Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - ORDENANZA FISCAL N. 10, REGULADORA DA TAXA POLA TALA DE MASAS ARBOREAS E DA PROTECCION DE ARBORES E PLANTAS NO TERMO MUNICIPAL

Publicación provisional : 19-01-2007 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 19-01-2007 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - FUNDAMENTO LEGAL
 - FEITO IMPOIBLE
 - SUXEITO PASIVO
 - RESPONSABLES
 - ARTIGO 5..CUOTA TRIBUTARIA
 - EXENCIONS
 - NORMAS DE XESTION, ADMINISTRACION E COBRANZA
 - DEVENGO
 - INFRACCIONS E SANCIONS
 - CONSTITUCION DE FIANZA
 - DAS CONSTRUCCIONS
 - DISPOSICION ADICIONAL.
 - DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA
   
  FUNDAMENTO LEGAL  
 

ARTIGO 1..
De conformidade co previsto no artigo 57 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establecece a taxa pola tala de masas arboreas e da proteccin de rbores e prantas no trmino municipal.
O primeiro dos obxectivos do presente texto ten un carcter fiscal sendo de aplicacin en tdolos casos en que se pretenda a tala de especies arbreas nas zoas de bosque do trmino municipal catalogadas como solo non urbanizable sin proteccin forestal.
O segundo refrese defensa do patrimonio verde no senso mis amplo, comprendendo tanto as prantacins feitas sobre o solo de propiedade pblica, como sobre os terreos particulares que estean calificados como zoa verde pola normativa urbanstica vixente.
A ordenanza regula tamn o uso dos espacios verdes pblicos e dos elementos que estean instalados nos mesmos, as como as prantacins de arboredo existentes nas vas pblicas e xardns.

   
  FEITO IMPOIBLE  
 

ARTIGO 2..
Constitue o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar si os actos de tala que se realicen no trmino municipal se axustan as normas urbansticas, previstas no plan municipal de ordenacin vixente e normativa concordante de aplicacin.

   
  SUXEITO PASIVO  
 

ARTIGO 3..
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro, que soliciten a autorizacin da actividade de tala de rbores.

   
  RESPONSABLES  
 

ARTIGO 4..
Sern responsables solidarios os suxeitos pasivos,propietarios, poseedeores, ou, no seu caso, arrendatarios dos terreos nos que se realice a tala.

   
  ARTIGO 5..CUOTA TRIBUTARIA   redacciones
 

A cuota tributaria consistir na cantidade resultante de fixar unha tarifa e calcularase dacordo cos conceptos e importes establecidos nos correspondentes nmeros da mesma, segn o seguinte:

A tarifa a aplicar ser a de 0,43 euros por cada 1000 quilogramos, segn a base de pesaxe que figure no escrito de autorizacin que expida para tal finalidade a Consellera de Agrcultura, Gandera e Montes da Xunta de Galicia.

Si esta base viera expresada en metros cbicos, aplicarase a densidade da madeira de que se trate s efectos de realiza-lo cmputo en peso, segn os valores seguintes:

Madeira

Peso especfico aparente (kg/ m3)

Madeiras resinosas:

Pino, pinabete, abeto,etc

600

Pino tea, pino melis

800

Madeiras frondosas:

Castieira, Carballo, Nogueira

800

Outras madeiras:

Eucalipto

950

   
  EXENCIONS  
 

ARTIGO 6..
Exmese do pago a aquelas Comunidades de Montes Veciais e Mancomn que tean suscrito convenio de colabouracin c Concello para a financiacin de obras de mellora na parroquia que perteezan.
Polo demais non se conceder exencin nin bonificacin alguna na exaccin da taxa.

   
  NORMAS DE XESTION, ADMINISTRACION E COBRANZA  
 

ARTIGO 7..
1.A persoa fsica o xurdica solicitante da tala deber presentar ante o Concello o documento da autorizacin expedido polo rgano autonmico competente, comprensivo do nmero de rbores cuia tala se autoriza e o seu peso total estimado
2.Sobre estos datos, o Concello fixar a tarifa a abonar polo obrigado, conforme establecido no artigo 5., emitindo o recibo correspondente, previo o seu pago.
3.A presentacin a que se refire o apartado primeiro deste ARTIGO e o pago que se fai mencin no segundo, efectuaranse con carcter previo materializacin da tala, non tendo a estos efectos o xustificante do pago expedido polo Concello o valor de autorizacin municipal da actividade, sendo preciso que se produza o acto de concesin de licencia que se notificar con posterioridade interesado e que requerir informe previo dos servicios tcnicos municipais, acerca da posibilidade de realiza-la tala conforme as determinacins do planeamento vixente.
4.En caso de que o promotor da tala sexa persoa fsica ou xurdica distinta do titular da explotacin, corresponder a ste tamn o deber de comunicacin a que se refire o apartado primeiro, sin que por elo adquira a condicin de obrigado pago.

   
  DEVENGO  
 

ARTIGO 8..
A obriga de pago nace no momento da solicitude ante o Concello da tala. O pago efectuarase por ingreso directo na caixa da Tesoureria Municipal, ou donde establecera o Concello, con anterioridade entrega da correspondente licencia ou autorizacin.

   
  INFRACCIONS E SANCIONS  
 

ARTIGO 9..
En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e o que dispoa a Ordenanza Xeral de Inspeccion,Xestion e Recadacion

   
  CONSTITUCION DE FIANZA  
 

ARTIGO 10..
O Concello exisira fianza en conta suficiente para garanti-la reparacin dos camios pblicos que poideran resultar afectados pola accin da maquinara empregada na tala e o seu posterior transporte.
Dita fianza establcese no 4% do importe estimado da operacin econmica da tala, establecndose un mnimo de 2.500 euros. A valoracin ser realizada polos servicios tcnicos municipais.
Esta fianza ser devolta a instancia de parte e previo informe favorable da garda local ou oficia tcnica municipal, no seu caso, sobre o estado de conservacin dos camios utilizados para a evacuacin da madeira talada.

   
  DAS CONSTRUCCIONS  
 

ARTIGO 11..
Para unha constante proteccin e conservacin de espacios verdes pblicos non se autoriza ningunha clase de construccin ou instalacin que sexa allea s finalidades estticas, recreativas ou culturais dos parques, xardns ou recintos recreativos, especialmente as de contido publicitario.
ARTIGO 12..
As obras de apertura de zanxas na va pblica, tanto se son para tendidos ou canalizacins de servicios pblicos, tales como sumidoiros, construccin de bordes, etc., como as obras realizadas polos particulares, previa concesin de licencia, executaranse de maneira que ocasionen os menores perxuizos s rbores e outras plantacins na va pblica.
Nas devanditas obras ser obrigatorio para os interesados o reintegro do custe total dos respectivos gastos de reparacin ou reposicin de rbores e prantacins afectadas, e depsito previo do seu importe.
Si os danos fosen irreparables, a entidade ser indemnizada en conta igual valor dos bens destrudos ou o importe do deterioro dos danados, que ser estimada polos Servicios Tcnicos municipais.
As entidades locais non podern condonar total nen parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente acordo.
ARTIGO 13..
1.Nos proxectos de edificacins particulares as entradas e sadas de vehculos debern ubicarse en lugares que non afecten arboredo pblico ou sometido a unha proteccin especial. A este efecto, no proxecto de obras, debern sinalarse os elementos vexetais existentes na va pblica.
2.No suposto en que a norma anterior sexa de imposible cumprimento en razn de circunstancias de feito, os elementos vexetais sern trasladados por conta do interesado.
Cando excepcionalmente sexa inevitable a supresin dalgunha rbore ou prantacin, en compensacin interese pblico perturbado, os solicitantes debern aboar unha indemnizacin equivalente triple do valor dos elementos vexetais afectados, segundo estimacin dos tcnicos.
ARTIGO 14..
1.Non se permitir a circulacin de cans sen control en ningn dos xardns e parques pblicos.
2.Queda prohibido que os cans depositen os seus excrementos nos devanditos lugares.En todo caso, o regulado neste artigo se complementar co estipulado na ordenanza n. 29, reguladora da tenencia, defensa e proteccin de animais de compaa.
ARTIGO 15..
1..Respetaranse as rbores e as plantacins, de tdalas clases, existentes no Concello, as como as instalacins complementarias dos parques, xardns e recintos pblicos, tales como estatuas, enreixados, proteccins, farolas, pilares e outros elementos destinados embelecemento ou utilidade, abstndose de calquera acto que os poida danar, afear ou emporcar.
2..Prohbese move-las rbores, rompe-las polas ou follas, gravar ou raspa-la sa cdea, ou verquer calquera substancia sobre estas ou nas proximidades das mesmas, as como depositar lixo.
ARTIGO 16..
Os vecios respetarn as prantas e instalacins complementarias evitando calquera tipo de desperfectos e suciedade, gardando a debida conducta.
Con carcter xeral, recomndase:
a) Non pasar por riba dos taludes e plantacins, nin toca-las prantas e flores, ags o campo autorizado.
b) Non gabear as rbores.
c) Non coller flores, prantas ou froitos.
d) Non cazar e matar pxaros.
e) Non tirar papeis e lixos fora das papeleiras e emporca-lo recinto de calqueira xeito.

   
  DISPOSICION ADICIONAL.  
 

O Concello elabourar un catlogo no que constarn as rbores ou plantacins que, polas sas caractersticas de beleza, antigidade histrica ou rareza, merezan ser conservadas.

   
  DISPOSICION FINAL. APROBACION E VIXENCIA   redacciones
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin no exercicio 2011 permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios