Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS TCNICOS DE VERIFICACIN DOS REQUISITOS URBANSTICOS PARA A CONCESIN DE LICENCIAS, COMUNICACINS PREVIAS E EXPEDIENTES DE REPOSICIN DE LEGALIDADE URBANSTICA

Publicación provisional : 20-03-2018 BOP N 54 -- Publicación definitiva : 15-05-2018 BOP N 91
Redacción Aplicable desde 16-05-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento legal.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Exencins, reducins e bonificacins.
 - Artigo 5.Cuota tributaria.
 - Artigo 6.Devengo.
 - Artigo 7.Xestin, liquidacin e recadacin.
 - Artigo 8.Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento legal.  
 

Ao abeiro das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa polos servizos facultativos que se presten en obras municipais, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, segundo o establecido no artigo 57 do citado real decreto lexislativo.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin polo Concello, a travs dos seus servizos tcnicos propios ou concertados, dos servizos tcnicos e administrativos consistentes na actividade municipal desenvolvida con motivo da realizacin de instalacins, construccin ou obras, tendentes a verificar se as mesmas se realizan con suxeicin s normas urbansticas de edificacin e polica vixentes, en orde a comprobar que aquelas se axustan aos Plans de Ordenacin vixentes, que sexan conformes ao destino e uso previstos, que non atenten contra a harmona da paisaxe e condicins de esttica, que cumpran coas condicins tcnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento e, finalmente, que non exista ningunha prohibicin de interese artstico, cultural, histrico ou monumental, xa se atopen suxeitas preceptiva licenza municipal, ou poidan ser susceptibles de comunicacin previa consonte normativa urbanstica e sectorial relacionada coa mesma vixente, as como os servizos administrativos que se presten en relacin a expedientes de reposicin de legalidade urbansticas.

Non integran o feito impoible e, como consecuencia, non estn suxeitas a esta taxa aquelas solicitudes de servizos ou actividades encadrados como feito impoible cando tean por obxecto levar a cabo a implantacin no termo municipal dunha nova empresa, as como para a ampliacin dun establecemento empresarial xa existente sempre que conleve a creacin de novos postos de traballo, e sempre que o seu cdigo CNAE corresponda a algunha actividade econmica das includas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Sern suxeitos pasivos da taxa que se regula nesta ordenanza, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro xeral tributaria, que soliciten ou provoquen o en cuxo interese redunde a tramitacin administrativa e os informes tcnicos urbansticos establecidos como feito impoible.

   
  Artigo 4.Exencins, reducins e bonificacins.  
 

Non podern recoecerse outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais, segundo o disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 5.Cuota tributaria.  
 

A conta da taxa regulada por esta ordenanza ser a seguinte:

Pola tramitacin de expedientes para a concesin de licenzas: 1% do orzamento presentado no proxecto tcnico.

Pola tramitacin de expedientes de comunicacin previas: 1% do orzamento de execucin por contrata.

Pola tramitacin de expedientes de reposicin de legalidade: 2% do orzamento presentado no proxecto tcnico.

O orzamento presentado no proxecto tcnico est composto polo presuposto de execucin material.

   
  Artigo 6.Devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible.

   
  Artigo 7.Xestin, liquidacin e recadacin.  
 

1.A liquidacin practicarase cando se aprobe a licencia ou comunicacin previa polo rgano competente. As liquidacins da taxa aprobaranse xunto coa concesin da licencia ou comunicacin previa polo rgano competente.

2.Antes de proceder notificacin da concesin da licencia ou da toma de coecemento da comunicacin previa deber liquidarse esta taxa ao contribunte que deber ingresar a mesma nas arcas municipais con aplicacin o concepto orzamentario correspondente.

   
  Artigo 8.Infraccins e sancins.  
 

Aplicarase o rxime de infraccins e sancins reguladas na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Coa aprobacin definitiva da presente Ordenanza, queda derogada de maneira expresa a Ordenanza Fiscal n. 7, reguladora da taxa por licenzas urbansticas do Concello de Santiso.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia e continuar vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios