Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - ORDENANZA REGULADORA DAS TAXAS POR PRESTACION DE SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIONS DEPORTIVAS

Publicación provisional : 12-07-2006 BOP N 159 -- Publicación definitiva : 15-09-2006 BOP N 213
Redacción Aplicable desde 05-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza
 - Artigo 2.- Feito Impoible
 - Artigo 3.- Devengo
 - Artigo 4.-Suxeitos pasivos
 - Artigo 5.- Responsables
 - Artigo 6.- Tarifas
 - Artigo 7.-Normas de Xestin
 - Articulo 8.-Exencins
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins
 - DISPOSICION FINAL
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza  
 

Este Concello conforme ao autorizado polo artigo 106 de la Ley 7185 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local e de acordo co previsto no artigo 20.4,o) del RDL 2/2004 Regulador de las Haciendas Locales, establece a Taxa por prestacin do servizo de piscina e outras instalacins deportivas, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do Real Decreto citado.

   
  Artigo 2.- Feito Impoible  
 

Constite o feito impoible deste tributo, a prestacin polo concesionario dos servizos da piscina municipal e outras instalacins deportivas. O detalle dos servizos a prestar veen especificados nas tarifas da presente ordenanza.

   
  Artigo 3.- Devengo  
 

A taxa considerarase devengada, nacendo a obrigacin de contribur coa iniciacin da prestacin do servicio,que ser no momento en que se formalice a correspondente matrcula o no momento en que se solicite a utilizacin dos servizos referenciados de acordo cas normas reguladoras do servizo correspondente.

   
  Artigo 4.-Suxeitos pasivos  
 

Sern suxeitos pasivos contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades s que se refire o artigo 33 da Ley General Tributaria, que soliciten ao servizo de piscina e actividades deportivas promovidas polo concesionario do inmoble da piscina e que se detallan no apartado de tarifas.

   
  Artigo 5.- Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Ley General Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades ou sndicos, sociedades ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o art. 40 da Ley General Tributaria.

   
  Artigo 6.- Tarifas  
 

A conta das Taxas regulada nesta Ordenanza Fiscal ser a fixada na tarifa seguinte:

CADRO DE TARIFAS

ABONOS INSTALACIN

Tipo
Individual

Tipo
Familiar

Matinal
Fin de semana
3 idade
xuventude

Adulto

Abono familiar

Cota de entrada
23,41 euros

Cota de entrada
23,41 euros

Cota de entrada
23,41 euros

Cota mensual
21,06 euros/mes

Cota mensual
23,41 euros/mes

Cota mensual
29,25 euros/mes

ABONO INDIVIDUAL MATINAL (MINI):

Persoa maior de 18 anos que fai uso das instalacins de luns a venres en horario de 08:00 a 13:00 horas.

ABONO ADULTO (MAXI):

Persoa maior de 18 anos que fai uso das instalacins sen lmites e en toda a sa banda horaria.

ABONO INDIVIDUAL FIN DE SEMANA :

Persoa maior de 18 anos que fai uso das instalacins o venres 15:00 a 23:00 e o fin de semana.

ABONO INDIVIDUAL 3 IDADE:

Persoa maior de 65 anos que fai uso das instalacins sen limitacins de das e en toda a sa banda horaria.

ABONO XUVENTUDE:

Persoa menor de 18 anos que fai uso das instalacins sen lmites e en toda a sa banda horaria.

ABONO FAMILIAR:

Cabeza de familia que pode inclur no seu abono a cnxuxe e fillos menores de 18 anos, que fan uso das instalacins sen limitacin horaria. Os fillos cumprir os 18 anos debern inscribirse nunha das modalidades individuais sen ter que abonar cota de entrada.

O abono da dereito a:

BAO LIBRE

MUSCULACIN CON MONITOR DE SALA

25% DESCONTO EN CURSOS

SAUNA

HIDROMASAXE

DESCONTOS EN SOLARIUM

DESCONTOS EN FISIOTERAPIA

DESCONTOS EN MATERIAL DEPORTIVO

ASESORAMENTO TCNICO

ximnasio sala de musculacin

Sesin (1 hora)

2,70

Bono 10 sesins

16,38

Bono 20 sesins

31,61

Entradas e bonos

Piscina

MENORES DE 18 ANOS E ESTUDIANTES

MAIORES DE 65 ANOS

ENTRE 18 E 65 ANOS

1 SESIN

1,76

2,70

10 SESINS

10,54

18,73

15 SESINS

14,06

24,58

20 SESINS

17,55

30,44

30 SESINS

24,58

40,39

A entrada puntual e o bono piscina dan dereito a utilizar piscina e sauna.

Solarium, masaxe e servizo de fisioterapia

ABOADOS

SOLARIUM

1 sesin

bono 10 sesins

3,51

28,08

MASAXE

1 sesin

5 sesins

11,71

46,82

SERVIZO FISIOTERAPIA

1 sesin

5 sesins

11,71

46,82

O solarium, masaxe e a fisioterapia tern que solicitarse de forma anticipada.

ALUGUER PISCINA

ALUGUER

RAS

PREZO

1 hora

1

5,85

1 hora

6

35,12

Media xornada

1

23,41

Media xornada

6

117,04

xornada completa

1

46,82

xornada completa

6

234,11

TAXAS CURSOS

Curso

Horas/sem

Aboados

Non aboados

ESCOLA NATACIN AQUACENIT

Natacin para embarazadas

1

7,03

10,54

2

14,06

21,06

3

21,06

31,61

Natacin para bebs E.A.I.

1

5,85

8,79

2

11,71

17,55

3

17,55

26,34

Natacin ( 1-3 anos) E.A.I

1

5,85

8,79

2

11,71

17,55

3

17,55

26,23

Natacin ( 3-6 anos) E.A.I

1

5,85

8,79

2

11,71

17,55

3

17,55

26,23

Natacin ( 6-12 anos) E.A.A

1

5,85

8,79

2

11,71

17,55

3

17,55

26,23

5

23,41

35,12

Natacin ( 8-16 anos) E.A.M

1

5,85

8,79

2

11,71

17,55

3

17,55

26,23

5

23,41

35,12

Curso

Horas/sem

Aboados

Non aboados

Natacin adulto (I. y P.)

1

7,03

10,54

2

14,06

21,06

3

21,06

31,61

5

28,08

42,15

Natacin master

4

19,76

29,60

Programa segue nadando

4

19,76

29,60

Natacin para opositores

4

19,76

29,60

Aquafitness

2

14,06

24,14

3

21,06

31,61

Programa rendemento

5

21,95

32,91

Curso

Horas/sem

Prezo ( 5 meses)

Natacin escolar

E. Infantil ( 3 a 5 anos)

1 hora

28,08

2 horas

42,15

E. primaria ( 6 a 12 anos)

1 hora

28,08

2 horas

42,15

E.Secundaria ( 13 a 18)

1 hora

28,08

2 horas

42,15

Asociacins

Horarios Adaptados

Prezo

Grupos organizados

Euros

1mes/ alumno

2 horas

10,54

Curso

Horas/semana

aboados

Non aboados

Natacin 3 idade

1

5,85

8,79

2

11,71

17,55

3

17,55

26,34

A.F.A ( educacin especial)

1

7,03

10,54

2

14,06

21,06

3

21,06

31,61

Natacin Teraputica

1

7,03

10,54

2

14,05

21,06

3

21,06

31,61

CURSOS SECO

HORAS/SEMAN

ABOADOS

NON ABOADOS

Aerbic/step/interval

1

7,03

10,54

2

14,06

21,06

3

21,06

31,61

Relaxacin (taich, ioga)

1

7,03

10,54

2

14,06

21,06

Ximnasia de mantemento e terceira idade

1

5,85

8,79

2

11,71

17,55

3

17,55

26,34

Body-tonic ( tonificacin)

2

14,06

21,06

3

21,06

31,61

Deportes de loita

2

14,05

21,06

Deportes alternativos/ Tradicionais

2

14,05

21,06

Bailes de saln

2

14,05

21,06

Sprint-bike (spinning)

2

14,05

21,06

3

21,06

31,61

Musculacin

Gratuta

Gratuta

Preparacin fsica oposicins

5-10

23,41

35,12

Pode haber outros cursos en funcin da demanda

SERVIZO DE GARDERA

1 HORA.............................11,71

2 HORAS...........................17,55

PUBLICIDADE EN PISCINA

PUBLICIDADE ESTTICA

Anuncio 2 por 1m

70,24 euros/mes

Anuncio 1 por 0.5 m

35,12 euros/mes

   
  Artigo 7.-Normas de Xestin  
 

A xestin das tarifas rexerase polas normas recollidas no regulamento do servizo xa que non o Concello o encargado da prestacin do servizo nin do cobro das ditas taxas.

   
  Articulo 8.-Exencins  
 

Non se podern recoecer outros beneficios fiscais na presente taxa que os expresamente previstos en normas con rango de lei os derivados dos tratados internacionais.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Ley General Tributaria e demais normativa aplicable.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor da seguinte da sa publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios