Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DE SERVIZOS TCNICOS EN OBRAS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 20-03-2018 BOP N 54 -- Publicación definitiva : 15-05-2018 BOP N 91
Redacción Aplicable desde 28-11-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento legal.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Exencins, reducins e bonificacins.
 - Artigo 5.Conta.
 - Artigo 6.Devengo.
 - Artigo 7.Xestin, liquidacin e recadacin.
 - Artigo 8.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento legal.  
 

Ao abeiro das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa polos servizos facultativos que se presten en obras municipais, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, segundo o establecido no artigo 57 do citado real decreto lexislativo.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin polo Concello, a travs dos seus servizos tcnicos propios ou concertados, da elaboracin de proxectos, direccin, inspeccin, coordinacin e prevencin de obras contratadas ou adxudicadas polo Concello.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Sern suxeitos pasivos da taxa que se regula nesta ordenanza, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro xeral tributaria, que resulten adxudicatarias das obras ou afectadas pola actividade administrativa que constite o obxecto desta taxa, cando sexan legalmente esixibles direccin de obra ou/e aos servizos de coordinacin e sade.

   
  Artigo 4.Exencins, reducins e bonificacins.  
 

Non podern recoecerse outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais, segundo o disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 5.Conta.  
 

A conta da taxa regulada por esta ordenanza ser a seguinte:

Por honorarios de coordinacin e sade: 1% do orzamento de execucin por contrata.

Por honorarios de direccin de obras: 4% do orzamento de execucin por contrata.

O orzamento de execucin por contrata est composto polo presuposto de execucin material, gastos xerais e beneficio industrial, que sirven de base licitacin das obras.

   
  Artigo 6.Devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible.

   
  Artigo 7.Xestin, liquidacin e recadacin.  
 

1.A liquidacin practicarase en cada certificacin expedida polos Servizos Tcnicos Municipais e, de ser por medios alleos, coa sa conformidade. As liquidacins da taxa aprobaranse xunto coa certificacin polo rgano competente.

2.Ao proceder ao pagamento da certificacin poder practicarase retencin sobre a parte que corresponda taxa, ou ben liquidar a mesma ao contribunte que deber ingresar a mesma nas arcas municipais con aplicacin o concepto orzamentario correspondente para posteriormente proceder como segue:

a) Se os servizos se prestaron con medios propios do Concello, trasladaranse do concepto non orzamentario ao concepto de orzamento de ingresos que corresponda.

b) Se os servizos se prestaron con medios alleos, do concepto non orzamentario pagarase persoa fsica ou xurdica que, mediante contrato co Concello, prestara os servizos obxecto desta taxa.

   
  Artigo 8.Infraccins e sancins.  
 

Aplicarase o rxime de infraccins e sancins reguladas na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia e continuar vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios