Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Camarias - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENCIA POLA TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO, E DA SECCIN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAA

Publicación provisional : 09-06-2004 BOP N 130 -- Publicación definitiva : 09-06-2004 BOP N 130
Redacción Aplicable desde 26-06-2004

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO 1.- DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.- DA LICENCIA MUNICIPAL
 - CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL
 - CAPTULO IV.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 50/1999, de 23 de decembro, dictada amparo do Artigo 149.1.29 da Constitucin Espaola, que atribe Estado as competencias en materia de seguridade pblica, asigna no Artigo 3 s Concellos a competencia para conceder a Licencia Administrativa que habilite para a tenencia de animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu Artigo 6, establece que en cada Concello existir un Rexistro de animais potencialmente perigosos.-

A Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia, de Proteccin de Animais Domsticos e Salvaxes en Catividade impn a sa vez s Concellos a obriga de recollida dos animais abandonados e no Artigo 27 do Decreto 15371998 que a desenrola obriga a censar a nivel municipal a tdolos animais da especie canina.-

A Comunidade Autnoma de Galicia, desenvolve ambas Leis de forma harmnica, no Decreto 90/2002, sendo unha das competencias propias que se lle recoecen no Artigo 3.2 da citada Lei 50/1999 en cuio amparo se aproba tamn esta Ordenanza.-

En consecuencia, e de conformidade coas disposicins citadas, e o amparo da Lei 7/1985, reguladora das Bases de Rxime Local, Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia , a Corporacin aprobou esta Ordenanza:

   
  CAPTULO 1.- DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1 .- Obxecto.-

1.- obxecto da presente Ordenanza, a regulacin da concesin e renovacin das licencias administrativas para a tenencia de calesquera animais clasificados como potencialmente perigosos, s que se refire o Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula la Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia, as como a regulacin do Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos e a inscricin na Seccin Local do Rexistro Galego de Animais de Compaa e das Taxas pola concesin e renovacin das Licencias e Inscricins indicadas.-

2.- Quedan excludos da aplicacin da presente Ordenanza os cans e animais pertencentes s Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Polica das Comunidades Autnomas, Polica Local e empresas de seguridade con autorizacin oficial.-

Artigo 2 .- Definicin de Animal Potencialmente Perigoso.-

1.- Considranse animais potencialmente perigosos todos os que, pertencendo fauna salvaxe, sendo utilizados como animais domsticos ou de compaa, con independencia da sa agresividade, pertencen a especies ou razas que tean capacidade de causa-la morte ou lesins s persoas ou a outros animais e danos a cousas.-

2.- En particular, tern a calificacin de potencialmente perigosos os animais domsticos ou de compaa que regulamentariamente se determinen pola Comunidade Autnoma de Galicia, en particular os pertencentes especie canina definidos no Artigo 2.2 do Decreto 90/2002, de 28 de Febreiro, polo que se regula la Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os Rexistros Galegos de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.-

3.- En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade ser apreciada pola autoridade competente, de oficio, ou previa notificacin ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado efecto.-

 

   
  CAPTULO II.- DA LICENCIA MUNICIPAL  
 

Artigo 3 .- Licencia Municipal.-

1.- A tenencia no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente Licencia Municipal, que se expedir no Concello de residencia habitual do propietario.

2.- Estn obrigados obtencin de Licencia Municipal para a tenencia de animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou tenedores dos mesmos includos no Padrn de Habitantes, as como os establecementos ou asociacins, con sede neste municipio, que alberguen animais potencialmente perigosos s que se refire o Decreto 90/2002 de 28 de febreiro da Comunidade Autnoma Galega e se adiquen sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de venda colocados neste municipio.-

3.- Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciados neste municipio debern acreditar, cando se encontren residindo temporalmente no mesmo e mentres permaneza o animal no termo municipal, a tenencia da licencia no municipio de orixe.-

4.- Nos casos de inscricin de animais como consecuencia de haber efectuado anteriores ataques a persoas, animais ou cousas, o Concello, unha vez coecida a resolucin ou sentencia, de oficio ou a instancia de calquera interesado directo, e previa tramitacin de expediente administrativo con audiencia do interesado, requirir propietario mediante resolucin da Alcalda, obxecto de que no prazo dun mes proceda solicitude de licencia, efectundose en caso contrario a retirada e depsito do animal de conformidade co establecido no artigo 9 desta Ordenanza.-

Artigo 4 .- Requisitos para a obtencin da Licencia.-

1.- Para a obtencin da Licencia administrativa con destino tenencia de calesquera animais clasificados como potencialmente perigosos ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporciona-los coidados necesarios animal.

b) Non haber sido condenados por delictos de homicidio, lesins, torturas contra liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito tenencia de animais potencialmente perigosos.

c) Non haber sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das prevista no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999 de 23 de decembro, sobre o rxime xurdico de animais potencialmente perigosos. Non

obstante, non ser impedimento para a obtencin ou, no seu caso, renovacin da licencia, haber sido sancionado coa suspensin temporal da mesma, sempre que, no

momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fora cumprida integramente.

d) Dispoer de certificado de aptitude psicolxica e de capacidade fsica para a tenencia de animais potencialmente perigosos.

e) Acreditar a formalizacin dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poidan causar os seus animais na conta mnima de 125.000 Euros.

2.- Os requisitos esixidos debern manterse vixentes durante todo o perodo da tenencia do animal; a perda dos mesmos dar lugar revisin da Licencia nos termos recollidos no artigo 8 desta Ordenanza.-

3.- No caso de que a licencia sexa para animais salvaxes en catividade, esixirase ademis do previsto no apartado 1 deste artigo, unha memoria descriptiva das instalacins e medidas de seguridade utilizadas para impedir a fuxida dos animais conforme artigo 3.4 do Decreto 90/2002.-

Artigo 5 .- Vixencia das licencias.-

1.- As licencias tern unha vixencia de cinco anos. Transcurrido este perodo debern de ser obxecto de renovacin, por perodo de igual duracin, mediante a presentacin da mesma documentacin esixida para a sa obtencin e sinalada no artigo anterior.-

2.- A licencia perder a sa vixencia no momento en que o seu titular deixe de cumprir calquera dos requisitos establecidos no artigo anterior.-

Artigo 6 .- Acreditacin .-

1.- A tenencia da Licencia Municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante entrega de certificacin relativa mesma, e mediante a entrega dunha tarxeta acreditativa expedida polo Concello, onde se fagan constar os seguintes datos:

a) N de Licencia Municipal

b) Data de exedicin da Licencia Municipal.

c) Data de caducidade da vixencia da Licencia.

d) Nome e apelidos do titular.

e) D.N.I. do titular.

f) Enderezo do titular.

g) Fotografa actualizada do titular.

h) Selo do Concello

Artigo 7 .- rgano competente para a concesin das Licencias Municipais.-

1.- As licencias Municipais para a tenencia de animais potencialmente perigosos concederanse mediante resolucin do rgano que tea atribuda a competencia en materia de Licencias, previa acreditacin da incorporacin da documentacin esixida na presente ordenanza.

Artigo 8 .- Revisin, perda de licencias e depsito de animais.-

1.- A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4 desta Ordenanza, dar lugar revisin das licencias municipais concedidas e a sa retirada, previa tramitacin de expediente contradictorio.-

2.- A retirada da licencia dar lugar perda do dereito tenencia do animal e a obriga do interesado de proceder, no prazo mximo de dez das a contar dende a recepcin do requirimento, a sa entrega e depsito no establecemento adecuado efecto ata a obtencin da mesma, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos nos artigos 58,59 e 60 do Decreto 153/1998 da Comunidade Autnoma de Galicia.-

3.- En caso de incumprimento da obriga de depsito procederase a sa execucin subsidiaria polo Concello, ou a Comunidade Autnoma, a travs dos seus servicios ou mediante empresa contratada, sendo os gastos que tal actuacin conleva a cargo e conta do antigo titular da licencia.-

4.- O Concello poder retirar dos espacios pblicos e depositar de oficio en establecemento axeitado, sen necesidade de previo requirimento, a aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situacin de abandono ou perigosidade para os usuarios das vas e espacios de uso comn ou circulen por estes sen a debida proteccin ou control do seu propietario ou tenedor.-

5.- Igualmente, o Concello poder retirar e depositar en establecemento axeitado a aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoan da correspondente tarxeta de identificacin no municipio de orixe mentres non se acredite tal circunstancia polo titular do mesmo.-

6.- A falta de licencia municipal para a tenencia de animais potencialmente perigosos dar lugar a un nico requirimento municipal para a sa obtencin no prazo de dez das e retirada e depsito dos animais, nos termos establecidos neste artigo.-

   
  CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL  
 

Artigo 9 .- Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.-

1.- Crase o Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no que se inscribirn os animais potencialmente perigosos que tean a sa residencia habitual neste Concello.-

2.- O Rexistro ter un tratamento infomatizado, no que se farn constar, de conformidade co establecido no artigo 4.2 do Decreto 90/2002, como mnimo, os seguintes datos:

Datos do animal:

* Nmero do microchip.

* Nome do animal.

* Especie.

* Raza (no caso de cans).

* Sexo.

* Caractersticas externas (descripcin da capa, tipo e cor da pel...).

* Data de nacemento.

* Aptitude (funcin do animal): compaa, garda, defensa, caza,...etc.

* Causa de inclusin no Rexistro (sinalar supostos artigo 2.2 do Decreto 90/2002).

* Enderezo habitual do animal.

* Data de adquisicin do animal.

* Forma de adquisicin do animal (cra, doazn, traspaso, venda, outras).

* Observacins.

* Datos do propietario, tenedor ou posuidor:

* D.N.I.

* Nome e apelidos.

* Enderezo habitual.

* Telfonos de contacto.

* Licencia administrativa: nmero, data de expedicin e Concello de expedicin.

2.- A identificacin definitiva con microchip dos animais potencialmente perigosos obrigatoria sen execepcins.-

3.- O rexistro municipal un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as Administracins Pblicas e autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos obrantes no mesmo. A estes efectos considerarase, en todo caso, interese lextimo o que ostenta calquera persoa fsica ou xurdica que desexe adquirir un animal destas caractersticas, as como aquelas que sufriran calquera tipo de agresin polo animal e desexen exerce-las accins correspondentes en calquera va xurisdiccional, para o que debern acreditar previamente a interposicin da correspondente denuncia.-

4.- En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no Rexistro ser de acordo co disposto na Lei Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos Persoais.-

Artigo 10 .- Inscricin no Rexistro.-

1.- Os titulares da licencia municipal estn obrigados a efectuar a inscripcin do animal no Rexistro Municipal do Concello de residencia habitual do animal, no prazo de quince das contados a partir da obtencin da licencia, tal e como se recolle no artigo 6.2 da Lei 50/1999 e 4.1 do Decreto 90/2002.-

2.- Tamn ser obrigatoria, a instancia do interesado, a inscricin no rexistro municipal cando se efecte o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carcter permanente ou por perodo superior a tres meses, debendo proceder inscricin no prazo mximo de dez das a contar dende o inicio da residencia no municipio.-

3.- Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditacin expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do titular do mesmo, en cuio caso ser preciso a acreditacin da obtencin da licencia no municipio de orixe anterior, procedendo a renovacin da licencia nos casos previstos na presente Ordenanza.-

4.- Das inscricins que se efecten no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darase traslado o rgano correspondente da Comunidade Autnoma de Galicia.-

5.- Igualmente, nos casos de cambio de residencia dende o municipio, sen prexuzo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal, notificarase Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte do interesado dun animal potencialmente perigoso.-

Artigo 11 .- Acreditacin da inscricin no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.-

1.- A inscripcin no Rexistro acreditarase mediante a entrega dunha copia da resolucin correspondente, e mediante a entrega dunha tarxeta acreditativa, expedida polo Concello, onde se fagan constar os seguintes extremos:

* Nmero do microchip e data de alta do animal no Rexistro.

* Nome, especie, raza, sexo, capa e data de nacemento do animal.

* Enderezo do animal.

* Nome e apelidos do propietario.

* Licencia do propietario (nmero, data de expedicin e Concello de expedicin).

* D.N.I. do propietario.

Artigo 12 .- Baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.-

1.- A baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da venda, traspaso, cesin ou morte do animal (esta ltima certificada por veterinario ou autoridade competente).-

2.- Igualmente, procederase baixa no Rexistro no caso de traslado da residencia habitual do animal a municipio distinto e as quede acreditado, xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.-

3.- Farase figurar no Rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados nas sas instalacins como consecuencia de recollida dos mesmos da va pblica ou por perda da licencia do seu anterior titular.-

Artigo 13.- Comunicacins do propietario do animal Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.-

1.- O propietario do animal deber comunicar Rexistro calqueira variacin dos datos que figuran nel, no prazo de 15 das desde que se produza a modificacin.-

2.- Deber de comunicarse Rexistro a venda, traspaso ou doazn do animal.

3.- Calqueira incidente producido no animal longo da sa vida, coecidos polas autoridades administrativas ou xudiciais, faranse constar na folla rexistral de cada animal.-

No caso de agresins recollerase, como mnimo, a seguinte informacin: data da denuncia e descripcin dos feitos.-

4.- A sustraccin ou perda do animal deber de ser comunicada polo titular do animal Rexistro no prazo mximo de 48 horas desde que tea coecemento de tal feito, tal e como recolle o artigo 8.6 do RD 287/2002.-

5.- Os propietarios de animais potencialmente perigosos debern de comunicar Rexistro a realizacin de castracicn ou esterilizacin do animal, no seu caso, remitindo copia da certificacin veterinaria correspondente que acredite este feito.-

Artigo 14 .- Seccin Local do Rexistro Galego de Identificacin de animais de compaa.-

1.- amparo dos principios de lealdade institucional, cooperacin e colaboracin previstos no artigo 4 da Lei 30/1992, establcese unha Seccin Local da Seccin do Rexistro de Identificacin de Animais de Compaa, limitada s cans residentes no termo municipal, que se formar cos datos que efecto se remitan polo Rexistro Galego. -

2.- Cos datos contidos na Seccin do Rexistro, formarase, en data 31-12 de cada ano, o Censo que se refire o artigo 27 do Decreto 153/1998.-

Artigo 15 .- Circulacin e permanencia do can en vas pblicas e locais.-

1.- Nas vas pblicas e nos espacios naturais protexidos os cans irn suxeitos con cadea ou correa.-

2.- Os cans gua podern circular libremente nos transportes pblicos urbanos, sempre que vaian acompaados polo seu dono e cumpran as condicins hixinicas, sanitarias e de seguridade que prevn as Ordenanzas.-

3.- Queda expresamente prohibida a entrada ou estancia de animais domsticos en toda clase de locais destinados fabricacin, almacenamento, transporte, venda ou manipulacin de alimentos.-

4.- Queda asemade prohibida a entrada ou estancia de animais domsticos en restaurantes, bares, cafeteras e similares.-

5.- Prohbese a circulacin ou a estancia de cans e outros animais nas piscinas pblicas e locais de espectculos pblicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares.-

6.- Os titulares destes locais debern colocar na entrada dos establecementos e en lugar visible o sinal identificativo desta prohibicin.-

7.- Quedan exentos das prohibicins anteriores os cans gua que acompaen a persoas invidentes.-

8.- Nos ros do municipio prohbese a circulacin e permanencia de cans durante o perodo de bao e nos horarios de uso da mesma.-

9.- Queda prohibido deixar as deposicins fecais dos cans nas vas pblicas. Os propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos, ou ben en bolsas de lixo domiciliario, ou ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esta finalidade.-

10.- Queda expresamente prohibido que os cans accedan s zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.-

11.- Prohbese lavar animais na va pblica e fontes, as como darlles de beber auga amourados s billas das fontes pblicas.-

12.- Conforme establecido no Artigo 112 apartado 5 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro da Comunidade Autnoma de Galicia, os cans catalogados como potencialmente perigosos tern que circular polas vas pblicas e en lugares e espacios de uso pblico en xeral, atados con cadea ou correa non extensible, de lonxitude non superior a dous metros, provistos da correspondente buceira homologada e axeitada para a sa raza.-

   
  CAPTULO IV.- INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 16.- Infraccins.-

1.- As infraccins que se cometan contra o disposto nesta Ordenanza clasifcanse en moi graves, graves e leves.-

2.- Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves, as previstas no Artigo 13.1 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no Artigo 22 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia.-

3.- Tern a consideracin de infraccins administrativas graves, as previstas no Artigo 13.2 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no Artigo 21 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia.-

4.- Son infraccins administrativas leves o incumprimento de calquera das obrigas establecidas nesta Ordenanza, na Lei 50/1999, de 23 de decembro do Estado e na Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia non comprendidas nos prrafos anteriores e cuia competencia corresponda Concello, conforme previsto no Artigo 20.3 a) do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, da Comunidade Autnoma de Galicia.-

Artigo 17 .- Sancins.-

1.- As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas con multas cuias contas sern as fixadas no Artigo 13.5 da Lei 50/1999 do Estado e no Artigo 24 da Lei 1/1993 da Comunidade Autnoma de Galicia.-

2.- En todo caso, as infraccins graves e moi graves tipificadas no Artigo anterior desta Ordenanza, podern levar aparelladas como sancins accesorias a confiscacin, decomiso, esterilizacin ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensin temporal ou definitiva da licencia para tenencia de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador.-

Artigo 18 .- Responsable.-

1.- Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participasen na comisin das mesmas, propietario ou tenedor dos animais, ou, no seu caso, titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste ltimo suposto, asemade, o encargado do transporte.-

Artigo 19 .- Procedemento Sancionador.-

1.- O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, de 23 de decembro, as como na Lei 30/92 de 26 de novembro e normas de desenvolvemento.-

Artigo 20 .- Exercicio da Potestade Sancionadora.-

1.- Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos Artigos 24.2 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia sern:

a) Por infraccins leves, o Alcalde.

b) Por infraccins graves, o Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente.

c) Por infraccins moi graves, o Conselleiro de Medio Ambiente.

2.- A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas como leves correspndelle Concello.-

Non obstante , o Alcalde poer en coecemento de xeito fidedigno, do Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente, toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.-

3.- Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, o Alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.-

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA  
 

1.- Quedan excludos da obriga de obtencin de licencia municipal, aqueles exemplares caninos que foran obxecto de adestramento baixo a supervisin directa de organismos pblicos ou privados que utilicen estes animais cunha finalidade social.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

1.- A presente Ordenanza entrar en vigor coa sa publicacin ntegra no Diario Oficial correspondente e co transcurso do prazo establecido artigo 65.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, continuando en vigor ata a sa derrogacin expresa polo Concello.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios