Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mugardos - REGULAMENTO ORGNICO DE FUNCIONAMENTO

Publicación provisional : 22-01-2013 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 06-05-2013 BOP N 85
Aplicable desde 24-05-2013

Redacciones Redacciones
 - TITULO PRELIMINAR
 - TITULO I.O Alcalde / A Alcaldesa
 - TITULO II. O PLENO
 - TITULO III. A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - TITULO IV. AS/OS TENENTES DE ALCALDE/ALCALDESA
 - TITULO V. OS GRUPOS MUNICIPAIS
 - TITULO VI. RGANOS COMPLEMENTARIOS
 - TITULO VII. Dereitos e Deberes dos/as Concelleiros/as
 - Disposicin derogatoria
 - Disposicin final
   
  TITULO PRELIMINAR  
 

Artigo 1.- Obxecto e natureza 1.- O presente Regulamento basase no principio de autonoma municipal que garantiza a Constitucin Espaola e dicta en exercicio da postestade regulamentaria e de autoorganizacin que corresponde ao municipio. 2- O Regulamento ten natureza orgnica. As normas contidas nel aplicaranse con preferencia a calquera outra que non tea rango de Lei Estatal ou da Comunidade de Galicia, axustndose ao seguinte orde xerrquico de fontes normativas: a) A Lei Reguladora das Bases do Rxime Local. b) Lexislacin da Comunidade Autonoma Galega. c) Regulamento Orgnico Municipal. d)Lexislacin Xeral do Estado, especialmente o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2.568/86, do 28 de Novembro, para aquelas materias non reguladas polo presente Regulamento Orgnico ou que o seu desenvolvemento resulte insuficiente 3.- obxecto do presente Regulamento regular, amparo establecido nos artigos 4.1,20.1c),24 e 62 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local: O rxime organizativo do Concello O funcionamento dos rganos municipais O estatuto das persoas electas da Corporacin. Art 2.- Principios xerais de organizacin e funcionamento O Concello de Mugardos organzase e acta con sometemento pleno Lei e ao Dereito, de acordo cos principios de servizo cidadana, eficacia, coordenacin, cooperacin, economa, suficiencia e adecuacin dos medios aos fins municipais; eficiencia na organizacin e utilizacin dos recursos pblicos, programacin de obxectivos e control da xestin municipal, responsabilidade pola xestin municipal, racionalizacin e axilidade dos procedementos administrativos; obxectividades, calidade e mellora continua dos servizos e prestacins municipais; claridade, simplicidade e proximidade. Art. 3.- rganos do Concello A organizacin municipal estructrase en rganos de goberno e rganos complementarios. Son rganos de goberno: A/O Alcaldesa/Alcalde O Pleno A Xunta de Goberno Local (XGL) As/Os Tenentes de Alcalde/Alcaldesa Son rganos complementarios: As Comisins Informativas (C.I.) A Comisin Especial de Contas. As/Os concelleiras/os delegadas/os. A Xunta de Portavoces (XP) Os Consellos Sectoriais

   
  TITULO I.O Alcalde / A Alcaldesa  
 

Art. 4.- Eleccin.O/A Alcalde/Alcaldesa preside a Corporacin. elixido/a polos/as concelleiros/as, nos termos que establece a lexislacin electoral xeral.

Art. 5.- Cese. O/A Alcalde/Alcaldesa cesa por calquera das seguintes causas:

Por trmino do mandato

Por renuncia, sen que supoa a perda da condicin de concelleiro/a.

Pola adopcin dunha mocin de censura

Pola perda de confianza, tras o planteamento polo/a Alcalde/Alcaldesa dunha cuestin de confianza nos termos previstos no artigo 197 bis da LOREG

Polo resto de circunstancias previstas na Lei 7/1985, as como na lexislacin electoral xeral.

Art. 6.-Competencias e o seu exercicio

1.-A/O Alcaldesa/Alcalde como mxima representacin, preside todos os actos pblicos que se celebren no termo municipal, facultade que pode delegar nos/as tenentes de Alcalde/Alcaldesa ou nos/as concelleiros/as que estime oportuno por razn da materia.

2.-O/A Alcalde/Alcaldesa dirixe o goberno e a administracin municipal.

Art. 7.- Atribucins

1.-A/O Alcaldesa/Alcalde exerce as atribucins enumeradas no artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, asi como as demais que expresamente lle atriban as leis.

2.-.Corresponde / Alcalde/Alcaldesa cumprir e facer cumprir o presente Regulamento e interpretalo en caso de dbida. Cando no exercicio desta funcin supletoria se propuxera ditar unha resolucin de carcter xeral, deber mediar acordo favorable da Xunta de Portavoces.

Art. 8.-Delegacin de competencias

1.-O/A Alcalde/Alcaldesa pode delegar o exercicio das sas atribucins, salvo o disposto nos artigo 21.3 e 71 da Lei 7/1985 de 2 de abril.

2.-O/A Alcalde/Alcaldesa pode efectuar delegacins en favor da Xunta de Goberno Local como rgano colexiado. En tal caso, os acordos adoptados por esta en relacin coas materias delegadas tern o memso valor que as resolucins que dite o/a Alcalde/Alcaldesa no exercicio das atribucins que non delegara.

3.-O/A Alcalde/Alcaldesa poder efectuar delegacins xenricas sobre reas determinadas da actividade municipal a favor dos membros da Xunta de Goberno e tamn delegacins especficas en calquera concelleiro/a para a direccin e xestin de asuntos determinados includos nas citadas reas. Neste caso, o concelleiro que exerza unha delegacin xenrica ter a facultade de supervisar a actuacin dos concelleiros con delegacins especiais para cometidos especficos includos na sa rea. As delegacins requirirn para a sa eficacia a aceptacin do rgano ou membro en que se delegue.

4.-As delegacins xenricas referiranse a unha ou varias reas ou materias determiadas, e podern abarcar tanto a facultade de dirixir os servizos correspondentes como a de xestionalos en xeral, incluida a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecte a terceiros.

5.-As delegacins para cometido especfico podern ser de dous tipos:

a) Relativas a un proxecto ou asunto determinado. Neste caso a eficacia da delegacin, que poder conter todas as facultades delegables da/o Alcaldesa/Alcalde, includa a de emitir actos que afecten a terceiros, limitarase ao tempo da xestin e execucin do proxecto.

b) Relativas a un determinado servicio. Neste caso, a delegacin comprender a direccin interna e a xestin dos servicios correspondentes, pero non poder inclur a facultade de resolver mediante acto administrativo que afecte a terceiros.

6.-Todas as delegacins sern realizadas mediante decreto da/o Alcaldesa/Alcalde, que conter o mbito dos asuntos a que se refire a delegacin, as facultades que se deleguen, as como as condicins especficas do exercicio das mesmas.

7.-A delegacin de atribucins do/a Alcalde/Alcaldesa surtir efecto dende o da seguinte do decreto. Da mesma darase conta ao Pleno na primeira sesin que se celebre e publicarase no BOP

8.-As normas anteiores sern aplicables a calquera modificacin posterior da delegacin

9.-No suposto de revocacin das competencias delegadas, o/a Alcalde/Alcaldesa poder revisar as resolucins adoptadas polo/a delegado/a nos mesmos casos e coas mesmas condicins que se establecen para a revisin de oficio dos actos administrativos.

10.-Se non se dispn o contrario, o/a alcalde/alcaldesa conservar as seguientes facultades de tutela en relacin coa competencia delegada:

Recibir informacin detallada da xestin da competencia e dos actos e disposicins emanados do exercicio da delegacin.

-Ser informado previamente adopcin de asuntos de especial trascendencia.

Art. 9.- Resolucins

1.-As resolucins da/o Alcaldesa/Alcalde extenderanse no seu nome. Cando as resolucin administrativas se diten por delegacin, farase constar expresamente esta circunstancia e consideraranse ditadas pola autoridade que a conferira.

2.-Todos os decretos e resolucins da/o Alcaldesa/Alcalde e dos/as concelleiros/as delegados/as no exercicio das suas atribucins resolutorias debern ir refrendados pola Secretaria Xeral.

3.-As comunicacins que se dirixan s autoridades sern asinadas polo/a Alcalde/Alcaldesa ou concelleira/o delegada/o.

Art. 10.- Dacin de conta

1.-O/A Alcalde/Alcaldesa dar conta sucinta Corporacin, en cada sesin ordinaria do Pleno, das resolucins que se tivesen adoptado dende a ltima sesin plenaria. Dos bandos extraordinarios darase conta inmediata ao Pleno. A requerimento dalgn/a concelleiro/a poderase pedir unha explicacin breve, sen que tea que mediar debate, dalgunha resolucin a fin de clarificar algunha dbida

2.-De todas as delegacins e modificacins darase conta ao Pleno na primeira sesin que se celebre con posterioridade s mesmas.

   
  TITULO II. O PLENO   redacciones
 

ltima sesin do Pleno que acaba o seu mandato.-

Art 11.-O terceiro da anterior constitucin da nova Corporacin celebrarase sesin do Concello Pleno, que ser convocada so efecto de aprobar a acta da ltima sesin ou sesins celebradas e a acta da propia sesin, que ser lida antes de levantarse esta para a sa aprobacin.

Art 12.- As/os responsables de Secretaria e Intervencin do Concello tomarn as medidas precisas para que, o da da sa constitucin, poida porse a disposicin da nova Corporacin un arqueo extraordinario, actualizacin de xustificantes das existencias en metlico ou valores propios da Corporacin, despositados na caixa municipal ou entidades bancarias, as como o inventario de bens do Concello debidamente actualizado.

Sesin Constitutiva:

Art 13.- A Corporacin constituirase en sesin pblica o vixsimo da posterior a aquel no que tean lugar as eleccins, s doce horas na Casa do Concello, salvo que se presentase recurso contencioso-electoral contra a proclamacin dos concelleiros electos, e neste caso constituirase o cuadraxsimo da posterior s eleccins.

A convocatoria para a sesin constitutiva efectuarase polo Alcalde en funcins coa seguinte orde do da:

- 1. .-Formacin da Mesa de Idade.

- 2. .-Xuramento ou promesa e toma de posesin do cargo de concelleiro/a.

- 3. .-Eleccin do Alcalde.

- 4. .-Xuramento ou promesa e toma de posesin do cargo de Alcalde/Alcaldesa.

- 5. .-Cumprimento do establecido no artigo 36.2 do Real Decreto 2568/86, do 28 de novembro.

Art. 14.- Para esta finalidade, constitese unha Mesa de Idade integrada polos/as elixidos/as de maior e menor idade, presentes no acto, actuando como secretario/a o que o sexa da Corporacin.

Art 15.- A Mesa comprobar as credenciais presentadas ou acreditacins da personalidade dos electos, basendose nas certificacins que ao Concello remitise a Xunta Electoral de Zona. Igualmente comprobar que os electos presentaron as declaracins sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos, as como a declaracin dos seus bens patrimoniais.

A tenor do establecido do presente Regulamento, os requisitos de presentacin das credenciais e declaracins aos que se fixo referencia, son imprescindibles e, polo tanto, deberanse cumprir para tomar posesin do cargo de concelleiro/a.

Art.16.- Realizada a operacin anterior, a Mesa declarar constituda a Corporacin se concorre a maiora absoluta dos/as concelleiros/as electos/as. No caso contrario realizarase sesin dous das despois, quedando constituda a Corporacin, calquera que fose o nmero de concelleiros/as presentes. Se por calquera circunstancia non se puidese constitur a Corporacin, procede a constitucin dunha Comisin Xestora nos termos previstos pola lexislacin electoral xeral.

Art 17.- Na mesma sesin de constitucin da Corporacin procederase eleccin do/a Alcalde/Alcaldesa de acordo co seguinte procedemento:

1.- Candidatos/as.

Poden ser candidatos/as todos/as concelleiros/as que encabecen as sas correspondentes listas.

Se algn deles/as obtn a maiora absoluta dos votos dos/as concelleiros/as proclamado/a Alcalde/Alcaldesa.

Se ningn deles/as obtn dita maiora proclamado Alcalde/Alcaldesa o/a concelleiro/a que encabeza a lista que obtivera o maior nmero de votos populares no municipio. No caso de empate resolverase por sorteo.

Previa peticin dalgun/dalgunha candidato/a podr autorizarse, por acordo da mesa de idade, unha intervencin das/os candidatas/os Alcalda polo tempo que a tal efecto se sinale para poder presentar o seu programa de goberno.

Art 18- A votacin ser segreda mediante papeleta se algn grupo o solicta. Se non, ser por chamamento.

Art 19.- Proclamacin. O secretario dar conta en voz alta do resultado da votacin. vista da cal proceder proclamacin do/a Alcalde/Alcaldesa.

Art 20.- Xuramento ou promesa

1.- A/o nomeada/o Alcalde/Alcaldesa tomar posesin do cargo, previo xuramento ou promesa do cargo.

2.- Se o/a concelleiro/a proclamado Alcalde/Alcaldesa non estivese presente ou por calequera outro motivo non tomara posesin do cargo, o presidente da mesa de idade continuar ocupando provisionalmente a Presidencia do Concello.

3.- No suposto do apartado anterior, o/a concelleiro/a proclamado/a Alcalde/Alcaldesa ser requerido formalmente polo/a presidente/a da mesa de idade para que no prazo de corenta e oito horas tome posesin do cargo de Alcalde/Alcaldesa ante un novo Pleno, que se enteder convocado automaticamente. De non tomar posesin neste acto sen causa xustificada, procederase de novo eleccin de Alcalde/Alcaldesa na forma anteriormente prevista. Este procedemento para a eleccin de Alcaldesa/Alcalde seguirase no caso de renuncia, falecemento ou calquera causa legalmente prevista, salvo no suposto da mocin de censura: en tal caso estarase ao disposto na lexislacin electoral e no presente regulamento.

Art.21.- Convocatoria do Pleno

Dentro dos treinta das seguintes sesin constitutiva, o/a Alcalde/Alcaldesa convocar o Pleno da Corporacin co fin de resolver, entre outros, sobre os seguintes puntos:

Calendario de sesins do Pleno, determinando a periodicidade das mesmas.

Creacin e composicin das Comisins Informativas permanentes.

Nomeamento de representantes da Corporacin en rganos colexiados que sexan competencia do Pleno.

Determinacin dos cargos en rxime de adicacin excluviva e parcial, coa expresin do rxime de adicacin mnima necesaria e retribucin.

Dar conta das resolucin da/o Alcalde/Alcaldesa nas seguintes materias:

Nomeamentos de Tenentes de Alcalde

Composicin da Xunta de Goberno Local (XGL).

Nomeamentos dos presidentes das Comisins Informativas.

Outras delegacins que a Alcalda estime oportuno conferir.

Art. 22.- Mandato

O mandato dos membros da Corporacin de catro anos contados a partir da data da sa eleccin, nos termos previstos na lexislacin electoral.

Unha vez finalizado o seu mandato, os membros da Corporacin cesante continuarn no exercicio das sas funcin ata a toma de posesin dos/as seus/suas sucesores, nicamente para a administracin ordinaria ou tramitacin dos asuntos correntes propios da marcha normal da xestin municipal.

En ningn caso podern adoptar acordos para os que legalmente se requira unha maioria cualificada.

Art 23.- Composicin.-O Pleno est integrado por todos/as concelleiros/as e presidido polo/a Alcalde/Alcaldesa. o rgano de mxima representacin poltica da cidadana no goberno municipal e rexerase polo establecido neste Regulamento Orgnico, na Lei Reguladora das Bases de Rxime Local e nas demis normas que resulten de aplicacin

Art 24.- Atribucins.Corresponden Pleno as atribucins enumeradas no artigo 22 da Lei /1985, de 2 de abril Reguladora das Bases de Rxime Local, as como as demis que expresamente lle confiran as leis e o presente Regulamento Orgnico.

Art 25.- Delegacins.-

1.- O Pleno poder delegar, en todo ou en parte, na/o Alcaldesa/Alcalde, ou na Xunta de Goberno, calquera das sas atribucins, con excepcin das enumeradas no artigo 23.2.b), segundo inciso da lei 7/1985, de 2 de abril.

2.- O acordo plenario polo que se produza a delegacin, que se adoptar por maioria absoluta surtir os seus efectos dende o da seguinte da sa adopcin.

3.- O acordo de delegacin conter o mbito dos asuntos que a mesma se refire, as facultades concretas que se deleguen, as como as condicins especificas do exercicio das mesmas.

Art 26.- Sesins. Os tipos de sesins e a sa convocatoria rexeranse polo establecido na lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e polo disposto nos seguintes artigos.

Art. 27.-O Pleno da Corporacin celebrar as sas sesins na Casa Consistorial. So en casos de forza maior, mediante resolucin da/o Alcaldesa/Alcalde-presidente, ditada e notificada previamente a todos/as concelleiros/as e oda a Xunta de Portavoces poder habilitarse outro edficio ou local para a celebracin dunha sesin ou sesins determinadas.En todo caso, farase constar na acta esta circunstancia

Art. 28.-A orde de colocacin dos grupos determinarase ao inicio da lexislatura polo/a Presidente/a, odos as/os portavoces, en funcin do nmero de votos obtidos nas eleccins municipais. A colocacin e distribucin dos membros da corporacin tender a facilitar a emisin e reconto de votos.As/os concelleiras/os tomarn asento no saln de sesins conforme sa adscripcin s grupos municipais

Art 29.- Tipos de Sesins. As sesin do Pleno poden ser: Ordinarias, Extraordinarias e Extraordinarias con carcter urxente.

Art. 30.- Sesins Ordinarias.-

1.- Son sesins ordinarias as sesins que tean unha periodicidade preestablecida. O Pleno celebrar sesin ordinaria unha vez ao mes.

2.-O/A Alcalde/Alcaldesa, por propia iniciativa ou por pedimento da Xunta de Voceiros, por causa xustificada, poder variar o da ou a hora dalgunha sesin, arredndoa s o indispensable do da fixado polo Pleno..

Art 31.- Sesins Extraordinarias.-

1.- As sesins extraordinarias sern convocadas con tal carcter polo/a Alcalde/Alcaldesa-presidente/a por iniciativa propia ou a solicitude da cuarta parte, como mnimo, do nmero de concelleiros/as. Tal solicitude deber facerse por escrito na que se razoe o asunto ou asuntos que a motiven, asinado por todos/as os/as concelleiras/os que a suscriban. No caso de que se pretenda adoptar un acordo, incluirase o texto que se quere someter a debate e votacin.

2.- Ningunha/ningn concelleira/o poder solicitar mis de tres sesins extraordinarias anualmente.

3.- A celebracin da sesin non poder demorarse mis de catro das hbiles dende que fora solicitada, salvo cando se deba emendar algn defecto na solicitude por falta de documentacin, que se contar desde o requerimento para a enmenda, e a realizacin non poder demorarse por mis de dez das hbiles dende que o escrito tivese entrada no Rexistro Xeral.

En ausencia do Presidente ou de quen legalmente tea que substitulo, o Pleno quedar validamente constitudo sempre que concorra o qurum legalmente requerido para a sa celebracin. Neste caso ser presidido polo membro da Corporacin de maior idade entre os presentes.

Si o/a Presidente/a non convocase o Pleno para a sa celebracin no prazo sinalado, quedar automaticamente convocado para o dcimo da habil seguinte finalizacin de dito prazo s doce horas, o que ser notificado polo secretario/a a todos/as os/as membros da Corporacin da seguinte da finalizacin do plazo citado anteriormente.

4.- O asunto para o cal se solicitase a convocatoria non poder incorporarse a orde do da dun Pleno ordinario ou doutro extraordinario con mis asuntos, salvo que o autoricen os/as concelleiros/as solicitantes da convocatoria.

Art. 32.- Sesins Extraordinarias Urxentes.

1.- Son sesins extraordinarias urxentes as convocadas polo/a Alcalde/Alcaldesa cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permite convocar a sesin extraordinaria coa antelacin mnima de dous das.

2.- O primeiro punto da orde do da das sesins extraordinarias urxentes deber ser o pronunciamento do Pleno da Corporacin sobre a urxencia dos asuntos comprendidos no mesmo. Se esta non resultase apreciada, levantarase acto seguido a sesin.

Art. 33.- Convocatoria. Exame dos expedientes.

1.- As sesins do Pleno son convocadas polo/a Alcalde/Alcaldesa-presidente con, polo menos, tres das de antelacin, salvo as extraordinarias de carcter urxente.

2.-As notificacins incluirn a orde do da comprensivo dos asuntos da convocatoria que se vaian tratar e realizaranse persoalmente a todos/as cada un/unha dos/as concelleiros/as no domicilio asignado a tal efecto, por medios electrnicos ou na oficina do grupo poltico correspondente entregandoa / portavoz, sempre que ste conte coa autorizacin firmada polos/as concelleiro/ass que deleguen a sa recepcin, que constar en secretara. Dita delegacin na recepcin non exime que polo rgano convocante ou notificador/a se avise persoalmente por outro medio (electrnico, telefnico...) / concelleiro/a que as o requerise no momento da delegacin.

3.- s/s concelleiras/os non adscritos notificarselles a convocatoria, por calquera medio que permita ter constancia da recepcin da mesma. No domicilio que indique cada un/unha.

4.- A documentacin ntegra dos asuntos includos na orde do da que deba servir de base ao debate e, no seu caso, a votacin deber figurar a disposicin das/os concelleiras/os dende o mesmo da da convocatoria na Secretaria Xeral.

Art. 34.-Orde do da.

1.-A orde do da establecer a relacin de asuntos que se someten consideracin do Pleno, ben para ser debatidos e, no seu caso, resoltos, previa votacin, ben para ser postos en coecemento da Corporacin ou para que se leve a cabo o exercicio de control e fiscalizacin dos rganos de goberno.

2.- A orde do da ser fixada polo/a Alcalde/alcaldesa, asistido/a polo/a secretario/a xeral.

A preparacin e elaboracin da orde do da axustarase ao seguinte procedemento:

-Os servizos e dependencias remitirn Secretara Xeral a relacin de asuntos, acompaada dos correspondentes expedientes debidamente documentados, con antelacin suficiente convocatoria da sesin en que deba tratarse.

-A Secretara Xeral constatar que os expedientes se encontren completos dende o punto de vista tcnico e legal e poraos a disposicin da Presidencia.

-A Presidencia determinar a relacin definitiva dos asuntos, a efectos de que, por parte da Secretara Xeral, se confeccione a convocatoria da sesin para ser sometida firma.

3.- Na orde do da do Pleno s poden inclurse asuntos que foran previamente ditaminados, informados ou sometidos a consulta da Comisin Informativa que corresponda, coas excepcins establecidas no presente regulamento.

4.- A/o Alcaldesa/Alcalde, a iniciativa propia ou a proposta da Xunta de Portavoces, poder incluir na orde do da do Pleno asuntos que non foran previamente ditaminados en Comisin Informativa por razns de urxencia debidamente motivada. Neste suposto, non poder adoptarse acordo sobre estes asuntos, sen que o Pleno ratifique a sa inclusin na orde do da.

5.- Na orde do da das sesins ordinarias do Pleno, incluirase unha seccin adicada ao control dos rganos de goberno, dentro da cal se tratarn os rogos e preguntas.

Sern nulos os acordos adoptados nas sesins extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na sa convocatoria.

Art. 35.- Duracin

1.- Toda sesin, sexa ordinaria ou extraordinaria, haber de respetar o principio de unidade de acto e procurarase que termine no mesmo da do seu comenzo.

2.- Se o da finaliza sen estar debatidos e resoltos todos os asuntos includos na orde do da, o/a Presidente/a poder levantar a sesin. Neste caso, os asuntos non debatidos debern inclurse na orde do da da seguinte sesin.

3.- Durante o transcurso da sesin, a/o Presidenta/e poder acordar interrupcins ou recesos na duracin que estime oportuna, unha vez consultados os portavoces dos grupos e en todo caso de duracin non superior a trinta minutos, para permitir as deliberacins dos grupos sobre a cuestin debatida ou para descanso nos debates.

Art. 36.-Publicidade

1.- As sesins plenarias sern pblicas con carcter xeral, e darase adecuada difusin das mesmas para o coecemento e posible asistencia da cidadana.

2.-As convocatorias e orde do da das sesins do Pleno faranse pblicas nos taboleiros de anuncios do Concello. O Concello dar publicidade ao contido dos acordos e resolucins dos seus rganos, ademis da exposicin no taboleiro de anuncios na pxina web municipal.

3 Para ampliar a difusin visual e auditiva do desenvolvemento das sesins deberase instalar o sistema necesario que permita o acceso a travs da web municipal. Estar permitida, con caracter xeral, previa comunicacin presidencia, a gravacin en video ou fotos, sempre que non altere o normal funcionamento da sesin.

Igualmente, os representantes dos medios de comunicacin social tern acceso preferente e recibirn as mximas facilidades para cumplir co seu traballo.

4.- Por acordo da maiora absoluta da Corporacin podern ser declarados segredos o debate e votacin de aqueles asuntos que poidan afectar dereito fundamental da ciudadana que se refire o artigo 18.1 da Constitucin.

5.- A/o presidenta/e velar polo mantemento da orde no saln de Plenos. O pblico asistente non poder intervir nin tampouco podern permitirse manifestacins de agrado ou desagrado, puidendo a Presidencia proceder, en casos extremos, expulsin dos asistentes que por calquera causa impidan o normal desenvolvemento das sesins.

Art. 37.-Exposicin ante o Pleno

1.-Cando algunha das asociacins ou entidades para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da cidadana desexe efectuar unha exposicin ante o Pleno en relacin con algn punto da orde do da, deber solicitado mediante escrito dirixido Presidencia.

O/a presidente/a autorizar a intervencin, comunicando a mesma aos grupos muncipais, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que o asunto est includo na orde do da da sesin en que se desexe intervir.

b) Que se solicite por escrito con, polo menos, vinte e catro horas de antelacin ao comezo da sesin.

c) Que o colectivo solicitante figure inscrito no Rexistro de Entidades.

Nos asuntos urxentes, a intervencin solicitarase a partir da entrega dos documentos correspondentes.

Coa autorizacin do/a Presidente/a, e a travs dun nico representante, a asociacin ou entidade expor o seu parecer durante un tempo non superior a cinco minutos. As intervencins realizaranse antes das deliberacins dos grupos polticos e das votacins.

2.- Terminada a sesin do Pleno, o/a Presidente/a pode establecer para o pblico asistente un turno de rogos e preguntas que se formularn brevemente, sobre temas concretos de inters municipal. Quen desexen intervir no turno debern solicitalo por escrito cunha antelacin mnima de catro das hbiles antes celebracin da sesin do Pleno correspondente. A solicitude dirixida a/o Alcaldesa/Alcald presentarase no rexistro xeral do Concello e ir acompaada da pregunta que se quere formular. Cada vecio/a non poder presentar mis dunha pregunta por sesin do Pleno.

Corresponde ao/ presidente/a ordear e pechar este turno. As preguntas sern constestadas por escrito no prazo mximo de vinte das, salvo que o interpelado queira dar resposta inmediata

Art. 38.-Desenvolvemento da sesin. Qurum

1.- Para a vlida constitucin das suas sesins, o Pleno deber estar legalmente reunido e con asistencia dun tercio do nmero legal dos seus membros.

2.- Se na primeira convocatoria non existsea o qurum necesario, entenderase convocada a sesin automaticamente mesma hora dous das despois. Se tampouco entn se alcanzase o qurum necesario, a Presidencia deixar sen efecto a convocatoria, pospoendo o estudo de asuntos includos na orde do da para a seguinte sesin que se celebre.

3.- O qurum de asistencia deber manterse durante toda a sesin.

4.- En todo caso, requrese a asistencia do/a Presidente/a e a do/a secretario da Corporacin ou de quen legalmente os sustitan.

Art. 39.- Qurum especial. O disposto no artigo anterior entndese sen perxuizo de que os asuntos a resolver nunha sesin ou algn deles, esixan un nmero especial de asistentes para adoptar acordos vlidos sobre eles: en tal caso o qurum preciso para celebrar vlidamente a sesin ou adoptar acordos vlidos sobre ditos asuntos, ser o que se estableza con ese nmero especial en cada caso.

Art. 40.-Desenvolvemento da sesin

1.- Todos os asuntos debatiranse e votarn na orde en que estivesen relacionados na orde do da, ou no que se estableza na mesma sesin respecto de aqueles asuntos non includos en el que se sometan ao Pleno por razns de urxencia. Cando varios asuntos garden relacin entre si, podern debaterse conxuntamente se as o decide o/a presidente/a, oda a Xunta de Portavoces, se ben a votacin de cada un deles deber efectuarse por separado.

2.- A Presidencia pode alterar a orde dos temas porque se requira a aprobacin previamente doutro asunto includo na orde do da coa que garde relacin ou calquera outra circunstancia excepcional debidamente motivada.

Igualmente, pode retirar un asunto cando a sa aprobacin esixa unha maioria especial e esta non puidera obterse no momento previsto inicialmente na orde do da.

Finalizado o debate e votacin dos asuntos comprendidos na orde do da, e inmediatamente antes dos Rogos e Preguntas, entrarase no coecemento das Mocins de urxencia, previa a sa aceptacin de tal carcter polo Pleno, que a decidir por maiora absoluta

Art. 41.-Retirada de asuntos

1.- Os/as autores das distintas iniciativas podern retiralas antes de que comence a deliberacin do asunto correspondente.

2.- Calquera concelleiro/a poder pedir, durante o debate, a retirada dalgn asunto includo na orde do da, a efectos de que se incorporen ao mesmo documentos ou informes, e tamn que o expediente quede sobre a mesa, aprazndose a sa discusin para a seguinte sesin.

En ambos casos a peticin ser votada tras terminar o debate e antes de proceder votacin sobre o fondo do asunto. Se a maiora simple votase a favor da peticin, non haber lugar a votar a proposta plantexada.

3.- No suposto de que se trate de asuntos non includos na orde do da, mocins que requiran informe perceptivo da Secretaria Xeral ou de Intervencin, se non puidesen emitilo no acto, debern solicitar a/o presidente/a que se aplace o estudo, quedando sobre a mesa ata a prxima sesin.

Cando o devandito pedimento non fose atendido, o secretario/a farao constar expresamente na acta

Art. 42.-Direccin dos debates

1.- O/a Presidente/a asumir a direccin e conduccin dos debates con plena e total autoridade longo do seu desenrolo, incuida a votacin e proclamacin dos acordos.

2.- Ademis das funcins de direccin e conduccin dos debates, a/o Presidente/a poder intervir, en calquera momento,para facer as aclaracins sobre o fondo dos asuntos que estime oportuno.

Art. 43.-Duracin das intervencins

1.-A intervencin por parte de cada grupo poder efectuarse pola/o portavoz ou por calquera outra/o concelleira/o.

2.- Con carcter xeral o/a ponente consumir un tempo de exposicin non superior a quince minutos. A intervencin de cada grupo municipal no poder exceder de dez minutos. En caso de producirse un segundo turno de intervencins, a duracin mxima de cada un non ser superior a cinco minutos, e, no seu caso, o peche final do debate polo/a ponente non poder superar os cinco minutos.

Para contestar s intervencins o ponente poder facelo tras cada unha delas, sen exceder neste caso cada unha de tres minutos en primeira quenda e en segunda de dous minutos.

Na sesin donde se someta a debate a aprobacin dos orzamentos municipais, a intervencin de cada grupo municipal non poder exceder de vinte minutos, non sendo a duracin mxima da segunda intervencin superior a dez minutos.

3.- A orde de intervencin de cada grupo ser de menor a maior representatividade. No suposto de que dous ou mais grupos tivesen o mesmo nmero de concelleiros/as, intervir primeiro o voceiro ou concelleiro do grupo que obtivese nas eleccins un menor nmero de votos, e as sucesivamente.

Art. 44.-Os debates

1.- As sesins comenzarn preguntado o/a Presidente se algn membro da Corporacin ten que formular algunha observacin acta da sesin anterior. Se non houbera observacins, considerarase aprobada. Se as houber, debateranse e decidiranse as recitificacins que procedan.

En ningn caso poder modificarse o fondo dos acordos adoptados e s se podern subsanar os erros materias ou de feito.

O Alcalde/sa ou o/a Secretario/a da Corporacin procedern lectura, ntegra ou en extracto, do dictame formulado pola Comisin Informativa correspondente ou, se se trata dun asunto urxente non dictaminado pola mesma, da proposicin que se somete ao Pleno. A solicitude de calquera grupo poder darse lectura a aquelas partes do expediente ou do informe ou dictame da Comisin que considere convinte para maior comprensin.

2.- O/a Presidente/a preguntar se quere intervir algn grupo, e se ninguen solicitase a palabra o asunto se sometar directamente a votacin.

3.- Se se promove o debate as intervencins sern ordenadas pola/o Presidenta/e conforme s seguintes reglas:

a) So poder facerse uso da palabra previa autorizacin da Presidencia.

b) O debate comzase coa exposicin e xustificacin da proposta , a cargo dalgn membro da C.I. que a ditaminou, ou dalgn membro da corporacin que subscriba a proposicin ou mocin, en nome propio ou do colectivo propoente,concedendose con posterioridade a palabra s grupos municipais da oposicin na orde establecida.

Se algn grupo o solicitase se proceder a un segundo turno de intervencins para fixar a sa exposicin e explicar o seu voto.

Concluidos ambos turnos, si os houbese, a Presidencia pode dar por termiada a discusin, que se pechar coa intervencin do/a ponente na que se ratificar ou modificar a sa proposta.

A/o secretario/a e a/o interventor/a ou quen legalmente os sustitan, podern intervir cando fosen requeridos pola Presidencia ou por algn grupo municipal por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos.

Cando ditos funcionarios/as entendan que no debate se plantexaou algunha cuestin sobre a que poida dubidarse sobre a sa legalidade ou repercusin orzamentaria do punto debatido, podern solicirar o/a Presidente/a o uso da palabra para asesorar Corporacin.

Art. 45.- Chamadas cuestin.

1.-As/os oradoras/es sern chamadas/os cuestin cando estiveran fora dela ou por voltar sobre o que estivera debatido e votado.

2.-A/o presidenta/e retirar a palabra a/o orador/a que houbera de facer unha terceira chamada cuestin na mesma intervencin.

Art. 46.-Chamadas a orde

1.- As/os conelleiras/os sern chamadas/os orde:

a) Cando profiran ou vertan conceptos ofensivos decoro da Corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calqueira outra persoa ou entidade.

b) Cando provoquen interrupcins ou de calqueira outra forma alteren a orde das sesins.

c) Cando pretendan facer suso da palabra sin que se lles concedese o unha vez que se lles retirase.

2.- Tras tres chamadas a orde na mesma sesin, con advertencia na segunda das consecuencias dunha terceira chamada, a/o Presidenta/e lle retirar a palabra, e sen debate lle podr impor a sancin de non asistir resto da sesin. Se a/o sancionada/o non atendese o requerimento de abandonar o saln, a/o Alcaldesa/alcalde adoptar as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

Art. 47.-Cuestin de orde. En calqueira momento, os/as membros da Corporacin podern pedir a palabra para plantexar unha cuestin de orde, invocando a norma cuia aplicacin se reclame. A/o presidente/a resolver o que proceda, sen que por este motivo poida entablarse debate algn.

Art. 48.-Intervencins por alusins. Cando a xuizo da/o Presidenta/e, no desenrolo dun debate se fixeran alusins que impliquen xuizos de valor ou inexactitudes que afecten decoro ou dignidade da persoa ou conducta dun/dunha concelleiro/a, poder concederse / aludida/o o uso da palabra por tempo non superior a tres minutos para que, sin entrar no fondo do asunto obxecto do debate, conteste estrictamente s alusins realizadas. Tras o mesmo, o autor da alusin poder replicar durante un mximo de dous minutos.

Cando a alusin afecte decoro ou dignidade dun grupo, o/a Presidente/a poder conceder a un/unha representante de aquel o uso da palabra polo mesmo tempo e coas condicins establecidas no apartado anterior

Art. 49- Suspensin temporal da sesin

1.-Sen perxuicio das facultades da Presidencia para ordear o debate, a iniciativa propia ou a peticin dun/dunha portavoz dun grupo municipal, o/a presidente/a poder suspender temporalemente a sesin co obxecto de conceder un descanso ou de propiciar acordos ou consultas, determinado o tempo de discusin que non poder ser superior a trinta minutos.

Art. 50.- As Votacins

1.-Finalizado o debate dun asunto, se o houbese, procederase sa votacin.

Terminada a votacin ordinaria, o presidente declarar o acordado.

2.- Antes de comenzar a votacin, o/a Presidente/a plantexar clara e concisa os trminos da mesma e a forma de emitir o voto.

3.- O voto persoal e indelegable e non est sometido a mandato imperativo algn.

4.- Unha vez iniciada a votacin non pode interrumpirse por ningn caso, salvo forza maior.

5.- Durante o desenrolo da votacin a/o Presidente/a non conceder o uso da palabra e ningn membro da Corporacin poder abandonar o saln nin incorporarse os/as ausentes hata que se proclame o resultado da votacin.

Art. 51.- O voto pode emitirse en sentido afirmativo ou negativo, puidendo as/os concelleiras/os absterse. A ausencia dun/dunha concelleiro/a do saln de sesins, iniciada a deliberacin dun asunto, non impide a sa votacin si esta presente no momento da mesma.

Art. 52.- As votacins podern ser ordinarias, nominais e secretas.

1.- Son ordinarias as que se efectuan polo procedemento de man alzada, levantando primeiro a man quenes aproban, quenes desaproben, finalmente, os/as que se absteen.

2.- Son nominais as votacins que se realicen mediante chamamento por orde alfabtico de apelidos, comenzando polo/a concelleiro/a cuio nome sexa sacado por sorteo e na que cada membro da Corporacin, ser chamado, responda en voz alta SI,NON ou Abstencin. O presidente votar final.

3.- Son secretas as votacins que se realizan por papeletas preparadas efecto pola Secretara Xeral, que cada membro da Corporacin depositar, previo chamamento nos termos previstos no apartado anterior, na furna correspondente.

Art. 53. 1.-A adopcin dos acordos producirase, en xeral, mediante votacin ordinaria. A votacin pblica por chamamento requerir solicitude dun grupo municipal aprobada polo Pleno por unha maioria simple.

2.- Ser serreda a votacin cando o acorde o Pleno por maioria absoluta en votacin ordinaria nos seguintes supostos:

Cando o asunto afecte aos dereitos fundamentais do artigo 18 da Constitucin.

Cando se trate de ditamenes referentes a expedentes relacionados con propostas de sancins disciplinarias a funcionarios e persoal ao servizo da Corporacin.

Art. 54.-Actas

1.- O secretario levantar acta de cada sesin cos requisitos esixidos polo artigo 109 do Real Decreto 2568/1985, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

2.- As actas sern asinadas polo/a secretario/a, co visto bo da/o Presidente/a, e quedarn custodiadas na Secretaria Xeral do Concello.

3.- As actas das sesins do Pleno sern necesariamente sometidas a aprobacin na seguinte sesin ordinaria que se celebre.

4.- Na acta constarn os seguintes datos:

Lugar de reunin, con expresin do nome do municipio e do local no que se celebra.

Da, mes e ano.

Hora de comenzo e de finalizacin da sesin.

Nome e apelidos do/a Alcalde/Alcaldesa, as como do resto dos/as concelleiros/as asistentes e dos ausentes que houberan excusado a sa ausencia e dos que non houberan asistido sen xustificacin da sa ausencia.

Carcter ordinario ou extraordinario da sesin, e se se celebra en primeira ou segunda convocatoria.

Asistencia do/a secretario/a, ou de quen legalmente o sustita, e presencia do/a funcionario/a responsable da Intervencin, cando concurre.

Asuntos que se examinan, opinins sintetizadas dos diferentes grupos ou, no seu caso das/os concelleiras/os que intervieran nas deliberacin, as como as incidencias sobre estas.

Votacins que se verifiquen e no caso das nominais o sentido en que cada membro emita o seu voto.Nas votacins ordinarias farase constar o nmero de votos afirmativos, negativas e as abstencins. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando as o pidan os interesados.

Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

5.- O borrador da acta da sesin do Pleno, as como a grabacin da mesma, ser facilitada a cada grupo poltico nun prazo mximo de sete das dende a celebracin da sesin.

Art. 55.-Adopcin de acordos

1.- Os acordos para seren vlidos debern ser aprobados pola maioria simple dos membros presentes do rgano correspondente da Corporacin, sin perxuicio das maiorias especiais que estableza a lexislacin vixente.

2.- Existe maioria simple cando os votos afirmativos son mis que os negativos

3.- Se entender maioria absoluta cando os votos afirmativos son mis da metade do nmero legal de membros da Corporacin.

4.- En caso de empate, no suposto de asuntos que requiran maioria simple dos membros da Corporacin, se efectuar unha nova votacin.Producida unha nova votacin con resultado de empate, dicidir o voto de calidade do/a Presidente/a.

5.- No caso de empate en votacins de carcter secreto se efectuar unha nova votacin, si persiste o empate se entender desbotado o asunto, sen que a presidencia poida declarar o sentido do seu voto.

Art. 56.-Explicacin de voto.

1.- Proclamado o acordo, na votacin ordinaria e na pblica por chamamento, as/os concelleiras/os que non houbesen intervido na deliberacin e votaran en sentido diferente do seu grupo, e os grupos que non houberan intervido no debate ou que tras este houberan cambiado o sentido do seu voto, podern solicitar a/o Presidenta/e un turno de explicacin de voto. A duracin mxima ser de dous minutos por cada grupo.

Art 57.-Asuntos de urxencia

1.- Concluido o debate e votacin dos asuntos includos na orde do da das sesins ordinarias, e antes de pasar aos rogos e preguntas, o presidente preguntar aos poentes e portavoces dos grupos municipais, se existe algn asunto que deba someter a consideracin do pleno por razns de urxencia.

2.- O poente ou portavoz do grupo propoente, de ser o caso, xustificar a urxencia e acto seguido o pleno, por maioria absoluta do nmero legal de membros da Corporacin, decidir sobre a procedencia do seu debate e posterior votacin.

Art. 58.-Mocins. Os grupos ou os/as concelleiros/as podern presentar para o seu debate e aprobacin polo Pleno mocins. Distnguense tres tipos de mocins:

1.- As mocins presentadas nas comisins informativas que, aprobadas e avaladas polos informes tcnicos e xurdicos que procedan, sexan elevadas Pleno a efectos de que recaiga decisin definitiva sobre as mocins.

As mocins e ditames procedentes das Comisins Informativas podern acompaarse de votos particulares e enmendas.

2.- As mocins ordinarias, presentadas na Xunta de Portavoces para que en caso de ser aprobadas polo Pleno, e cando fose necesario, se remitan s rganos competentes para tramitacin e adopcin da resolucin que proceda.

A Xunta de Portavoces poder limitar a dez o nmero de mocins a incluir na orde do da de cada sesin plenaria, debendo distribuir estas proporcionalmente entre os distintos grupos municipais en funcin da representatividade dos mesmos.

3.-As mocins urxentes debern ser declaradas urxentes polo Concello Pleno. Estas debern ser presentadas no Rexistro Xeral do Concello por calquera membro da Corporacin, mediante escrito dirixido Presidente e no que se motive debidamente a urxencia, subscrito polo/a voceiro/a do grupo, ata as trece horas do da anterior a aquel no que se celebre a sesin plenaria, salvo casos de forza maior no que se permitir a presentacin no momento do inicio do Pleno.

Art. 59.- Emendas.1.-Os membros da Corporacin podern formular emendas propoendo a modificacin dun ditame, proposicin ou mocin.

2.- As emendas debern presentarse mediante escrito dirixido ao Presidente/a e suscrito pola/o portavoz do grupo, co polo menos vintecatro horas de antelacin hora na que se houbese convocado a sesin plenaria no caso de asuntos incluidos na orde do da, remitndolle unha copia s grupos municipales, e no transcurso do Pleno, antes de que o asunto se someta a votacin, no caso de non estar incluido na orde do da ou sexa sesin extraordinaria e urxente. Excepcionalmente, poderanse presentar emendas de forma oral no Pleno, sempre que sexan admitidas pola maiora simple dos membros do Pleno.

Se a proposta se presentase no mesmo momento do pleno, farase entrega a todos e cada un dso/-as concelleiros/-as de unha copia da proposta . O/a presidente/a rexeitaraas, en todo caso, se do seu contido se deduxise que para a aprobacin ol dictamen coa sa inclusin ou aceptacin da alternativa, o acordo que resulte proposto esixeise maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin e, por tanto, o informe legalmente preceptivo do/da secretario/a xeral.

Tamn poder rexeitalas ei estima que, ao seu xuzo, a inclusin da emenda precisa o citado informe preceptivo, anda que a sa aprobacin non requira a citada maiora absoluta.

3.- Se se houberan formulado votos particulares ou emendas, estes debern debaterse en primeiro lugar, e depois pasar debate do ditame, porposicin ou mocin. No debate poder intervir cinco minutos o ponente e cinco minutos cada un dos grupos municipais. No caso de que os votos particulares e as emendas sexan rexeitados se someter a votacin, se mis debate, a proposta de acordo ou texto da proposta, proposicin ou mocin iniciais.

4.- Podern admitirse a trmite emendas de transaccin entre as xa presentadas e o texto proposto sempre que comporten a retirada das emendas respecto das que se transixe.

5.-A emenda ser de supresin cando se dirixa a eliminar da proposta de acordo ou do texto inicial do Dictame, Proposicin ou Mocin, algn dos puntos ou aspectos parciais da mesma.

A emenda ser de modificacin cando pretenda transformar ou alterar algn ou algns dos puntos das propostas de acordo ou dos textos iniciais do Dictame, da Proposicin ou Mocin.

A emenda ser de adicin cando respectando o texto da proposta de acordo ou dos textos iniciais do Dictame, Proposicin ou Mocin se dirixa sa mellora e ampliacin.

Art. 60.-Rogos

1.- As/os concelleiros/as podern formular rogos ou propostas de actuacin dirixidas aos rganos municipais de goberno.

2.- Os rogos podern dar lugar a debate pero, en ningn caso, sern sometidos a votacin e este non poder exceder de tres minutos. O debate se celebrar, xeralmente, na sesin seguinte, salvo que o Alcalde/alcaldesa estime convinte que sexa debatido na mesma sesin.

Art. 61.-Preguntas de resposta oral

1.- Os/as concelleiros/as podern formular preguntas de resposta oral nos plenos ordinarios s distintos rganos municipais de goberno.

2.- A formulacin das preguntas ser proporcional nmero de concelleiros/as integrantes de cada grupo. Cada grupo formular ata un mximo de duas preguntas por concelleira/o de resposta oral en cada pleno ordinario, que debern presentarse por escrito na secretaria xeral do Concello, cunha antelacin mnima de 24 horas celebracin do Pleno.

3.- As intervencins nas preguntas se limitarn sa formulacin e toma en consideracin ou contestacin por aquel/a / que se dirixan.O/A autor/autora da pregunta poder intervir a continuacin para replicar ou repreguntar, contestando a continuacin o/a membro do equipo de goberno.O tempo para a tramitacin dunha pregunta non poder exceder os tres minutos, repartidos a partes iguais polo/a presidente/a.

Art. 62-Preguntas de resposta escrita

1.-As/os concelleiros/as podern formular preguntas de resposta escrita s rganos municipais de goberno. Cada grupo formular ata un mximo de das preguntas por concelleiro/a de resposta escrita en cada pleno ordinario.

Sern presentadas por escrito ante a Secretaria Xeral con vintecatro horas de antelacin Pleno.

2.-A resposta escrita ser facilitada no prazo mximo de 20 das

3.-As preguntas de resposta escrita a travs das que se soliciten datos, informes ou documentos sern calificadas como solicitude de informacin.

4.-As intervencins nas preguntas se limitarn sa formulacin e toma de consideracin ou contestacin por aquel que se dirixan. O/a autor/a da pregunta poder intervir a continuacin para replicar ou repreguntar, contestando a continuacin o/a membro do equipo de goberno. En calqueira caso, o tempo para a tramitacin dunha pregunta non poder exceder de tres minutos, repartidos a partes iguais polo/a presidente/a.

Art. 63.-Comparecencias

1.-Todo/a membro da Corporacin que por delegacin ostente a responsabilidade dunha rea de xestin especfica da Corporacin, comparecer ante o Pleno para informar dun asunto determinado, a iniciativa propia, ou a iniciativa da cuarta parte das/os concelleiras/os, obxecto de responder s preguntas que se formulen sobre a sa actuacin.

2.-Acordada polo Pleno a comparecencia, o Presidente incluir o asunto na orde do da da prxima sesin ordinaria a celebrar polo Pleno da Corporacin, notificando / interesado/a o acordo adoptado e a data na que debe comparecer.Os grupos disporn de tres peticins de comparecencia anual. En cada sesin se poder sustanciar como mximo unha solicitude de comparecencia por cada grupo.

3.-Se incluir na orde do da do Pleno a solicitude de comparecencia presentada na Secretaria Xeral cunha antelacin mnima de sete das hbiles respecto sesin correspondente.

4.-A tramitacin das comparecencias se axustar s seguintes trmites:

Exposicin dun dos/as autores/as da iniciativa para precisar os motivos da comparecencia, por tempo non superior a cinco minutos.

Intervencin da/o comparecente por un tempo mximo de dez minutos.

Intervencin das/os representantes dos grupos polticos para fixar a sa posicin, facer observacins ou formular preguntas por un tempo mximo de dez minutos cada un.

Contestacin da/o comparecente por un tempo mximo de dez minutos.

5.-En ningn caso, desta comparecencia poder derivar adopcin de acordos na mesma sesin na que se produza, salvo que se cumpla o requisito especial e previa declaracin de urxencia por maioria simple do nmero de membros presentes na sesin, e ademis se conte cos informes perceptivos.

Art. 64.-Informacins do Goberno

1.-Na orde do da das sesins ordinarias se poder reservar un apartado para que o Gobeno Municipal, a peticin propia, poida facilitar Pleno informacin sobre un asunto determinado.

2.-O Goberno Municipal comunicar / Presidente/a antes de iniciarse a sesin, a sa vontade de facer uso deste trmite.

3.- A informacin comenzar cunha exposicin por parte do goberno municipal por un tempo mximo de dez minutos. A continuacin podern facer uso da palabra cada un dos grupos municipais por un tempo mximo de cinco minutos para fixar posicins, formular preguntas ou solicitar alguna aclaracin ou facer observacins. O trmite concluir coa contestacin do goberno municipal por un tempo mximo de cinco minutos.

Art. 65-Declaracins Institucionais

1.-O Pleno poder aprobar declaracins institucionais sobre cuestins de interese xeral. 2.-Por regla xeral, se procurar presentalas con sete das de antelacin na Secretaria Xeral, para a sa inclusin na orde do da, anda que se poidan presentar de urxencia cando non sexa posible cumplir a regra xeral.

Art. 66.- Debate sobre o estado do municipio

1.- Con carcter anual o Pleno celebrar unha sesin extraordinaria para debatir sobre o estado do municipio.

En ningn caso ter lugar o debate o ano en que se celebrasen as eleccins municipais.

2.- Salvo causa xustificada, o debate celebrarase con carcter previo tramitacin dos orzamentos municipais.

3.- O funcionamento deste Pleno extraordinario ser regulado polo/a Presidente/a, de acordo coa XP, e a sa estructura, da da celebracin, hora e lugar deber comunicarse s/s portavoces dos grupos trinta das antes da celebracin do mesmo. Neste Pleno non se adoptarn acordos. Concluido o debate, e sen votacin algunha, se levantar a sesin.

Art. 67.- Orzamentos

1.- A tramitacin do Orzamento se referir s bases de execucin, estado de gastos e estado dos ingresos, sin perxuicio do estudo dos demis documentos que deban acompaalo.

2.- O orzamento remitirase s grupos municipais cunha antelacin mnima de trinta das antes da celebracin da sesin plenaria.Dous das depois cada responsable de rea explicar as previsins da sa rea respectiva na Comisin Informativa. As enmendas debern presentarse menos con 7 das de antelacin celebracin da sesin plenaria.

3.- As enmendas orzamento podern ser articulado das bases de execucin, s estados dos gastos ou s estados dos ingresos.

4.- Non se podern admitir enmendas articulado que supoa aumento dos ingresos.

5.- Non se podern admitir enmendas que propoan incremento estado de gastos sin contemplar o necesario equilibrio orzamentario.

Art 68.-Comisins de Investigacin

1.-O Pleno do Concello por maioria absoluta, a proposta do Alcalde/Alcaldesa ou dun tercio do nmero legal de membros da Corporacin, poder acordar a creacin dunha Comisin Especial de Investigacin sobre calquera asunto de inters municipal

Se a formacin da Comisin fose proposta por un tercio do nmero legal de concelleiros/as, ser incluida como tal na orde do da do siguiente Pleno ordinario ao da sa presentacin, para exame e aprobacin dos seus obxectivos, competencias, e constitucin dos seus membros no seu caso.

2.-O/a presidente/a, tras acordo da Xunta de Portavoces, poder regular as normas de funcionamento da Comisin. As decisins da Comisin se adoptarn en funcin do criterio de voto ponderado.

3.-A Comisin de Investigacin poder requerir a presencia de calquera persoa relacionada co asunto de que se trate. A notificacin da citacin non poder realizarse cunha antelacin inferior a dez das hbiles, salvo que concurran circusntancias de urxente necesidade, en cuia caso se far cun prazo non inferior a tres das e ter que conter os extremos do que se ten que informar. Na notificacin, a/o cidadano/a ser advertido dos seus dereitos e obligacins e poder comparecer acompaado de persoa que designe para asistilo.

4.-As conclusins se plasmarn nun ditame que ser incorporado na orde do da do Pleno ordinario seguinte para o seu debate e aprobacin.

Art. 69.-Debate sobre a xestin da Xunta de Goberno

1.-O Pleno, a proposta do presidente/a ou mediante a solicitude da cuarta parte, menos, do nmero legal de membros corporativos, poder acordar a celebracin de sesin extraordinaria cuio obxecto sexa someter a debate a xestin da Xunta de Goberno.

2.-O desenrolo da sesin se suxetar establecido con carcter xeral, intervindo o primer asinante da proposta para explicar o siificado da mesma, a continuacin contestar un membro da Xunta de Gobeno Local e, despois de sendos turnos de rplica, podern intervir os demis grupos polticos para formular preguntas Xunta de Gobeno, que sern contestados.

3.-Como consecuencia do debate poder presentarse unha mocin co obxecto de que o Pleno manifeste a sa posicin dobre a xestin da Xunta de Goberno Local.Si o Pleno admite debater a mocin, esta se incluir na orde do da da seguinte sesin plenaria ordinaria ou extraordinaria.

4.-Nos mesmos termos compareceran ante o Pleno en sesin extraordinaria convocada a tal efecto para celebrar unha sesin informativa de carcter xeral, as/os concelleiras/os delegadas/os cuio obxecto sexa someter a debate a xestin da rea que tea encomendada.

5.-O control e a fiscalizacin que houbera podido exercer o Pleno sobre a actuacin dalgn rgano en relacin con materias concretas e determiadas non poder ser obxeto de novo control, salvo que se houberan producido novoas circunstancias ou existan outras que non houberan podido ser tomadas en consideracin no seu da.

Art 70.-A mocin de censura

1.-O/A Alcalde/alcaldesa pode ser destituido mediante unha mocin de censura, cuia presentacin, tramitacin e votacin se rexira polas seguintes normas:

A mocin de censura deber ser proposta, menos, pola maioria absoluta do nmero legal de membros da Corporacin e haber de incluir un/unha candidato/a Alcalda, podendo selo calquera concelleiro/a, cuia aceptacin expresa conste no escrito de proposicin da mocin.

O escrito no que se propoa a mocin de censura deber incluir as firmas debidamente autenticadas polo/a secretario/a xeral da Corporacin e deber presentarse ante este por calquera dos/as seus/suas firmantes. O secretario comprobar que rene os requisitos esixidos e extender no mesmo acto a correspondente dilixencia acreditativa.

O documento dilixenciado se presentar no Rexistro Xeral da Corporacin por calquera dos/as firmantes da mocin. Presentada no Rexistro Xeral da Corporacin quedar convocado o Pleno automaticamente para as doce horas do dcimo da hbil seguinte do seu rexistro. O/a secretario/a da Corporacin deber remitir a notificacin indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no prazo mximo dun da, a contar dende a presentacin do documento no rexistro, s efectos da sa asistencia sesin, especificando a data e hora da mesma.

Art. 71.-Sesin extraordinaria para o debate e votacin da mocin de censura.1.- O Pleno ser presidido por unha mesa de idade, integrada polos/as concelleiros/as de maior e menor idade dos presentes, excluidos o Alcalde e o candidato Alcalda, actuando como secretario o que sexa da Corporacin, quen acreditar tal circunstancia.

2.-A mesa se limitar a dar lectura mocin de censura, a conceder a palabra durante un mximo de quince minutos, si estiveran presentes, a/o candidato/a Alcalda, o/a Alcalde/Alcaldesa e s/s portavoces dos grupos municipais, que intervirn pola orde de menor a maior representatividade, e a someter a votacin a mocin de censura.

3.-.-O/a candidato/a a Alcalde/Alcaldesa incluido na mocin de censura quedar proclamado automticamente Alcalde/Alcaldesa si esta prosperase co voto favorable da maioria absoluta do nmero de concelleiros/as que legalmente compoen a Corporacin.

4.-A aprobacin da mocin de censura comportar o cese automatico da/o Alcaldesa/Alcalde con todos os efectos inherentes a esta situacin, e proclamacin domo alcalde/alcaldesa do candidato/a proposta, o/a cal tomar posesin inmeditamente do cargo, previo cumplimento dos requisitos legais esixidos, correspondendolle a el/ela levantar a sesin.

5.-De non encontrarse no saln o/a prolamado/a Alcalde, entrar en funcin de Alcalde/Alcaldesa o teniente de Alcalde que corresponda por orde de nomeamento, dispoendose a notificacin correspondente a/o proclamado/a para que compareza ante a Corporacin reunida en nova sesin plenaria a celebrar no prazo de coarente e oito horas para a toma de posesin do cargo.

6.-De non comparecer en segunda sesin, que ser presidida polo tenente de Alcalde que corresponda, e salvo causa xustificada, se tendr / concelleiro/a proclamado/a Alcalde por renunciado, dispoendose a eleccin dun novo conforme s regras previstas no artigo 196 da LOREG.

Art. 72.-1.-Ningn concelleiro/a pode asinar durante o seu mandato mis dunha mocin de censura. A ditos efectos non se tomarn en consideracin aquelas mocins que non houbesen sido tramitadas por non reunir os requisitos legalmente esixidos.

2.-A sesin unha vez iniciada, deber continuar ata a votacin da mocin, debendo prolongarse anda que se chegue trmino da xornada na que deu comenzo a mesma.

3.-A dimisin sobrevida do Alcalde non suspender a tramitacin e votacin da mocin censura.

Art. 73.-A cuestin de confianza

1.-O/a Alcalde/Alcaldesa poder plantexar Pleno unha cuestin de confianza, vinculada aprobacin ou modificacin de calquera dos seguintes asuntos:

a) Os orzamentos anuais.

b) O Regulamento Orgnico.

c) As ordenanzas fiscais

d) A aprobacin que poa fin tramitacin dos instrumentos de planeamento xeral de mbito municipal.

Art 74.-1.-A presentacin da cuestin de confianza vinculada acord sobre algn dos asuntos sinalados no artigo anterior figurar expresamente na orde do da do pleno, requerindose para a adopcin de ditos acordos o qurum de votacins esixido na Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases de Rxime Local, para cada un deles. A votacin se efectuar en todo caso, mediante sistema nominal de chamamento pblico.

2.-Para a presentacin da cuestin de confianza ser requisito previo que o acord correspondente fora debatido no pleno e que este non obtivera a maioria necesaria para a sa aprobacin.

Art. 75.1.-No caso de que a cuestin de confianza non obtivera o nmero necesario de votos favorables para a aprobacin do acord, o/a alcalde/alcaldesa cesar automticamente, quedando en funcin ata a toma de posesin de quen houbera de sucederle no cargo.

2.-Cando a cuestin de confianza se vincule a aprobacin ou modificacin dos orzamentos municipais se entender outorgada a confianza e aprobado o proxecto si no prazo dun mes dende que se votara o rexeitamento da cuestin de confianza non se presentara unha mocin de censura con candidata alternativa o/a Alcalde/Alcaldesa, ou si esta non prospera.

3.-A estos efectos non rixe a limitacin establecida na regulacin da mocin de censura dun soa mocin por concelleiro e mandato.

Art 76.1.-Cada Alcalde non poder plantexar mis dunha cuestin de confianza en cada ano, contado dende o inicio do seu mandato, nin mis de das durante a duracin total do mesmo. Non se poder planexar unha cuestin de confianza no ltimo ano de mandato de cada Corporacin.

2.-Non se poder plantexar unha cuestin de confianza dende a presentacin dunha mocin de censura ata a votacin desta ltima.

3.-Os/as concelleiros/as que votasen a favor da aprobacin dun asunto que se houbese vinculado unha cuestin de confianza non poder firmar unha mocin de censura contra o Alcalde que o houbese plantexado ata que transcurra o prazo de seis meses, contado a partires da data de votacin.

4.-Asimesmo, durante o indicado prazo, tampouco ditos/as concelleiros/as podern emitir un voto contrario asunto que se houbese vinculado a cuestin de confianza, sempre que sexa sometida a votacin nos mesmos termos que en tal ocasin. En caso de emitir voto contrario ser considerado nulo.

Art. 77.-A eleccin de novo/a Alcalde/Alcaldesa se realizar en sesin plenaria convocada automticamente para as doce horas do dcimo da hbil seguinte da votacin do acord que se vinculase a cuestin de confianza, rexindose polas regras contidas no artigo 196 da LOREG.

   
  TITULO III. A XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
 

Art 78.-1.-A Xunta de Goberno Local est integrada polo/a Alcalde/Alcaldesa, que a preside, dirixe e modera os seus debates, e polos/as concelleiros/as nomeados libremente por el como membros da mesma.

2.-O nmero de concelleiras s que o/a Alcalde/Alcaldesa pode nomear membros da Xunta de Goberno Local non poder ser superior tercio do nmero legal de membros da Corporacin.

O Alcalde efectuar o nomeamento dos membros da XGL dentro dos 30 das seguintes constitucin da Corporacin, quedando formalizada a mesma a todos os efectos.

3.-A/O Alcalde/Alcaldesa poder cesar libremente en todo momento a calesquera membros da Xunta de Goberno.

4.-Os nomeamentos e ceses se farn mediante resolucin da Alcalda, da que se dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre e publicarase no BOP

5.-Podern ser obxeto dunha nica resolucin do Alcalde o nomeamento como membro da Xunta de Goberno e a delegacin de atribucins.

Art 79.-1.-Constiten atribucins da XGL as previstas no artigo 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril,e concretamente, atribucin propia e indelegable a asistencia permanente Alcalde no exercicio das sas atribucins.

2.-Asimesmo, exercer as atribucins que deleguen en ela o Alcalde ou a Pleno

Art 80.-A XGL celebrar sesin constitutiva, previa convocatoria da/o Alcaldesa/Alcalde, dentro dos dez das seguintes a aquel no que se designase os membros que a integran.

Art 81.-1.-As sesin da XGL non sern pblicas, se celebrarn previa convocatoria do Alcalde e podern ser ordinarias, extraordinarias e urxentes.

2.-As sesin ordinarias se celebrarn coa periodicidade de quince das e a orde do da se distribuir cunha antelacin mnima de vintecatro horas.

A partir da convocatoria da sesin os expedentes estarn na secretara xeral a disposicin dos/as concelleiros/as.

3.-As sesin extraordinarias se convocarn por decisin do/a Alcalde/Alcaldesa ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do nmero legal dos seus compoentes, cunha antelacin mnima de vintecatro horas.

4.-As sesin urxentes se efectuaran por decisin expresa da Alcalda ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do nmero legal dos seus compoentes cando concurran circunstancias que a xustifiquen, e sin que sexa precisa a antelacin mnima de vintecatro horas establecida para as sesin ordinarias e extraordinarias. Antes de entrar no coecemento dos asuntos includos na orde do da se declarar a urxencia por acordo favorable da maiora dos seus membros.

Art 82.-As convocatorias das sesin se acompaaran da orde do da comprensivo dos asuntos a tratar e os borradores das actas de sesin anteriores que deban ser aprobadas na sesin.

Art 83.-1.-A XGL se constitue vlidamente coa asistencia da maioria absoluta dos seus membros, sin non existir qurum se constituir en segunda convocatoria unha hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros, e en todo caso, un nmero non inferior a tres.

2.-Se require en todo caso a presencia do Alcalde e o secretario ou de quenes legalmente os sustituan, asi como da interventora, que poder se excusado pola Alcalda cando pola natureza dos asuntos a tratar non se considere necesaria a sa participacin. Este qurum deber manterse durante toda a sesin. Se non se alcanzase o qurum necesario, o Alcalde deixarn sen efecto a convocatoria, pospoendo o estudo dos asuntos incluidos na orde do da para a primeira sesin que se celebre con posterioridade.

Art 84.-1.-A XGL adopta os seus acordos por maioria simple dos membros presentes. En caso de empate decidir o voto de calidade do Alcalde.

2.-A XGL poder adoptar acordos sobre asuntos urxentes non incluidos na orde do da.

Art 85.-Cando a XGL exerza competencias delegadas polo Pleno ser perceptivo que o asunto fose ditaminado previamente pola Comisin Informativa correspondente.

Art 86.-As actas das sesin sern necesariamente sometidas a aprobacin na seguinte sesin ordinaria que se celebre, remitindo unha copia da mesma s distintos grupos polticos no prazo de cinco das contados desde a sa celebracin. Se por circunstancia excepcional a acta non puidera remitirse nese prazo, enviarase a todos/as concelleiros/as da Corporacin copia da orde do da da XGL e os expedentes correspondentes a eses puntos podern ser consultados libremente polos/as concelleiros/as nas dependencias municipais sen necesidade de peticin previa.

Art 87.- O/A Alcalde/Alcaldesa ou 1/3 dos membros da XGL podern requerir que asistan s sesins outros membros da Corporacin ou persoal servizo do Concello, co obxecto de informar no relativo ao mbito das sas actividades

   
  TITULO IV. AS/OS TENENTES DE ALCALDE/ALCALDESA  
 

Art 88.-1.-As/os tenentes de Alcalde/Alcaldesa sern libremente nomeados e cesados pola Alcaldesa/Alcalde de entre os/as membros da XGL. Os nomeamentos e ceses se farn mediante resolucin do/a Alcalde/Alcaldesa do que se dar conta Pleno na primeira sesin que celebre, e publicarase no BOP.

2.-O nmero de tenentes de Alcalde/Alcaldesa non poder exceder dun tercio do nmero de concelleiras/os que formen parte da Corporacin.

Art 89.-A condicin de Tenente Alcalde se perde, ademis de por cese, por renuncia expresa manifestada pro escrito e por prda da condicin de membro da XGL.

Art 90.-1.-Corresponde s/s tenentes de Alcalde, en canto a tales, substituir na totalidade das sas funcin / Alcaldesa/Alcalde e por orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia ou enfermidade deste, as como desempear as funcin de Alcaldesa nos supostos de vacante na Alcalda ata que tome posesin o novo Alcalde/Alcaldesa.

2.-Nos casos de ausencia ou enfermidade, as funcins de Alcalde non podern ser asumidas polo Tenente de Alcalde a quen corresponda sin expresa delegacin.

3.-No obstante o disposto no prrafo anterior, cando o Alcalde se ausente do termo municipal por mis de vintecatro horas sin conferir delegacin, ou cando por causa imprevista lle houbera resultado imposible outorgala, lle sustituir , na totalidade das sas funcins, a teniente de Alcalde a quen corresponda, dando conta resto da Corporacin.

4.-Nos supostos de sustitucin da/o Alcaldesa/Alcalde por razn de ausencia ou enfermidade, o tenente de Alcalde que asuma as funcin non poder revocar as delegacins que houbera outorgado o primeiro.

5.-Cando lle afecte titular da Alcalda algunha causa de abstencin, pola que se puidera recusar respecto a un expedente determinado, tanto no exercicio da sa autoridade como na Presidencia ou asistencia Pleno ou XGL, as sas funcin sern asumidas polo tenente de Alcalde que lle corresponda sustituilo por orde de nomeamento.

   
  TITULO V. OS GRUPOS MUNICIPAIS  
 

Art 91.- A efectos da sa actuacin corporativa, as/os concelleiros/as se constituirn en grupos polticos, exceptos aqueles que tean a consideracin de non adscritos.

Art 92.- Corresponde s grupos municipais designar, mediante escrito do/a seu/sua portavoz dirixido / Alcaldesa/e a aqueles dos seus compoentes que haxan de representalos en todos os rganos colexiados integrados por concelleiras/os pertencentes s diversos grupos.

Art 93.- Todos os grupos municipais gozarn de idnticos dereitos. Entre eles contar cun/cunha concelleiro/a con adicacin exclusiva para coordinar os traballos do seu grupo municipal. Os grupos municipais podern renunciar adicacin exclusiva do/a concelleiro/a ou propor a sa conversin nunha adicacin parcial.

Art 94.- Todos os grupos municipais gozarn na Casa Consistorial dun local para que poidan desenrolar o seu traballo de maneira independente e recibir visitas da cidadana.

Art 95.- O/a Alcalde/Alcaldesa por a disposicin dos distintos grupos medios persoais e materiais suficientes para o digno e eficaz exercicio das suas funcins corporativas.

Art 96.- Os grupos municipais podern facer uso dos locais municipais para celebrar reunins ou sesins de traballo con asociacin para a defensa dos intereses colectivos, xenerais ou sectoriais, da cidadana. Non se permitirn este tipo de reunins coincidindo coas sesins do Pleno.

Art 97.- O Pleno con cargo s orzamentos anuais do Concello, poder asignar s grupos polticos unha dotacin econmica que deber contar cun compoente fixo, idntico para todos os grupos e outro variable, en funcin do nmero de membros de cada un deles, dentro dos lmites que, no seu caso, se establezcan con carcter xeral nas leis de presupostos xerais do Estado e que sin que poidan destiarse pago de remuneracins do persoal de calquera tipo servicio da Corporacinou adquisicin de bens que poidan constituir activos fixos de carcter patrimonial.

Art 98.- Os grupos polticos debern levar unha contabilidade especfica da dotacin que se refire o apartado anterior que quedar a disposicin do Peleno. Con carcter anual se dar conta da mesma Pleno.

Art 99.- Os grupos municipais sern aqueles que resulten das Eleccins Municipais, de tal forma que unha lista electoral anda que so conquerise un/unha so/soa concelleiro/a ter dereito a que este se considere a efectos corporativos como grupo.

Art 100.- Adscricin s grupos polticos

1.- En ningn caso podern constituir grupo separado concelleiras/os que resultasen electos pertencendo a unha mesma lista electoral.

2.-Ningn/ningunha concelleiro/a pode pertenecer simultaneamente a mis dun grupo.

3.-Ningn/ningunha concelleiro/a poder pertenecer a un grupo municipal diferente daquel que corresponda lista electoral da que houbera formado parte.

Art 101.- Constitucin de grupos municipais

1.- Os grupos municipais se constituirn mediante escrito dirixido a/o Alcalde/Alcaldesa que deber presentarse na Secretara Xeral do Concello dentro dos cinco das hbiles seguintes sesin constitutiva da Corporacin.

2.- No mencionado escrito, que ir asinado por todos os que desexen constituir o grupo, deber constar a denominacin deste e os nomes de todos/as os/as membros, da/o seu/sua portavoz e, no seu caso, da/o portavoz adxunta ou dos/as concelleiros/as que eventualmente poidan sustituila/o.

3.- Da constitucin dos grupos, a sa denominacin, integrantes e portavoces se dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre tras cumplirse o prazo previsto no apartado primeiro deste artigo.

Art 102.- Son atribucins dos grupos municipais as seguintes:

1.-Propoer, de entre os seus membros, os/as concelleiros/as que os representarn nas Comisins e outros rganos complementarios. Durante o mandato cada grupo poder variar os/as seus/suas representantes mediante escrito da/o portavoz dirixido a/o Alcalde/Alcaldesa.

2.- Formular pleno propostas de resolucin para o seu debate e votacin.

3.- Presentar, por razns de urxencia, mocins para a sa votacin e debate, previa xustificacin da urxencia.

4.- Participar na funcin de control dos rganos de goberno nos trminos previstos no presente regulamento.

5.-Recabar e obter informacin sobre os asuntos municipais.

6.-As demis que lles atribuan as leis e o presente regulamento

Art 103.-Membros non adscritos

1.- Os/as membros das Corporacins Locais que non se integren no grupo poltico que constitua a formacin electoral pola que foron elexidos reunindo os requisitos esixidos polo presente Regulamento, ou que foran expulsados ou abandonen o seu grupo de procedencia, tern a consideracin de non adscritos.

2.- Cando a maiora das/os concelleiras/os dun grupo poltico municipal abandonen a formacin poltica que presentou a candidatura pola que concurriron s eleccins ou sexan expulsados da mesma, ser os/as concelleiros/as que permanezan na citada formacin poltica os lextimos integrantes de dito grupo poltico a todos os efectos. En calquer caso, o/a secretario/a da Corporacin poder dirixirse / representante legal da formacin poltica que presentou a correspondente candidatura a efectos de que notifique a acreditacin das circunstancias sinaladas.

3.- As/os concelleiras/os non adscritos non podern ter a consideracin de grupo municipal, nin podern asociarse entre s.

4.- As/os concelleiras/os non adscritos non gozarn dos dereitos econmicos dos grupos municipais, non tern a asignacin econmica fixa nin variable que corresponde s grupos, non pertencer a ningun deles, repetandoas dietas que se establezcan por asistencia a sesins.

5.- Asimesmo, perdern os dereitos polticos que corresponden s grupos municipais, respetando os dereitos de participacin e intervencin nos plenos e nas comisins informativas en tempo proporcional sa representatividade. Os membros non adscritos/as teen o mesmo dereito informacin e libre acceso documentacin que o resto dos/as membros da Corporacin integrados nos grupos municipais. Igualmente, podern plantexar nos debates cuestins de orde e peticin de palabra por alusins nos termos previstos no presente Regulamento. Tamn podern presentar enmendas, votos particulares, rogos e preguntas, as como propor mocins, asumindo neste caso a funcin de ponente.

6.- Os/as concelleiros/as non adscritos tern dereito a asistir con voz e voto, s Comisins Informativas e Comisin Especial de Contas.

7.-Os dereitos econmicos dos/as concelleiros/as non adscritos en ningun caso podern ser superiores s que lle correspondera de permanecer no Grupo de procedencia.

8.- As previsins dos rtigos precedentes non sern de aplicacin no caso das candidaturas presentadas como coalicin electoral, cando algn dos partidos polticos que a integran decida abandonala.

   
  TITULO VI. RGANOS COMPLEMENTARIOS  
 

Xunta de Portavoces

Art 104.-1.-As/os portavoces dos grupos municipais constiten a XP que se reunir baixo a presidencia do Alcalde podendo este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da mesma. Este a convocar a iniciativa propia ou a peticin de dous grupos municipais ou dun tercio do nmero legal de membros da Corporacin.

2.-s reunins da XP deber asistir o secretario xeral da Corporacin, ou quen legalmente o substitua. As portavoces ou os portavoces adxuntos podern estar acompaados dun membro do seu grupo que non ter dereito a voto.

Entenderase vlidamente constituda cando asistan a metade mis un dos grupos polticos regulamentariamente constituidos ou representan maioria absoluta do Pleno da Corporacin, sendo en todo caso imprescindible a presenza do Presidente ou que o sustita e do secretario do rgano

Art 105.-1.-As decisins da XP se adoptarn sempre en funcin do criterio de voto ponderado.

2.-A XP debe ser oda naqueles supostos contemplados no presente Regulamento e en todos os asuntos de importancia relacionados co funcionamento da Corporacin.

3.-Especificamente lle corresponde XP ser consultada e recibir informacin nos seguintes supostos:

Manifestar a sa posicin cando por razn de forza maior sexa necesario convocar un Pleno fora da Casa Consistorial, en outro edificio habilitado respecto.

Interpretacin e modificacin do ROF

Adopcin de medidas necesarias en caso de extraordinaria e urxente necesidade.

Creacin de comisin especiais.

Recibir informacin que o Alcalde lles proporcione.

En xeral, corresponde XP as funcins consultivas, que lles sexan encomendadas polo presente Regulamento.

Art 106.- 1.-A/O Alcaldesa/Alcalde con, menos, cuarenta e oito horas de antelacin, convocar s/s membros da XP a iniciativa propia ou sempe que o soliciten dous grupos municipais ou a terceira parte das/os concelleiros/as, para tratar asuntos atribuidos polo presente Regulamento.En todo caso, ser reunir con carcter previo celebracin de cada sesin plenaria ordinaria A convocatoria deber incluir a orde do da e a documentacin deber estar a disposicin dos membros da XP dende o momento da sa convocatoria.No caso de convocatoria a solicitude de dous grupos municipais ou da terceira parte das/os concelleiras/os, a celebracin non poder demorarse mis de 3 das hbiles.

2.- Con carcter xeral se levantar acta das reunins que se celebren. Dado o carcter deliberante e consultivo da XP, as sas conclusins non tern carcter de acordos nin de resolucins, nin efectos frente a terceiros.

Comisins Informativas

Art 107.-1.-As CI son rganos sin atribucins resolutorias, integradas exclusivamente por membros da Corporacin, que teen por funcin o estudo, informe ou consulta dos asuntos que deben someterse decisin do Pleno e da XGL cando est acte coas competencias delegadas polo Pleno, salvo cando se tea que adoptar algn acordo declarado urxente.

Igualmente, informarn de aqueles asuntos da competencia propia da XGL, e do Alcalde, que lles sexan sometidos o seu coecemento por expresa decisin de aqueles.

Ademais dos asuntos que requiran ditame para o Pleno da Corporacin ou para a Xunta de Goberno Local, a orde do da das comisins informativas poder inclur un punto xenrico de informe, estudo e consenso sobre as accins en curso ou previstas na rea en cuestin

2.-As CI poden ser permanentes ou especiais.

Art 108.-Son CI permanentes as que se constiten con carcter xeral distribundo entre elas as materias que se sometern Pleno.O nmero, denominacin e composicin nmerica ser acordada polo Pleno, na primeira sesin que celebre tras a sa constitucin, sin perxuicio de modificalas en calquer momento.

Art 109.-No acordo ou decreto polo que se acorde crear as CI se determinar a composicin concreta das mesmas, tendo en conta as seguintes reglas:

O Alcalde o presidente nato de todas elas, sen embargo, a Presidencia efectiva poder delegala en calquer membro da Corporacin, a proposta da Comisin, tras a correspondente eleccin efectada no seu seo.

Cada comisin estar integrada de forma que a sa composicin se acomode proporcionalidade existente entre os distintos grupos municipais representados na Corporacin, se a composicin do Pleno non permitir asegurar esa proporcionalidade na designacin dos membros da Comisin podera adoptarse calqueira sistema que garanta que o sistema de maiorias nas CI similar Pleno e, entre eles, o voto ponderado nas CI.

A adscricin concreta a cada CI dos membros da Corporacin que deban formar parte das mesmas en representacin do grupo municipal se realizar mediante escrito da/o portavoz do mesmo, dirixido / Alcaldesa/Alcalde e da que se dar conta Pleno.

De igual forma, se designarn tantos suplentes como titulares. Os grupos poden sustituir a un ou varios dos seus membros adscritos CI por outro ou outros do seu grupo,previa comunicacin por escrito dirixida Alcalde do que se dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre. Si a sustitucin fose so para un asunto determiado, a comunicacin se far presidente da Comisin verbalmente ou por escrito.

O/a presidente dirixe e ordena os debates en CI, respetando os principios xerais que rixen nos debates plenarios.

Art 110.-1.-As sesin das CI non sern pblicas. Sen embargo, s sas sesin podr convocarse, so con voz, s/s representantes das entidades cidadas legalmente constituidas e inscritas no rexistro municipal, para ofrecer informacin sobre un tema concreto, cando se trate de asuntos decisorios.

Cando algunha das asociacins ou entidades para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da cidadana desee efectuar unha exposicin ante a C.I. en relacin con algn punto da orde do da deber solicitado mediante escrito dirixido Presidencia.

O/a presidente/a autorizar a intervencin, comunicando a mesma s grupos muncipais, sempre que se cumplan os seguintes requisitos:

a) Que o asunto est incluido na orde do da da sesin en que se desee intervir.

b) Que se solicite por escrito con, menos, vinte e catro horas de antelacin comenzo da sesin.

c) Que o colectivo solicitante figure inscrito no Rexistro de Entidades.

Nos asuntos urxentes, a intervencin se solicitar a partir da entrega dos documentos correspondentes.

Coa autorizacin do/a Presidente/a, e a travs dun nico representante, a asociacin ou entidade expor o seu parecer durante un tempo non superior a cinco minutos

As intervencins se realizarn antes das deliberacins dos grupos polticos e das votacins.

2.- Calquer vecio/a poder solicitar ser escoitado na C.I. no punto de rogos e preguntas. A solicitude deber ser presentada por escrito no rexistro con, menos, vinte e catro horas de antelacin comenzo da sesin. Corresponde / presidente/a ordear e pechar este turno. As preguntas sern constestadas por escrito no prazo mximo de 5 das, salvo que o interpelado queira dar resposta inmediata.

Art 111.-1.-As CI celebrarn sesin ordinarias coa periodicidade que se acorde no momento de constituilas e nos das e horas que se establezca pola propia Comisin. Cando menos debern ter una periodicidade mnima dunha sesin ordinaria mes. O Alcalde ou a Presidenta da CI, estar obligado a convocar sesin extraordinaria cando o solicite, menos, una cuarta parte dos membros da mesma dentro do plazo de dez das dende a sa solicitude.

2.-A convocatoria corresponde Presidente e deber ser notificada s membros da CI, ou no seu caso, s grupos municipais cunha antelacin mnima de dous das hbiles, salvo as urxentes. En todo caso, se acompaarn da orde do da, no que se incluir o punto de rogos e preguntas , cun contido esencial de enunciado e resposta que se recoller na acta. Dende a convocatoria se encontrar a disposicin dos membros da CI os expedentes que se someten a estudo e ditame completos, salvo os asuntos presentados fora da orde do da cando se aprobe a sa incorporacin por maioria absoluta de voto ponderado dos membros presentes na CI

Art 112.-A vlida celebracin das sesin require a presencia da maioria absoluta dos compoentes da CI, xa sexan titulares ou suplentes, en primeira convocatoria e dun mnimo de tres en segunda, una hora mis tarde.

Art 113.-As CI ditamirn todos aqueles expedentes que se sometan decisin do Pleno ou da XGL por delegacin deste.

Ningunha CI poder deliberar sobre asuntos da competencia doutras, a menos que se trate de problemas comn, en cuio caso poder convocarse polo/a Alcalde/Alcaldesa, a proposta dos/as presidentes das respectivas comisin, unha sesin conxunta.

comisin informativa competente en materia de persoal sern convocados/as os/as representantes do persoal do Concello e representantes sindicais ou asociacins profesionais constituidos no Concello.

Art 114.-1.-Os ditames das CI Tern carcter perceptivo e non vinculante.

2.-Os membros das CI podern presentar enmendas totalidade dunha determiada proposta ou ben enmendas parciais. A enmenda pode afectar a una parte ou totalidade da proposta de acordo ou ditame. As enmendas totalidade so poden presentarse na CI correspondente, e sometida a votacin resultar aprobada si obtn a maioria dos votos a favor que en contra ou de abstencin; de resultar aprobada, supondr a retirada da proposta de acord; de resultar rexeitada, o ditame que adoptar a CI coincidir coa proposta de acord presentada, excepto si se houbera aprobado enmendas parciais.

3.- vista do texto da proposta e das enmendas presentadas debatidas e votadas, a CI elaborar un ditame que ser elevado Pleno para a sa tramitacin.

4.-Os membros da CI que disintan do ditame podern pedir que conste a seu voto en contra, ou formular un voto particular para a sa defensa no Pleno. Os votos particulares que se formulen debern acompaar ditame dende o da seguinte sa aprobacin pola CI.

5.-Os ditames se aprobarn por maioria simple ou en funcin do voto ponderado dos presentes , decidindo o presidente os empates co seu voto de calidade

Art 115.- Nos supostos de urxencia, o Pleno poder adoptar acordos sin o perceptivo informe da Comisin, neste caso deber darse conta do acordo adoptado CI na primeira sesin que celebre.

Art 116.-A CI por conducto do seu presidente ou a peticin dun grupo municipal poder recabar a presencia do persoal municipal que por razn da materia obxeto do debate poida informar e asesorar.

Art 117.-Os/as membros do equipo de goberno comparecern na CI a peticin propia ou a iniciativa da terceira parte dos membros da CI ou de dous grupos municipais. O desenrolo da comparecencia se axustara como norma xeral establecida para o Pleno.

Art 118.-As actas das sesins sern necesariamente sometidas a aprobacin na seguinte sesin ordinaria que se celebre.As actas sern remitidas os membros da CI dentro dos cinco das seguintes.

De cada unha das sesins das Comisins Informativas levantarase acta na que se recollern os acordos e aquelas intervencins en que as se solicite pola persoa que intervn, os ditames aprobados e os votos particulares que fosen formulados a aqueles, as como as preguntas e respostas das consultas efectuadas no apartado de rogos e preguntas. No prazo dos tres das hbiles seguintes reunin correspondente se enviar copia da acta a tdolos membros da comisin a efectos de que poidan exercer o seu dereito de informacin e, no seu caso de impugnacin.

Art 119.-As CI especiais son as que acorde constituir o Pleno, para un asunto concreto, en consideracin s sas caractersticas especiais de calquer tipo.Estas CI se extinguen automaticamente unha vez se haxa ditaminado ou informado sobre o asunto que constitue o seu obxeto, salvo que o acordo plenario de creacin dispusexe doutra cousa.

A Comisin Especial de Contas

Art 120-1.-A comisin especial de contas, de existencia perceptiva, segundo dispn o artigo 116 da lei 7/1985 de 2 de abril, unha comisin informativa de carcter especial, cuia constitucin, composicin e integracin e funcionamento se axusta establecido para as CI

2.-A comisin especial de contas ter a mesma estructura e rxime de funcionamento que as CI, designndose os seus membros polo mesmo sistema.

Art 121.-Corresponde Comsisin Especial de Contas o exame, estudo e informe dos estados de contas anuais que comprendern todas as operacin presupostarias e non presupostarias, patrimoniais e de tesorera, levadas a cabo durante cada exercicio, nos trminos establecidos na lexislacin sobre as facendas locais que resulte aplicables.

Art 122.- Mediante acordo adoptado polo Pleno da Corporacin que as o estableza, a Comisin Especial de Contas poder actuar como Comisin Informativa Permanente nos asuntos referidos economa, facenda e outras que se lle puidesen encomendar.

rganos especiais con ou sin personalidade xurdica propia.

Art 123.-O Pleno do Concello poder acordar o establecemento de Consellos Sectoriais, coa finalidade de canalizar a participacin da cidadana e das sas asociacins nos asuntos municipais.

Art 124.- Desenvolvern exclusivamente funcins de informe, e no seu caso proposta en relacins coas iniciativas municipais relativas ao sector da actividade que corresponda cada Consello..

Art 125.- A composicin, organizacin e mbito de actuacin dos Consellos sern as establecidas no Regulamento de Participacin Cidad.

Art 126.-Concelleiras/os delegados/as

1.-Son aqueles concelleiras/os que ostentan algunha das delegacins de atribucins da Alcaldesa previstas neste Regulamento.

2.-As/os concelleiras/os delegados tern as atribuccins que se especifiquen no respectivo decreto de delegacin e as exercern de acordo co que en el se prevea.

3.-Se perde a condicin de concelleira/o delegado:

a)Por renuncia expresa, que ter que ser formalizada por escrito ante a Alcalda e non surtir efectos ata que sexa aceptada polo Alcalde.

b)Por revocacin da delegacin adoptada pola Alcaldesa, coas mesmas formalidades previstas para outorgalas.

4.- As/os concelleiras/os delegados/as respondern ante o Alcalde do exercicio das atribucins delegadas. Asimesmo debern comparecer e dar conta da sa xestin cando sexan requeridos polo Concello Pleno ou pola C.I. correspondente.Podern comparecer asistidos de persoal necesario.

   
  TITULO VII. Dereitos e Deberes dos/as Concelleiros/as   redacciones
 

Art 127.- As/os concelleiros/as teen dereito a asistir con voz e voto s sesins do Concello Pleno e s de aqueles rganos colexiados dos que forman parte.

Art 128.- Podrn tamn asistir, sen voto, s sesins das comisins informativas ou especiais das que non formen parte.

Art 129.-Adquisicin da condicin de concelleiro/a:

1.-A/o concelleira/os proclamado electo adquirir a condicin plena de concelleiro/a polo cumplimento do conxunto dos seguintes requisitos:

Presentar na secretaria xeral do Concello a credencial expedid polo correspondente rgano da Administracin electoral.

Cumplimentar a sa declaracin de intereses nos trminos previstos no presente regulamento.

Prestar, na primeira sesin do Pleno que asista, a promesa ou xuramento de acatar a Constitucin.

Art 130.-Prdida da condicin de concelleiro/a:

1.-por decisin xudicial firme que anule a sa eleccin ou a sa proclamacin.

2.- Por falecimento ou incapacitacin, declarada esta por sentencia xudicial firme.

3.- Por extincin do mandato, expirar o seu plazo ou disolverse a Corporacin, sin perxuicio de que contine nas sas funcins soamente para a administracin ordinaria ata a toma de posesin dos seus sucesores.

4.-Por renuncia, que deber facerse efectiva mediante escrito dirixido Pleno da Corporacin.

5.- Por incompatibilidade, nos supostos e condicins establecidas na lexislacin electoral.

6-Por prdida da nacionalidade espaola ou estranxeira que permita gozar do dereito de sufraxio pasivo.

Art 131.- Producida unha das causas enumeradas no punto anterior, o Pleno da Corporacin, de non observar defecto ou anomala, deber tomar coecemento da mesma e instar Xunta Electoral competente a expedicin da credencial acreditativa da condicin de electo/a a favor da/o candidata/o / que corresponda cubrir a vacante.

Art 132.- Dereitos econmicos e rxime de adicacin

1.- As/os concelleiras/os teen dereito a percibir as retribucins que correspondan seu rxime de adicacin, con arreglo disposto no artigo 75 da lei 7/1985 e s disposicins que dite o Pleno no desenrolo do presente regulamento.

2- O Pleno, a proposta do/a presidente/a determira a relacin de membros da Corporacin cuias funcins se desempeen en rxime de adicacin especial, xa sexa exclusiva ou parcial e, polo tanto, o dereito a retribucin, as como as que correspondan a cada un en atencin o seu grao de adicacin e responsabilidade que ostente na xestin

3.- Todos os/as membros da Corporacin, incluidos os que desempean o cargo con adicacin especial, exclusiva ou parcial, tern dereito a percibir indemnizacin polos gastos ocasionados polo exercicio do seu cargo, cando sexan efectivos e previa xustificacin documental, segundo as normas de aplicacin xeral nas Administracins Pblicas que nese sentido aprobe o Pleno. So os/as membros da Corporacin que non tean adicacin exclusiva, nin adicacin parcial percibirn asistencias pola concurrencia efectiva s sesins dos rganos colexiados municipais.

4.- En ningn caso se poder percibir, en concepto de dietas e asistencia, unha cantidade mensual superior a aquela determinada como asignacin plenaria para as/os concelleiras/os con adicacin parcial e exclusiva.

5.- As cantidades acreditadas aboaranse, en termos xerais, unha vez ao mes, sen prexuzo de que o Concello adiante cantidades a xustificar no caso das indemnizacins e outros gastos.

6.- Publicaranse integramente no Boletin Oficial da Provincia, taboleiro de anuncios da Corporacin e pxina web municipal, os acordos plenarios referentes a retribucins dos cargos con dedicacin exclusiva e parcial e rxime de dedicacin destes ltimos, indemnizacins e asistencias, as como as Resolucins da Alcalda determinando os membros da Corporacin que realizarn as sas funcins en rxime de dedicacin exclusiva ou parcial.

Unha vez que o Pleno tea coecimento das Resolucins de Alcalda que conteen as indemnizacins por razn de asistencia ou por outros conceptos correspondentes as/os concelleiras/os e Alcalde/Alcaldesa estas sern publicadas na pxina web e taboleiro de anuncios. mesmo tempo se publicarn as retribucins brutas das/os concelleiros/as e Alcalde/Alcaldesa que tiveran adicacin exclusiva ou parcial.

Art 133.-Acceso informacin

1.- As/os concelleiras/os teen dereito a obter da/o Alcadesa/Alcalde ou presidente/a o acceso s antecedentes, datos e informacins que, obrando nas dependencias municipais, resulten precisos para o desenrolo da sa funcin. A peticin de acceso s informacins formuladas en escrito e dirixidas o/a Alcalde/Alcaldesa-presidente/a, se entender concedida por silencio administrativo no caso de que ste/a non adopte resolucin denegatoria no trmino de tres das, a contar dende o rexistro da solicitude.

O resumo do rexistro de entrada e sada ser facilitada por medios electrnicos cunha periodicidade mensual s/s portavoces dos grupos municipais.

2.- O acceso informacin, so poder denegarse, total ou parcialmente, nos seguintes casos:

a) Cando o documento ou difusin dos documentos ou antecedentes poida vulnerar algn dos dereitos recoecidos no artigo 18.1 da Constitucin

b) Si se trata de materias relativas seguridade cidada, cuia publicidade puidera incidir negativamente na mesma.

c) Si se trata de materias clasificadas ou reservadas ou secretas na lexislacin vixente.

d) Cando coincida con actuacins xudiciais que foran declaradas secretas ou, cando se trate de antecedentes que se encontran incorporados a un proceso xudicial penal, mentras permanezca baixo secreto sumarial.

3.- A denegacin da informacin requerida deber facerse mediante resolucin motivada e dentro do plazo de tres das dende o rexistro da solicitude.

4.- O exercicio do dereito informacin non poder implicar unha lesin do principio de eficacia administrativa,polo que haber que harmonizarse co rxime de traballo dos servicios municipais e das sas posibilidades.

5.- Non podern formularse peticins indiscriminadas de informacin xenrica, de documentacin ou das suas copias.

6.- O dereito informacin leva implicito o deber dos/as concelleiros/as de preservar a confidencialidade da informacin obtida, especialmente cando poida afectar s dereitos e liberdades constitucionais da cidadana, ou cando se conozcan os antecedentes de asuntos que anda se encontren pendentes de decisin. Esta confidencialidade obliga igualmente a evitar a reproducin de documentacin, en soporte fsico ou electrnico, que poida ser facilitada para o seu coecemento.

Art 134.- Informacin de acceso directo

1.- Non ser necesaria a autorizacin e os servizos municipais correspondentes estarn obligados a facilitar a informacin que os membros da corporacin soliciten:

2.- Cando se trate do acceso das/os concelleiras/os informacin propia da rea cuia xestin tea encomendada.

3.-Cando se trate do acceso de calqueira concelleira/os informacin e documentacin correspondente s asuntos que vaian a ser tratados polos rganos colexiados dos que formen parte, as como as resolucins ou acordos adoptados por calesquera rgano municipal.

4.- Cando se trate do acceso das/os concelleiras/os informacin ou documentacin do Concello que sexa de libre acceso para a cidadana.

5.-A consulta de calquera expedente ou antecedente documental deber realizarse na dependencia municipal.

6.- O exame dos expedentes sometidos a sesin poder facerse a partir da convocatoria.

Art 135.- Deberes das/os concelleiras/os

1.-As/os concelleiras/os tern o deber de asistir s sesins do Pleno da Corporacin e das Comisins Informativas das que formen parte, salvo causa xustificada que llo impida, o que debern poer en coecemento da/o Presidenta/e coa debida antelacin.

2- As ausencias do trmino municipal de duracin superior a oito das debern ser comunicadas / Alcalde/Alcadesa por escrito, personalmente ou a travs da/o portavoz do grupo que pertenza, concretndose, en todo caso, a duracin previsible da mesma.

Art 136.- Incompatibilidades coa condicin de concelleiro/a

1.- As/os concelleiras/os debern observar en todo momento as normas sobre incompatibilidades establecidas na lexislacin electoral e debern por en coecemento da Corporacin calquera feito que puidera constituir causa da mesma.

2.- Producida unha causa de incompatibilidade, e declarada a mesma polo Pleno,o/a concelleiro/a incurso nela deber optar, no plazo dos dez das seguintes a aquel en que reciba a notificacin da sua incompatibilidade, entre a sua condicin de concelleira/o e o cargo incompatible.

3.- Si non exercitara a opcin no prazo sinalado, se entender que renuncia seu cargo de concelleira/os, debendo declararse polo Pleno a vacante correspondente e poer o feito en coecimento da Administracin electoral s efectos previstos nos artigos 182 e 208 da LOREG.

Art 137.- Abstencin

1.- Os/as membros da corporacin debern absterse de participrar na deliberacin, votacin, decisin e execucin de todo asunto cando concurra algunha das causas a que se refire a lexislacin de procedimento administrativo e contratos das Administracins Pblicas. Neste caso, a/o concelleira/o incurso en causa de abstencin deber abandonar o saln mentras se discute e vota o asunto, salvo cando se trate de debatir a sa actuacin como coporativo/a, suposto no que ter dereito a permanecer e defenderse.

2- A actuacin das/os membros en que concurran motivos de abstencins implicar, cando fose determinante, a invalidez dos actos nos que haxa intervido.

Art 138.- Uso da condicin de concelleira/o.As/os concelleiras/os non podern invocar ou facer uso da sa condicin para o exercicio de actividade mercantil, industrial ou profesional.

Art 139.- Deberes de disciplina corporativa e sigilo

1.- As/os concelleiras/os estn obligados a adecuar a sa conducta Regulamento e a respetar a orde, a cortesa e a disciplina institucional.

2.-Todos/as os/as membros da Corporacin teen a obliga de gardar reserva e sigilo en relacin coas informacins que se lles facilite para facer posible o desenrolo das sas funcins.Asimesmo, teen a obriga de non divulgar as actuacins que teen carcter secretas segundo a lexislacin vixente.

Art 140.- Responsabilidade

1.-Os/as membros da Corporacin estn suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos e omisins realizadas no exercicio do seu cargo. A responsabilidade se exisir ante os tribunais de xustiza competentes e se tramitar polo procedemento ordinario aplicable. Son responsables dos acordos da Corporacin as/os membros da mesma que houberan votado favorablemente.

2.-A Corporacin municipal poder esixir responsabilidade s seus membros cando por dolo, ou culpa causen danos e perxuicios propia corporacin ou a terceiros, si estos tivesen que ser indemnizados por aquela.

3.- A/o presidenta/e da Corporacin poder sancionar con multa s/s membros da Corporacin por falta non xustificada de asistencia s sesins ou por incumplimento reiterado das sas obrigas.

4.- Si a causa de sancin puidera ser a xuizo da Corporacin constitutiva de delito, o/a presidente/a, pasar o tanto da culpa rgano xudicial competente, abstendose de continuar o procedimento sancionador ata o pronunciamento do rgano xudicial competente.

Art 141.- Rexistro de intereses.

1.-As/os representantes locais, formularn antes da toma de posesin, con ocasin do cese e cando se modifiquen as circunstancias de feito, declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calqueira actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos e formularn, asimesmo, declaracin dos seus bens patrimoniais, e de participacin en sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por eles participadas e das liquidacins dos impostos sobre a renda, patrimonio,e, no seu caso, sociedades.

2.- Sempre que se produza algunha variacin respecto do declarado debe formularse declaracin adicional no prazo dun mes a contar dende o da en que se producise.

3.-O prazo de presentacin da declaracin con ocasin do cese da Corporacin ser a partir do momento en que termien as sas funcins de administracin ordinaria. No suposto de renuncia, dende a data de presentacin do correspondente escrito ata que o Pleno municipal coeza a mesma e declare a vacante. Nos casos de perda da condicin de concelleira/o por decisin xudicial, incompatibilidade ou perda da nacionalidade, dende que se notifique a resolucin correspondente ata que a Corporacin declare a vacante.

4.-As declaracins de actividades e bens que formularn as/os concelleiras/os se axustarn s respectivos modelos aprobados polo Pleno e debern ir asinadas tanto pola/o interesada/o como polo/a secretario/a na sa condicin de fedatario/a pblico municipal, e sern publicadas con carcter anual, e en todo caso no momento da finalizacin do mandato, nos termos que se establezan.

   
  Disposicin derogatoria  
 

A partir da entrada en vigor do presente Regulamento Orgnico queda derogado o regulamento aprobado polo Pleno da Corporacin na sesin do 31 de outubro de 1986, e publicado no BOP n39, do 17 de febreiro de 1987.

   
  Disposicin final  
 

O presente Regulamento Orgnico entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no BOP e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios