Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Tordoia - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA UTILIZACIN DAS INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 24-06-1999 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 24-06-1999 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 27-03-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Concepto.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Obriga de contribur.
 - Artigo 4..Suxeito pasivo.
 - Artigo 5..Cota tributaria.
 - Artigo 6.. Solicitudes de uso.
 - Artigo 7..Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Concepto.  
 

De conformidade co previsto no art. 57 e 20.4.o) do texto refundido da Lei de facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, este Concello establece a taxa pola utilizacin das instalacins deportivas.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible deste tributo:

a) O uso do pavilln polideportivo municipal.

b) O uso do ximnasio municipal.

c) O uso dos campos de ftbol.

   
  Artigo 3..Obriga de contribur.  
 

A obrigacin de contribur nacer desde que se acceda instalacin.

   
  Artigo 4..Suxeito pasivo.  
 

Estn obrigadas ao pagamento desta taxa as persoas naturais ou xurdicas que solicitaren a utilizacin das instalacins obxecto de regulamento.

   
  Artigo 5..Cota tributaria.  
 

As tarifas para aplicar sern as seguintes:

5.1. Pavilln polideportivo.

Por cada hora: 10,00

Por media hora: 5,00

Cando o Concello organice directamente algunha actividade de carcter especial, sexa ou non deportiva, poder establecer unha cota de entrada.

5.2. Ximnasio.

5.2.1. Entrada xeral:

Entrada individual: 2,00

Abono mensual:

Menores de 18 anos: 10,00/mes

Maiores de 18 anos: 15,00/mes

Maiores de 65 anos: 10,00 /mes

Aerobic: 10,00 /mes

Abono familiar:

Titular: 15,00 /mes

Cnxuxe: 6,00 /mes

Cada fillo menor de 18 anos: 3,00 /mes

5.2.2. Entrada de man:

Abono individual de pola man de luns a venres:

Adultos: 12,00 /mes

Maiores de 65 anos: 6,00 /mes

Abono familiar de pola man de luns a venres:

Titular: 12,00 /mes

Cnxuxe: 5,00 /mes

5.3. Campos de ftbol.

Por hora:

Sen luz: 30,00

Con luz: 40,00

   
  Artigo 6.. Solicitudes de uso.  
 

6.1. Polideportivo.

6.1.1.As persoas que desexan utilizar as instalacins debern solicitalo por escrito, con, cando menos, tres das de antelacin, perante o Concello. Na solicitude deberase expresar os das e as horas que desexan efectuar a utilizacin e demais circunstancias que estimaren oportunas.

6.1.2.As solicitudes debidamente tramitadas sern resoltas polo alcalde-presidente ou pola persoa en que delegue. No momento de comunicar a concesin do uso da instalacin, deber ingresarse nunha conta bancaria de titularidade municipal o importe da taxa correspondente, sen que, en ningn caso, se abrirn as instalacins sen presentar a correspondente autorizacin e o xustificante de ingreso perante a persoa responsable.

6.1.3.No caso de persoas abonadas, tern esta consideracin aquelas que o soliciten ao Concello en instancia normalizada dirixida ao alcalde, unha instancia que se poder recoller, ademais de na Casa Consistorial, nas propias instalacins municipais. Acompaando instancia debidamente cuberta, xuntarase o xustificante de ter feito o ingreso da primeira cota na entidade bancaria correspondente. En ningn caso se admitirn pagamentos en efectivo nas instalacins municipais.

6.2. Ximnasio.

6.2.1.No caso de persoas abonadas, tern esta consideracin aquelas que o soliciten ao Concello en instancia normalizada dirixida ao alcalde, unha instancia que se poder recoller, ademais de na Casa Consistorial, nas propias instalacins municipais. Acompaando instancia debidamente cuberta, xuntarase o xustificante de ter feito o ingreso da primeira cota na entidade bancaria correspondente. En ningn caso se admitirn pagamentos en efectivo nas instalacins municipais.

6.2.2.Para darse de baixa no aboamento ou no curso deber ser solicitada polos interesados por escrito na propia instalacin, a travs dos formularios dispoibles para o devandito trmite, antes do da 25 do mes anterior ao que se produza a baixa.

6.2.3.A dita baixa ser de oficio para aqueles participantes que non paguen das mensualidades consecutivas; as mesmo, a entidade xestora poder dar de baixa como abonado a aqueles que reiteradamente incorran na tardanza do pagamento das cotas que lles sexan aplicbeis.

6.2.4.Aos menores de 14 anos prohbeselle o acceso sala de musculacin. Entre 14 e 16 anos s podern acceder nos horarios nos que estivese presente o monitor/a de sala. Consultar horarios na propia instalacin.

6.3.Campos de ftbol.

6.3.1.As persoas que desexan utilizar as instalacins debern solicitalo por escrito, con, cando menos, tres das de antelacin, perante o Concello. Na solicitude deberase expresar os das e as horas que desexan efectuar a utilizacin e demais circunstancias que estimaren oportunas.

6.3.2.As solicitudes debidamente tramitadas sern resoltas polo alcalde-presidente ou pola persoa en que delegue. No momento de comunicar a concesin do uso da instalacin, deber ingresarse nunha conta bancaria de titularidade municipal o importe da taxa correspondente, sen que, en ningn caso, se abrirn as instalacins sen presentar a correspondente autorizacin e o xustificante de ingreso perante a persoa responsable.

6.3.3.No caso de persoas abonadas, tern esta consideracin aquelas que o soliciten ao Concello en instancia normalizada dirixida ao alcalde, unha instancia que se poder recoller, ademais de na Casa Consistorial, nas propias instalacins municipais. Acompaando instancia debidamente cuberta, xuntarase o xustificante de ter feito o ingreso da primeira cota na entidade bancaria correspondente. En ningn caso se admitirn pagamentos en efectivo nas instalacins municipais.

   
  Artigo 7..Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables.  
 

7.1.De conformidade co disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, non se recoece ningn beneficio tributario, ags os que foren consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou vean previstos en normas con rango de lei.

7.2.Os interesados na obtencin de exencins ou bonificacins sobre o importe das tarifas que crean ter dereito de obtelas debern solicitalo ao concello facendo constar as circunstancias que xustifiquen a sa solicitude.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno celebrado o da 25 outubro de 2012 e entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e permanecer vixente ata que se acorde, expresamente, a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios