Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - ORDENANZA FISCAL N 28, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO PBLICO DA PISCINA MUNICIPAL E XIMNASIO

Publicación provisional : 04-11-2005 BOP N 252 -- Publicación definitiva : 19-12-2005 BOP N 288
Aplicable desde 01-01-2014

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4. RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 6. PERODO IMPOSITIVO E DEVENGO.
 - ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 9.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 141 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, Reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por prestacin do servicio pblico municipal de piscina e ximnasio, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas disposto no artigo 38 do citado RD Lexislativo 2/2004.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

Constite o feito impoible da presente taxa a utilizacin das instalacins de Piscina Municipal e Ximnasio e prestacin de servicios nas mesmas.

   
  ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria e 23 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, usuarios dos servicios descritos no artigo anterior.

   
  ARTIGO 4. RESPONSABLES.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria, as como os copartcipes ou cotitulares das Entidades recollidas no artigo 35 da Lei Xeral Tributaria, que respondern solidariamente en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias da Entidade.

Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades, e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA.   redacciones
 

Establcense as seguintes tarifas:

A. PISCINA MUNICIPAL E XIMNASIO

1. ABOADOS

COTA TRIBUTARIA

1.1. Cota de entrada (existente para todo tipo de aboados)

39,42

1.2. Aboado individual con servizo deportivo

26,28 /mes

1.3. Aboado individual sin piscina (servizo deportivo)

12,48 /mes

1.4. Aboado familiar (independentemente do nmero de fillos)

32,85 /mes

1.5. Aboados da terceira idade e colectivos desfavorecidos

19,68 /mes

1.6. Menores de 16 anos

15,75 /mes

2. NON ABOADOS

2.1. Entrada libre (sin lmite de tempo/da)

3,96 /mes

2.2. Entrada menores de 16 anos e maiores con carnet de estudiante ou universitario

2,63 /mes

B. CURSOS

A cota tributaria dos cursos de tempada estableceranse dependendo da duracin do mesmo, das horas e do tipo de curso impartido, establecndose as seguintes tarifas ou cotas:

1.1. CURSOS DE NATACIN

Curso de un da semana

12,48 /mes

Curso de dous das semana

24,97 /mes

Curso de tres das semana

36,78 /mes

Curso de cinco das semana

49,28 /mes

1.2. CURSOS NATACIN BEBS

Curso de un da semana

24,97 /mes

Curso de dous das semana

31,54 /mes

Curso de cinco das semana

49,28 /mes

1.3. CURSO DE PREPARACIN FSICA

(Opositores, persoal training ...)

49,28 /mes

1.4. CURSOS DE NATACIN PARA ESCOLARES

Curso de un da semana

7,87 /colexio/da

1.5. CURSOS DE NATACIN TERCEIRA IDADE E MINUSVALAS

DAS

MENSUAL

TRIMESTRAL

1 da semana

5,89 /mes

17,07 /trimestre

2 das semana

11,17 /mes

30,88 /trimestre

3 das semana

15,75 /mes

46,00 /trimestre

1.6. OUTRAS ACTIVIDADES

Rehabilitacin

12,48 /sesin

Revisin mdica

20,37 /sesin

Masaxe

20,37 /sesin

Solarium

5,24 /sesin

Solarium (bono 10)

47,30

Solarium (bono 20)

89,35

Xornada acutica ou festiva

6,57 /da

1.7. OUTRAS TARIFAS

Aluger de ras (45 minutos)

19,70

Seguro persoal asistencia sanitaria (seguro/ano)

26,28

Substitucin tarxeta Provisport

3,93

NORMAS DE APLICACIN DAS TARIFAS ANTERIORES

A) A condicin de abonado adqurese tralo pagamento da cota tributaria correspondente. O abonado ten dereito utilizacin da piscina, zona relax, e ximnasio durante todo o horario de funcionamento da instalacin.

B) As tarifas fixadas para os cursos, tanto de carcter xeral ou especial, tern para os abonados, unha reduccin do 33%, frente s non abonados.

C) Entndese por abonado familiar o responsable da unidade familiar que pode incluir conxuxe e fillos menores de 16 anos e que fan uso das instalacins sen limitacin horaria nen de das. Os fillos/as cumprir os 16 anos debern inscribirse nunha das categoras individuais, sen ter que abonar cota de entrada.

D) Entndese por abonado da terceira idade, unha persoa maior de 65 anos, ou menores de 65 que sexan pensionistas, que poidan facer uso das instalacins da piscina municipal e ximnasio sen limitacin de das nin de horario.

O desconto terceira idade en horario reducido, que do 25 % da tarifa establecida, aplicarse en abono e cursos, a membros deste colectivo cuios ingresos brutos anuais sexan inferiores que se establece no Reglamento do Servicio. Esta misma bonificacin se establece para colectivos desfavorecidos, segundo o regulamentariamente disposto.

E) Entndese por usuario con minusvala, cando a discapacidade sexa superior 33%, segundo certificado expedido por Consellera de Servicios Sociais.

   
  ARTIGO 6. PERODO IMPOSITIVO E DEVENGO.  
 

O perodo impositivo coincidir, nos abonados piscina municipal, co mes natural, devengndose o primeiro da do perodo impositivo, sendo as cotas irreducibles por dito perodo.

As tarifas que deban satisfacer os non abonados piscina municipal devengarnse instantneamente no momento de acceder s instalacins.

O perodo impositivo, nos cursos impartidos na piscina municipal, coincidir co perodo de desenvolvemento do curso, devengndose o primeiro da do perodo impositivo, sendo as cotas irreducibles por dito perodo.

   
  ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN.  
 

1.- Mensualmente, polos servicios encargados da xestin da Piscina Municipal, elaborarse un padrn municipal de abonados para o cobro mensual das correspondentes cotas tributarias. O impago das mesmas ocasionar a imposibilidade de acceso Piscina.Acumulados tres recibos pendentes de cobro, o abonado causar baixa no Padrn, debendo, no caso de nova solicitude de abonado piscina, aboar a cota de entrada correspondente.

2.- Nas restantes instalacins e prestacins de servicios, exixirse o depsito previo do importe da taxa. As devolucins que procedan por falta de prestacin do servicio por causas non imputables contribunte, tramitarse polo procedemento que rexe o reintegro de pagos indebidos. Prestado o servicio, a cantidade ingresada en concepto de depsito previo ser aplicada importe definitivo da taxa, exixndose, no seu caso, a maior conta que resulte.

A utilizacin das instalacins referidas nesta Ordenanza, solicitarnse por escrito dirixido Servicio Municipal de Deportes, cos datos do solicitante, as como da persoa, equipo, entidade, colexio ou asociacin que vaia facer uso das instalacins. Na mesma sinalarse ademis a persoa responsable do bo uso destas e data e tempo da utilizacin do servicio de que se trate.

Presentada a instancia, resolverse sobre a procedencia da utilizacin, que deber ser motivada, no suposto que fora denegatoria.

3.- No caso de tratarse de actos ou actuacins extradeportivas por sociedades, partidos polticos ou outros espectculos artsticos de ndole non deportiva, sern resoltos pola Alcalda, que en todo caso poder recabar os informes correspondentes do Servicio Municipal de Deportes. Dita resolucin sobre a procedencia ou improcedencia de concede-la autorizacin para usa-las instalacins, ser notificada s interesados e s servicios encargados da sa execucin.

4.- A concesin da bonificacin sinalada no artigo 5 da presente Ordenanza deber ser solicitada polo usuario con carcter previo prestacin do servicio e informada polo Servicio Municipal de Deportes. A falla desta solicitude ou a sa presentacin extempornea motivar a denegacin da bonificacin.

   
  ARTIGO 9.- INFRACCINS E SANCINS  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan, estarse disposto ao respecto na Lei Xeral Tributaria e na Ordenanza Fiscal Xeral.

   
  DISPOSICIN FINAL.   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Pontedeume en sesin ordinaria do 20 de decembro de 2012, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse o da 1 de xaneiro de 2013, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios