Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Bergondo - ORDENANZA REGULADORA DA PROTECCIN DE CAMIOS E VAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, CON MOTIVO DA EXECUCIN DE TALAS, DEPSITO, CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA NO TERMO MUNICIPAL DE BERGONDO

Publicación provisional : 07-01-2013 BOP N 4 -- Publicación definitiva : 09-05-2013 BOP N 88
Aplicable desde 10-05-2013

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos.
 -
 - Artigo 2..A comunicacin de tala.
 - Artigo 3..Actividades excludas.
 - Artigo 4..Requisitos e obrigas para os madeireiros ou propietarios que realicen a tala e o depsito, carga e transporte da madeira talada.
 - Artigo 5..Potestades da Administracin.
 - Artigo 6..Rxime sancionador.
 - Artigo 7..Responsabilidade.
 - Artigo 8..Clasificacin das infraccins e sancins.
 - Artigo 9..Competencia.
 - Artigo 10..Infraccins.
 - Artigo 11..Prescricin das infraccins.
 - Disposicin final.
 - ANEXO I
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Exposicin de motivos.  
 

O Concello de Bergondo demostra interese e preocupacin cara a xestin das sas masas arbreas. A distribucin urbanstica debuxa un mapa de especial sensibilidade ao respecto. As zonas de uso residencial atpanse difuminadas e mesturadas coas zonas forestais, de forma que en varias parroquias conviven os dous usos, practicamente en unidade xeogrfica. Esta situacin condiciona os usos do monte.

prioritaria a proteccin das persoas, edificacins e instalacins fronte aos incendios forestais. A proximidade, orografa, climatoloxa e outros factores poden xerar situacins de risco que esixen unha resposta practicamente inmediata na extincin dun incendio na sa etapa de conato. Para esta consecucin indispensable que os viais de acceso s zonas forestais se atopen sempre en perfectas condicins.

O uso dos camios e vas municipais un dereito dunha importante comunidade de usuarios. Destacan, entre outros usos: os dos propietarios de montes para as sas limpezas e mantementos, os usos cinexticos e de simple desfrute. Presntase na actualidade un nmero crecente de cidadns que desfrutan da actividade ao aire libre, en diferentes usos que transitan por estes camios.

Todo isto debe combinarse co uso silvcola. conveniente que a Administracin se encargue do control da forma en que se realiza a extraccin da madeira con nimo de lucro, tanto no lugar da sa corta como no seu traslado polos distintos viais do municipio, xa que en ocasins xeran importantes desperfectos en zonas de uso comn e pblico.

Respecto da Lei 3/2007, do 9 de decembro de prevencin e defensa contra os incendios forestais en Galicia, en virtude da sa aplicacin, ao atoparnos dentro dun termo municipal cun gran nmero de superficies de terreos afectadas, nas que cmpre unha xestin da biomasa vexetal e a adaptacin de parte do seu arborado a unhas distancias de proteccin cara as vivendas, instalacins, edificacins e construcins, mis prximas, provocan severas actuacins sobre estes terreos e as sas plantacins, sobre todo en solos rsticos de proteccin paisaxstica e forestal, incrementado ao mesmo tempo o uso dos viais e camios forestais que transcorren ata os montes.

Respecto da Lei 7/2012, do 28 de xuo, de montes de Galicia, esta ordenanza pretende completar a sa regulacin, ampliando a proteccin mis al das pistas forestais, a aqueles camios e vas de titularidade municipal que non teen a condicin de pista forestal tal como esta definida polo artigo 98 da citada Lei de montes de Galicia.

A habilitacin desta ordenanza, emana da potestade regulamentaria das entidades locais recoecida no art. 4.1..a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, con respecto s competencias en materia de conservacin de camios e vas rurais (art. 25.2..d), previndo o correspondente rxime sancionador polo incumprimento das sas determinacins e no suposto de ocasionar danos e desperfectos nas infraestruturas, instalacins e espazos pblicos, derivados da actividade madeirista (art. 139 a 141).

   
   
 

O obxecto desta ordenanza a conservacin dos camios e vas de titularidade municipal, con motivo da execucin de talas e cortas de madeira no municipio de Bergondo, as como a proteccin dos viais de acceso e demais infraestruturas anexas aos lugares da tala e o estado final da superficie talada. Tamn, a regulacin dos lugares de depsito, almacenamento e carga, en relacin co desenvolvemento da actividade e os posibles desperfectos producidos.

Quedan excludos da presente ordenanza as pistas forestais tal como son definidas polo artigo 98.1 da Lei 7/2012, do 28 de xuo, de montes de Galicia, isto todos aqueles camios de trnsito rodado de titularidade pblica ou privadas, fora da rede de estradas, vinculado xestin forestal e situado en solo rstico de proteccin forestal.

   
  Artigo 2..A comunicacin de tala.  
 

1.Aos sos e nicos efectos de garantir a preservacin do medio ambiente e da conservacin dos camios e pistas municipais, obrigatoria a comunicacin de tala por parte da persoa fsica ou xurdica que acte en calidade de madeireiro, consonte ao modelo normalizado desta ordenanza, cunha antelacin mnima de quince das hbiles, sen prexuzo da obtencin doutras autorizacins sectoriais que sexan necesarias para a tala das plantacins forestais.

A comunicacin realizada ao Concello de Bergondo non eximir da obriga de obter os restantes permisos e licenzas que resulten procedentes conforme normativa sectorial.

2.Na comunicacin de tala, deber constar, segundo modelo anexo que se incorpora a esta ordenanza:

Identificacin do propietario do monte e do madeireiro, con designacin do representante deste no suposto de ser unha persoa xurdica.

Especie da madeira obxecto de tala, as como toneladas a extraer.

Identificacin nun plano do catastro ou do SIXPAC do monte afectado e referencia catastral do mesmo, as como indicacin do lugar de depsito e viais a utilizar para o transporte da madeira, debendo ter en conta a tal efecto o sinalado no art. 28 da Lei 3/2007, de incendios de Galicia.

Identificacin da/s empresa/s encargada/s da tala, depsito, carga e transporte da madeira ( razn social, N.I.F., vehculos cos que se van a realizar as operacins de depsito, carga e transporte as como a indicacin da sa marca, modelo, matrcula e peso mximo autorizado).

Xustificante da solicitude de permiso de tala achegado previamente ante a Consellera competente en materia forestal, segundo modelo oficial.

Xustificante do depsito da garanta.

No suposto de tratarse dunha tala sen aproveitamento madeireiro, deber comunicar a tala o titular do monte, indicando en calquera caso o seu motivo (obtencin de lea para autoconsumo, enfermidade da especie, situacin de perigo para as persoas e bens, etc.), e achegando igualmente a solicitude de autorizacin da tala presentado na Consellera competente.

3.De calquera xeito, poderase facer unha comunicacin de tala para varios montes ou parcelas catastrais, cando os traballos vaian a efectuarse de forma simultnea, debendo constar os datos de cada unha das parcelas nas que se vaia a realizar a tala segundo o establecido no art. 2..2, e ser o madeireiro encargado da tala o responsable dos desperfectos ocasionados nos viais de acceso aos lugares de tala, como consecuencia tanto da mesma como do depsito, carga e transporte da madeira, quedando obrigado reparacin dos mesmos, inclundo a limpeza e retirada dos restos forestais resultantes. No suposto de non ser identificado o madeireiro, ser responsable o propietario do monte ou da parcela catastral.

4.Previamente ao inicio dos traballos, o madeireiro deber presentar no rexistro municipal a comunicacin de tala no modelo normalizado que consta no anexo desta ordenanza dirixida ao Servizo de Urbanismo e Medio Ambiente do Concello, co obxecto de que os Servizo Tcnicos municipais inspeccionen os viais e accesos aos montes que vaian ser utilizados, ou ben a Polica Municipal, constate neste suposto a realidade fsica da va. Todo isto sen prexuzo da solicitude e obtencin da previa licenza municipal de tala, sin a cal non ser posible o inicio de ningn tipo de actuacin.

5.As vas pblicas non se podern utilizar para almacenamento da madeira, anda que se autoricen as operacins para a sa carga, solicitando de ser o caso, o permiso municipal correspondente de ocupacin de va pblica municipal, quedando suxeita no caso de existir s taxas correspondentes. No suposto de referirse vas de titularidade da Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento ou da Deputacin Provincial da Corua, con carcter previo deber obter autorizacin destes organismos. Non obstante, as cunetas quedarn sempre limpas e en bo estado de utilizacin.

   
  Artigo 3..Actividades excludas.  
 

A efectos desta ordenanza, non teen a consideracin de talas forestais os seguintes traballos:

Podas e refaldes en plantacins forestais

Desbroce e limpeza de predios.

Clareo de rebrotes de cepa de menos de tres anos

Talas puntuais de exemplares de rbores ornamentais illadas.

   
  Artigo 4..Requisitos e obrigas para os madeireiros ou propietarios que realicen a tala e o depsito, carga e transporte da madeira talada.  
 

1.Ser o madeireiro encargado da tala o responsable dos desperfectos ocasionados nos lugares de tala, viais de acceso, instalacins ou demais infraestruturas anexas, como consecuencia tanto da tala como do depsito, carga e transporte da madeira, quedando obrigado ao arranxo e reparacin inmediata do deterioro producido nos mesmos, inclundo a limpeza, retirada ou eliminacin de residuos procedentes da tala e das operacins de carga e almacenamento. No suposto de non ser identificado o mesmo, quedar obrigado o propietario do monte ou parcela.

As cantidades depositadas en concepto de garanta respondern da dita obriga, sen prexuzo de que no suposto de non ser suficientes, a diferenza recadarase en concepto de ingreso de dereito pblico, coa correspondente va de constrinximento, de ser necesaria.

2.A superficie do monte debe quedar totalmente limpa, sen ningn tipo de restos das plas das copas ou calquera outro material que constita focos de alta combustibilidade que poidan ser causa de incendio ou afectar ao futuro estado fitosanitario do rodal e das masas colindantes.

3.Nos supostos previstos nos dous apartados anteriores, o madeireiro ou o propietario, debern atender o requirimento de reparacin ou limpeza que efecte o concello, e no que se lles outorgar un prazo de quince das hbiles, para a realizacin dos traballos de reparacin e e limpeza que procedan.

4.Establcense tres categoras para os efectos da fixacin da correspondente garanta, segundo o peso mximo autorizado do vehculo de maior peso que se vaia a utilizar na realizacin das operacins de depsito, carga e transporte da madeira talada:

Vehculos con peso mximo autorizado inferior a 16 Tn.: 1.800 /comunicacin tala

Vehculos con peso mximo autorizado entre 16-24 Tn.: 3.600 /comunicacin tala.

Vehculos con peso mximo autorizado superior a 24 Tn.: 5.000 /comunicacin tala.

5.As correspondentes garantas deberanse depositar na Tesourera Municipal mediante: fianza en metlico, aval solidario e por tempo indefinido, seguro de caucin nos termos previstos para o depsito de aquelas pola normativa reguladora de contratos do sector pblico.

A devolucin das ditas garantas, deber ser solicitada polos depositarios, requirindo previamente resolucin, informe dos Servizos Tcnicos Municipais, no que se deixe constancia de que non foron ocasionados desperfectos nas vas, servizos e infraestruturas pblicas municipais.

6.Excepcionalmente, esta administracin poder limitar ou denegar o acceso polos viais solicitados por mor da capacidade de resistencia do firme da va ou do seu mal estado, ou pola utilizacin dos ditos viais na data solicitada para outros fins, o que se por en coecemento do solicitante de forma motivada, coa achega do correspondente informe tcnico ou da polica municipal, no prazo mximo de quince das dende a comunicacin de tala, debendo realizar posteriormente unha nova comunicacin de tala en caso de ser denegado o dito acceso.

7.En ningn caso poder iniciarse os traballos de tala, sen contar previamente coa autorizacin sectorial correspondente, cando s parcelas obxecto da actuacin, estean afectadas pola normativa sectorial de augas, patrimonio, estradas ou calquera outra que resulte de aplicacin.-

   
  Artigo 5..Potestades da Administracin.  
 

Unha vez que o Concello tea coecemento da producin de danos ou da acumulacin de residuos vexetais combustibles e previo o debido requirimento, o rgano municipal competente, poder realizar con cargo garanta depositada, as operacins de reparacin, acondicionamento ou retirada de residuos, previa audiencia do interesado polo prazo de dez das hbiles, sen prexuzo de recadar as cotas correspondentes en concepto de ingreso pblico, se os custes da dita operacin non fosen totalmente cubertos co importe da garanta depositada.

O anterior entenderase sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondan polo incumprimento desta ordenanza.

   
  Artigo 6..Rxime sancionador.  
 

Constiten infraccins administrativas, as accins ou omisins que comporten un incumprimento das obrigas, prohibicins ou requisitos que establece esta ordenanza.

O procedemento sancionador, suxeitarase ao previsto no RD 1398/1993, de 4 de agosto, regulamento para o exercicio da potestade sancionadora, iniciarase mediante resolucin motivada da Alcalda, ou de ser o caso, do concelleiro/a delegado/a, sendo o prazo mximo de resolucin e notificacin seis meses, transcorridos os cales, producirase a caducidade do procedemento con arquivo das actuacins, sen prexuzo do inicio dun novo expediente cando a infraccin non prescribise.

A resolucin que poa fin ao procedemento sancionador identificar aos responsables dos feitos, coa imposicin das sancins individualizadas que procedan, ordenando de ser o caso os traballos de reposicin, de reparacin ou de limpeza das vas, servizos e infraestruturas que procedan, que podern executarse con cargo s garantas depositadas.

   
  Artigo 7..Responsabilidade.  
 

Son responsables das infraccins administrativas as persoas fsicas ou xurdicas que as cometan en cualidade de madeireiro ou propietario do monte ou parcela.

En todo caso, ser responsable o propietario no suposto de non identificar ao madeireiro, sinalando o seu NIF ou CIF e enderezo, cando sexa requirido polo concello, no prazo de dez das hbiles, contados a partir do da seguinte recepcin da notificacin.

   
  Artigo 8..Clasificacin das infraccins e sancins.  
 

1. As infraccins administrativas desta ordenanza clasifcanse en leves, graves e moi graves.

2. As infraccins administrativas sancionaranse con multa nas seguintes contas:

Infraccin leve: ata 750 .

Infraccin grave: de 751 a 1500 .

Infraccin moi grave: de 1501 a 3000 .

3. Para a clasificacin das infraccins e a determinacin da cuanta da sancin, teranse en conta as seguintes circunstancias:

A existencia de intencionalidade ou reiteracin.

A natureza dos danos causados.

A reincidencia no prazo dun ano de mais dunha infraccin da mesma natureza.

A transcendencia social da infraccin.

   
  Artigo 9..Competencia.  
 

A competencia para a iniciacin e resolucin dos expedientes por infraccin desta ordenanza, corresponde ao Alcalde, ou concelleiro/a en quen delegue, debendo nomearse instrutor/a ou secretario/a do mesmo, para os efectos de garantir a debida separacin entre a fase instrutora e a resolutoria.

   
  Artigo 10..Infraccins.  
 

1.Constiten infraccins moi graves:

A realizacin de ditas actividades sen o previo depsito da garanta no importe que corresponda.

Non proceder reparacin dos danos e/ou limpeza dos restos forestais dentro do prazo sinalado de quince das hbiles, contados a partir do da seguinte da notificacin do requirimento municipal.

2.Constiten infraccins graves:

Non achegar a documentacin requirida antes de efectuar a tala da madeira.

Non achegar ou falsear os datos que se esixen segundo o artigo 2. desta ordenanza.

A non comunicacin da tala por parte do madeireiro no prazo sinalado..

A reincidencia na comisin de tres infraccins leves da mesma natureza, no prazo dun ano.

A realizacin dos traballos de tala sendo denegada previamente a utilizacin da va pblica para a realizacin dos mesmos.

O incumprimento polo propietario do monte ou parcela da obriga de identificar ao madeireiro.

3.Constiten infraccins leves:

Calquera accin ou omisin que infrinxa as disposicins desta ordenanza e non estea tipificada expresamente nela como moi grave ou grave.

4.A imposicin das sancins pecuniarias anteriormente sinaladas, non eximir aos responsables dos feitos de repoer a realidade fsica alterada, e de realizar os traballos de reparacin e limpeza que a tal fin sexan sinalados na resolucin que se dite.

   
  Artigo 11..Prescricin das infraccins.  
 

1.As infraccins moi graves prescribirn aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis meses, computndose dende o da en que a infraccin fora cometida.

2.As sancins impostas por faltas moi graves prescribirn aos tres anos, as impostas por faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves ao ano, computndose dende o da seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolucin pola que foi imposta a sancin.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor a partir do da seguinte a sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua, e transcorrido o prazo previsto no art. 65.2. da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

   
  ANEXO I  
 

Comunicacin de tala

DATOS MADEREIRO

Nome e apelidos / Razn social

DNI/CIF

Enderezo para os efectos de notificacins

Cdigo postal

Telfono

Municipio

Provincia

REPRESENTANTE (cando proceda)

Nome e apelidos / Razn social

DNI/CIF

Enderezo para os efectos de notificacins

Cdigo postal

Telfono

Municipio

Provincia

EXPOO: Que pretende levar a cabo unha tala durante as datas anteriormente indicadas e coas caractersticas que se indican a continuacin

Datos da parcela

Referencia catastral:

Superficie parcela (m2)

Superficie total talada (m2)

Especie

Lugar - Parroquia

Datos propietario parcela

Nome e apelidos / Razn social

DNI/CIF

Enderezo para os efectos de notificacins

Cdigo postal

Telfono

Municipio

Provincia

Datos maquinaria

Tipo maquinaria

Modelo

Matrcula

Peso mximo autorizado

Tipo maquinaria

Modelo

Matrcula

Peso mximo autorizado

Tipo maquinaria

Modelo

Matrcula

Peso mximo autorizado

Tipo maquinaria

Modelo

Matrcula

Peso mximo autorizado

DOCUMENTACIN QUE ACHEGA:

Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante.

Solicitude de autorizacin para aproveitamento madereiro achegada Consellera competente en materia forestal (Consellera Medio Rural).

Autorizacin sectorial correspondente (se procede).

Xustificante de pago da fianza segundo o artigo 4.4. da presente Ordenanza.

Plano indicando os viais a utilizar e zonas de depsito da madeira.

Ficha catastral da/s pacela/s afectadas.

En ., a de . de 20..

Asdo.: ..

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios   redacciones
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor da seguinte a sa publicacin no B.O.P.e transcorrido o prazo previsto no art. 65.2. da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da mesmaLeio queestablece que :

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios