Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-7, REGULADORA DE TAXA POR LICENZAS DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER

Publicación provisional : 08-11-2007 BOP N 258 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Cota tributaria.
 - Artigo 6..Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7..-Bonificacins.
 - Artigo 8..Devengo.
 - Artigo 9..Demanda do servizo e liquidacin para ingreso directo.
 - Artigo 10..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Ley 7/85, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Rximen Local e, de conformidade co disposto nos artigos 15 19 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece a exaccin da taxa por licenzas de autotaxis e demais vehculos de aluguer, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden previsto no artigo 58 da citada Lei 39/88.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa, a prestacin dos servicios e a realizacin das actividades que, en relacin coas licenzas de autotaxis, autoturismos e demais vehculos de aluguer a que se refire o Regulamento aprobado por Real Decreto 763/1979, do 16 de marzo (B.O.E. Do 13 de abril), sinalanse a continuacin:
a) Concesin e expedicin de licenzas
b) Autorizacin para sustitucin de vehculos afectos s licenzas, ben sexa este cambio voluntario ou por imposicin legal ou regulamentaria.

   
  Artigo 3..Suxeitos pasivos.  
 

Estn obrigados pago da taxa en concepto de suxeitos pasivos contribuintes as persoas fisicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, seguintes:
1. Persoas ou entidades a cuxo favor otorgase a concesin e expedicin da licenza, o en cuxo favor autoricese a transmisin da mesma.
2. O titular da licenza cuxo vehiculo sexa obxecto de sustitucin.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fisicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebra, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5..Cota tributaria.   redacciones
 

1.- A cota tributaria ser unha cantidade fixa, con arranxo seguinte tarifa:

 

1. Concesin e expedicin de licenzas: 100,29

 

2. Autorizacin para a transmisin de licenzas:

 

a) Transmisin inter vivos: 104,76

 

b) Transmisin mortis causa: 69,83

 

3. Substitucin de vehculos: 34,91

 

2.- As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 6..Exencins e bonificacins.   redacciones
 

Non se conceder exencin algunha no pago da taxa.

   
  Artigo 7..-Bonificacins.   redacciones
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos titulares do ben obxecto da presente taxa, que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten ser posuidores do carnet xove. Esta bonificacin ser solicitada polo usuario en cada anualidade de exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 8..Devengo.   redacciones
 

Devengase a taxa e nace a obrigacin de contribuir, nos casos do artigo2, na data co Concello conceda e expida a correspondente licenza ou autorizacin

   
  Artigo 9..Demanda do servizo e liquidacin para ingreso directo.   redacciones
 

1. A realizacin das actividades e a prestacin dos servizos suxeitos a esta taxa levaranse a cabo sempre a instancia de parte.
2. As cotas correspondentes sern obxeto de ingreso directo, previa liquidacin unha vez concedidas as licenzas ou autorizacins de que se trate e realizados os servizos solicitados, procedendo os contribuintes o seu pago no prazo establecido no Regulamento Xeral de Recaudacin.

   
  Artigo 10..Infraccins e sancins.   redacciones
 

As infraccins tributarias e a sa calificacin e as sancins que correspondan en cada caso rexiranse polo que establece o artigo 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios