Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 13, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENCIAS DE PRIMEIRA UTILIZACIN DE EDIFICIOS.

Publicación provisional : 21-11-2001 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 09-01-2002 BOP N 7
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento legal.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Obriga de contribur
 - Artigo 4. Suxeito pasivo.
 - Artigo 5. Cota tributaria.
 - Artigo 6. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7. Administracin e cobranza.
 - Artigo 8. Solicitudes.
 - Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.
 - Artigo 10. Partidas fallidas.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento legal.  
 

Conforme disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, se establece a taxa por licencias de primeira utilizacin dos edificios, esixida polo artigo 242 do Texto refundido da Lei sobre rxime do solo e ordenacin urbana, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1992, de 26 de xuo, conforme disposto no artigo 53 da lei 11/1985 de adaptacin da Lei do solo a Galicia, Regulamento de Disciplina urbanstica e Decreto da Xunta de Galicia 311/92, de 12 de novembro.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a prestacin dos servicios tcnicos e administrativos necesarios para o outorgamento da licencia de primeira utilizacin e verificar se os actos de uso do solo se axustan licencia de obra concedida. Sen a obtencin desta licencia, e sen prexuzo das normas legais que en cada caso sexan de aplicacin, non se poder proceder conexin dos servicios de electricidade, auga, gas e evacuacin de augas residuais.

   
  Artigo 3. Obriga de contribur  
 

A obriga de contribur nace coa peticin da licencia ou dende a data en que debeu de solicitarse no suposto de que fose preceptiva.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo.  
 

3. Estn suxeitos pagamento da taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, e as Entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarios ou posuidores dos inmobles para os que se solicita a licencia.

4. Sern substitutos dos contribuntes os constructores e contratistas das obras.

   
  Artigo 5. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase pola aplicacin da seguinte tarifa:

Concepto Importe pesetas
Por licencias de 1 utilizacin 0,20% do presuposto de execucin material.
Taxa mnima 60,10 euros.

   
  Artigo 6. Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin ou bonificacin ningunha.

   
  Artigo 7. Administracin e cobranza.  
 

As liquidacins da taxa notificaranse s suxeitos pasivos con expresin dos requisitos previstos no artigo 124 da lei Xeral Tributaria, que a continuacin se indican:

a) Elementos esenciais da liquidacin.

b) Medios de impugnacin que poidan exercerse con indicacin de prazos e organismos ante os que habern de interporse.

c) Lugar, prazo e forma en que deben ser satisfeita a dbeda tributaria.

   
  Artigo 8. Solicitudes.  
 

Os interesados, para a obtencin de licencia presentarn solicitude no Rexistro Xeral do Concello, acompaada da certificacin de final de obra expedida por tcnico competente, as como xustificante de haber solicitado alta no imposto sobre bens inmobles de natureza urbana ou, noutros supostos, certificacin de tcnico competente comprensiva das condicins mnimas de habitabilidade segundo o disposto no Decreto 311/92, de 12 de novembro da Consellera de Ordenacin do Territorio e Obras pblicas.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.  
 

1. Constiten casos especiais de infraccin grave:

c) A apertura de locais comerciais ou industriais sen obte-la correspondente licencia.

d) A falsidade dos datos necesarios para determinacin da base de gravame ou da actividade a desenvolver.

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como s sancins que s mesmas correspondan, estarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e conforme o artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 10. Partidas fallidas.  
 

Consideraranse partidas fallidas ou crditos incobrables, aquelas cotas que non se puideran facer efectivas polo procedemento de va de constrinximento, para a sa declaracin tramitarase o oportuno expediente de acordo co disposto no vixente Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin do da trece de novembro de dous mil un, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil dous,continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios