Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - Ordenanza fiscal nm. 25, reguladora da taxa por expedicin de licenzas urbansticas

Publicación provisional : 01-04-2005 BOP N 72 -- Publicación definitiva : 19-05-2005 BOP N 112
Redacción Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Cota tributaria:
 - Artigo 6. Tarifa:
 - Artigo 7. Devengo
 - Artigo 8. Normas de xestin
 - Artigo 9. Infraccins e sancins
 - Disposicin derradeira
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, este Concello establece a taxa por licenzas urbansticas a que se refire o art. 20.4.h) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da le reguladora das facendas locais, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, e as sas normas atenden previsto no artigo 57 do TRLFL

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

Constite o feito impoible a actividade municipal, tcnica e administrativa realizada para verificar se os actos de edificacin e uso do solo e subsolo suxeitos a licenza municipal que se refire o artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia, que vaian a realizarse no termo municipal, se axustan s normas urbansticas de edificacin e polica previstas na devandita le, as como nas vixentes Normas subsidiarias de planeamento e posteriormente no Plan xeral de ordenacin municipal; que son conformes ao destino e uso previstos, que non atentan contra a harmonfa da paisaxe e condicins de esttica, que cumpren as condicins tcnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento, e finalmente, que non existe ningunha prohibicin de interese artstico, histrico ou monumental.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

1.-Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, do 18 de decembro, Lei xeral tributaria (LXT), que sexan propietarios ou posuidores, ou de ser o caso, arrendatarios dos inmobles nos que se executen as obras ou se realicen as construcins ou instalacinns.

2.-Tern a consideracin de substitutos do contribunte nas tazas establecidas polo outorgamento das licenzas urbansticas os construtores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fisicas e xurdicas s que se refinen os artigos 41.1 e 42 da Lei xeral tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os regulados no artigo 43 da LXT, nos supostos e co alcance sinalado no dito artigo.

   
  Artigo 5. Cota tributaria:  
 

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa, que contn o artigo seguinte.

2.- A cota de tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 6. Tarifa:   redacciones
 

A.- A tarifa a que se refire o artigo anterior estruturase da seguinte forma:

1 - Por obras menores (orzamento cero e at 30.000 ):

Por licenzas que non leven consigo obra ou cando as obras menores cuxo orzamento de execucin non sexa superior a 3.006,00 euros

57 euros

Por obras menores cuxo orzamento de execucin supere os 3.006,00 euros

115 euros

Por renovacin ou prrroga de licenzas de obras menores

51 euros

2 Por obras maiores (orzamento superior a 30.000 ):

Por obras maiores en vivendas unifamiliares

231 euros

Por obras maiores en edificios plurifamiliares, por cada vivenda, planta de locais comerciais e planta de sotano

115 euros

Resto de obras maiores

0,20% do custo das obras, cun mnimo de 150 euros.

Por renovacin ou prrroga de licenzas de obras maiores

77 euros

Por transmisin da titularidade da licenza

86 euros

3 Demolicin de construcins e movemento de terra

58 euros

4 Pola colocacin de carteis de propaganda visbeis desde a via pblica

29 euros por metro cadrado

5 Por cada expediente de parcelacin, segregacin, divisin ou agrupacin

57 euros

B.- No caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licenza, as cotas a liquidar sern o 20 por cento das sinaladas no nmero anterior, sempre que a actividade se iniciase efectivamente.

   
  Artigo 7. Devengo  
 

A presente taxa devngase cando se inicie a prestacin do servizo urbanstico, coa incoacin do oportuno expediente, a solicitude do interesado ou de oficio pola Administracin local.

   
  Artigo 8. Normas de xestin  
 

A.- DECLARACIN:

1.- As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de obras debern xuntar sa solicitude no Rexistro Xeral o certificado visado polo colexio oficial respectivo, con especificacin detallada da natureza da obra e lugar de emprazamento, na que se faga constar o importe estimado da obra, medicins e destino do edificio.

2.- Cando se trate de licenza para aqueles actos en que non sexa esixible a formulacin do proxecto suscrito por tcnico competente, solicitude acompaarase un orzamento das obras a realizar, como unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a emplear e, en xeral, das caractersticas da obra cuxos datos permitan comprobar o seu custo.

3.-De modificarse ou ampliarse o proxecto con posterioridade solicitude de licenza deber poerse en coecemento da Administracin municipal, presentando o novo presuposto ou o reformado e os planos e memorias correspondentes.

B.- RXIME:

1.-As taxas por prestacin de servizos urbansticos esixiranse en rxime autoliquidacin. Ao efecto, o solicitante presentar a declaracin-liquidacin da taxa e xustificante do ingreso da cota tributaria ao mesmo tempo que insta a solicitude de outorgamento da correspondente licenza urbanstica. Non se comezar a tramitacin de expediente ningn sin que obre a neceario xustifcacin do pagamento da taxa.

2.-Se as obras se inician ou executan sen previa licenza, a taxa orixinarase se inicia-la actividade municipal para determinar se aquelas son ou non autorizables, con independencia da instruccin do expediente administrativo para a autorizacin ou derruba das obras.

3.-A obriga de contribur non se ver afectada pola denegacin da licenza solicitada, polo seu outorgamento condicionado modificacin do proxecto inicial, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante despois de concedida esta.

4.-Os suxeitos pasivos estn obrigados a presenta-la correspondente declaracin tributaria nos impresos habilitados para tal efecto pola Administracin local e realiza-lo ingreso da liquidacin resultante na Tesourera municipal ou nas entidades bancarias autorizadas, o que se deber acreditar no momento de presenta-la correspondente solicitude.

5.-O pagamento da liquidacin efectuado polo suxeito pasivo ou da liquidacin orixinada por actuacin de oficio da Administracin local ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que proceda.

6.-A Administracin local, unha vez realizadas as actuacins motivadas polos servizos urbansticos prestados, tras a comprobacin destes e das autoliquidacins presentadas, practicar, de ser o caso, as correspondentes liquidacins definitivas, esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle a cantidade diferencial que resulte.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins  
 

Para todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin derradeira   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor e ser de aplicacin o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

(BOP n 72, 1/4/2005)

(BOP n 112, 19/5/2005)

(BOP n 298, 30/12/2005)

(BOP n 293, do 23/12/2006)

(BOP n 300, do 31/12/2007)

(BOP n 298, 29/12/2008)

BOP n 146, 02/08/2012)

(BOP n 244, do 24/12/2012)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios