Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO DO CONCELLO DE PONTEDEUME

Publicación provisional : 04-06-2010 BOP N 104 -- Publicación definitiva : 22-07-2010 BOP N 138
Redacción Aplicable desde 09-08-2010 hasta 20-09-2013 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. CONCEPTO
 - ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO
 - ARTIGO 3. CONTA DO PREZO PBLICO
 - ARTIGO 4. DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO
 - ARTIGO 5.- PARTICIPACIN ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
 - ARTIGO 6. CONDICINS DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIN
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. CONCEPTO  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 en relacin co artigo 41, e segundo as normas contidas no Captulo VI do Ttulo I do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda a domicilio, especificado nas tarifas comprendidas no artigo 5, e que se rexer pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO  
 

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado mediante a presente ordenanza as persoas s que se lles preste o servizo de axuda a domicilio (SAD), calquera que sexa a modalidade do mesmo, basendonos no que se establece na Orde do 22 de xaneiro de 2009 da Vicepresidencia para a Igualdade o o Benestar pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOG n 22, do 2 de febreiro de 2009).

Se o/a beneficiario/a carecera da capacidade para obrar, a dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

   
  ARTIGO 3. CONTA DO PREZO PBLICO  
 

Aos efectos previstos para a aplicacin das tarifas do artigo 5 seguinte, establcese o prezo da hora por prestacin do servizo en 13,00 euros/hora, revisable anualmente segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) que publique o organismo pblico competente, previo acordo do rgano municipal competente.

   
  ARTIGO 4. DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO  
 

Para a determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo terase en conta o que se establece no artigo 17 da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar para a Comunidade Autonma de Galicia.

1. Considrase persoa usuaria do servizo aquela para a que se solicita o servizo, e no caso particular de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de convivencia responsables dos/as menores que formen parte dela.

2. A capacidade econmica das persoas usuarias do SAD calcularase en atencin sa renda, e se o caso, ao seu patrimonio. Ternse en conta, ademis, as persoas conviventes e econmicamente dependentes da persoa usuaria.

3. A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que perciban: rendementos de traballo, incluidas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

4. Para o cmputo do patrimonio estarase ao disposto na normativa fiscal en vigor sobre o patrimonio, entendndose por tal o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexa titular a persoa usuaria do servizo, con deducin das cargas e gravames que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das que deba responder. Considranse exentos do cmputo a vivenda habitual en que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos supostos de cotitularidade, s se ter en consideracin a porcentaxe correspondente propiedade do/a beneficiario/a.

5. No caso de que a persoa usuaria tivese cnxuxe ou parella de feito, as rendas de ambos os dous tern a consideracin de rendas computables, entendndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de ambos os dous membros da parella.

6. A capacidade econmica por razn de renda determinarase dividindo a renda ou rendas computables, de acordo co nmero anterior, entre a suma dos seguintes conviventes: o perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se o caso, o cnxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situacin de discapacidade, que dependesen econmicamente dos citados perceptores.

7. A capacidade econmica resultante ser a correspondente renda da persoa usuaria, calculada de acordo cos nmeros anteriores, modificada alza, se fose o caso, pola suma dun 5% do valor do patrimonio neto que supere o mnimo exento para a realizacin da declaracin do imposto sobre o patrimonio en vigor a partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os menores de 35 anos.

8. Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes ultima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

9. Para a actualizacin da informacin relativa capacidade econmica, as persoas beneficiarias do servizo presentarn, antes do final do mes de febreiro de cada ano, cando se produzan cambios na sa situacin inicial ou ben a peticin dos Servizos Sociais do Concello, xustificacin documental das circunstancias socioeconmicas tidas en conta para o acceso ao servizo.

   
  ARTIGO 5.- PARTICIPACIN ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO  
 

Para os efectos de aplicacin das tarifas tomarase como referencia o indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM).

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ao IPREM, quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Para o resto dos supostos establcense os seguintes tramos de copagamento en funcin da capacidade econmica da persoa usuaria en relacin co IPREM, respectando os lmites expresados no artigo 18 da Orde do 22 de xaneiro de 2009.

TBOA DE COPAGAMENTO

INGRESOS EN RELACIN AO IPREM

PORCENTAXE DE CONTRIBUCIN

Entre o 100% e o 150 %

10%

Entre o 150% e o 200%

12%

Entre o 200% e o 250%

15%

Entre o 250% e o 300%

20%

Entre o 300% e o 350%

30%

Entre o 350% e o 400%

40%

Entre o 400% e o 450%

50%

Entre o 450% e o 500%

60%

Mis do 500%

65%

3. Sen prexuzo do establecido no punto anterior podern preverse excepcins aos criterios xerais nos casos en que a problemtica principal atendida sexa a desestructuracin familiar e se procure a proteccin e integracin social de menores de idade en risco de exclusin, mediante resolucin motivada do rgano competente para acordar a concesin do servizo, da que en todo caso deber deixarse constancia no correspondente expediente.

TBOA DE COPAGAMENTO SEGUNDO IPREM 2010

TBOA DE COPAGAMENTO DOS/AS USUARIOS/AS DE

ACCESO DIRECTO (DEPENDENCIA)

Ingresos

IPREM

Desde

Ata

Copago

90 h./mes

G.D. 3.2.

70 h./mes

G.D. 3.1.

55 h./mes

G.D. 2.2.

40 h./mes

G.D. 2.1.

Entre o 0 e o 100%

0

532,51

0

0

0

0

0

Entre o 100% e o 150%

532,52

798,77

10%

117

91

71,5

52

Entre o 150% e o 200%

798,78

1.065,02

12%

140,40

109,20

85,80

62,40

Entre o 200% e o 250%

1.065,03

1.331,28

15%

175,50

136,50

107,25

78

Entre o 250% e o 300%

1.331,29

1.597,53

20%

234

182

143

104

Entre o 300% e o 350%

1.597,54

1.863,79

30%

351

273

214,50

156

Entre o 350% e o 400%

1.863,80

2.130,04

40%

468

364

286

208

Entre o 400% e o 450%

2.130,05

2.396,30

50%

585

455

357,50

260

Entre o 450% e o 500%

2.396,31

2.662,55

60%

702

546

429

312

Mis do 500%

2.662,56

65%

760,5

591,5

464,75

338

TBOA DE COPAGAMENTO USUARIOS/AS DE LIBRE CONCORRENCIA

Ingresos IPREM

Desde

Ata

Copago

Prezo/hora

Entre 0 e o 100%

0

532,51

0

0

Entre o 100% e o 150%

532,52

798,77

10%

1,3

Entre o 150% e o 200%

798,78

1.065,02

12%

1,56

Entre o 200% e o 250%

1.065,03

1.331,28

15%

1,95

Entre o 250% e o 300%

1.331,29

1.597,53

20%

2,6

Entre o 300% e o 350%

1.597,54

1.863,79

30%

3,9

Entre o 350% e o 400%

1.863,80

2.130,04

40%

5,2

Entre o 400% e o 450%

2.130,05

2.396,30

50%

6,5

Entre o 450% e o 500%

2.396,31

2.662,55

60%

7,8

Mis do 500%

2.662,56

65%

8,45

As tboas anteriores para o exercicio 2010 estn suxeitas s variacins establecidas cada ano no IPREM.

   
  ARTIGO 6. CONDICINS DE PAGAMENTO  
 

a) A obriga de pagamento do prezo pblico nace dende o momento no que se inicie a prestacin do servizo.

b) Os abonos mensuais das cotas de pagamento realizaranse mediante unha domiciliacin bancaria (as excepcins a esta regla debern motivarse cun informe dos tcnicos de Servizos Sociais). Se estes pagamentos non se puidesen facer efectivos por motivos atribuibles persoa beneficiaria do servizo inexistencia de fondos ou outros-, ste/a ser apercibido/a de inmediato, responsabilizndose dos gastos que esto ocasione.

c) Cando o/a usuario/a vaia a estar ausente do seu domicilio, ben por ingreso hospitalario, por asistir a programas de termalismo social ou por un motivo distinto pero xustificado, deber avisar, como mnimo, con 48 horas de antelacin (dous das). Nestes casos, se lle descontar a parte proporcional da cota que lle corresponda mensualmente.

d) Se a algn/unha dos/as beneficiarios/as non se lle prestase o servizo por causas non imputables a el/ela mesmo/a, lase por inconvintes derivados da organizacin interna do propio servizo, ter tamn dereito a un desconto proporcional ao tempo que estivo sen servizo hora de aboar a cota mensual.

   
  ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIN  
 

1. As cantidades esixibles con arranxo s tarifas liquidaranse polo servizo prestado e sern reducibles por perodos mensuais.

2. A finais do mes de febreiro de cada ano, ou antes se se producisen cambios na situacin das persoas beneficiarias do servizo, requerirselles, por parte dos Servizos Sociais, para que xustifiquen documentalmene a situacin socioeconmica e patrimonial, aos efectos de actualizar a sa renda per cpita e o prezo pblico a aboar.

3. Unha vez iniciada a prestacin do servizo, procederase inclusin da persoa beneficiaria nos padrns ou matrculas deste prezo pblico. O pagamento da conta que lle corresponda aboar a cada usuario/a farase efectivo por meses naturais nas entidades bancarias colaboradoras que se sinale, e nos prazos a tal efecto recollidos na normativa de aplicacin.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza quedan derrogadas expresamente as ordenanzas relativas ao prezo pblico do servizo de axuda a domicilio ata agora vixentes no Concello de Pontedeume:

- A Ordenanza n 26 reguladora do prezo pblico pola prestacin do Servizo de Axuda a Domicilio.

- A Ordenanza n 32 reguladora do prezo pblico pola prestacin do Servizo de Axuda a Domicilio a persoas valoradas como dependentes.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza, unha vez aprobada polo Pleno do Concello de Pontedeume, entrar en vigor unha vez publicada no BOP e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 LRBRL, segundo establece o artigo 70.2 da devandita lei, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios