Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ames - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedicin de licenzas urbansticas

Publicación provisional : 23-11-2004 BOP N 270 -- Publicación definitiva : 31-12-2004 BOP N 300
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables solidarios e subsidiarios
 - Artigo 5. Cota tributaria
 - Artigo 6. Tarifa
 - Artigo 7. Cartel de obra
 - Artigo 8. Devengo
 - Artigo 9. Beneficios fiscais
 - Artigo 10. Normas de xestin
 - Artigo 11. Liquidacin, notificacin e ingreso
 - Artigo 12. Caducidade e duracin das licenzas
 - Artgo 13. Infraccins e sancins
 - Disposicin Adicional.
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 de da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e de conformidade c disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ames establece a taxa pola expedicin de licenzas urbansticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do texto refundido aprobado polo RDlex. 2/2004, que se rexir pola presente ordenanza fiscal, atendendo as sas normas ao previsto no artigo 58 do citado texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

Constite o feito imponible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construccin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade c establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sua normativa de desenvolmento..

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as personas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan solicitantes dunha licenza ou que executen as instalacins, obras ou construccins sen ter obtido a preceptiva licenza.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 4. Responsables solidarios e subsidiarios  
 

1. Respondern solidariamente das obligacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refieren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das perosas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades i entidades en xeral, nos supostos e coa extensin que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumar outra cantidade en funcin da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacins terase en conta a totalidade das sas plantas e espacios construdos.

   
  Artigo 6. Tarifa  
 

1. Licenzas de autorizacin para a segregacin de parcelas urbanas, por cada parcela resultante: 63,18 euros.
2. Licenzas de primeira ocupacin de vivendas unifamiliares:
a) vivendas de ata 200 m2 de superficie construda: 63,18 euros.
b) vivendas de 201 m2 a 400 m2 de superficie construda: 94,77 euros.
c) vivendas de mais de 400 m2 de superficie construda: 126,36 euros.
3. Licenzas de primeira ocupacin de vivendas colectivas:
a) cota fixa por inmoble: 94,77 euros.
b) por cada unidade de vivenda e por cada 100m2 ou fraccin comercial ou industrial: 15,80 euros.
c) por cada 100 m2 ou fraccin de garaxes, rochos e demais dependencias auxiliares: 10,53 euros.
4. Licenzas de primeira ocupacin de naves e instalacins industriais e comerciais:
a) cota fixa por unidade: 94,77 euros.
b) por cada 200m2 ou fraccin: 12,64 euros.
5. Instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., as como outros depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares: 63,18 euros.
6. Instalacin de quioscos en va pblica:
a) cota fixa por unidade: 63,18 euros.
b) por cada metro cadrado: 31,59 euros.
7. Instalacin de carteis publicitarios: 63,18 euros por cada acto publicitario independente
8. Fixacin de lias e rasantes:
8.1 Fixacin de lias e rasantes de edificacins:
a) Cota fixa por unidade: 63,18 euros.
b) por cada metro: 1,58 euros.
8.2 Fixacin de lias en peches de fincas:
a) Cota fixa por unidade: 63,18 euros.
b) por cada metro que dea fronte va pblica: 1,58 euros.
c) resto de lia: 0,32 euros.
9. Construccin de edificacins:
a) Os primeiros 200 metros cadrados construdos: 0,32 euros por metro cadrado.
b) Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construdos: 1,58 euros por cada metro cadrado deste tramo.
c) A partir de 1.000 metros cadrados construdos: 2,16 por cada metro cadrado deste tramo.
d) Cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 63,18 euros.
No caso de obras de rehabilitacin, os anteriores importes sern aplicados sobre a superficie do inmoble sobre a que se acte.
10. Demolicin de edificacins:
a) Os primeiros 1.000 metros cadrados: 0,16 euros por metro cadrado.
b) A partir de 1.000 metros cadrados: 0,32 euros por metro cadrado deste tramo.
c) cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 63,18 euros.
11. No caso de obras maiores: expedicin e subministro do cartel de obra normalizado segundo o modelo establecido na normativa urbanstica: 126,36 euros.
12. Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoible desta ordenanza e non apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 63,18 euros.
13. Polas declaracins de incorporacin ao patrimonio do titular daquelas edificacins ou construccins realizadas sen licenza, nos termos previstos na lexislacin urbanstica: esixirase un 50% a maiores das tarifas estipuladas no punto 9 do artigo 6 (construccin de edificacins).

   
  Artigo 7. Cartel de obra  
 

No apartado 11 do artigo anterior establcese que para as obras consideradas maiores, o concello expedir e subministrar s interesados o cartel de obra obrigatorio normalizado que ter as seguintes caractersticas:

a) Cartel de cor branca.

b) Rotulado a das cores.

c) Coas medidas de 1,50 x 1,00 metros (apaisado)

   
  Artigo 8. Devengo  
 

1. Devengase a tasa e xurde a obriga de contribuir cando se comenze a actividade municipal que constite o seu feito imponible. A estos efectos, entenderase comenzada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente sta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se comence a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algunho pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 9. Beneficios fiscais  
 

Nos seguintes casos, o importe da presente taxa ser deducida da cota do imposto sobre construcins, instalacins e obras devengado con ocasin da actividade construtiva en cuestin, de acordo en todo caso co procedemento previsto no punto 5 do artigo 8 da ordenanza fiscal reguladora do devandito imposto, coa salvedade de que o estimacin ou denegacin da bonificacin da taxa lle corresponder ao rgano competente para resolver o outorgamento da licenza

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

f) As instalacins, construccins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas que estivesen suxeitas a licenza urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito impoible de este imposto, de conformidade co establecido no artigo 2 da presente ordenanza.

A deduccin prevista neste artigo non dar dereito ao interesado, en ningn caso, devolucin de ningn importe.

Sen prexuzo do anterior, non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  Artigo 10. Normas de xestin  
 

1.- Os interesados na obtencin dunha licenza de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no Registro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emplazamento, importe estimado da mesma, medicins e destino.

2.- Cando se trate de licenza para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude un presuposto das obras a realizar as como unha descripcin precisa da superficie afectada, materiais a empregar, i en xeral, das caractersticas da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu coste.

3.- Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 11. Liquidacin, notificacin e ingreso  
 

1. As taxas reguladas nesta ordenanza esixiranse en rxime de autoliquidacin, debendo o suxeito pasivo, no momento de presenta-la correspondente solicitude, acredita-lo ingreso do importe total estimado da dbeda tributaria, a conta da liquidacin que en definitiva corresponda.

Ser base liquidable, para o calculo de cotas, o importe do presuposto presentado polo interesado, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio Oficial correspondente. Noutro caso, servira de referencia para a determinacin da base liquidable, o listado de prezos que figura no anexo a Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras.

2.- vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base imponible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, i esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.-O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 12. Caducidade e duracin das licenzas  
 

1.-Consideranse caducadas as licenzas si despois de ser concedidas transcorren mais de seis meses sen dar comenzo s obras, ou cando, unha vez comenzadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licenza antes de que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

2.-Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen valor nin efecto algunho a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obtea a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licenza orixinaria.

   
  Artgo 13. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artigo 11 do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a regulacin contida nos artigos 178 e seguientes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenvolven.

   
  Disposicin Adicional.  
 

Se como consecuencia da aplicacin da Directiva de Servizos 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin lei sobre o libre acceso s actividades de servizos, lei 1/2010, de 11 de febreiro, de modificacin de diversas leis de Galicia para a adaptacin Directiva de Servizos 2006/123/CE, do artigo 71.bis da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do rxime xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo comn, e da demais normativa autonmica ou estatal de transposicin da Directiva, se modificara o rxime xurdico das licenzas de obra ou urbansticas de competencia municipal, esta Ordenanza tamn ser aplicable a todas as construccins, instalacins e obras que pasen do rxime de intervencin ao de comunicacin previa ou ao de declaracin responsable. Nestes supostos, o feito impoible da taxa sera a actuacin levada a cabo polo Concello en orde ao control posterior dos actos comunicados previamente polo suxeito pasivo e dos requisitos declarados, a efectos de verificar o cumprimento da normativa reguladora daquela actuacin, e a autoliquidacin da taxa presentarase no momento en que o suxeito pasivo realice a comunicacin previa ou a declaracin responsable, e o rgano municipal que tea atribuda en cada momento a competencia, realizar os actos de xestin, consulta e expedicin dos documentos correspondentes, practicando, no seu caso, a correspondente liquidacin, que ter carcter provisional

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal queda derrogada a anterior ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbansticas deste concello.

   
  Disposicin Final  
 

1.A presente ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno do Concello de Ames en sesin celebrada o da 12 de novembro de 2004, e publicado o seu texto integro no Boletn Oficial da Provincia, comenzar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro do 2005, mantenendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios