Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-13, REGULADORA DA TAXA POLA TRAMITACIN DE EXPEDIENTES URBANSTICOS

Publicación provisional : 30-07-2012 BOP N 143 -- Publicación definitiva : 18-09-2012 BOP N 178
Aplicable desde 01-03-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza
 - Artigo 2.- Feito impoible
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo e obriga de contribur
 - Artigo 4.- Responsables
 - Artigo 5.- Base impoible
 - Artigo 6.- Cota tributaria
 - Artigo 7.- Exencins
 - Artigo 8.-Bonificacins.
 - Artigo 9.- Obriga de pagamento
 - Artigo 10.- Normas de xestin e rxime de ingreso
 - Artigo 11.- Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985 Reguladora das bases de rxime local, e de conformidade cos artigos 15 ao 19 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de San Sadurnio establece a taxa pola tramitacin de expedientes urbansticos, que se regular pola presente ordenanza fiscal segundo o previsto no art. 57 do devandito Real Decreto.

   
  Artigo 2.- Feito impoible  
 

a) Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa realizada para verificar se os actos de edificacin e uso do solo e subsolo suxeitos a licenza municipal ou comunicacin previa a que se refiren os artigos 194 a 198 da Lei 9/2002, do 30 de decembro (LOUGA), estn de acordo coas normas urbansticas e de edificacin previstas na citada lei e na normativa urbanstica do Concello de San Sadurnio.

b) En particular, estarn suxeitas a licenza municipal previa ou a comunicacin previa os seguintes actos de edificacin e uso do solo:

a. Segregacins, parcelacins ou divisin de parcelas

b. Licenzas e autorizacins de instalacins

c. Cambios de titularidade e nome de licenzas de obra e apertura, as como modificacin de uso de locais e edificios

d. Colocacin de terrazas, quioscos e carteis de publicidade visibles dende a va pblica

e. Tramitacin de instrumentos de xestin

f. Licenza para a construcin, modificacin de estruturas, modificacins da distribucin interior ou aspecto exterior das edificacins, as como toda ndole de reforma, renovacin e rehabilitacin de edificacins

g. Demolicin de construcins

h. Declaracin de runa

i. Primeira ocupacin de edificios

j. Prrrogas de prazos inicialmente acordados

k. Calquera outro esixido pola normativa urbanstica

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo e obriga de contribur  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan solicitantes da licenza ou servizo ou presenten a comunicacin previa, ou que executen as construcins, instalacins ou obras sen obteren previamente a licenza preceptiva ou presentaren a preceptiva comunicacin previa.

2. Tern a consideracin de persoas substitutas da contribunte nas taxas establecidas pola tramitacin dos expedientes urbansticos as persoas construtoras e contratistas de obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDL 2/2004, do 5 de marzo.

3. A obriga de contribur nacer no momento de comezar a prestacin do servizo, que ten lugar dende que se formula a solicitude da preceptiva licenza ou se presenta a comunicacin previa, ou dende que o Concello realice as iniciais actuacins conducentes a verificar se ou non autorizable a obra, instalacin, modificacin do uso dos edificios que se efectuase sen a obtencin previa a correspondente licenza ou presentacin da comunicacin previa. A obriga de contribur non se ver afectada nin modificada por:

Que se denegue a licenza

Que se conceda a licenza pero con modificacins respecto da solicitude

Que a persoa solicitante renuncie ou desista da sa solicitude ou comunicacin previa

Que se resolva o expediente polas normas que regulan o silencio administrativo positivo

   
  Artigo 4.- Responsables  
 

1. Respondern solidariamente da dbeda tributaria, as persoas ou entidades a que se refire o art. 42 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarias as persoas administradoras das sociedades e os sndicos/as, interventores/as ou liquidadores/as de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.- Base impoible  
 

1. Constite a base impoible da taxa:

a. O custo real e efectivo da obra civil, cando se trate de movementos de terra, obras de nova planta ou menores, modificacin de estruturas ou aspecto exterior das edificacins existentes

b. O valor que tean sinalados os terreos e construcins a efectos do Imposto sobre bens inmobles cando se trate doutros feitos impoibles, como por exemplo, as modificacins do uso de edificios, segregacins, parcelacins, demolicin de construcins e outros

c. A superficie dos carteis de publicidade visibles dende a va pblica, expresada en metros cadrados

d. A prestacin de servizos urbansticos nos outros casos

2. Do custo sinalado nas letras a) e b) do nmero anterior, exclese o correspondente maquinaria e instalacins industriais e mecnicas. Para determinar o custo real das obras do apartado a) estarase ao disposto na ordenanza fiscal reguladora do ICIO.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria   redacciones
 

1. As taxas pola tramitacin de cada un dos expedientes son as seguintes:

a. Para as licenzas de obras, tanto maiores coma menores, e para as comunicacins previas preceptivas segundo os artigos 194 e seguintes da Lei 9/2002, que non estean expresamente recollidas noutro apartado desta ordenanza ser aplicable o 0,50% do P.E.M., establecndose un mnimo de 12,53 por cada expediente que se tramite

b. Expediente de declaracin de runa de edificios: 62,64

c. Consultas previas, informes, certificados ou cdulas urbansticas:

Certificacins urbansticas: 20,88

Informes xurdicos: 20,88

Informes tcnicos: 20,88

Certificados de antigidade da vivenda: 20,88

d. Licenzas e autorizacins para a segregacin, parcelacin, regularizacin de parcelas ou divisin de parcelas, por cada parcela resultante: 18,79

e. Licenzas ou comunicacins previas para movementos de terras: 62,64

f. Licenzas ou comunicacins previas para a instalacin de carteis publicitarios: 20,88 para superficies inferiores a 1 m2 e 41,76 para os que superen esa medida

g. Licenzas de primeira ocupacin: 62,64 en vivendas unifamiliares

h. Por concesin de prrrogas dos prazos iniciais: 12,53

i. Sinalizacin de aliacin e rasantes: 20,88

2. Cando o que se solicite sexa unha revisin dun expediente en tramitacin por cambios substanciais no obxecto inicial pretendido, e provoque a repeticin de trmites xa realizados, a taxa ser a mesma que a que corresponde a un novo.

3. Estas taxas incrementaranse anualmente segundo o dato IPC aprobado oficialmente.

   
  Artigo 7.- Exencins  
 

1. No suposto das obras de rehabilitacin interior de vivendas ou de reforma de locais con destino a actividades comerciais gozarn de exencin subxectiva aqueles contribuntes que acrediten no momento da solicitude estaren en situacin legal de desemprego e non tean ingresos anuais computables superiores ao IPREM vixente en cada momento e referido a toda a unidade familiar.

2. Gozarn dunha exencin xeral subxectiva aquelas persoas contribuntes que tean ingresos anuais inferiores ao salario mnimo interprofesional vixente en cada momento e referido a toda a unidade familiar.

3. Estas exencins debern ser solicitadas pola persoa interesada no momento da solicitude do oportuno instrumento urbanstico e acreditadas no mesmo, e sern resoltas pola Xunta de Goberno Local.

   
  Artigo 8.-Bonificacins.  
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos que presenten solicitude de prestacin dos servizos regulados mediante a presente ordenanza, acreditando ser os titulares dos bens obxecto da mesma e que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten tamn ser posuidores do carnet xove. Esta bonificacin ser solicitada polo usuario no momento de solicitar a prestacin do servizo.

   
  Artigo 9.- Obriga de pagamento   redacciones
 

1. Xorde a obriga de contribur cando se comece a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase comezada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude ou comunicacin previa, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

2. Cando as obras se iniciasen ou executasen sen obter a oportuna licenza ou sen presentar a comunicacin previa, a taxa establecerase cando comece a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non conforme coa legalidade urbanstica.

3. A obriga de contribur, unha vez xurdida, non se ver afectada de ningn xeito pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desistimento da persoa solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 10.- Normas de xestin e rxime de ingreso   redacciones
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de obras ou urbanstica ou na realizacin de obras que requiran comunicacin previa virn obrigadas a presentar no Rexistro xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaando, no seu caso, o proxecto visado polo Colexio oficial respectivo, e especificando a natureza da obra, o lugar de emprazamento, o importe estimado da mesma, as medicins e o destino, e en todo caso, os documentos indicados no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia.

2. Se despois de formulada a solicitude de licenza ou a comunicacin previa se modificase ou ampliase o seu obxecto, deber poerse en coecemento da Administracin municipal, acompaando o novo orzamento ou o reformado e, no seu caso, o proxecto, os planos e as memorias da modificacin da ampliacin.

3. Segundo o indicado no artigo 17.3 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia, ser requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto obra, dunha copia autorizada da licenza municipal. Nas obras maiores, ademais ser necesaria a colocacin dun cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos do persoal tcnico director e da persoa contratista, a ordenanza que se aplica, os usos s que se vai destinar a construcin, a data de expedicin da licenza, o prazo de execucin das obras, o nmero de plantas autorizadas e o nmero de expediente.

4. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, xustificndose o aboamento nas oficinas municipais no momento da presentacin da solicitude de expedicin do documento ou inicio do expediente ou a comunicacin previa, ou unha vez determinado o importe da base impoible por parte dos servizos tcnicos municipais, cando sexa preciso.

Nos casos de expedientes iniciados ou documentos expedidos de oficio, a taxa esixirase no momento da notificacin ou entrega da documentacin persoa interesada. Ningunha actuacin do Concello pola que se faga obrigada a presente taxa sortir efecto mentres non se realizase o abono correspondente.

5. As solicitudes recibidas polos medios sinalados nos epgrafes b), c), d) e e) do apartado 4 do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, nas que non se xustifique o pagamento da presente taxa, sern admitidas provisionalmente, pero non se lles poder dar curso sen que se emende esa deficiencia. A tal finalidade, requirirase persoa interesada para que, no prazo de dez das, aboe a cota correspondente, coa indicacin de que, en caso de non o facer, se lle ter por desistido na sa peticin, arquivndose sen mis trmite, de conformidade co establecido no artigo 71.1 da referida Lei 30/1992.

   
  Artigo 11.- Infraccins e sancins   redacciones
 

Ser aplicable o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e a sa normativa de desenvolvemento, segundo o mandato do art. 11 do RDL 2/2004.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

Para o non previsto nesta ordenanza fiscal estarase ao disposto no texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, Lei xeral tributaria e disposicins concordantes.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o dia seguinte da publicacin definitiva no BOP, e comezar a aplicarse a partir da dita data, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios