Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA N 10, REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA.

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Natureza e fundamento.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5.-Cota tributaria.
 - Artigo 6.-Beneficios fiscais.
 - Artigo 7.-Percepcin.
 - Artigo 8.-Liquidacin.
 - Artigo 9.-Ingreso.
 - Artigo 10.-Infraccins e sancins.
 - Artigo 11.-Normas de xestin.
 - Disposicin final.
 - ANEXO
   
  Artigo 1.-Natureza e fundamento.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e os artigos 20 e 58 da Lei 39/88, do 28 de decembro, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, acorda a imposicin e ordenacin da taxa por ocupacin de terreos de uso pblico municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos anlogos, con finalidade lucrativa.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

Constite o feito imponible da taxa a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico municipal polos conceptos que se sinalan no ttulo da taxa.

   
  Artigo 3.-Suxeitos pasivos.  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local en beneficio particular, consonte algn dos supostos citados no feito imponible.

   
  Artigo 4.-Responsables.  
 

- Sern responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria.  
 

A cota desta taxa ser a que figura no anexo desta ordenanza.

   
  Artigo 6.-Beneficios fiscais.  
 

S se admitirn os beneficios que vean establecidos nas normas con rango de lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 7.-Percepcin.  
 

Percbese a taxa e nace a obriga de contribur:

- Nos servicios de retribucin puntual, no momento de presenta-la solicitude de concesin ou autorizacin.

- Nos servicios de retribucin peridica, percibirase a taxa o da primeiro de cada ano natural.

   
  Artigo 8.-Liquidacin.  
 

- Cando se trate de servicios puntuais, liquidarase a taxa en calidade de depsito previo, en todo caso antes de iniciarse o trmite do expediente de concesin ou autorizacin do aproveitamento solicitado.

- Cando se trate de servicios de retribucin peridica, liquidarase e esixirase a taxa nos perodos que se sinalen na tarifa da taxa ou na liquidacin nica anual.

- Se se realiza o aproveitamento ou utilizacin do dominio pblico municipal sen mediar concesin ou autorizacin, liquidarase e notificarse a dbeda, esixindo o ingreso nos prazos previstos no Regulamento Xeral de Recadacin para a liquidacin de contrado previo, sen prexuzo de abri-lo oportuno expediente sancionador por infraccin tributaria.

   
  Artigo 9.-Ingreso.  
 

O pagamento desta taxa realizarse:

- Nas liquidacin de contrado previo, na Tesourera municipal ou nas entidades financeiras que na notificacin se sinalen. En todo caso, o ingreso ser anterior inicio do expediente de concesin ou autorizacin do aproveitamento interesado.

- Nas liquidacins por recibo ou padrn, nas datas e entidades financeiras ou oficinas que se sinalen no edicto de exposicin pblica do padrn.

   
  Artigo 10.-Infraccins e sancins.  
 

Nesta materia estarse disposto na Lei Xeral Tributaria e normativa de desenvolvemento.

   
  Artigo 11.-Normas de xestin.   redacciones
 

- As persoas ou entidades interesadas a concesin ou autorizacin para realiza-los aproveitamentos sobre o dominio pblico municipal a que fai referencia esta taxa debern presentar unha solicitude achegndolle o plano, o detalle da superficie do aproveitamento e da sa situacin dentro do trmino municipal. Antes da autorizacin ou concesin do aproveitamento, a persoa ou entidade interesada no aproveitamento aboar o importe da taxa en calidade de depsito previo.

- No caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicita-la devolucin da taxa ingresada en calidade de depsito previo.

- Unha vez autorizada ou concedida a licencia de aproveitamento, entenderase prorrogada mentres non presente a declaracin de baixa o interesado.

- Cando remate o aproveitamento, os suxeitos pasivos formularn as declaracins de baixa no censo ou padrn da taxa e producir efectos no perodo natural seguinte de presentacin da mesma, podendo, no seu caso, prorratearse por meses. A non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar aboando a taxa.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal, cunha redaccin definitiva aprobada polo Pleno da corporacin na sesin que tivo lugar na data que se expresa no anexo a esta ordenanza, entrar en vigor o da 1 de xaneiro de 1999.

   
  ANEXO   redacciones
 

Primeiro.- Tarifa

A estrutura desta taxa ser a seguinte:

- Por utilizacin de mesas e cadeiras en ras de primeira categora (solo urbano): 43,41 /ano) por cada mdulo formado por unha mesa e catro cadeiras. O tamao mximo do mdulo formado pola mesa e catro cadeiras, para os efectos do cobramento desta taxa ser de dous metros cadrados.

- Pola utilizacin de expositores en ras de primeira categora (solo urbano): 43,41 /ano) por cada mdulo formado por un expositor. O tamao mximo do mdulo formado por un expositor, para os efectos do cobramento desta taxa ser de dous metros cadrados.

- Pola utilizacin de mquinas expendedoras en ras de primeira categora (solo urbano): 43,41 /ano) por cada mdulo formado por unha mquina expendedora. O tamao mximo do mdulo formado por unha mquina expendedora para os efectos do cobramento desta taxa ser de dous metros cadrados.

- Pola utilizacin de outros elementos anlogos en ras de primeira categora (solo urbano): 43,41 /ano) por cada mdulo. O tamao mximo do mdulo formado por outros elementos anlogos para os efectos do cobramento desta taxa ser de dous metros cadrados.

Segundo.- Data de aprobacin en sesin plenaria de 2 de novembro de 1998, modificacins:

(BOP n 298, do 30/12/1998)

(BOP n 299, do 31/12/1999)

(BOP n 267, do 19/11/2004 e BOP n 300, 31/12/2004)

(BOP n 298, do 30/12/2005)

(BOP n 293, do 23/12/2006)

(BOP n 300, do 31/12/2007)

(BOP n 298, 29/12/2008)

(BOP n 245, 27/12/2011)

(BOP n 244, 24/12/2012)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios