Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-15, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DOS SERVIZOS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Publicación provisional : 16-09-2014 BOP N 176 -- Publicación definitiva : 06-11-2014 BOP N 213
Aplicable desde 01-03-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Persoas responsables
 - Artigo 5. Cota tributaria
 - Artigo 6. Perodo impositivo e retribucin
 - Artigo 7. Xestin e recadacin da taxa
 - Artigo 8. Suspensin temporal da cota
 - Artigo 9. Infraccins e sancins
 - Disposicin adicional
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime  
 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19, en relacin co artigo 20 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de San Sadurnio establece a taxa pola prestacin dos servizos da Escola infantil municipal, que se rexer polo establecido na presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin dos servizos da Escola infantil municipal, entre os que se encontran a asistencia e educacin dos nenos e nenas menores de 4 anos, o comedor e outros servizos de carcter complementario.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas que resulten beneficiadas ou afectadas pola actividade administrativa ou servizo que constite o feito impoible desta taxa.

Tendo en conta que as persoas usuarias do servizo gravado por esta taxa son menores de idade que non teen capacidade de obrar, actuarn no seu nome, cos efectos previstos na Lei xeral tributaria, os seus pais, nais, titores ou calquera outro representante legal a quen corresponda o exercicio da patria potestade.

   
  Artigo 4. Persoas responsables  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria   redacciones
 

A) Os servizos e conceptos polos que se establecen as diferentes cotas tributarias son os seguintes:

a) Matrcula: pgase unha nica vez no curso, e cobre os gastos vinculados s tarefas administrativas e algns gastos fixos da Escola

b) Mensualidade a xornada completa: abrangue os servizos de atencin por 8 horas diarias, en clculo mensual

c) Mensualidade a media xornada: abrangue os servizos de atencin por 4 horas diarias, en clculo mensual

d) Xornada de 2 horas de tarde: abrangue os servizos de atencin por 2 horas diarias, en horario de tarde e clculo mensual

e) Hora complementaria: abrangue os servizos de atencin por 1 hora diaria a maiores da modalidade de xornada escollida, en clculo mensual

f) Hora extraordinaria: abrangue os servizos de atencin por 1 hora, de forma excepcional, a maiores da modalidade de xornada escollida, en clculo diario

g) Servizo de comedor para o almorzo: abrangue a distribucin e o servizo de alimentos durante a hora do almorzo, en clculo mensual

h) Servizo de comedor para o xantar: abrangue a distribucin e o servizo de alimentos durante a hora do xantar, en clculo mensual

i) Servizo de comedor para a merenda: abrangue a distribucin e o servizo de alimentos durante a hora da merenda, en clculo mensual

j) Servizo de comedor en da solto: abrangue a distribucin e o servizo de alimentos, de forma excepcional, durante cada unha das comidas, en clculo individual para cada comida

B) As taxas pola prestacin dos devanditos servizos da Escola infantil municipal son as seguintes:

 

TARIFAS: Concepto

Cota

Matrcula (anual)

21,09

Mensualidade a xornada completa (8 horas)

205,62

Mensualidade a media xornada (4 horas)

123,37

Xornada de 2 horas de tarde

73,81

Hora complementaria (prezo mensual)

21,09

Hora extraordinaria (prezo diario)

3,69

Comedor mensual: Almorzo

26,36

Comedor mensual: Xantar

82,25

Comedor mensual: Merenda

26,36

Servizo de comedor en da solto

4,22

 

C) No caso de que se produza unha nova incorporacin Escola con posterioridade ao da 15 do mes, as taxas correspondentes ao dito mes reduciranse nun 50 por cento.

D) As taxas includas nesta ordenanza sern revisables anualmente de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 6. Perodo impositivo e retribucin  
 

a) O perodo impositivo coincide co mes natural de prestacin de servizos. A cota tributaria resultante da aplicacin do precepto anterior non poder reducirse anda cando a prestacin do servizo non tea lugar durante todo o mes natural.

b) A taxa retribese co inicio do mes natural, ags nos casos de incorporacin ao servizo con posterioridade a tal data, no que se retribuir a taxa coa correspondente alta.

c) No caso de utilizar o servizo de comedor por das soltos, realizarse o pagamento deste servizo xunto coa cota do mes seguinte.

d) A falta de pagamento de das mensualidades consecutivas ou tres alternas orixinar a perda do dereito praza.

   
  Artigo 7. Xestin e recadacin da taxa  
 

a) A liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e debern ser aboadas polas persoas interesadas nos dez primeiros das de cada mes, na entidade ou entidades financeiras que indique o Concello ou, no seu caso, a entidade concesionaria do servizo. En calquera momento o suxeito pasivo ter a posibilidade de domiciliar os recibos.

b) A inasistencia da persoa usuaria ao centro durante un perodo determinando non supn ningunha reducin, nin extincin da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente.

   
  Artigo 8. Suspensin temporal da cota  
 

a) Os suxeitos pasivos aos que se refire o artigo 3, non tern a obriga de aboar a cota durante os seguintes perodos:

a) O mes de vacacins anual do neno ou nena

b) Cando por calquera motivo distinto ao perodo de vacacins anuais o centro permaneza pechado por un perodo superior a quince das

c) Cando por causa debidamente xustificada a nena ou neno deixe de asistir temporalmente ao centro. Neste caso, o suxeito obrigado estar exento de aboar a cota mensual dende o primeiro da do segundo mes natural seguinte data de inasistencia ao centro. A suspensin da cota durar ata o da primeiro do mes natural en que tea lugar a incorporacin da nena ou neno ao centro. Non obstante, se a reincorporacin se produce con posterioridade ao da 15 do mes, a cota correspondente ao dito mes reducirase nun 50 por cento

b) A solicitude de suspensin de cota, xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva, deber presentarse no Rexistro xeral do Concello, dirixida aos Servizos Sociais municipais, onde se resolver sobre a sa procedencia, previo informe da traballadora social.

c) Nos casos de suspensin temporal de cota, o pagamento correspondente ao mes de reincorporacin realizarase no prazo de dez das seguintes data de reincorporacin. As mesmo, nos casos en que os Servizos Sociais municipais acorden a non procedencia da suspensin solicitada, o suxeito obrigado deber ingresar as cotas atrasadas no prazo de dez das seguintes notificacin da resolucin denegatoria.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins estarase ao disposto na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complemente e desenvolvan.

   
  Disposicin adicional  
 

Para o non previsto nesta ordenanza fiscal estarase ao disposto no texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, Lei xeral tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios