Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - Ordenanza fiscal nmero 12, Reguladora da taxa por Licenzas urbansticas, declaracin responsables e comunicacin previas

Publicación provisional : 04-12-1999 BOP N 279 -- Publicación definitiva : 04-12-1999 BOP N 279
Redacción Aplicable desde 19-08-2010

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengos.
 - Artigo 9. Declaracin.
 - Artigo 10. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por outorgamento de licenzas urbansticas, que se regular pola presente Ordenanza.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1.Constite o feito impoible desta taxa a prestacin dos servizos tcnicos e administrativos previos concesin ou denegacin das licenzas que preceptivamento deban solicitarse do Concello para a execucin de calquera clase de construccin, instalacin ou obra dentro do termo municipal, as como a prestacin doutros servizos urbansticos.

2. En concreto, e sin que a enumeracin tea carcter limitativo, quedan englobados no feito impoible da presente taxa os seguintes servizos urbansticos:

a) Licenza de obras ou instalacins (icludas obras de demolicin, desmonte ou explanacin).

b) Sinalamento de aliacins e rasantes.

c) Licenzas de parcelacin.

d) Cambio de titularidade ou transmisin de licenzas.

e) Consultas previas, informes e certificados urbansticos.

f) Proxectos de delimitacin de mbitos de actuacin, reas de reparto ou unidades de execucin.

g) Proxectos de compensacin ou de reparcelacin.

h) Expropiacin forzosa a prol de particulares.

3. Non estarn suxeitas a esta taxa as obras de mero ornato.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan solicitantes da licenza ou servizo, ou que executen as construccins, instalacins ou obras sin obter previamente a preceptiva licenza.

2. En todo caso tern a condicin de substitutos do contribunte os promotores e contratistas das obras.

3. Os solicitantes e/ou titulares da licenza debern facer constar na solicitude, se actan no seu propio nome, ou en representacin do contribunte ou substituto do contribunte, reflectindo, no seu caso, a autorizacin co nome, DNI e domicilio fiscal destes ltimos

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Respondern de forma solidaria da dbeda trilbutaria, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

1. Constite a base impoible da taxa:

a) O custo real e efectivo da obra civil, cando se trate de movementos de terra, obras de nova planta, modificacin de estructuras ou aspecto exterior das edificacins existentes.

b) O valor que tean sinalados os terreos e construccins a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles cando se trate de modificacin do uso de edificios, segregacins, parcelacins e de demolicin de construccins.

c) A superficie dos carteis de propaganda colocados en forma visible desde a va pblica.

d) A prestacins de servizos urbanstos nos outros casos.

2. Do custo sinalado nas letras a) e b), do nmero anterior, exclese o correspondente maquinaria e instalacins industriais e mecnicas.

Para determinar o custo real das obras do apartado a) estarase ao disposto na ordenanza do imposto sobre construccins, instalacins e obras.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria resultar de aplicar base impoible do artigo anterior o tipo de gravame que se fixa no 1,00 por 100 da mesma cunha cota mnima de 36,00 euros.

Para os informes urbansticos, transmisin de licenzas, expedientes de iniciativa particular, certificacins urbansticas e outros informes tcnicos, non includos no apartado anterior, establcese unha cota fixa igual a cota mnima de 36 euros.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuenca do establecido nos Tratados o Acordos Internacionais ou vean revistos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 8. Devengos.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir, cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada a devandita actividade na data de presentacin da solicitude de licenza urbanstica, se o suxeito pasivo formulase sta de forma expresa.

2. Cando as obras foran iniciadas ou executadas sen ter obtida a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se inicie a actividade municipal encamiada a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para a autorizacin desas obras ou a sa demolicin, se non foran autorizadas

3. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada de ningn modo pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 9. Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas en obter unha licenza de obras, presentarn no Rexistro Xeral do Concello a oportuna solicitude acompaada de proxecto tcnico, na que especificarn detalladamente a natureza da obra e lugar de emprazamento, na que se faga consta-lo importe estimado da obra, medicins e destino do edificio.

2. Cando se trate de licenza para aqueles actos que non sexa esixible a formulacin do proxecto subscrito por tcnico competente, solicitude achegarase unha memoria- presuposto das obras que se realizarn, con unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais que se empregarn e, en xeral, das caractersticas da obra ou acto, permitindo os seus datos comproba-lo custo daqueles.

3. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da Administracin municipal achegando o novo presuposto ou o reformado e, de-se lo caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.co mesmo detalle e condicins que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  Artigo 10. Liquidacin e ingreso.  
 

1. Cando se trate de obras e actos a que se refire o artigo 5 1.a) e c):

a) Unha vez concedida a licenza urbanstica practicarase a liquidacin provisional sobre a base declarada polo solicitante.

b) A Administracin municipal poder comproba-lo custo real e efectivo unha vez rematadas as obras e a superficie dos carteis declarada polo solicitante , vista do resultado de tal comprobacin , practicar a liquidacin definitiva que proceda, con deduccin do, se o caso, ingreso provisional.

2. No caso de parcelacins, informes, cambio de uso e outros, a liquidacin que se practique, unha vez concedida a licenza, sobre a base impoible que lle corresponda, ter carcter definitivo salvo que o valor sinalado no imposto sobre bens inmobles non tea este carcter.

3. Tdalas liquidacins que se practiquen sern notificadas suxeito pasivo substituto do contribunte para o seu ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que correspondan en casa caso, estarase o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin do da 8 de xuo de dous mil dez, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios