Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n T-10, reguladora da taxa sobre a publicidade

Publicación provisional : 21-10-2006 BOP N 242 -- Publicación definitiva : 31-01-2007 BOP N 25
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Exencins.
 - Artigo 5.Base impoible.
 - Artigo 6.Tarifas.
 - Artigo 7.Devengo ou pago.
 - Artigo 8.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.  
 

amparo do previsto nos artigos 58 e 20 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, e de conformidade co que dispoen os artigos 15 a 19 de dito texto legal, este concello establece a taxa sobre publicidade, que se rexer pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2.  
 

Dito tributo gravar a utilizacin de columnas, carteis e outras instalacins de propiedade municipal (incluso pavilln polideportivo no que os carteis anunciadores debern ter unhas dimensins mnimas de 1 metro cadrado), que se usen para exhibicin pblica de calquera tipo de anuncio, e tamn os que se exhiban en terreos dentro do termo municipal.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos en concepto de contribunte os beneficiarios da publicidade, considerados como tales os industriais, comerciantes ou profesionais cuxos artigos, productos ou actividades se dean a coecer por rtulos ou carteis cuxa exhibicin ou distribucin este gravada por esta taxa.
Tern a condicin de substitutos as empresas de publicidade, considerndose como tales, a efectos desta taxa, as que profesionalmente executen ou distriban campaas publicitarias a travs de carteis ou rtulos que tean por obxecto dar a coecer os artigos, productos ou actividades das persoas ou entidades que as contraten para dita finalidade.

   
  Artigo 4.Exencins.  
 

Estarn exentos desta taxa os rtulos e carteis relativos a publicidade de:
a) Entidades benficas ou benfico-docentes.
b) Organismos das administracins pblicas, includas as corporacins locais.
c) As asociacins sindicais.

   
  Artigo 5.Base impoible.  
 

A base impoible desta taxa estar constituda pola superficie dos rtulos ou carteis expresada en metros cadrados, computndose en cada caso as fraccins que resulten, tanto por exceso coma por defecto.

   
  Artigo 6.Tarifas.   redacciones
 

As cotas esixibles por esta taxa sern as seguintes:

1. Para rtulos publicitarios a instalar no pavilln polideportivo municipal a que resulte de aplicar a cantidade de 114,84 por metro cadrado/ano, que ser a cota mnima da presente taxa, a cal aumentarase na proporcin na que o citado cartel ou rtulo exceda do metro cadrado.

2. Para rtulos publicitarios a instalar noutros lugares a que resulte de aplicar a cantidade de 41,34 por metro cadrado/ano, que ser a cota mnima da presente taxa, a cal aumentarase na proporcin na que o citado cartel ou rtulo exceda do metro cadrado.

Aos efectos deste tributo, reputar publicidade exterior a realizada mediante rtulos ou carteis situados nas fachadas, cerramentos, postes, farolas, ou columnas dos centros urbanos ou no campo, dentro do termo municipal.

3.As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 7.Devengo ou pago.  
 

O tributo devengarase por primeira vez no momento de concederse a oportuna autorizacin municipal, para a colocacin, distribucin ou exhibicin dos rtulos ou carteis. A permanencia destes entenderase prorrogada si o vencemento da anualidade non se solicita a sa anulacin polo interesado.
O pago farase efectivo, a primeira vez cando se notifique o suxeito pasivo a autorizacin correspondente xunto coa cantidade a satisfacer durante o primeiro ano, e en perodos sucesivos farase anualmente, nos prazos que se establezan o efecto, aprobndose pola Xunta de Goberno Local, si fose o caso, o correspondente padrn de contribuintes que se expor o pblico polo espacio de quince das, e noutro caso por notificacin individual a cada n dos contribuintes.

   
  Artigo 8.Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo a accin investigadora da taxa, infraccins tributarias e demais, estarase o disposto pola lexislacin vixente para estes casos.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios