Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n T-16, reguladora da Taxa polo uso dos servizos e instalacins do Centro Municipal de Empresas de San Sadurnio

Publicación provisional : 15-09-2016 BOP N 176 -- Publicación definitiva : 03-11-2016 BOP N 208
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - LIMIAR
 - Artigo 1.- Obxectivo, fundamento e natureza da ordenanza
 - Artigo 2.-Datos do centro municipal de empresas
 - Artigo 3.- mbito de aplicacin
 - Artigo 4.- Instalacins e servizos do Centro Municipal de Empresas
 - Artigo 5.- Xestin de espazos e servizos
 - Artigo 6.- Feito impoible
 - Artigo 7.- Suxeito pasivo
 - Artigo 8.- Persoas responsables
 - Artigo 9.- Bases de imposicin e tipos de gravame
 - Artigo 10.- Perodo impositivo
 - Artigo 11.- Liquidacin e recadacin
 - Artigo 12.- Infraccins e sancins
 - Disposicin derradeira
   
  LIMIAR  
 

O Concello de San Sadurnio ten como obxectivo fundamental avanzar decididamente cara a un desenvolvemento sustentable, que promova a creacin de riqueza e emprego, a reducin das desigualades, a mellora dos servizos e a conservacin dos recursos e ecosistemas naturais, segundo se recolle no seu Plan de accin da Axenda 21 Local.

Dende o punto de vista da sustentabilidade econmica preciso que os territorios tean unha actividade econmica axeitada s sas potencialidades, que tire proveito racional dos recursos, e que xere riqueza, emprego e benestar.

Por este motivo a promocin econmica debera ser un aspecto fundamental da poltica municipal, de cara a asegurar a existencia de actividades econmicas e empresas que tean relacin directa coa poboacin local e coas sas necesidades.

Neste senso, a poltica do desenvolvemento endxeno ten que ser a lia argumental desta poltica de promocin econmica, primando que se tire proveito dos recursos propios para promover o desenvolvemento da comunidade local.

San Sadurnio un concello rural, cun poboamento moi esparexido, que evita que exista un ncleo urbano ben definido e desenvolvido. Isto, entre outros motivos, dificultaba a localizacin centralizada de negocios e servizos na capital municipal, e mesmo as persoas emprendedoras tian serios problemas para atopar locais comerciais onde poderen establecer os seus negocios.

Por outra banda, o modelo de convocatorias de subvencins para a promocin econmica e o emprego que aplican outras Administracins semella que non deu bos resultados, polo que preferible destinar os recursos pblicos a facilitarlles s empresas un acceso axeitado a servizos, infraestruturas ou informacin, as como ofrecerlles apoio tcnico para o inicio das sas actividades.

Por todos estes motivos, o Concello, no marco das sas competencias e dos seus intereses de cara a promover a actividade econmica e de ofrecer servizos de calidade sa poboacin, decidiu dedicar unha nova instalacin municipal para a promocin econmica e a xeracin de empresas e de emprego.

Este o Centro municipal de empresas, que conta con diferentes oficinas e espazos que poden ser empregados por empresas, persoas emprendedoras e entidades para desenvolveren as sas actividades en San Sadurnio.

Asemade, a pretensin do Centro non s ofrecer un local s empresas, senn tamn promover a innovacin e a cooperacin. Na actual conxuntura econmica imprescindible que as empresas, novas ou xa establecidas, innoven e procuren aliados. Por iso o Concello empregar o Centro para apoiar aqueles proxectos innovadores, que dinamicen as sas actividades e que melloren os seus procesos de producin e xestin.

Polo tanto, cmpre agora establecer unha ordenanza fiscal que regule as taxas que gravarn os usos dos servizos vinculados ao Centro municipal de empresas, e que, tal e como se expuxo neste limiar, sexa acorde cos principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurdica, transparencia e eficiencia, que forman o cerne dunha boa regulacin.

Ademais, cmpre salientar que, tanto o CME como infraestrutura, coma a presente ordenanza, son os instrumentos mis acados aos obxectivos perseguidos, e que a sa posta en marcha e aplicacin non tern repercusins negativas na estabilidade orzamentaria nin na sustentabilidade financeira do Concello.

Por todos estes motivos, o Pleno da Corporacin de data do 08/09/2016, consonte a correspondente proposta da Alcalda, acorda aprobar a presente ordenanza fiscal, co seguinte teor

   
  Artigo 1.- Obxectivo, fundamento e natureza da ordenanza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 131.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 105 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Reximen Local, e de acordo co disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa que grava o uso dos servizos vinculados ao Centro municipal de empresas, e nomeadamente a ocupacin de locais municipais para desenvolver actividades econmicas ou de interese social.

   
  Artigo 2.-Datos do centro municipal de empresas  
 

O Centro Municipal de Empresas (CME) unha instalacin municipal, situada no edificio anexo ao Pazo da Marquesa, actual Casa do Concello. O seu enderezo O Casal, 16A Primeiro andar, 15560 San Sadurnio.

O CME ocupa o primeiro andar do edificio, as como ambos os extremos da planta baixa.

O Centro pose 13 locais, 12 no primeiro andar e outro mis na planta baixa, as como determinadas instalacins comn.

   
  Artigo 3.- mbito de aplicacin  
 

A presente ordenanza aplicarase polo uso das instalacins e dos servizos vinculados ao CME de San Sadurnio.

   
  Artigo 4.- Instalacins e servizos do Centro Municipal de Empresas  
 

- O CME conta inicialmente coas seguintes instalacins:

1. Oficinas de 8,50 m2: 5 unidades

2. Oficina de 10,70 m2: 1 unidade

3. Oficina de 11,36 m2: 1 unidade

4. Oficina de 12,82 m2: 1 unidade

5. Oficina de 15,20 m2: 1 unidade

6. Oficinas de 18,35 m2: 2 unidades

7. Oficina de 21,78 m2: 1 unidade

8. Oficina exenta de 29,85 m2: 1 unidade, situada no baixo esquerda

9. Sala comn de reunins, de 26,60 m2

10. Recepcin do primeiro andar, de 23,33 m2

11. Almacn de 2,43 m2

12. Cuarto de telecomunicacins, de 4,50 m2

13. Ascensor

14. Aseos adaptados, na planta baixa

15. Armario de telecomunicacins, na planta baixa

16. Sala de instalacins comns e caldeira de calefaccin, na planta baixa

- Os servizos que prestar o CME sern:

O uso das oficinas para o desenvolvemento de actividades econmicas ou de interese social por parte de empresas, persoas emprendedoras ou entidades, inclundo os servizos de abastecemento de auga, saneamento, acceso a Internet, electricidade, limpeza de zonas comns, recollida do lixo, caixa de correo, calefaccin, e acceso s instalacins comns

A domiciliacin social ou operativa de empresas ou entidades, sen ocupacin das oficinas, pero podendo facer uso dunha caixa de correo e con acceso s instalacins comns, previa solicitude

O uso das instalacins comns, e nomeadamente da sala de reunins, para o desenvolvemento de xuntanzas, presentacins, cursos e outros eventos, con ou sen fins lucrativos

O apoio tcnico e o asesoramento no mbito do emprendemento, o emprego, a formacin e a xestin empresarial por parte do persoal dos servizos municipais, con carcter gratuto

   
  Artigo 5.- Xestin de espazos e servizos  
 

A) Concello de San Sadurnio aprobar o Regulamento de xestin do CME, que determinar, entre outras cousas, a forma de admisin de empresas e entidades interesadas en ocupar as oficinas do CME e/ou facer uso dos outros servizos da instalacin, as como os dereitos e obrigas que condicionarn o seu uso.

B) Por outra banda, o Concello desenvolver un programa de apoio ao emprendemento xuvenil, por medio do cal as persoas emprendedoras menores de 35 anos podern ter acceso s instalacins e servizos do CME de balde, co obxectivo de desenvolveren unha idea ou proxecto empresarial.

   
  Artigo 6.- Feito impoible  
 

a) O feito impoible da presente ordenanza o uso das instalacins e servizos do CME, e nomeadamente das oficinas, do servizo de domiciliacin e do uso puntual das instalacins do Centro.

b) Ora ben, o Concello, por medio dun acordo da Xunta de Goberno Local ou dunha resolucin da Alcalda, poder determinar, motivadamente, que non existe obriga ao pagamento polo servizo de domiciliacin no caso de que sexa unha entidade que tea interese municipal e non posa fins de lucro.

c) De igual maneira o Concello, por medio dun acordo da Xunta de Goberno Local ou dunha resolucin da Alcalda, poder determinar, motivadamente, a non existencia da obriga ao pagamento por utilizacin da sala de reunins no caso de que sexa para a realizacin dun evento que tea interese municipal e non xere rendementos econmicos persoa ou entidade promotora.

d) Por ltimo, os servizos municipais destinados s persoas que participen nos programas de apoio ao emprendemento xuvenil tamn ficarn fra da obriga de pagamento.

   
  Artigo 7.- Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas ou as entidades s que se refire o artigo 36 de Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que fosen adxudicatarias do uso das instalacins e dos servizos do CME, ou que sexan outras usuarias de forma puntual.

   
  Artigo 8.- Persoas responsables  
 

a) Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

b) Sern responsables subsidiarias as persoas administradoras das sociedades e os sndicos, ou aquelas que realicen funcins de intervencin ou liquidacin de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 9.- Bases de imposicin e tipos de gravame   redacciones
 

1. As taxas polo uso dos servizos e instalacins do CME sern as seguintes:

a) Utilizacin privativa de oficinas: 6,10 /m2/mes (73,29 /m2/ano)

b) Utilizacin da domiciliacin da empresa ou entidade: 20,94 /ano

c) Utilizacin da sala de reunins para eventos, por parte de entidades ou empresas que non fagan parte do CME: 5,24 /hora

2. Estas tarifas actualizaranse anualmente co ndice de prezos ao consumo oficial

   
  Artigo 10.- Perodo impositivo  
 

No caso da ocupacin das oficinas do CME o perodo impositivo comezar no momento da notificacin da resolucin da concesin. A taxa aboarase mensualmente.

No caso do uso puntual das instalacins do CME para eventos o perodo impositivo ser o tempo de uso, medido en horas.

No caso da domiciliacin no CME sen ocupacin de oficinas o perodo impositivo ser por anos naturais, dende o momento da resolucin de autorizacin.

   
  Artigo 11.- Liquidacin e recadacin  
 

a) A obriga de satisfacer a taxa por ocupacin das oficinas do CME nace no momento da notificacin da resolucin de concesin.

b) O pagamento da taxa por uso puntual das instalacins realizarase por medio de autoliquidacin, no momento da sa solicitude.

c) O pagamento da taxa por ocupacin das oficinas do CME farase mediante cargo bancario nos primeiros das de cada mes, por anticipado, e logo da emisin da correspondente liquidacin.

d) O pagamento da taxa por domiciliacin no CME farase mediante cargo bancario anual, no mes de xaneiro, de forma anticipada, e logo da emisin da correspondente liquidacin.

e) A xestin e recadacin das taxas reguladas por esta ordenanza corresponde aos servizos municipais de xestin econmica.

   
  Artigo 12.- Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase ao previsto nos captulos III e IV do Ttulo IV da Potestade Sancionadora da Lei 58/2003 Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da publicacin do seu texto ntegro no BOP, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios