Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n T-12, reguladora da Taxa pola utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do dominio pblico local polas empresas explotadoras da telefona mbil

Publicación provisional : 13-10-2009 BOP N 220 -- Publicación definitiva : 26-11-2009 BOP N 252
Redacción Aplicable desde 27-11-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Tipo de gravame e cota tributaria.
 - Artigo 7. Perodo impositivo.
 - Artigo 8. Xestin.
 - Artigo 9. Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin espaola e polo art. 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 ao 20 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo RDL 2/2004 de 5 de marzo, o Excmo. Concello de San Sadurnio establece a taxa pola utilizacin privativa ou aproveitamento especial constitudo no voo, solo e subsolo das vas pblicas municipais a favor de empresas explotadoras ou prestadoras de servizos de telefonia mbil, que afectan xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza e cuxas normas atenden ao previsto no artigo 57 do mesmo texto legal.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa regulada na presente Ordenanza, a utilizacin privativa e aproveitamento especial do dominio pblico local constitudo no voo, solo e subsolo de vas pblicas municipais ou outros terreos pblicos a favor de empresas explotadoras ou prestadoras de servizos de telefonia mbil que afecten xeneralidade ou unha parte importante da vecianza.

2. O aproveitamento especial do domnio pblico producirase a condicin de que para a prestacin do servizo de subministracin sexa necesario utilizar antenas, instalacins ou redes que materialmente ocupen o chan, subsolo ou voo das vias pblicas municipais, con independencia de quen sexa o titular daquelas.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos as empresas ou entidades explotadoras de servizos de telefonia mbil que afecten xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza.

2. Para os efectos da taxa aqui regulada, teen a consideracin de suxeitos pasivos as empresas ou entidades explotadoras s que se refire o apartado anterior, tanto se son titulares das correspondentes redes a travs das cales se prestan os servizos coma se, non sendo titulares destas redes, o son de dereitos de uso, acceso ou interconexin a stas.

3. As empresas titulares das redes fsicas, s cales non resulte aplicable o previsto nos apartados anteriores, estn suxeitas taxa por ocupacins do chan, o subsolo e o voo da via pblica, regulada na ordenanza fiscal n 10 Reguladora da Taxa por ocupacin do subsolo, solo e voo de terreos de uso pblico local.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

Os supostos de responsabilidade, xa sexan subsidiaria ou solidariamente, sern os previstos na normativa tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

1. A base impoible est constituda polos ingresos medios por operacins correspondentes totalidade dos clientes de comunicacins mbiles que tean o seu domicilio no termo municipal de San Sadurnio.

2. Para os efectos do disposto no apartado anterior, son ingresos medios por operacins os resultantes de dividir a cifra de ingresos totais por operacins dos operadores de comunicacins mbiles polo nmero de clientes destas comunicacins mbiles, segundo os datos que ofrece para cada exercicio o informe da Comisin do Mercado das Telecomunicacins.

   
  Artigo 6. Tipo de gravame e cota tributaria.  
 

A conta da taxa determnase aplicando o 1,5 por 100 base impoible definida no artigo 5 desta ordenanza.

   
  Artigo 7. Perodo impositivo.  
 

O perodo impositivo coincide co ano natural. A taxa devngase o primeiro da do perodo impositivo e as cotas sern irreducibles.

   
  Artigo 8. Xestin.  
 

1. Para calcular o coeficiente especfico atribuble a cada operador, os suxeitos pasivos da taxa regulada nesta Ordenanza presentarn no Rexistro Xeral deste Concello antes do 31 de abril seguinte ao ano natural o que se refire, declaracin comprensiva dos ingresos brutos obtidos no exercicio, inclundo, tanto os servizos de prepago como os de postpago obtidos no termo municipal, que se achegar coa certificacin dos feitos concretos expedida polos auditores da empresa na cal se reflictan os ingresos brutos do exercicio sometido a tributacin, e copia autorizada do balance e memoria do exercicio.

2. A falta de declaracin por algunha das operadoras facultar ao Concello para proceder cuantificacin da taxa en funcin da cota de mercado dos ingresos que resulten, para cada operador, do ltimo informe anual aplicado pola Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones desagregados para o Concello se constan nel, ou os agregados pola Comunidade Autnoma de Galicia ou, polo conxunto nacional total, no seu defecto.

3. No caso de que a cota de mercado non se poda calcular en funcin dos ingresos, calcularase supletoriamente pola cota de mercado do total das lias tanto na modalidade prepago como postpago dispoibles.

4. Aos efectos do clculo do coeficiente especfico non se tern en conta aquelas operadoras cuxas cotas de mercado sexan inferiores ao 1%, calculndose a cota de mercado en funcin dos operadores que tean unha cota superior do citado 1%.

5. O Concello practicar a liquidacin definitiva que ser notificada ao suxeito pasivo que ingresar o importe da dbeda tributaria pendente de ingreso nos prazos establecidos na Lei Xeral Tributaria.

6. As empresas suxeitas a esta taxa, debern autoliquidar e ingresar unha vez finalizado cada trimestre natural, en concepto de pago conta da taxa, a cantidade que resulte de aplicar o tipo do 1,5% cuarta parte dos ingresos medios por operacins no termo municipal, segundo os datos do ltimo informe anual publicado pola Comisin do Mercado das Telecomunicacins.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins.  
 

A falta de ingreso da dbeda tributaria que resulte da autoliquidacin da taxa practicada dentro dos prazos establecidos nesta ordenanza, constite infraccin tributaria tipificada no artigo 191 da Lei xeral tributaria, que se cualificar e sancionar segundo dispn o mencionado artigo.

Disposicin Adicional.- Modificacin dos preceptos da ordenanza e das referencias que fan a normativa vixente, con motivo da promulgacin de normas posteriores.

Os preceptos desta ordenanza fiscal que, por razns sistemticas reproduzan aspectos da lexislacin vixente e outras normas de desenvolvemento, e aqueles en que se fagan remisins a preceptos desta, entenderase que son automaticamente modificados e/ou substitudos, no momento en que se produza a modificacin dos preceptos legais e regulamentarios de que traen causa.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin celebrada o 28 de setembro de 2008, entrar en vigor ao dia seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios