Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - Ordenanza municipal reguladora da licencia pola tenencia de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro e das taxas pola prestacin de tales servicios

Publicación provisional : 31-12-2002 BOP N 299 -- Publicación definitiva : 31-12-2002 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 31-12-2002

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos
 - CAPTULO I.-DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.-DA LICENCIA MUNICIPAL
 - CAPTULO III.-DO REXISTRO MUNICIPAL
 - CAPTULO IV.-INFRACCINS E SANCINS
   
  Exposicin de motivos  
 

A Lei 50/1999, do 23 de decembro, dictada amparo do artigo 149.1.29 da Constitucin Espaola, que atribe Estado as competencias en materia de seguridade pblica, asigna no artigo 3. s concellos a competencia para concede-la licencia administrativa que habilite para a tenencia de animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6, establece que en cada Concello existir un Rexistro de animais potencialmente perigosos.

A Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade, impn sa vez s concellos a obriga de recollida dos animais abandonados e no artigo 27 do Decreto 153/1998 que a desenvolve a obriga a censar a nivel municipal a tdolos animais da especie canina.

A comunidade autnoma de Galicia, desenvolve mbalas das leis de forma harmnica, no Decreto 90/2002 unha das competencias propias que se lle recoecen no artigo 3.2 da citada Lei 50/1999 e no seu amparo se aproba tamn esta ordenanza.

En consecuencia, e de conformidade coas disposicins citadas, e o amparo da Lei 7/1985, reguladora das bases de rxime local; Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia, e os artigos 15 e 20 da Lei 39/1998, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, a Corporacin aprobou esta ordenanza:

   
  CAPTULO I.-DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1. .-Obxecto.

1.- obxecto da presente ordenanza, a regulacin da concesin e renovacin das licencias administrativas para a tenencia de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso, s que se refire o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula la tenencia de animais potencialmente perigosos na comunidade autnoma de Galicia, as como a regulacin do Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos e a inscricin na seccin local do Rexistro galego de animais de compaa e das taxas pola concesin e renovacin das licencias e inscricins indicadas.

2.-Quedan excludos da aplicacin da presente ordenanza os cans e animais pertencentes s Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Polica das Comunidades Autnomas, Polica Local e empresas de seguridade con autorizacin oficial.

Artigo 2. .-Definicin de animal potencialmente perigoso.

1.-Considranse animais potencialmente perigosos, tdolos que pertencendo fauna salvase, sendo utilizados como animais domsticos, ou de compaa, con independencia da sa agresividade, pertencen a especies ou razas que tean capacidade de causa-la morte ou lesins s persoas ou a outros animais e danos a cousas.

2.-En particular tern a cualificacin de potencialmente perigosos, os animais domsticos ou de compaa que regulamentariamente se determinen pola Comunidade Autnoma de Galicia, en particular os pertencentes especie canina definidos no artigo 2.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula la tenencia de animais potencialmente perigosos na comunidade autnoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

3.-En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade ser apreciada pola autoridade competente, de oficio, ou previa notificacin ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado para tal efecto.

   
  CAPTULO II.-DA LICENCIA MUNICIPAL  
 

Artigo 3. .-Licencia municipal

1.-A tenencia no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente licencia municipal.

2.-Estn obrigados obtencin de licencia municipal para a tenencia de animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou posuidores destes includos no padrn de habitantes, as como os establecementos ou asociacins, con sede neste municipio, que alberguen animais potencialmente perigosos s que se refire o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autnoma galega, e se dediquen sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de venda colocados neste municipio.

3.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciados neste municipio debern acreditar, cando se encontren residindo temporalmente neste e mentres permaneza o animal no trmino municipal, a tenencia da licencia no municipio de orixe.

4.-Nos casos de inscricin de animais como consecuencia de haber efectuado anteriores ataques a persoas, animais ou cousas, no Concello, unha vez coecida a resolucin ou sentencia, de oficio ou a instancia de calquera interesado directo, e previa tramitacin de expediente administrativo con audiencia do interesado, requirir propietario mediante resolucin da Alcalda, obxecto de que en prazo dun (1) mes proceda solicitude de licencia, efectundose en caso contrario a retirada e depsito do animal de conformidade co establecido no artigo 9. desta ordenanza.

Artigo 4. .-Requisitos para a obtencin da licencia.

1.-Para a obtencin da licencia administrativa con destino tenencia de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporciona-los coidados necesarios animal.

b) Non haber sido condenados por delictos de homicidio, lesins, torturas contra liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito tenencia de animais potencialmente perigosos.

c) Non haber sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das prevista no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non ser impedimento para a obtencin ou, no seu caso, renovacin da licencia, haber sido sancionado coa suspensin temporal desta, sempre que, no momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fose cumprida integramente.

d) Dispoer de certificado de aptitude psicolxica e de capacidade fsica para a tenencia de animais potencialmente perigosos.

e) Acredita-la formalizacin dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poidan causa-los seus animais na conta mnima de 125.000 euros.

2.-Os requisitos esixidos debern manterse vixentes durante todo o perodo da tenencia do animal; a perda destes dar lugar revisin da licencia nos termos recollidos no artigo 9. desta ordenanza.

Artigo 5. .-Vixencia das licencias

1.-As licencias tern unha vixencia de cinco anos, finalizacin da que debern ser obxecto de renovacin, debendo acreditarse en cada exercicio, para o seu mantemento:

A subscricin do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

A expedicin do certificado de sanidade animal, expedido por autoridade competente, que acredite con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigosos.

2.-A condena por calquera dos delictos recollidos apartado b) do artigo anterior dar lugar revisin da licencia polo Concello.

Artigo 6. .-Acreditacin

1.-A identificacin da tenencia da licencia municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante entrega de certificacin relativa a ela.

2.-Por cada can que se posa, expedirase unha tarxeta identificativa na que se far consta-los seguinte datos:

a) Nmero de licencia municipal.

a) Cdigo de identificacin do can:

Raza.

Titular da licencia e DNI.

N. de Rexistro municipal.

No dorso, se farn consta-las persoas autorizadas polo titular da licencia para uso temporal e transporte do animal.

Artigo 7. .-Documentacin.

1.-Para a expedicin da tarxeta identificativa de cada can requirirase a apartacin dos seguintes datos:

Raza e sexo do animal.

Ano de nacemento.

Domicilio habitual do animal.

Especificacin se est destinado a convivir cos seres humanos ou se pola contra, ten dificultades distintas coma a garda, proteccin ou outra que se indica.

Nome do propietario.

Domicilio do propietario.

DNI do propietario.

Nome ou razn social e domicilio do vendedor ou cedente.

Pliza de seguro de responsabilidade civil.

Certificado de aptitude psicolxica e fsica nos termos recollidos nos artigos 4 e 5 do RD 287/2002, do 22 de marzo.

Certificado de penais.

Certificado de sanidade animal expedido por autoridade competente, que acredite, con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigosos.

Xustificante do abono da taxa por expedicin da licencia municipal para a tenencia de animais potencialmente perigosos.

Certificado sanitario de esterilizacin se efectuou esta.

Memoria descritiva das instalacins e medidas de seguridade utilizadas para impedi-la fuxida dos animais conforme o artigo 3.4 do Decreto 90/2002, no seu caso.

Facturas e xustificante da adquisicin.

Os citados datos e, no seu caso, a documentacin oportuna, deber facilitala o adquirente do animal no prazo de quince das a contar dende a sa tenencia efectiva.

2.-O certificado de sanidade animal deber ser expedido polos Servicios Sanitarios da Comunidade Autnoma de Galicia ou por un veterinario colexiado.

3.-Para a renovacin da licencia municipal deber presentarse a seguinte documentacin:

Solicitude de renovacin.

Copia compulsada da renovacin do seguro de responsabilidade civil.

Copia compulsada do certificado mdico de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses da renovacin da licencia.

Xustificante do abono da taxa municipal.

Certificado de capacidade fsica.

Certificado de aptitude psicolxica.

Artigo 8. .-rgano competente para a concesin das licencias municipais.

1.-As licencias municipais para a tenencia de animais potencialmente perigosos, se concedern mediante resolucin do rgano que tea atribuda a competencia en materia de licencias, previa acreditacin da incorporacin da documentacin esixida na presente ordenanza.

Artigo 9. .-Revisin, perda de licencias e depsito de animais.

1.-A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4. desta ordenanza, dar lugar revisin das licencias municipais concedidas e a sa retirada previa tramitacin de expediente contradictorio.

2.-A retirada da licencia dar lugar perda do dereito tenencia do animal e a obriga do interesado do proceder, no prazo mximo de dez das a contar dende a recepcin do requirimento, a sa entrega e depsito no establecemento adecuado para tal efecto ata a obtencin desta, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos nos artigos 58, 59 e 60 do Decreto 153/1998, da comunidade autnoma de Galicia.

3.-En caso de incumprimento da obriga de depsito procederase sa execucin subsidiaria polo Concello, ou a Comunidade Autnoma, a travs dos seus servicios ou mediante empresa contratada, sendo os gastos que tal actuacin comporta a cargo e conta do antigo titular da licencia.

4.-O Concello poder retirar dos espacios pblicos e depositar de oficio en establecemento adecuado, sen necesidade de previo requirimento, a aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situacin de abandono ou perigosidade para os usuarios das vas e espacios de uso comn ou circulen por estes sen a debida proteccin ou control do seu propietario ou posuidor.

5.-Igualmente o Concello poder retirar e depositar en establecemento adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoan da correspondente tarxeta de identificacin no municipio de orixe ata tanto se acredite tal circunstancia polo titular deste.

6.-A falta de licencia municipal para a tenencia de animais potencialmente perigosos dar lugar a un nico requirimento municipal para a sa obtencin no prazo de dez das e retirada e depsito dos animais, nos termos establecidos neste artigo.

   
  CAPTULO III.-DO REXISTRO MUNICIPAL  
 

Artigo 10. .-Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.-Crase o Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, coio tratamento ser informatizado, no que se far constar con carcter obrigatorio de acordo con Decreto 90/2000, do28 de febreiro, da comunidade autnoma de Galicia, a seguinte documentacin:

- Cdigo identificador do animal.

- Zona de aplicacin.

- Especie.

- Raza. En cruzamento de primeira xeracin se especificar as razas de procedencia.

- Sexo.

- Descricin da capa.

- Data de nacemento do animal.

- Direccin habitual do animal.

- Outros signos identificatorios non definitivos (tales como un tatuase ou un nmero de chapa se o animal foi censado nun censo municipal anteriormente).

- Especificacin de se o animal est destinado a convivir con seres humanos ou se teen finalidades distintas como a garda, defensa ou outra que se indique.

- Nome e apelidos do propietario do animal.

- Direccin do propietario do animal.

- Telfonos de contacto do propietario do animal.

- DNI do propietario do animal.

- Nome, direccin, nmero de colexiado e nmero de veterinario colaborador que realiza a marcaxe.

- Data na que se realiza a implantacin da identificacin e a entrega do documento propietario.

- Data de alta no rexistro.

- Certificado sanitario, expedido por un veterinario, que acredite con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou sntomas que poidan facer potencialmente perigoso, as como unha certificacin de que o animal carece de lesins ou cicatrices que puidesen estar relacionadas coa utilizacin do animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.

- Libreta sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da especie e idade. Na libreta sanitaria figurar a catalogacin de animal potencialmente perigoso.

- Copia da licencia municipal de tenencia de animais potencialmente perigosos, a nome do propietario. Acompaarase de copia da pliza que xustifique ter formalizado o seguro de responsabilidade civil.

- Datos do centro de adestramento, de se-lo caso.

Incidentes de agresin, de se-lo caso.

2.-Os propietarios dos animais sern os responsables de identifica-los animais e de sufraga-los gastos que esto ocasione, independentemente do lugar de residencia das ditas persoas. A identificacin definitiva supor un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transaccin do animal.

3.-O Rexistro municipal un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as administracins pblicas e autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos obrantes neste. Para estes efectos considerarase, en todo caso, interese lextimo o que ostenta calquera persoa fsica ou xurdica que desexe adquirir un animal destas caractersticas, as como aquelas que sufriran calquera tipo de agresin polo animal e desexen exerce-las accins correspondentes en calquera va xurisdiccional, para o que debern acreditar previamente a interposicin da correspondente denuncia.

4.-En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no rexistro ser de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, de proteccin de datos persoais.

Artigo 11. .-Inscricin no rexistro.

1.-A inscricin no Rexistro de animais potencialmente perigosos efectuarase de oficio polo Concello trala concesin da licencia municipal regulada no artigo 3. da presente ordenanza.

2.-Non obstante, ser igualmente obrigatoria a instancia do interesado, a inscricin no Rexistro municipal, en seccin aberta para tal efecto, cando se efecte o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carcter permanente ou por perodo superior a tres meses, debendo proceder inscricin no prazo mximo de dez das a contar dende o inicio da residencia no municipio.

3.-Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditacin expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do titular deste, que nese caso ser preciso a acreditacin da obtencin da licencia no municipio de orixe anterior, procedendo a renovacin da licencia nos casos previstos na presente ordenanza.

4.-Das inscricins que se efecten no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darase traslado o rgano correspondente da Comunidade Autnoma de Galicia.

5.-Igualmente nos casos de cambio de residencia dende o municipio sen prexuzo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal, notificarase Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte do interesado dun animal potencialmente perigoso.

Artigo 12. .-Baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.-A baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da venda, traspaso, cesin ou morte do animal.

2.-Igualmente procederase baixa no rexistro no caso de traslado da residencia do titular do animal a municipio distinto e as quede acreditado xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.

3.-Farase figurar no rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados nas sas instalacins como consecuencia de recollida destes da va pblica ou por perda da licencia do seu anterior titular.

Artigo 14. .-Circulacin e permanencia animais potencialmente perigosos en vas pblicas e locais.

1.-Conforme establecido no artigo 112 apartado 5 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autnoma de Galicia, os cans catalogados como potencialmente perigosos tern que circular polas vas pblicas e en lugares e espacios de uso pblico en xeral, atados con cadea ou correa non extensible de lonxitude non superior a dous metros, provistos da correspondente buceira homologada e adecuada para a sa raza, e en ningn caso, podern ser conducidos por un menos de 16 anos.

2.-Queda expresamente prohibida a entrada ou estancia en toda clase de locais destinados fabricacin, almacenamento, transporte, venda ou manipulacin de alimentos.

3.-Queda asemade prohibida a entrada ou estancia en restaurantes, bares, cafeteras e similares.

4.-Prohbese a circulacin ou a estancia nas piscinas pblicas e locais de espectculos pblicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares.

5.-Os titulares de estes locais debern colocar na entrada dos establecementos e en lugar visible o sinal identificativa de esta prohibicin.

6.-Nas praias do municipio prohbese a circulacin e permanencia durante o perodo de bao e nos horarios de uso desta.

7.-Queda prohibido deixa-las deposicins fecais nas vas pblicas. Os propietarios son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos ou ben en bolsas de lixo domiciliario, ou ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esta finalidade.

8.-Queda expresamente prohibido que accedan s zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.

9.-Prohbese lava-los animais na va pblica e fontes, as como darlles de beber auga amourados s billas das fontes pblicas.

   
  CAPTULO IV.-INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 15.-Infraccins.

1.-As infraccins que se cometan contra o disposto nesta ordenanza clasifcanse en moi graves, graves e leves.

2.-Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves, as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia.

3.-Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves, as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia.

4.-Son infraccins administrativas leves o incumprimento de calquera das obrigas establecidas nesta ordenanza, na Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, e na Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia, non comprendidas nos pargrafos anteriores e a sa competencia corresponder Concello, conforme previsto no artigo 20.3 a) do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autnoma de Galicia, e en particular os seguintes:

A non presentacin no prazo requirido da documentacin complementaria esixida no artigo 6.2 desta ordenanza.

A non renovacin no prazo dun (1) mes da licencia concedida para a tenencia de animais potencialmente perigosos.

A non presentacin cando lle sexa requirida da licencia do municipio de orixe de animais potencialmente perigosos polos propietarios non aveciados neste municipio.

Artigo 16. .-Sancins.

1.-As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas con multas, fixando as sas contas no artigo 13.5 da Lei 50/1999, do Estado, e no artigo 24 da Lei 1/1993, da comunidade autnoma de Galicia.

As leves, de 50 a 300 euros.

As graves, de 301 a 3.000 euros.

As moi graves, de 3.001 a 15.000 euros.

2.-En todo caso, as infraccins graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta ordenanza, podern levar aparelladas como sancins accesorias a confiscacin, comiso, esterilizacin ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensin temporal ou definitiva da licencia para tenencia de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador.

Artigo 17. .-Responsable.

1.-Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participaran na comisin destas, propietario ou posuidor dos animais, ou no seu caso, titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste ltimo suposto, asemade, o encargado do transporte.

Artigo 18. .-Procedemento sancionador.

1.-O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, do 23 de decembro, as como a Lei 30/92, do 26 de novembro, e normas de desenvolvemento.

Artigo 19. .-Exercicio da potestade sancionadora.

1.-Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia, sern:

Por infraccins leves, o alcalde.

Por infraccins graves, o director xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente.

Por infraccins moi graves, o conselleiro do Medio.

2.-A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas como leves lle corresponde Concello.

Non obstante, o alcalde poer en coecemento de xeito fidedigno, do director xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente, toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

3.-Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, o alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.

Artigo 27. .-Infraccins e sancins.

1.-En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos, 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios