Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 20, REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SEVIZOS DE SUBMINISTRACIN DE INTERESE XERAL

Publicación provisional : 05-07-2013 BOP N 127 -- Publicación definitiva : 28-08-2013 BOP N 163
Redacción Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito Impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Sucesores e responsables
 - Artigo 5.- Base Impoible e cota tributaria.
 - Artigo 6. Perodo impositivo e remuneracin da taxa.
 - Artigo 7. Rxime de declaracin e ingreso.
 - Artigo 8. Infraccins e sancins
 - Disposicin adicional 1.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

O amparo do previsto nos artigos 57, 20 e 24.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, reglase a taxa por utilizacin privativa ou aproveitamentos especiais constitudos no solo, subsolo ou voo das vas pblicas municipais, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracin que resulten de interese xeral ou afecten a xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2. Feito Impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa o disfrute da utilizacin privativa, ou os aproveitamentos especiais constitudos no solo, subsolo e voo das vas pblicas municipais, a favor de empresas ou entidades que utilizan o dominio pblico para prestar os servizos de subministracin que resulten de interese xeral ou afecten xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza.

2. O aproveitamento especial do dominio pblico producirase sempre que para a prestacin do servizo da subministracin dbanse utilizar antenas, instalacins ou redes que materialmente ocupen o solo, subsolo ou voo das vas pblicas municipais, con independencia de quen sexa o titular daquelas.

3. En particular, comprenderanse entre os servizos referidos nos apartados anteriores, as subministracins de auga, gas, electricidade, telefona fixa e outros medios de comunicacin que se presten, total ou parcialmente, a travs de redes e antenas fixas que ocupan o dominio pblico municipal.

4. O pagamento da taxa reguladora nesta Ordenanza supn a exclusin expresa da exaccin doutras taxas derivadas da utilizacin privativa ou o aproveitamento especial constitudo no solo, subsolo ou voo das vas pblicas municipais, necesarios para a prestacin dos servizos de subministracins de interese xeral.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos as empresas ou entidades explotadoras de servizos de subministracin que resulten de interese xeral ou afecten xeneralidade ou a unha parte importante da vecianza, tales como abastecemento de auga, subministracin de gas, electricidade, telefona (fixa) e outros anlogos, as como tamn as empresas que explotan a rede de comunicacin mediante sistemas de fibra ptica, televisin por cable ou calquera outra tcnica, independentemente do seu carcter pblico ou privado.

A estes efectos, inclense entre as empresas explotadoras dos ditos servizos as empresas distribuidoras e que comercialicen os mesmos.

2. Teen a consideracin de suxeitos pasivos as empresas ou entidades explotadoras a que se refire o apartado anterior, tanto se son titulares das correspondentes redes a travs das cales se efectan as subministracins como se, non sendo titulares das ditas redes, o son dos dereitos de uso, acceso ou interconexin s mesmas.

3. Tamn sern suxeitos pasivos da taxa as empresas ou entidades, pblicas ou privadas, que presten servizos ou exploten unha rede de comunicacin no mercado, conforme ao previsto nos artigos 6 e concordantes da Lei 32/2003, de 3 de novembro, xeral de telecomunicacins.

4. As empresas titulares das redes fsicas, as cales non lles resulte aplicable o que se prev nos apartados anteriores estn suxeitas taxa por ocupacins do solo, o subsolo e voo da va pblica, regulada na Ordenanza Fiscal correspondente.

   
  Artigo 4. Sucesores e responsables  
 

1. As obrigacins tributarias pendentes das sociedades e entidades con personalidade xurdica disoltas e liquidadas transmitiranse s socios, copartcipes ou cotitulares, que quedarn obrigados solidariamente ata os lmites seguintes:

a) Cando non exista limitacin de responsabilidade patrimonial, a conta ntegra das dbedas pendentes

b) Cando legalmente se limitase a responsabilidade, o valor da cota de liquidacin que lles corresponda.

Podern transmitirse as dbedas percibidas na data de extincin da personalidade xurdica da sociedade ou entidade, anda que non estean liquidadas.

2. As obrigacins tributarias pendentes das sociedades mercants, en supostos de extincin ou disolucin sen liquidacin, transmitiranse as persoas ou entidades que sucedan, ou sexan beneficiarios da operacin.

3. As obrigacins tributarias pendentes das sociedades mercants, ou entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, no caso de disolucin das mesmas, transmitiranse ao destinatarios dos bens e dereitos das fundacins, ou aos partcipes ou cotitulares de ditas entidades.

4. As sancins que procedan polas infraccins cometidas polas sociedades e entidades as cales se refiren os apartados anteriores esixiranse aos sucesores de aquelas, ata o lmite dos valor da cota da liquidacin que lles corresponda.

5. Respondern solidariamente da dbeda tributaria as persoas ou entidades seguintes:

a) As que sexan causantes ou colaboren activamente na realizacin dunha infraccin tributaria. A sa responsabilidade estndese sancin.

b) Os partcipes ou cotitulares das entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, en proporcin as sas respectivas participacins.

c) Os que sucedan por calquera concepto na titularidade de explotacins econmicas, polas obrigacins tributarias contradas polo anterior titular e derivadas do seu exercicio

Exceptanse da responsabilidades as adquisicins efectuadas no procedemento concursal.

6. Respondern subsidiariamente da dbeda tributaria:

a) Os administradores de feito ou de dereito das persoas xurdicas que non houberan realizado os feitos necesarios da sa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias ata os limites seguintes:

- Cando se cometern infraccins tributarias respondern da dbeda tributaria pendente e das sancins.

- Nos supostos de cesamento das actividades, polas obrigas tributarias percibidas, que se encontran pendentes na data de cesamento, sempre que non tiveran feito o necesario para o seu pagamento ou tivesen tomado medidas causantes da falta de pagamento.

b) Os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades e entidades que non tivesen realizado as xestins necesarias para o cumprimento das obrigas tributarias percibidas con anterioridade.

7. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e consonte co procedemento previsto na Lei Xeral tributaria.

   
  Artigo 5.- Base Impoible e cota tributaria.  
 

1. Cando o suxeito pasivo sexa o titular da rede que ocupa o solo, subsolo ou voo das vas pblicas, mediante a que se produce o disfrute do aproveitamento especial do dominio pblico local, a base impoible est constituda pola cifra de ingresos brutos procedentes da facturacin que obtean anualmente no termo municipal as empresas ou entidades sinaladas no artigo 3 desta Ordenanza.

2. Cando para o disfrute do aproveitamento especial a que se refire o apartado anterior, o suxeito pasivo utilizase redes alleas, a base impoible da taxa est constituda pola cifra de ingresos brutos obtidos anualmente no termo municipal minorada nas cantidades que deba aboar titular da rede, polo uso da mesma.

3. Para os efectos dos apartados anteriores, teen a consideracin de ingresos brutos procedentes da facturacin aqueles que, sendo imputables a cada entidade, tivesen sido obtidos pola mesma coma contraprestacin polos servizos prestados neste termo municipal, en desenvolvemento da actividade ordinaria; s se excluirn os ingresos orixinados polos feitos ou actividades extraordinarias.

A titulo enunciativo, teen a consideracin de ingresos brutos as facturacins polos conceptos seguintes:

a) Subministracins ou servizos de interese xeral, propios da actividade da empresa que corresponden a consumos dos aboados efectuados no municipio.

b) Servizos prestados aos consumidores necesarios para a recepcin da subministracin ou servizo de interese xeral propio do obxecto da empresa, inclundo os enlaces na rede, posta en marcha, conservacin, modificacin, conexin, desconexin e substitucin dos contadores ou instalacin propiedade da empresa.

c) Alugueres, cnones, ou dereitos de interconexin percibidos de outras empresas subministradoras de servizos que utilicen a rede da entidade que teen a condicin de suxeito pasivo.

d) Alugueres que pagarn os consumidores polo uso dos contadores, ou outros medios utilizados na prestacin da subministracin ou servizo.

e) Outros ingresos que se factures polos servizos resultantes da actividade propia das empresas subministradoras.

4. Non se incluirn entre os ingresos brutos, para estes efectos, os impostos indirectos que gravan os servizos prestados nin as partidas ou cantidades cobradas por conta de terceiros que non constitan un ingreso propio da entidade que suxeito pasivo da taxa.

5. Non teen a consideracin de ingresos brutos procedentes da facturacin os conceptos seguintes:

a) As subvencins de explotacin ou de capital que as empresas poidan recibir.

b) As indemnizacins esixidas polos danos e perdas, a menos que sexan compensacin ou contraprestacin polas cantidades non cobradas que se incluirn nos ingresos brutos definidos no apartado 3.

c) Os ingresos financeiros, como xuros, dividendos e calquera outro de natureza anloga.

d) Os traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado.

e) As cantidades procedentes de alleamentos de bens e dereitos que formen parte do seu patrimonio.

6. As taxas reguladas nesta Ordenanza esixibles s empresas ou entidades sinaladas no artigo 3 desta Ordenanza, son compatibles con outras taxas establecidas, ou que poida establecer o Concello, pola prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia local, das que as mencionadas empresas sexan suxeitos pasivos.

7. A conta da taxa determnase aplicando o 1,5 por 100 base impoible definida neste artigo.

   
  Artigo 6. Perodo impositivo e remuneracin da taxa.  
 

1. O perodo impositivo coincide co ano natural salvo os supostos de inicio ou cesamento na utilizacin ou aproveitamento especial do dominio pblico local necesario para a prestacin da subministracin ou servizo, casos nos que proceder aplicar o rateo trimestral, conforme as seguintes regras:

a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase a cota correspondente aos trimestres que restan para finalizar o exercicio, includo o trimestre no que ten lugar a alta.

b)No caso de baixas por cese de actividade, liquidarase a cota que corresponda aos trimestres transcorridos dende o inicio do exercicio, inclundo aquel no que se orixina o cesamento.

2. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza nace nos momentos seguintes:

a) Cando se trata de concesins ou autorizacins de novos aproveitamentos, no momento de solicitar a correspondente licenza.

b) Cando o disfrute do aproveitamento especial a que se refire o artigo 1 desta ordenanza non requira licenza ou autorizacin, dende o momento en que se iniciou o citado aproveitamento. Para tal efecto, entendese que comezou o aproveitamento especial cando se inicia a prestacin de servizo s usuarios que o soliciten.

3. Cando os aproveitamentos especiais do solo, subsolo e voo das vas pblicas se prolonguen durante varios exercicios, a remuneracin da taxa ter lugar o 1 de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural.

   
  Artigo 7. Rxime de declaracin e ingreso.  
 

1. Establecerase o rxime de autoliquidacin para cada tipo de subministracin, que ter periodicidade trimestral e comprender a totalidade dos ingresos brutos facturados no trimestre natural que se refira. O cesamento na prestacin de calquera subministracin ou servizo de interese xeral, comporta a obriga de facer constar esta circunstancia na autoliquidacin do trimestre correspondente as como a data de finalizacin.

2. Poderase presentar a declaracin final o ltimo da do mes seguinte o inmediato hbil posterior a cada trimestre natural. Presentarase Concello unha autoliquidacin para cada tipo de subministracin efectuado no termo municipal, especificando o volume de ingresos recibidos por cada un dos grupos integrantes da base impoible, segundo o detalle do artigo 5.3 desta Ordenanza. A especificacin referida concepto previsto na letra c) do mencionado artigo, incluir a identificacin da empresa ou empresas subministradoras de servizos aos que se facturaran cantidades en concepto de peaxe.

A conta total de peaxe de ingresos declarados polas subministracins a que se refire o apartado a) do mencionado artigo 5.3 non poder ser inferior suma dos consumos rexistrados en contadores u outros instrumentos de medida, instalados neste Municipio.

3. As empresas que utilicen redes alleas debern acreditar a cantidade satisfeita aos titulares das redes co fin de xustificar a minoracin de ingresos a que se refire o artigo 5.2 da presente Ordenanza. Esta acreditacin acompaarase da identificacin da empresa ou entidade propietaria da rede utilizada.

4. Expedirase un documento de ingreso para o interesado, que lle permitir satisfacer a cota nos lugares e prazos de pagamento que se indiquen.

Por razn de custo e eficacia, cando da declaracin trimestral dos ingresos brutos se derive unha liquidacin de cota inferior a 6 euros, acumularase seguinte.

5. A presentacin das autoliquidacins despois do prazo fixado no punto 2 deste artigo comportar a esixencia de sobretaxa de extemporaneidade, segundo o que prev o artigo 27 da Lei Xeral Tributaria.

6. A empresa Telefnica de Espaa, S.A.U. a cal cedeu Telefnica, S.A. os diferentes ttulos habilitantes relativos a servizos de telecomunicacins bsicos en Espaa, non deber satisfacer a taxa porque o seu importe queda englobado na compensacin do 1,9% dos seus ingresos brutos que satisface a este Concello.

As restantes empresas do Grupo Telefnica, estn suxeitas pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza.

   
  Artigo 8. Infraccins e sancins  
 

1. A falta de ingreso da dbeda tributaria que resulta da autoliquidacin correcta da taxa dentro dos prazos establecidos nesta ordenanza, constite infraccin tributaria tipificada no artigo 191 da Lei Xeral Tributaria, que se cualificar e sancionar segundo dispn no mencionado artigo.

2. O resto de infraccins tributarias que se poidan cometer nos procedementos de xestin, inspeccin e recadacin desta taxa tipificaranse e sancionaranse de acordo co que se prev na Lei Xeral Tributaria, no Regulamento Xeral das actuacins e os procedementos de xestin e inspeccin tributarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 e na Ordenanza Xeral de Xestin, Inspeccin e Recadacin dos Ingresos de dereito Pblicos municipais.

3. A falta de presentacin de forma completa e correcta das declaracin e documentos necesarios para que se poida practicar a liquidacin desta taxa constite unha infraccin tributaria tipificada no artigo 192 da Lei Xeral Tributaria, que se cualificar e sancionar segundo dispn o mencionado artigo.

   
  Disposicin adicional 1.  
 

Modificacin adicional dos preceptos da ordenanza e das referencias que fai normativa vixente, con motivo da promulgacin de normas posteriores.

Os preceptos desta Ordenanza fiscal que, por razn sistemticas reproduzan aspectos da lexislacin vixente e outras normas de desenvolvemento, e aquelas nas que se fagan remisins a preceptos desta, entenderase que son automaticamente modificados e/ou substitudos, non momento en que se produza a modificacin dos preceptos legais e regulamentarios de que traen causa.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

Queda derrogada a partir da data en que rexa a presente ordenanza, a ordenanza reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio pblico local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracins de interese xeral, aprobada polo Pleno da Corporacin e publicada no BOP n 248 do 20 de novembro de 2009.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza final, aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 29 de maio de 2013, quedou definitivamente aprobada despois de transcorrido o perodo de exposicin pblica sen reclamacins, rexer dende o da 1 de xaneiro de 2013 e manterase vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios