Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Malpica de Bergantios - ORDENANZA FISCAL N 24, REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE LICENCIA PARA A REALIZACIN DE DEPSITO, CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA DE CORTA NO TERMO MUNICIPAL.

Publicación provisional : 28-05-2004 BOP N 120 -- Publicación definitiva : 10-07-2004 BOP N 157
Redacción Aplicable desde 11-07-2004

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 4. RESPONSABLES
 - ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 6. DEVENGO
 - ARTIGO 7. EXENCINS E BONIFICACINS
 - ARTIGO 8. LIQUIDACIN E INGRESO
 - ARTIGO 9. NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 10. CONDICINS DA LICENCIA
 - ARTIGO 11. INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a Taxa pola expedicin de licencia para a realizacin de depsito, carga e transporte de madeira de corta no termo municipal que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa municipal tendente a verificar que as actividades de depsito, carga e transporte de madeira de tala realizada no termo municipal por vehculos de peso mximo autorizado superior a 5 Tm se realiza sen deterioro do dominio pblico local pertencente Concello de Malpica.

Entenderase como dominio pblico local pertencente Concello de Malpica a efectos da aplicacin da presente Ordenanza Fiscal, os bens destinados a uso pblico definidos no artigo 74.1 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, del 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicins legais vixentes en materia de Rxime Local e os artigos 3 do Real Decreto 1372/1986, de 13 xuo polo que se aproba o Regulamento dos Bens das Entidades Locais.

   
  ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas persoas xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, os titulares empresarios da actividade de depsito, carga e transporte de madeira de corta

2. Tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quen solicite as correspondentes licencias ou realicen as actividades de depsito, carga e transporte de madeira de corta podendo o substituto esixir do contribunte o importe da taxa satisfeita.

   
  ARTIGO 4. RESPONSABLES  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria

2. Respondern subsidiariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA  
 

A cota tributaria determinarase pola aplicacin das seguintes tarifas:

a. Por tramitacin de nova licencia: 30,00 euros.

b. Por renovacin da licencia: 15,00 euros.

c. Por cada rexistro de vehculo en nova licencia ou novos rexistros de vehculos:

c.1. De peso mximo autorizado (P.M.A) ata 16 Tm: 15,00 euros

c.2. De P.M.A de mis de 16 Tm ata 26 Tm: 20,00 euros

c.3. De P.M.A de mis de 26 Tm ata 36 Tm: 25,00 euros

c.4. De P.M.A. de mis de 36 Tm: 30,00 euros

   
  ARTIGO 6. DEVENGO  
 

1. O perodo impositivo coincidir co ano natural para o cal se solicite a preceptiva licencia. A taxas correspondentes as licencias as anuais sern rateables por meses indivisibles cando a vixencia da autorizacin sexa inferior ano natural

2. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licencia.

   
  ARTIGO 7. EXENCINS E BONIFICACINS  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha exaccin da Taxa, salvo aqueles expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  ARTIGO 8. LIQUIDACIN E INGRESO  
 

Os contribuntes, tempo de solicitar a correspondente licencia, debern aboar o importe das tarifas estipuladas no artigo 5, tras a autoliquidacin practicada polos suxeitos pasivos.

   
  ARTIGO 9. NORMAS DE XESTIN  
 

1. A licencia para realiza-las actividades de depsito, carga e transporte de madeira de corta no termo municipal sern outorgadas polo alcalde do Concello de Malpica de acordo co artigo 21.1 s da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local e 24 do Real Decreto Lexislativo 781/1986.

2. Cando se presente a solicitude, intre de inicio da actividade municipal que constite o seu feito impoible, os suxeitos pasivos ente Ordenanza Fiscal estarn obrigados a ingresa-lo importe de taxa en concepto de depsito previo, de acordo co artigo 26.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Non se tramitar o expediente nin se permitir actividades de depsito, carga e transporte de madeira de corta no termo municipal ata que se tea efectuado o pagamento correspondente e sexa expedida a correspondente licencia

3. As licencias para depsito, carga e transporte de madeira de corta solicitaranse mediante instancia dirixida Alcalde, na que se far constar a identificacin do titular da explotacin, razn social e NIF ltimo recibo do Imposto de Actividades Econmicas,os vehculos adscritos actividade, con fotocopia cotexada do permiso de circulacin, da ficha tcnica e da tarxeta de transportes.

4. A instancia se achegar o xustificante de ter constituda fianza para responder do amao dos deterioros que se puideran producir nos viais ou da limpeza dos mesmos derivada da carga e depsito de madeira, de acordo coa seguinte tarifa:

- Vehculos cun P.M.A. ata 16 Tm: 1.604,82 euros

- Vehculos cun P.M.A. maior a 16 Tm: 3.209,65 euros

5. No suposto de falla de calquera dos documentos esixidos, actuarase conforme establecido na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn

6. Tramitado o correspondente expediente, e comprobado polos Servicios Econmicos o importe de taxa en concepto de depsito previo autoliquidado polo suxeito pasivo, elevarase o depsito previo a liquidacin definitiva concederse a licencia solicitada. Os interesados, no suposto de denegacin da licencia podern solicita-la devolucin do importe do depsito previo. No acto de outorgamento da licencia a alcalda fixar as condicins de toda ndole, tales como lugares de almacenamento provisional , rutas de trnsito, operacins de carga, etc. s que os beneficiarios debern suxeitarse para a realizacin das actividades de depsito, carga e transporte de madeira de tala realizada no termo municipal.

   
  ARTIGO 10. CONDICINS DA LICENCIA  
 

1. Os titulares das licencias virn obrigados antes do comezo do inicio da actividade de depsito, carga e transporte de madeira procedente da tala, a notificar Polica Local o inicio da actividade, lugar da mesma as como a sa duracin previsible.

2. Sen prexuzo do cumprimento do establecido na lexislacin urbanstica, de Medio Ambiente Forestal, do Cdigo de circulacin, e demais lexislacin, normas e/ou ordenanzas que poidan ser de aplicacin, o posuidor dunha licencia para a actividade descrita, vir obrigado reparacin inmediata do deterioro producido nos vas ou nas infraestructuras anexas, as como retirada total dos restos procedentes das operacins de carga e almacenamento.

3. Os depsitos de rolla, ramas ou podalla non podern invadir a zona de circulacin, tanto de vehculos como de persoas, nin menoscabar a funcionalidade das gabias, canalizacins, pontes ou calquera outra canle ou paso de auga, como calquera outra infraestructura auxiliar ou anexa os viais, nin supoer riscos para os usuarios da va, prohibndose o verquido de residuos procedentes das operacins reguladas na presente ordenanza en lugares non autorizados expresamente para iso.

4. Rematada a actividade obxecto da taxa , e logo de verificar pola Administracin que non se produciron deterioros nas vas, nin depsito de rolla, etc. procederase, de oficio, devolucin dos avais presentados.

5. Transcorrido un prazo de sete das dende que se produciran os danos, a infraccin ou a acumulacin dos restos, o Concello, previo - os trmites correspondentes, e tras esgotar tdalas vas administrativos establecidas pola lexislacin vixente, poder realizar con cargo s fianzas, as operacins de amao, correccin e/ou retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda, e de exercer as accins oportunas para resarcirse dos custos, se non foran totalmente cubertos pola fianza.

6. Non se conceder nova licencia, renovacin, nin novas anotacins no rexistro de vehculos a persoas fsicas ou xurdicas incursas en causa de anulacin ou que mantean dbedas derivadas de expediente de tramitacin ou sancin, aberto en cumprimento dos preceptos da presente ordenanza ata a conclusin do expediente e/ou a liquidacin dos importes pendentes.

7. A anulacin dunha licencia implicar a non concesin de nova licencia durante o perodo dun ano a contar dende a data na que exista resolucin firme en tal senso.

8. Unha segunda anulacin da licencia supor a non concesin de renovacin ou nova licencia de actividade a persoa fsica ou xurdica titular da mesma.

   
  ARTIGO 11. INFRACCINS E SANCINS  
 

1. En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto Lei Xeral Tributaria

2. As mesmo, e por incumprimento dos preceptos contidos na presente ordenanza, o Concello poder sancionar s responsables con multa ata 3.000 euros, en funcin das gravidade dos feitos.

3. O exercicio de actividades descritas na presente ordenanza sen posur a correspondente licencia, estar considerado como falla moi grave, sndolle de aplicacin mxima.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Esta ordenanza fiscal consta de 11 artigos e foi aprobada inicialmente polo Concello Pleno en sesin do da 14 de maio de 2004.

A ordenanza entrar en vigor logo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios