos/as traballadores/as sociais de Servizos Sociais mediante informe ao respecto, ser posible a aprobacin do pagamento a unha persoa responsable do beneficiario (debendo constar na resolucin de concesin) ou, no seu caso, na transmisin do dereito de cobro a un terceiro, cando este debera ser o ltimo receptor da axuda.

O pagamento das axudas monetarias realizaranse, con carcter xeral, unha vez aprobada a conta xustificativa. Nos supostos de urxencia que sexan valorados deste xeito polo departamento de Servizos Sociais, poderase realizar con carcter previo o pagamento anticipado, sen necesidade de esixir garanta.

En ningn caso podern realizarse pagos anticipados a beneficiarios cando se atopen nalgn dos supostos do artigo 31.6 LSG: cando tivesen solicitado a declaracin de concurso, estean suxeitos a intervencin xudicial ou estivesen inhabilitados conforme Lei concursal nos termos do precepto legal, fosen declarados en quebra, en concurso de acredores, insolvente falido en calquera procedemento ou suxeito a intervencin xudicial, se tivese iniciado expediente de quita e espera ou de suspensin de pagos, ou se tivese presentado solicitude xudicial de quebra ou de concurso de acredores mentres non fosen rehabilitados.

7.7.- Xustificacin do gasto:

No caso das axudas en especie, non ser precisa a presentacin de conta xustificativa, que quedar acreditada coa execucin da contratacin da prestacin en que consiste a axuda de emerxencia social.

No caso de axuda monetaria, a xustificacin do gasto efectuarase mediante a presentacin das facturas acreditativas que debern cumprir os requisitos de facturacin regulamentariamente establecidos, ou mediante outros documentos de valor probatorio semellante con validez no trfico xurdico mercantil ou con eficacia administrativa, nos termos establecidos regulamentariamente. O concepto facturado deber conter o detalle suficiente para proceder comprobacin do cumprimento da finalidade da axuda concedida.

O prazo mximo para presentar a conta xustificativa ser, como mximo, dun mes desde a notificacin da resolucin ou do pagamento da axuda, se esta anterior, debendo fixarse o prazo concreto na proposta de resolucin e na resolucin de concesin.

Naqueles casos nos que a axuda de emerxencia social se conceda unicamente pola concorrencia dunha situacin determinada, non se requirir outra xustificacin que a acreditacin por calquera medio admisible en dereito da dita situacin previamente concesin, ou mediante informe dos Servizos Sociais.

   
  Artigo 8.- Obrigas dos beneficiarios:  
 

Aos/as beneficiarios/as das axudas estarn obrigados/as a:

Destinar a axuda ao fin para o que foi concedida.

Escolarizar aos menores que estean en idade escolar obrigatoria garantindo a sa asistencia ao centro correspondente.

Non exercer a mendicidade nin a prostitucin nin inducir practica de calquera delas a ningn membro da unidade de convivencia.

Permitir e facilitar o labor do/a traballador/a social para verificar a sa situacin familiar e econmica.

O cumprimento das condicins que se establezan para a concesin das axudas destinadas a superar a situacin de necesidade.

Exercitar no prazo que se estableza calquera dereito econmico que poida corresponderlle segundo a lexislacin vixente.

Comunicar ao departamento de servizos sociais as variacins sobrevidas que poidan dar lugar modificacin ou extincin da axuda.

   
  Artigo 9.- Revogacin da axuda e reintegro de pago:  
 

Proceder a revogacin da axuda ou reintegro parcial ou total das cantidades percibidas, mis o interese legal de dieiro que resulte de aplicacin dende o momento do abono da axuda, nos seguintes supostos:

Ocultacin ou falsidade de datos ou documentos que serviran de base para a concesin da axuda sen reunir as condicins requiridas para elo.

Incumprimento das obrigas e requisitos establecidas nestas bases.

Incumprimento da obriga de xustificar.

Desaparicin das circunstancias que deron lugar axuda concedida.

Falecemento do/a beneficiario/a.

Os demais previstos na normativa reguladora de subvencins.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor transcorridos quince das hbiles mediante publicacin no Boletn Oficial da Provincia. Se non houbera reclamacins ou suxestins de acordo co artigo 49.c da Lei 7/1985 de 2 de abril LRBRL, entenderase aprobado definitivamente.

   
  SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL  
 

SOLICITUDE

Datos da persoa interesada

NOME

APELIDOS

DNI

DATA DE NACEMENTO

ESTADO CIVIL

ENDEREZO

TELFONO

DOCUMENTACIN A ACHEGAR DA PERSOA INTERESADA:

Fotocopia do documento Nacional de Identidade / Nmero de Identificacin de Estranxeiros ou libro de familia se o caso.

Declaracin das axudas recibidas polos mesmos conceptos no ano en curso.

Xustificantes de ingresos (ltima declaracin da renda ou certificado de imputacin de rendas, nminas dos ltimos doce meses ou certificado das pensins ou prestacins actuais, certificado de intereses bancarios, certificado do Servizo Publico de emprego das prestacins por desemprego, etc.)

Declaracin responsable do solicitante ou membro afectado da unidade familiar na que se faga constar, no seu caso, a carencia absoluta de ingresos.

Xustificacin documental da necesidade (orzamento do gasto, factura pendente de pago,etc.)

Compromiso de destinar a axuda finalidade para a que concedida.

Declaracin responsable do beneficiario de que se atopa ao corrente nas sas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e de que non debedor doutra axuda por reintegro da mesma.

Outros: ____________________________________________________________________

Dodro, _____ de_________________ de 20___

ALCALDE/SA DO CONCELLO DE DODRO

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios