Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N. 26, REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIN DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS

Publicación provisional : 08-08-2013 BOP N 150 -- Publicación definitiva : 23-04-2013 BOP N 77
Redacción Aplicable desde 24-04-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Obriga de contribur.
 - Artigo 4.Suxeito pasivo.
 - Artigo 5.Responsables.
 - Artigo 6.Beneficios fiscais.
 - Artigo 7.Base impoible.
 - Artigo 8.Cota tributaria.
 - Artigo 9.Normas complementarias.
 - Artigo 10.Normas de xestin.
 - Artigo 11.Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co previsto nos artigos 15 a 19 e 57 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, o concello de Cabanas establece a taxa por utilizacin de infraestruturas municipais para colocacin de tuberas, fos condutores, cables e outros elementos, en postes ou en galeras de servizo de titularidade municipal, a que se refire o artigo 20.4.q) do citado Real decreto lexislativo, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Est constitudo pola utilizacin de calquera infraestrutura de tipo canalizacin, rede ou tendido de titularidade municipal para a instalacin de tuberas, fios condutores, cables e outros elementos, para calquera servizo ou suministro de electricidade, auga, gas, voz, datos, imaxe e outros semellantes.

   
  Artigo 3.Obriga de contribur.  
 

A obriga de contribuir nace cando se inicie a actividade administrativa dirixida ao outorgamento da autorizacin necesaria para a instalacin das conduccins utilizando as infraestruturas de titularidade municipal, cando exista solicitude previa. De non existir solicitude previa a obriga de contribur nacer e devengarase a taxa, cando se inicie a utilizacin do servizo. No caso de que a utilizacin do servizo tea unha duracin superior a un ano, as sucesivas cuotas anuais devengaranse o 1 de xaneiro de cada ano natural.

   
  Artigo 4.Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 35.2 da Lei xeral tributaria, a cuxo favor se preste o servizo que orixina o feito impoible desta taxa.

   
  Artigo 5.Responsables.  
 

5.1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

5.2. Sern responsables subsidiarios as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

5.3. O alcance e contido da responsabilidade tributaria ser o definido no artigo 41 da da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 6.Beneficios fiscais.  
 

Non podern concederse outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  Artigo 7.Base impoible.  
 

A base impoible estar constituda polos metros lieais ou fraccins de cable, tubera fio ou elemento, que se instalen nas infraestruturas e da seccin destas que se ocupen. As taxas por utilizacin das canalizacins municipais solo afectarn as infraestruturas de canalizacin propiedade do Concello ou as que tea en rxime de cesin por parte doutro organismo, empresa, ente ou fundacin, quedando excludas as derivacins particulares que se instalen sobre estas canalizacins existentes.

   
  Artigo 8.Cota tributaria.  
 

A cota tributaria a aplicar pola taxa reguladora nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:

8.1. Por metro lial ou fraccin de elemento que se instale en infraestruturas de titularidade municipal, anual en funcin da porcentaxe da seccin de tubo, galera ou conducin ocupado polo elemento instalado:

a) Menos do 25% da seccin, por m.l ou fraccin/ano: 2,05 .

b) Do 25% e inferior ao 50% da seccin, por m.l. ou fraccin/ano: 2,46 .

c) Do 50% e inferior ao 75% da seccin, por m.l. ou fraccin/ano: 2,87 .

d) Do 75% da seccin en adiante, por m.l. ou fraccin/ano: 3,28 .

8.2. Tarifa mnima.Sempre que por aplicacin da tarifa anterior resulte unha cifra inferior, esixirase con carcte mnimo unha cota anual de 205,26 .

   
  Artigo 9.Normas complementarias.  
 

9.1. O outorgamento das licenzas a que se refire a taxa desta ordenanza, suxeitarase as dispoibilidade de espazo nos tubos e galeras, as como as esixencias tcnicas e de seguridade, dando preferencia en todo caso as instalacins para servizos muncipais.

9.2. As licenzas concederanse discrecionalemente pola Xunta de Goberno Local, de acordo coas normas contidas nas disposicins de carcter xeral, previa peticin dos interesados e a emisin dos informes dos servizos tcnicos municipais e outros que se estimen oportunos.

9.3. Terminado o prazo de vixencia do permiso outorgado, os interesados que desexen continuar o exercicio da actividade debern obter a renovacin da licenza.

   
  Artigo 10.Normas de xestin.  
 

10.1. As cuotas que resulten de aplicacin das tarifas sern irreducibles, inda que o titular da licenza non exerza a actividade durante a totalidade do ano.

10.2. O outorgamento das licenzas axustarase s disposicins contidas na lexislacin sectorial e ordenanzas municipais.

10.3. Esixirase o depsito previo da taxa regulada nesta ordenanza, sin cuxo requisito non se tramitar o outorgamento das licenzas, poder establecerse a obriga de autoliquidar o importe e ingresar simultaneamente a cantidade resultante. O depsito a constitur referirase ao ano no que se solicita a autorizacin. Unha vez concedida a licenza, aplicarase liquidacin que resulte o importe do depsito e si, por causas non imputables ao interesado, deixara de prestarse o servizo, devolverase a cantidade entregada ags en caso de que houbera exercido a actividade.

10.4. As taxas aqu reguladas son compatibles cos dereitos que proceda esixir como consecuencia da realizacin doutros aproveitamentos privativos ou utilizacins especiais do dominio pblico local.

10.5. Para o pagamento das sucesivas anualidades, os suxeitos pasivos debern formular, dentro do primeiro mes de cada exercicio econmico unha declaracin-liquidacin dos metros lieais e seccin das conduccins que continen ocupando, procedendo ao ingreso da cuota resultante. Os servizos tcnicos municipais comprobarn a realidade do declarado, aplicndose os procedementos de regularizacin tributaria e sancionadores que procedan.

   
  Artigo 11.Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo a infraccins e sancins tributarias, ademais do previsto nesta ordenanza, aplicarse o disposto no artigo 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 30 de xaneiro de dous mil doce, entrar en vigor da seguinte de publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios