Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - ORDENANZA FISCAL N 7. -REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS URBANSTICAS

Publicación provisional : 21-11-1998 BOP N 268 -- Publicación definitiva : 31-12-1998 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 19-04-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza
 - Artculo 2. .-Hecho imponible.
 - Artigo 3. - Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. - Responsables.
 - Artigo 5. - Cota tributaria.
 - Artculo 6. .-Tarifa.
 - Artigo 7. - Exencins.
 - Artigo 8. - Devengo.
 - Artigo 9. - Declaracin.
 - Artigo 10.- Rxime de ingreso.
 - Artigo 11. - Infraccins e sancins.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local , e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador das facendas locais, este Concello establece a "taxa por licencias urbansticas", que se rexer pola presente ordenanza fiscal, as normas da cal atenden prevenido no artigo 57 do citado Real decreto lexislativo 2/2004.

   
  Artculo 2. .-Hecho imponible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire o artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural, as como a sa normativa de desenvolvemento, e que tean que realizarse no trmino municipal, axstanse s normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na devandita Lei e nas Normas subsidiarias de planeamento.

2. Non estarn suxeitas a esta taxa as obras de mero ornato, conservacin e reparacin que se realicen no interior das vivendas.

   
  Artigo 3. - Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria:

a) Solicitantes da respectiva licencia.

b) Executantes das instalacins, construccins e obras cando se procedera sen a preceptiva licencia.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte, os constructores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4. - Responsables.  
 

Sern responsables solidarios cos suxeitos pasivos os propietarios ou poseedores, ou, no seu caso, arrendatarios dos inmobles nos que se realicen as construccins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 5. - Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota de tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

   
  Artculo 6. .-Tarifa.   redacciones
 

1. A tarifa a que se refiere o artigo anterior estructrase da seguinte forma:

CONCEPTO COTA
Obras de nova planta, ampliacin, reconstruccin ou mellora:
Vivendas unifamiliares 0,50 % sobre P.E.M.
Vivendas plurifamiliares 3,50 euros/ m2
Naves, locais e outras instalacins: 200 primeiros m2 400,00 euros

Resto m2 0,90 euros/ m2
Parcelacins e segregacins urbansticas: 0,05 euros/ m2
Licencias de primeira ocupacin:
Vivendas unifamiliares 120,00 euros
Vivendas plurifamiliares 120,00 euros/ vivenda
Naves locais e outras instalacins: 200 primeiros m2

Resto m2 0,30 euros/ m2
Demolicin de construccins e movemento de terras: 1 % do P.E.M.
Outras obras non descritas en apartados anteriores: 1 % do P.E.M.
Carteles visibles dende a va pblica: 15,00 euros/ m2
Cambios de titularidade: 60,00 euros
Resto de solicitudes non contidas noutros apartados: 200,00 euros

Aquelas cotas que se establezan en funcin dos metros cadrados, calcularanse, en todo caso, en funcin dos construdos.

2. Cando o que realice a obra tea o carcter de asociacin inscrita no Rexistro municipal de asociacins veciais ou, non tratndose de tales asociacins, o orzamento da obra non supere os 1.200,00 euros, a cota pola que se tributar ser cero.

No suposto de que se trate de colocacin de carteis visibles dende a va pblica con fins comerciais, a cota ser a que lle corresponda segundo o apartado un.

3. En caso de renuncia ou desistimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, as cotas a liquidar, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente, sern:

a) Do 25 por cento das establecidas se a renuncia ou desistimento se producise no prazo dun mes a partir da solicitude.

b) Do 50 por cento se a renuncia ou desistimento se producise posteriormente a dito mes.

4. En todo caso, os importes sinalados neste artigo non inclen o custo de insercin na prensa dos anuncios nos casos previstos na lei, debndose liquidar de maneira separada e estando constitudo o seu importe polas tarifas que se establecesen polos medios de difusin elixidos.

   
  Artigo 7. - Exencins.  
 

Gozarn de exencin subxectiva aqueles contribuntes que tean ingresos anuais inferiores salario mnimo interprofesional vixente en cada momento e referido a toda a unidade familiar.

   
  Artigo 8. - Devengo.  
 

1. Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para os efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia urbanstica, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras se iniciasen ou executasen sen ter obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para a autorizacin desas obras ou a sa demolicin se non foran autorizables.

3. No caso de que o acordo municipal de resolucin do expediente, sexa denegatorio da licencia solicitada, non existir devengo da taxa e polo tanto non nacer a obriga de contribuir, procedendo, polo tanto, a devolucin da cota ingresada en virtude do establecido no artigo 10 da presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 9. - Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de obras presentarn, previamente, no rexistro xeral a oportuna solicitude, achegando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, con especificacin detallada da natureza da obra e lugar de emplazamento, na que se far consta-lo importe estimado da obra, medicins e o destino do edificio.

2. Cando se trate de licencia para aqueles actos en que non sexa esixible a formulacin

de proxecto suscrito por tcnico competente, solicitude achegarase un orzamento das obras a realizar, as como unha descripcin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a emplegar e, en xeral, das caractersticas da obra ou acto, os datos da cal permitan comprobar o custo daqueles.

3. Se despois de formulada a solicitude de licencia se modificase ou ampliase o proxecto deber poerse en coecemento da Administracin Municipal, achegando o novo orzamento ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin

   
  Artigo 10.- Rxime de ingreso.  
 

De acordo coa potestade recoecida no artigo 27 do Real decreto lexislativo 2/2004, establcese o rxime de autoliquidacin da taxa, segundo o modelo establecido polo Concello. Para os efectos, o solicitante presentar xustificante de ter ingresado a cota tributaria mesmo tempo que insta o outorgamento da correspondente licencia urbanstica.

As autoliquidacins, unha vez comprobadas, darn lugar a liquidacin provisional ata que unha vez terminadas as obras, sexa comprobada pola Administracin municipal a natureza da obra realizada, as sas unidades ou importe; requirirase para iso dos interesados as correspondentes certificacins de obra e demais elementos que se consideren oportunos, para a determinacin do custo real final, obxecto de gravame. vista do resultado da comprobacin practicarase a liquidacin definitiva e en todo caso, conxuntamente coa licencia de 1 utilizacin.

   
  Artigo 11. - Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e a sa normativa de desenvolvemento."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios