Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Camarias - REGULAMENTO PARA A ORGANIZACIN E FUNICONAMETO DO REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CAMARIAS

Publicación provisional : 09-06-2004 BOP N 130 -- Publicación definitiva : 09-06-2004 BOP N 130
Redacción Aplicable desde 26-06-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1
 - Artigo 2
 - Artigo 3
 - Artigo 4
 - Artigo 5
 - Artigo 6
 - Artigo 7
 - Artigo 8
 - Artigo 9
 - Artigo 10
 - Artigo 11
 - Disposicin final
   
  Artigo 1  
 

Crase o rexistro municipal de parellas de feito do Concello de camarias, de carcter administrativo no que podern inscribirse, de forma totalmente voluntaria, as unins non matrimoniais que convivan, con independencia da sa orientacin sexual.

   
  Artigo 2  
 

Para solicitar a inscripcin no rexistro ser necesario cumplir os seguintes requisitos:

a) Ser mayor de idade ou menor emancipado.

b) Non estar ligado por vnculo matrimonial.

c) Non figurar inscrito como membro doutra unin de feito non cancelada.

d) Non ter parentesco en calquera grao en lia recta por consanguineidade ou adopcin ou en lia colateral por consanguineirdade ou adopcin dentro do segundo grao.

e) Non estar incapacitado xudicilamente.

f) Ser residentes no termo municipal de Camarias.

   
  Artigo 3  
 

A fin de acreditar o cumprimento destes requisitos, debern unir solicitude de inscripcin a seguinte documentacin:

a) Copia do D.N.I.

b) Certificado do estado civil.

c) Declaracin de non ter relacin de parentesco que impida a inscripcin.

d) Declaracin de non estar incapacitado para emitir o consentimento necesario.

   
  Artigo 4  
 

Os dous membros da unin estable debern firmar a solicitude de inscripcin e sta levarase a cabo mediante comparecencia persoal e conxunta perante o funcionario encargado do rexistro, con declaracin formal respecto da existencia da unin de convivencia.

   
  Artigo 5  
 

As unins estables producen efectos a partir da data da autorizacin do documento de referencia.

   
  Artigo 6  
 

As unins estables obxeto deste rexistro extnguense polas seguintes causas:

a) De comn acordo.

b) Por decisin unilateral dun dos membros da parella, que ser notificada fehacientemente outro.

c) Por pasamento ou declaracin de falecemento dun dos membros da parella.

d) Por matrimonio dun dos membros.

   
  Artigo 7  
 

O Rexistro municipal de parellas de feito estar a cargo da Secretara Xeral do Concello.

   
  Artigo 8  
 

As inscripcins realizaranse nun libro que estar formado por folios numerados e cuados, legalizados con firma do secretario da Corporacin e na primeira pxina figurar unha diligencia na que se far constar o nmero de folios que contn e a data de apertura.-

O rexistro tamn ter un libro auxiliar ordeado polos apelidos das persoal inscrita no que se expresar o nmero de pxinas do libro- rexistro nas que existan anotacins que lles afecten.

   
  Artigo 9  
 

A publicidade do rexistro municipal de parellas de feito quedar limitada exclusivamente expedicin de certificacins dos seus asentos, a instancia de calquera dos membros da unin interesada ou dos xuces ou tribunais de xustiza.

   
  Artigo 10  
 

No mbito competencial deste Concello, tdalas unins non matrimoniais de convivencia inscritas no rexistro municipal de parellas de feito tern a mesma consideracin jurdica e administrativa que as unins, sen obstculo doutras formas de proba.

   
  Artigo 11  
 

As inscripcins que se practiquen e as certificacins que se expidan sern gratuitas, ags ordenanza ou disposicin contrario.

   
  Disposicin final  
 

Este regulamento entrar en vigor a partir do da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo de quince das hbiles contados a partir da recepcin do acordo de aprobacin pola Administracin do Estado e da Xunta de Galicia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios