Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 24, REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DE TERREOS DE DOMINIO PBLICO CON CAIXEIROS AUTOMTICOS BANCARIOS, VENDING, VIDEOCLUBES OU SEMELLANTES, INSTALADOS NA FACHADA DE ESTABLECEMENTOS OU EDIFICIOS, CON ACCESO DIRECTO DEND

Publicación provisional : 03-12-2014 BOP N 230 -- Publicación definitiva : 21-03-2014 BOP N 55
Redacción Aplicable desde 01-01-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.mbito de aplicacin.
 - Artigo 3.Feito impoible.
 - Artigo 4.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 5.Responsables.
 - Artigo 6.Cota tributaria.
 - Artigo 7.Exencins da taxa.
 - Artigo 8.Devendo e perodo impositivo.
 - Artigo 9.Xestin.
 - Artigo 10.Recadacin.
 - Artigo 11.Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional nica.
 - Disposicin final nica.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades establecidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e 57 do Real DECRETO Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, de conformidade co disposto nos artigos 20 e seguintes en relacin cos artigos 15 a 19 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, este Concello establece a taxa polo aproveitamento especial de terreos de dominio pblico con caixeiros automticos bancarios, vending, videoclubes ou semellantes, instalados na fachas de establecementos ou edificios con acceso directo dende a va pblica, que se rexer por esta ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.mbito de aplicacin.  
 

A presente ordenanza ser de aplicacin en todo o termo municipal de Cabanas.

   
  Artigo 3.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa o aproveitamento especial de terreos de dominio pblico con caixeiros automticos bancarios, vending, videoclubes ou semellantes, instalados na fachada de establecementos ou edificios e con acceso directo dende a va pblica, en virtude do establecido nos artigos 2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria; 20.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e 6 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos pblicos.

   
  Artigo 4.Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos da taxa, en calidade de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que son os seguintes:

Os titulares de licenzas ou concesins municipais e aqueles en cuxo beneficio redunde o aproveitamento especial do dominio pblico local.

Os que, sen licenza ou concesin, realicen algn dos aproveitamentos includos nesta Ordenanza.

Os que, tendo cesado no aproveitamento, non presenten entidade local a baixa correspondente.

   
  Artigo 5.Responsables.  
 

Sern responsables solidarios e responsables subsidiarios da dbeda tributaria as persoas fsicas e xurdicas citadas nos artigos 42 e 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, respectivamente.

   
  Artigo 6.Cota tributaria.  
 

A cota tributaria ser a resultante da aplicacin das tarifas includas na presente ordenanza fiscal, segundo a natureza do feito, derivado de actuacins para as que se outorgase o correspondente aproveitamento especial e, no seu caso, atendendo categora da ra onde estea instalado o caixeiro automtico.

A taxa que se refire esta ordenanza rexerase polo seguinte cadro de tarifas, cuxo importe determinarse tendo en conta o valor que tera no mercado o aproveitamento especial do terreo si este non fose dominio pblico:

CONCEPTO

CUOTA ANUAL

Caixeiro automtico bancario

400

Caixeiro automtico de vending ou videoclube

100

Outros caixeiros automticos semellantes

100

   
  Artigo 7.Exencins da taxa.  
 

Non se admite beneficio tributario algn, ags a favor do Estado e demais entes pblicos territoriais ou institucionais ou como consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais (artigo 18 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos pblicos), coa excepcin da posibilidade de ter en conta criterios xenricos de capacidade econmica dos suxeitos obrigados a satisfacelas.

   
  Artigo 8.Devendo e perodo impositivo.  
 

Devngase a taxa e nace a obrigacin de contribur:

a) Tratndose de novos aproveitamentos, no mesmo momento de solicitar o outorgamento da licenza municipal que haxa de autorizalos ou, no seu defecto, dende o mesmo momento en que se realice materialmente o aproveitamento real e efectivo.

b) Tratndose de aproveitamentos xa autorizados, e en tanto no se solicite a sa baixa, o da primeiro de xaneiro do ano natural.

Proceder a devolucin das taxas que se houberan esixido, cando non se realice o feito impoible por causas non imputables ao suxeito pasivo, segundo o disposto no artigo 12 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos pblicos.

Nos exercicios seguintes e nos prazos determinados anualmente pola Corporacin, a taxa liquidarase por medio do Padrn de cobro peridico por recibo.

O perodo impositivo comprender o ano natural, salvo cando se trate do inicio ou cese no aproveitamento especial do dominio pblico, en cuxo caso o perodo impositivo axustarase a esta circunstancia, ratearase a cota por trimestres naturais calculndose as tarifas en proporcin ao nmero de trimestres naturais nos que non se houbera producido o aproveitamento mencionado.

Nos supostos de baixa por cese no aproveitamento, as tarifas ratearanse por trimestres naturais con exclusin do trimestre no que se produza o cese citado, podendo solicitar o reintegro da parte da cota correspondente aos trimestres naturais nos que non se produciu aproveitamento algn.

De acordo co artigo 24.5 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, cando a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial leve aparellada a destrucin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen prexuzo do pagamento da taxa a que houbera lugar, estar obrigado ao reintegro do custe total dos respectivos gastos de reconstrucin ou reparacin e ao depsito previo do seu importe.

As entidades locais non podern condonar total nin parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire este apartado.

   
  Artigo 9.Xestin.  
 

A xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin desta taxa realizarase segundo o disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e nas demais leis reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

As contas esixibles con suxeicin s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado.

As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza debern solicitar a correspondente licenza e realizar o correspondente depsito previo.

Unha vez autorizada a ocupacin, se non se fixou a duracin do aproveitamento, entenderase prorrogada ata que se presente a declaracin de baixa polos interesados. A non presentacin da baixa determinar a obrigacin de continuar aboando a taxa.

   
  Artigo 10.Recadacin.  
 

Cando se trate de concesins de novos aproveitamentos, comprendidos no artigo 8.a) da presente ordenanza, a taxa recadarase mediante liquidacin tributaria, debidamente notificada, e ingreso directo na Tesourera municipal nos termos e prazos establecidos no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Para o resto dos supostos, o cobro levarase a efecto a travs da correspondente lista cobratoria, a cal deber de ser aprobada pola Alcalda e sometida ao trmite de informacin pblica, mediante recibos de cobro peridico e vencemento anual, que debern de aboarse no perodo de cobranza que o Concello determine.

   
  Artigo 11.Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo a cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e demais lexislacin aplicable, conforme ao establecido no artigo 11 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

   
  Disposicin adicional nica.  
 

Para todo o non previsto na presente ordenanza, ser de aplicacin o establecido no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; a Lei 58/2003, do 17 de de-cembro, xeral tributaria; a Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos pblicos; a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final nica.  
 

A presente ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin realizada o da de novembro de 2013, entrar en vigor o mesmo da da publicacin da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2014, permanecendo en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios