Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE

Publicación provisional : 14-11-2001 BOP N 261 -- Publicación definitiva : 21-03-2003 BOP N 66
Redacción Aplicable desde 21-03-2003

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I. DA VENDA AMBULANTE
 - CAPTULO II. RXIME XERAL DE AUTORIZACIN
 - CAPTULO III. CONDICINS ESPECFICAS DE CADA MODALIDADE DE VENDA AMBULANTE
 - CAPTULO IV. INSPECCIN
 - CAPTULO V. INFRACCINS E SANCINS
 - Disposicins
 - ANEXO
   
  CAPTULO I. DA VENDA AMBULANTE  
 

Artigo 1. Obxecto da norma.

A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin da venda ambulante dentro do termo municipal das Pontes de Garca Rodrguez, de conformidade co disposto na Lei 10/1988, do 20 de xullo, de ordenacin do comercio interior de Galicia; o Decreto 194/2001, do 26 de xullo, de ordenacin da venda ambulantes, e a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenacin do comercio polo mido.

Artigo 2. Concepto de venda ambulante.

Considrase venda ambulante a realizada por comerciantes fra dun establecemento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, peridica ou continuada, nos permetros ou lugares debidamente autorizados, en instalacins desmontables ou transportables, inclundo os camins-tenda.

Artigo 3. Modalidades de venda ambulante.

As modalidades de venda ambulante permitidas no termo municipal das Pontes de Garca Rodrguez sern as seguintes:

a) A venda ambulante en mercados peridicos, dicir, aquela autorizada nos mercados situados en poboacins, en lugares e espacios determinados, cunha periodicidade habitual establecida. Dentro deste apartado estn encadradas, entre outras, as realizadas en feiras e mercados.

b) A venda ambulante en postos instalados na va pblica, dicir, aquela autorizada para un nmero de postos, situacins e perodos determinados e que ser autorizada con carcter excepcional.

c) A venda ambulante en mercados ocasionais: que aquela autorizada en mercados espordicos, que tean lugar con motivo de feiras, festas ou acontecementos populares.

d) A venda ambulante en camin ou vehculo-tenda, que autorizada nos citados medios e en zonas ou lugares determinados.

Quedan excludos da presente regulacin os postos autorizados na va pblica de carcter fixo e estable nos que se desenvolvan actividades comerciais de xeito habitual e permanente mediante a oportuna concesin administrativa, que se rexern polas sas normativas especficas, tales como quioscos ou similares.

As disposicins desta ordenanza non sern tampouco de aplicacin nos seguintes casos:

a) Actividades comerciais reguladas pola Lei 1/1996, do 5 de marzo, de actividades feirais de Galicia, e as sas normas de desenvolvemento.

b) Venda directa exercida polos agricultores no seu termo municipal ou nos seus termos limtrofes, limitada sa propia produccin.

c) Venda de obxectos de artesana realizada polos propios productores, con motivo das festas, feiras e acontecementos populares.

d) Venda permanente ocasional de xornais, plantas e flores, as como de obxectos usados da pertenza particular do vendedor.

Artigo 4. Suxeitos de venda.

A venda ambulante poderaa exercer toda persoa que se dedique profesionalmente actividade de comercio polo mido e rena os requisitos establecidos na presente ordenanza e demais normativa que fose de aplicacin.

Artigo 5. Requisitos para o exercicio da actividade de venda ambulante.

Para o exercicio da venda ambulante esixirase o cumprimento dos seguintes requisitos:

1. Estar dadas de alta no correspondente epgrafe fiscal do IAE na modalidade de venda ambulante, en calquera das cotas contidas nas tarifas del e xustificacin de estar da no pagamento da correspondente tarifa.

2. Estar corrente do pagamento das sas obrigas coa facenda pblica e coa Seguridade Social.

3. Dispoer de pliza contratada sobre seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos que puidesen derivarse do exercicio da actividade.

4. Garantir que os productos obxecto da venda cumpren as condicins e requisitos esixidos pola normativa que os regula, tanto en materia sanitaria como no referente sa presentacin, etiquetaxe e demais que se establezan nelas.

5. Estar inscrito no Rexistro de comerciantes ambulantes de Galicia e dispoer da correspondente tarxeta acreditativa.

6. No caso de que a persoa titular proceda de pases non comunitarios, deber estar en posesin dos correspondentes permisos de residencia e traballo ou, de proceder de pases comunitarios, da tarxeta de residencia.

7. Estar debidamente identificado como comerciante ambulante.

8. Posur a autorizacin municipal correspondente para o exercicio da actividade no lugar e tempo que esta sinale.

   
  CAPTULO II. RXIME XERAL DE AUTORIZACIN  
 

Artigo 6. Competencias municipais.

1. Correspndelle Concello das Pontes de Garca Rodrguez, dentro do seu termo municipal, conceder a autorizacin para o exercicio da venda ambulante. No exercicio desta competencia fixar o da e a hora de celebracin da venda e os espacios delimitados para o seu emprazamento, fra dos que non estar autorizada tal venda. As mesmo, corresponderalle a fixacin das taxas que se tean que aboar polo exercicio da actividade en domino pblico. O Concello poder, se fose o caso, fixar circunstancias que determinen o outorgamento preferente de autorizacins de venda.

2. O Concello resrvase a competencia de revogar ou anular a autorizacin concedida cando desaparezan as circunstancias ou se incumpran as causas que motivaron a sa concesin ou se acredite o incumprimento de calquera das condicins da autorizacin, e poder igualmente decidir entre a retirada temporal, a revogacin ou anulacin definitiva da autorizacin; en todo caso e antes de adoptar a resolucin definitiva, concederase un prazo de 15 das hbiles para que se formulen as alegacins que se estimen oportunas respecto. En ningn destes supostos, os titulares tern dereito a indemnizacin ou compensacin ningunha por esta causa.

3. Comptelle Concello a determinacin dos artigos dos que se autoriza a venda ambulante no temo municipal das Pontes de Garca Rodrguez, de conformidade coa normativa especfica que regule a comercializacin de cada grupo de productos e as prohibicins especficas contidas na Lei 10/1988, do 20 de xullo, de comercio interior de Galicia. Queda prohibida en todo caso a venda ambulante dos seguintes productos:

a) Carnes, aves e caza fresca, refrixerada ou conxelada.

b) Peixes e mariscos frescos, refrixerados e conxelados.

c) Leite fresco, certificado ou pasteurizado.

d) Requeixo, tona, manteiga, iogur e outros productos lcteos frescos.

e) En canto a productos de pastelera e bolera, non se permitir a venda daqueles que leven tona ou crema na sa composicin por considerar o deterioro destes compoentes altamente prexudicial para a sade.

f) Anchoas afumadas e outras semiconservas.

g) Tampouco se permite a venda de productos elaborados con maonesas nin a venda a granel de productos de lata, tales como bonito, sardias, olivas, cogombrios, etc.

h) Queda tamn prohibida a venda a granel de azucres, aceites, arroz e calquera producto non debidamente envasado.

i) Autorzase a venda de xamns sempre que estean provistos da correspondente gua sanitaria.

Artigo 7. Rxime da solicitude de autorizacin de venda ambulante.

1. A autorizacin para o exercicio da actividade deber ser solicitada polo interesado ou representante, en impreso que se entregar a este e onde necesariamente far constar:

a) Nome e apelidos ou denominacin social, domicilio e DNI/CIF do interesado.

b) Modalidade de venda ambulante que solicita.

c) Emprazamento no que se pretenda exercer a actividade de venda, as como dos das, horario e frecuencia.

d) Mercadoras ou artigos que pretenda sexan obxecto da venda.

e) Tempo polo que se solicita a autorizacin.

f) Dimensins, expresadas en metros cadrados, do espacio de ocupacin que pretende, indicando, para estes efectos, se a venda se pretende realizar en posto desmontable ou dende vehculo ou furgn.

g) Nmero de persoas habilitadas para a venda baixo a dependencia do titular que pretende a autorizacin

h) En caso de venda de productos alimenticios estar en posesin do carn de manipulador de alimentos.

i) Compromiso expreso de coecer e cumprir a normativa xeral de ordenacin do comercio, a disciplina de mercado e a proteccin do consumidor.

2. A solicitude deber acompaarse de:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade e da tarxeta do NIF/CIF. No caso de que o solicitante sexa estranxeiro deber acompaar fotocopia do pasaporte e do permiso de residencia e traballo ou da tarxeta de residencia, en vigor, segundo se trate de estranxeiros de pases non comunitarios ou comunitarios, respectivamente.

b) Fotocopia da tarxeta acreditativa de inscricin no Rexistro de comerciantes ambulantes de Galicia.

c) Xustificante de estar dado de alta e corrente no pagamento do IAE.

d) Xustificante de estar dado de alta no rxime correspondente da Seguridade Social e corrente no pagamento das cotizacins en tal rxime.

e) Se a autorizacin afecta venda de productos alimenticios, deber achegar fotocopia do carn de manipulador de alimentos en vigor.

f) Certificado acreditativo do correcto funcionamento da maquinaria e instalacins que pretenda utilizar, as coma do seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura de calquera clase de risco que tal maquinaria ou instalacins poida orixinar.

g) Das fotografas actuais do solicitante tamao carn.

i) Os carns do ltimo ano, se fose o caso.

De non presentar toda a documentacin citada no prazo concedido no momento de facer a solicitude, o solicitante dispor de 10 das para emendar o defecto, debendo presentar toda a documentacin necesaria para completar a solicitude; no caso de non presentar a citada documentacin, considerarase que desiste da sa peticin.

Artigo 8. Contido da autorizacin.

1 .O Concello conceder as autorizacins, as cales se expedirn en documento normalizado e debern conter o seguinte:

a) Nome e apelidos ou denominacin social, domicilio e DNI/CIF do titular da autorizacin.

b) Modalidade de venda ambulante que se autoriza.

c) Determinacin dos artigos que poden ser obxecto de comercializacin, especificando as condicins particulares de hixiene ou seguridade especialmente necesarias para o caso.

d) Determinacin dos lugares e dimensins, as como dos das, horario e frecuencia para os que se autoriza o exercicio da venda ambulante.

e) Determinacin do nmero de persoas habilitadas para a venda baixo a dependencia do titular da autorizacin.

f) Referencia obriga de coecer e cumprir a normativa xeral de ordenacin do comercio, a disciplina do mercado e a proteccin do consumidor.

g) Condicins particulares s que, se o caso, quede suxeito o titular da autorizacin.

h) Perodo de vixencia da autorizacin.

A autorizacin municipal para o exercicio da venda ambulante ser persoal e intransferible. Non obstante e conforme o que nela se determine, a autorizacin habilitar, ademais do seu titular, cnxuxe deste, s seus descendentes directos maiores de 16 anos e s persoas vinculadas a el mediante contrato laboral.

Esta autorizacin, orixinal ou copia compulsada deber ser exhibida polo comerciante durante o exercicio da actividade, colocada no posto en lugar perfectamente visible, as como orixinal ou copia compulsada da tarxeta acreditativa de inscricin no Rexistro de comerciantes ambulantes de Galicia.

As mesmo, no caso de venda ambulante mediante camins ou vehculos-tenda e de postos desmontables cubertos, a identificacin e o domicilio do comerciante deber figurar tamn nas portas ou bandas laterais daqueles, ben sexa impresos directamente ou mediante carteis adheridos, e coas dimensins e caracteres necesarios para que resulten perfectamente visibles para o pblico.

Artigo 9. O Rexistro municipal de vendedores ambulantes.

1. Crase o Rexistro municipal de vendedores ambulantes, que ser xestionado polos servicios municipais. A inscricin neste ser consecuencia inmediata da concesin autorizacin municipal correspondente para o exercicio da actividade.

O rexistro materializarase nun libro xeral formado por follas mbiles, foliadas e seladas, o cal se encabezar e rematar coas correspondentes dilixencias de apertura e de cerramento.

O modelo de folla de inscricin de vendedores ambulantes no Rexistro figura como anexo presente regulamento.

   
  CAPTULO III. CONDICINS ESPECFICAS DE CADA MODALIDADE DE VENDA AMBULANTE  
 

Subcaptulo 1. Venda en feiras e mercados

Artigo 10. Rxime de funcionamento.

1. As feiras e mercados que se fan nas Pontes de Garca Rodrguez son:

A feira, os das 1 e 15 de cada mes, con emprazamento en:

- Alexandre Bveda, Ramn Cabanillas, avenida da Corua, praza Capela do Carme e praza Roxa.

O mercado dos sbados co seguinte emprazamento:

- Alexandre Bveda e soportais do mercado de abastos.

O Concello resrvase a facultade de modificar o emprazamento, as como o da e hora de celebracin, se xurdisen necesidades xerais debidamente xustificadas.

A Administracin resrvase a potestade de acordar, se xurdisen circunstancias de orde pblica ou de interese xeral que as o aconsellen, a suspensin da celebracin destes mercados e feiras polo tempo que resulte necesario para atender a prioridade xurdida, sen dereito a indemnizacin ningunha.

En ningn caso podern establecerse novos mercados sen a autorizacin previa do Concello.

A non instalacin do posto correspondente durante dous das consecutivos ou cinco alternos dentro do trimestre supor a retirada automtica da autorizacin, salvo causa xustificada.

As feiras e os mercados tern un horario de funcionamento de 8.00 a 14.00 horas.

2. Instalacins. A venda autorizarase en postos ou instalacins desmontables que tern unhas dimensins axeitadas s caractersticas de cada autorizacin.

a) Toda feira ou mercado ter unha dotacin de infraestructura e equipamento que garanta o cumprimento das normas sobre sanidade, hixiene e respecto medio urbano e vecial onde se instala e que polo menos, cumprir as seguintes esixencias:

a.1) A feira ou mercado deber instalarse sobre superficie pavimentada.

a.2) Dentro da superficie da feira ou mercado existirn depsitos destinados recollida de refugallos ocasionados pola actividade comercial.

b) Os postos sern desmontables e os vendedores de artigos de alimentacin estarn obrigados a dispoer de instalacins de exposicin, venda e almacenamento situadas a unha distancia do chan non inferior a 60 centmetros e, ademais, estarn dotadas de parasoles e protectores que eviten o deterioro ambiental e o contacto directo das mercadoras co pblico.

3. As prohibicins de venda de productos destinados consumo son as previstas no artigo 6.

4. As persoas autorizadas, final de cada xornada comercial, debern deixar limpos de refugallo os respectivos espacios. Para estes fins debern depositar o lixo nos depsitos colocados para tal efecto, desfacendo as caixas grandes para aproveitar axeitadamente a capacidade dos depsitos. O incumprimento desta obriga dar lugar a unha multa de 5.000 pesetas e, no caso de reincidencia, a unha multa de 10.000 pesetas.

Non se permite que os vendedores aparquen os seus vehculos dentro do recinto de venda, salvo que se trate de vehculos-tenda.

5. Queda prohibido expresamente estacionar os vehculos na beirarra detrs dos postos de venda. Non obstante podern aparcar todos os vehculos polo tempo necesario para a instalacin dos postos, carga e descarga de mercadoras.

Artigo 11. Validez da autorizacin.

As autorizacins tern unha duracin de un ano natural, prorrogable salvo renuncia expresa do titular, retirada municipal da autorizacin ou aparicin de circunstancias que modifiquen as que motivaron o seu outorgamento.

As solicitudes e a renovacin da autorizacin producirase anualmente a peticin expresa, debendo cumprir os requisitos e xuntar a documentacin establecida no artigo 7.

O prazo para a presentacin da documentacin ser dende o 1 de outubro ata o 1 de novembro, ambos inclusive.

Artigo 12. Rxime de pagamento da taxa municipal por ocupacin de dominio pblico.

1. O pagamento rexerase polo establecido na Ordenanza fiscal reguladora da correspondente taxa.

2. O non pagamento da taxa dar lugar retirada da autorizacin previa instruccin de expediente con audiencia interesado.

Subcaptulo 2. Venda en festas populares, e outros mercados ocasionais.

Artigo 13. Rxime de funcionamento.

O Concello poder acordar a instalacin de mercados sectoriais para lograr a revitalizacin comercial dun sector artesanal ou de interese para a comarca. No devandito acordo fixaranse:

- A situacin dos devanditos mercados.

- As posibles especialidades respecto do rxime xeral de outorgamento de autorizacins e funcionamento dos mercados que establece esta ordenanza.

Se o acordo de instalacin de mercados sectoriais non dispn cousa diferente, o rxime de outorgamento de autorizacins e de funcionamento ser o establecido nesta ordenanza con carcter xeral.

O permiso de venda especificar a duracin deste e o xeito de pagamento da taxa correspondente.

Subcaptulo 3. Venda en postos na va pblica con posto desmontable e vas pblicas autorizadas.

Artigo 14. Rxime de funcionamento.

1. O Concello poder autorizar a venda en postos desmontables de enclave fixo, situados na va pblica, nalgunha das das modalidades seguintes:

a) Postos nos que a sa instalacin poida permanecer fixa durante todo o perodo de autorizacin.

b) Postos que deban retirarse a diario.

2. A modalidade mencionada no pargrafo a), ser admisible para postos de xeados, carpas e vendas en perodos estacionais.

3. A modalidade de venda establecida no pargrafo b) poder utilizarse para:

- Venda de caramelos e productos secos.

- Postos destinados venda de publicacins de carcter poltico, econmico ou social.

- Venda de productos artesanais ou bixutera de escasa conta econmica.

4. As condicins particulares de funcionamento, duracin do permiso e rxime de pagamento da taxa sern sinalados no acordo que conceda a autorizacin, e, no non previsto, aplicaranse as normas xerais establecidas nesta ordenanza para o exercicio da venda ambulante e as propias do bo desenvolvemento da prctica comercial.

Subcaptulo 4. Venda en vehculos con carcter itinerante.

Artigo 15. Rxime de funcionamento.

Esta modalidade de venda s se poder exercer dende vehculo-furgoneta e sen posto fixo, axustndose s seguintes caractersticas e nos supostos contemplados no artigo 3.d)

1. Os vehculos debern dispor de cmara frigorfica en debidas condicins, cando os artigos obxecto de venda autorizados requiran determinadas condicins de fro ou refrixeracin.

2. A venda limitarase mbito xeogrfico ou permetro do termo municipal que se sinale no respectivo permiso. O seu incumprimento motivar a retirada do permiso con prohibicin de exercer a venda durante o tempo que se sinale, sen prexuzo doutra sancin que se determine.

3. A autorizacin municipal de venda, a sa renovacin e o pagamento das taxas fixarase no permiso, rexendo no non disposto as condicins xerais da presente ordenanza e da ordenanza fiscal que sexa de aplicacin.

   
  CAPTULO IV. INSPECCIN  
 

Artigo 16.

O Concello, autorizar calquera das modalidades de comercializacin que se regulan na presente ordenanza, vixiar e garantir o debido cumprimento polos titulares das autorizacin, do preceptuado nesta e na normativa aplicable.

Artigo 17.

Corresponde s servicios sanitarios competentes:

a) A inspeccin das condicins hixinico-sanitarias daqueles artigos que o requiran.

b) A proposta de suspensin da actividade mercantil e a retirada do mercado daqueles productos que se estimen prexudiciais para a sade.

c) Propoer Autoridade competente a adopcin das medidas necesarias para salvagardar a sade dos consumidores.

Artigo 18.

A Polica local velar polo mantemento da orde e exercer as seguintes funcins:

a) Vixiar que non se practique o comercio ambulante fra das zonas de emprazamento autorizado.

b) A organizacin interna do mercado. Executar o levantamento do posto cando proceda, as como efectuar a retirada de vultos cando non poida demostrarse a sa procedencia.

c) Vixiar en xeral o cumprimento do disposto na normativa aplicable e esta ordenanza.

d) Comprobar que os vendedores ambulantes estn en posesin da pertinente autorizacin e que se respectan as condicins que figuran nesta, respecto s artigos obxecto de comercio, extensin do posto, lugar, das, horario de comercio, prazo de vixencia, etc.

e) Vixiar que se exhiba a autorizacin durante o exercicio da actividade e se coloque en lugar perfectamente visible.

f) A comprobacin da factura e procedencia do xnero.

g) Esixir dos titulares de autorizacins canta informacin se precise sobre a actividade que se exerza, as como acceder documentacin mercantil, industrial e contable, cando as circunstancias de inspeccin as o esixisen.

h) Comprobar que os comerciantes ambulantes estean en posesin, de ser o caso, do carn de vendedor e de manipulador de alimentos.

i) Levantar a correspondente acta, cando se aprecien feitos que se estime poidan constitur infraccin s disposicins existentes en materia de consumo.

   
  CAPTULO V. INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 19. Infraccins

Constiten infraccins unicamente as conductas tipificadas como tales neste artigo:

1. O incumprimento das normas establecidas na presente ordenanza, as como as determinadas na normativa reguladora da defensa dos consumidores e usuarios e demais normativa de aplicacin dar lugar incoacin do correspondente procedemento sancionador. As faltas clasificaranse en leves, graves e moi graves.

2. Sern faltas leves:

- Producir rudos, berros ou msica que incumpran a ordenanza de rudos e vibracins.

- A falta de ornato ou limpeza das instalacins e da sa zona circundante.

3. Sern faltas graves:

- A reiteracin por das veces en faltas leves.

- Non cumprir as normas de seguridade das instalacins e dos seus elementos.

- A instalacin do posto en lugar distinto do autorizado.

- Non acreditar mediante factura ou autorizacin correspondente a procedencia da mercadora.

- A desobediencia a atender as normas de orde e indicacins da Polica Municipal.

4. Sern faltas moi graves:

- A reiteracin por das veces en faltas graves.

- O non estar dado de alta no correspondente epgrafe do imposto de actividades econmicas ou non estar da no pagamento das obrigas tributarias respecto da actividade que se exerza.

- Non estar dado de alta no rxime correspondente da Seguridade Social.

- A venda de productos en estado tal que poidan causar dano para a sade.

- O incumprimento de cantas obrigas impoan as disposicins aplicables por razn da actividade que exerzan, especialmente en materia de disciplina de mercado e comercializacin.

- Incumprimento das disposicins sanitarias aplicables s instalacins ou productos que se vendan.

- O exercicio da actividade por persoa diferente da autorizada ou do seu suplente.

- A instalacin dos postos sen autorizacin.

- A venda de productos non autorizados.

5. A aquelas infraccins da presente ordenanza que sexan concordantes coas establecidas na normativa para a defensa dos consumidores e usuarios, seranlles de aplicacin o rxime de infraccins e sancins previsto nos devanditos textos legais, as como nas normas que o desenvolven.

Artigo 20. Sancins

As sancins que se aplicarn sern as seguintes:

1. Por faltas leves, multas de 1 a 5.000 pesetas.

2. Por faltas graves, multas de 5.000 a 10.000 pesetas.

3. Por faltas moi graves:

- Multas de 10.000 a 15.000 pesetas, e de ser o caso, revogacin da autorizacin, mesmo coa posibilidade de chegar a comisar a mercadora nos casos de venda de productos non autorizados e nos casos legalmente establecidos.

4. Correspndelle seor alcalde a imposicin de multas e demais sancins.

Artigo 21. Medidas cautelares.

En todos os casos de suposta infraccin establecidos nos artigos anteriores poderase, tempo de apreciarse a sa comisin, reter cautelarmente a autorizacin e venda, en tanto se tramita o expediente correspondente e se resolva definitivamente a sancin a aplicar. O tempo da duracin da retencin cautelar ser deducido do que, se o caso, se fixe na sancin e durante a sa vixencia supor a prohibicin de exercer a actividade comercial.

Artigo 22. Reincidencia.

Apreciarase a existencia de reincidencia cando no prazo de un ano se cometa por un mesmo infractor, mis de unha infraccin de idntica natureza e feitos, sancionados en resolucin administrativa firme. A reincidencia as apreciada poder dar lugar, ademais da sancin econmica, retirada definitiva da autorizacin de venda ambulante.

Artigo 23. Procedemento.

En canto procedemento para a imposicin das sancins por infraccins previstas nesta ordenanza ser de aplicacin o procedemento administrativo sancionador regulado polo Real decreto 1398/93, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora con carcter xeral; a Lei 30/92, do 26 de novembro, reguladora do rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, e demais normas concordantes.

Artigo 24. Prescricins

As prescricins das infraccins sinaladas no artigo 25 desta ordenanza produciranse da seguinte forma:

a) As leves, s dous meses.

b) As graves, ano.

c) As moi graves, s dous anos.

O prazo de prescricin comezar a computarse desde o da que cometese a infraccin ou, se fose o caso, desde aquel no que puidese incoarse o procedemento, e de conformidade co disposto no Cdigo penal.

   
  Disposicins  
 

Disposicins adicionais.

1. Queda excluda do mbito desta ordenanza, a regulacin da venda en postos de peridicos, revistas e publicacins peridicas, que se rexern polo establecido nas normativas especficas.

Disposicin derrogatoria.

Quedan derrogadas calquera norma de igual ou inferior rango ou costume que se opoan establecido na presente ordenanza.

Disposicin final.

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no BOP da Corua e unha vez transcorrido o prazo que se refire o artigo 70.2, en relacin co artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

   
  ANEXO  
 

Modelo de folla de inscricin no Rexistro

Folio nmero ...

Inscricin nmero:

Data de solicitude de inscricin:

Nmero de Rexistro de entrada:

Titular:

Documento nacional de identidade:

Domicilio:

Nmero de posto asignado:

IAE: epgrafe:

Modalidade de comercio ambulante:

Actividade, venda de:

Das autorizados:

Localizacin:

Superficie:

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios