Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 16, REGULADORA DA TAXA POR RETIRADA E DEPOSITO DE VEHCULOS NA VA PBLICA

Publicación provisional : 04-06-2008 BOP N 127 -- Publicación definitiva : 07-08-2008 BOP N 181
Redacción Aplicable desde 07-08-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Obriga de contribur
 - Artigo 4. Suxeitos pasivos
 - Artigo 5. Beneficios fiscais
 - Artigo 6. Exencins e bonificacins
 - Artigo 7. Base impoible.
 - Artigo 8. Cota tributaria
 - Artigo 9.Normas complementarias e de xestin.
 - Artigo 8.Infraccins e sancins
 - Disposicin Final.-
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 de Constitucin e polo art. 106 da lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, amparo do disposto nos artigos 57 e 20.4.z) da mesma lei e de acordo co previsto no Texto Articulado da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, este Concello establece a Taxa por prestacin dos servicios de retirada e depsito de vehculos na va pblica, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1.- O feito impoible ven determinado pola prestacin do servicio de retirada, traslado e depsito de vehculos nas seguintes circunstancias:
a) Por requirimento das autoridades xudiciais ou administrativas.
b) Cando, inmobilizado un vehculo por axentes de trfico e polos motivos sinalados no Regulamento Xeral de Circulacin, transcorran mis de 48 horas sen que o conductor ou propietario corrixan as deficiencias ou retiren o vehculo.
c) No caso de accidente que impida continuar a marcha.
d) Cando inmobilizado un vehculo, de acordo co disposto no artigo 67.1,3, da Lei sobre Trfico, o infractor non acredite a sa residencia habitual en territorio espaol e mantea a sa negativa a depositar ou garantir o pago do importe da multa.
e) Vehculos abandonados na va pblica. Presmese tal situacin cando permaneza estacionado por un perodo superior ao mes e nos casos en que o vehculo presente un notable estado de deterioro, ausencia dalgunha placa de matrcula, ter cristais rotos ou carecer deles, ter as rodas baixas, e, en xeral, cando o estado do seu interior impida o uso normal a que estea destinado o vehculo, cando os danos do mesmo fagan imposible que se poida mover polos seus propios medios ou cando careza dalgn elemento esencial para a circulacin.
f) Vehculos que obstaculicen ou entorpezan a circulacin doutros vehculos ou pens, o funcionamento dalgn servizo pblico ou deteriore o patrimonio pblico
g) Cando un vehculo permaneza estacionado nos carrs ou partes da va reservados exclusivamente para a circulacin ou servizo de determinados usuarios.
h) Cando procedendo legalmente a inmobilizacin do vehculo non houbese lugar axeitado para practica-la mesma sen obstaculiza-la circulacin de vehculos ou pens.
2.- Aos efectos do disposto no apartado anterior e no R.D.L. 339/1990 de 2 de maio, establcese que un vehculo causa graves perturbacins ao funcionamento dun servicio pblico:
a) Cando permaneza estacionado en lugar destinado a parada de Bus, Taxi, carga e descarga de mercancas ou servizo emerxencias segundo o indicado pola sinal.
b) Cando un vehculo permaneza estacionado na entrada a travs de beirarras debidamente sinalizada .
c) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugar sinalizado para servicios ou vehculos oficiais.
d) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares destinados para o desenrolo da actividade feiral, e impida a sa realizacin, segundo datas e horarios indicados por sinal.
e) Cando un vehculo permaneza en lugares destinados para uso do servicio de limpeza (contedores).
3.- O desprazamento do vehculo a un lugar prximo, sen traslado ao depsito, en casos de incidencias urxentes ou graves deficiencias nas vas pblicas, non xerar o pago de tarifa algunha.
4.- Salvo nos casos de roubo ou outras formas de utilizacin do vehculo en contra da vontade do seu titular debidamente xustificadas, os gastos ocasionados como consecuencia da retirada e custodia segundo o establecido na presente ordenanza, sern por conta do titular que deber aboalos ou garantir o seu pago como requisito previo devolucin; e que lle asiste a posibilidade de repercutilos sobre o responsable do accidente, do abandono do vehculo ou da infraccin que dera lugar retirada.

   
  Artigo 3. Obriga de contribur  
 

A obriga de contribur nacer, cobrndose a taxa, no momento en que intervean os axentes municipais co fin de retirar, trasladar ou inmobilizar o vehculo.Na modalidade de depsito, cobrarase a taxa e nacer a obriga de contribur desde que o vehculo chega ao local destinado ao seu depsito.

   
  Artigo 4. Suxeitos pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas ou as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que resulten afectadas pola prestacin do servicio. A falta de proba en contrario, entenderase que o afectado pola prestacin do servicio o titular que figura no permiso de circulacin do vehculo.
2.- Respondern subsidiariamente co suxeito pasivo, os conductores do vehculo que aparezan como causantes da conducta da que deriva a produccin do feito impoible, as como as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren o artigo 42.1 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03.
3.- Sern responsables subsidiarios os administradores das Sociedades e os Sndicos, Interventores ou Liquidadores de quebra, Concursos, Sociedades e as Entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43.1 apartados a), b), c) da Lei Xeral Tributaria 58/03.

   
  Artigo 5. Beneficios fiscais  
 

Non sern de aplicacin beneficios fiscais, ags os que poidan establecerse en normas con rango de lei.

   
  Artigo 6. Exencins e bonificacins  
 

Estarn exentos do pagamento das taxas polos servizos regulados na presente ordenanza os traslados de vehculos que sexa preciso retirar das vas pblicas no caso de roubo ou outras formas de utilizacin do vehculo en contra da vontade do seu titular, debidamente xustificadas e nos supostos do artigo 299.11.b) do Cdigo de Circulacin

   
  Artigo 7. Base impoible.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa en funcin da natureza do servicio prestado. A base liquidable coincidir coa impoible, salvo nos supostos en que sexa de aplicacin a reduccin prevista nesta ordenanza

   
  Artigo 8. Cota tributaria  
 

A conta da taxa regulada nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:
1. Por retirada de vehculos:
g) Pola retirada de ciclomotores, motocicletas e triciclos: 55,00 .
h) Pola retirada de autombiles turismo, e por camionetas, furgonetas e vehculos de caractersticas semellantes con tonelaxe ata 1.500 kg.: 59,00 .
i) Pola retirada de camins, tractores, remolques, e camionetas,furgonetas e vehculos de caractersticas semellantes con tonelaxe superior a 1.500 kg e sen excede-los 3,500 kg.: 67,65 .
j) Pola retirada de toda clase de vehculos con tonelaxe superior a 3.500 kg as cotas sern as sinaladas no epgrafe anterior, incrementadas en 9,95 euros por cada 1.000 kg ou fraccin que exceda de 3,500 kg.
k) Nos percorridos fora do casco urbano, sobre a cantidade fixada anteriormente cobrarase 0,90 euros por cada km adicional.
l) No caso de que o conductor ou persoa autorizada compareza antes de efectuarse o traslado anda que o vehculo estea enganchado gra ou sobre a plataforma: 36,75.
As cotas resultantes do conceptos dos conceptos anteriores incrementaranse nun 50% cando os servizos que as motivan tean lugar das 20,00 horas ata as 8,00 horas e durante os das festivos ou fins de semana ( sbado e domingo).
2. Por depsito de vehculos.
As tarifas do apartado anterior complementaranse coas cotas correspondentes depsito e garda dos vehculos dende a sa recollida, as como o transporte suplementario que requirise o traslado de ditos vehculos a outros recintos establecidos dentro do casco urbano. Este transporte poder efectuarse cando resulten insuficientes os locais nos que foran depositados.
Tipo vehculo do pargrafo anterior.
1 hora ou fraccin
2 hora ou fraccin
Por da
a)
9,68
11,91
14,89
b)
9,68
11,91
14,89
c)
11,62
14,30
17,87
d)
13,94
17,15
21,44

   
  Artigo 9.Normas complementarias e de xestin.  
 

1.- Trasladados os vehculos ao depsito, pola dependencia administrativa que corresponda ou polo concesionario do servicio, cursarase comunicacin ao titular do vehculo para que antes do derradeiro da hbil do mes seguinte a aquel no que reciba a comunicacin, se faga cargo do mesmo e aboe o importe das taxas correspondentes, debendo facerse efectivas no momento en que o titular ou persoa interesada se presente a recoller o vehculo.
2.- A sada de toda clase de vehculos ingresados no depsito, deberase autorizar por quen dispuxo o seu ingreso ou persoa habilitada para iso e unicamente podern ser entregados aos titulares ou a persoas autorizadas, que, en dito momento, autoliquidarn a Taxa de acordo coa tarifa contida no artigo 8.
3.- Transcorrido o prazo ao que se refire o apartado 1, sen que o titular se fixera cargo do vehculo e pagamento das taxas, procederase ao cobro das mesmas pola va de constrinximento.
4.- No acto de finalizacin e adxudicacin do vehculo, practicarase a liquidacin definitiva dos dbitos Facenda Municipal, acumulando a dbeda principal ademais dos gastos de procedemento, ata o momento da adxudicacin.
5.- Cando os titulares dos vehculos depositados foran descoecidos, a notificacin que se refire o apartado 1 do presente artigo, practicarase mediante anuncio no Boletn Oficial da Provincia, sendo o seu importe a consta do interesado.
O procedemento seguir a sa continuacin na forma prevista neste precepto.
6.- Inmobilizacin dos vehculos.- Cando un vehculo se atope estacionado de forma antirregulamentaria sen perturbar gravemente a circulacin e o seu conductor non estivese presente ou, estando, se negara a retiralo, ser inmobilizado por medio de cepos ou outros procedementos similares para impedir a sa circulacin. Tamn procede a inmobilizacin dos vehculos nos termos previstos nas normas que regulan o estacionamento de vehculos en vas urbanas.
Os conductores ou propietarios de vehculos inmobilizados conforme ao previsto no pargrafo anterior, solicitarn aos Axentes Municipais a sa posta en circulacin, para o que proceder a aboar o importe de cota prevista no artigo 8, aplicndose o resto das normas de xestin previstas nesta Ordenanza

   
  Artigo 8.Infraccins e sancins  
 

Os dereitos e taxas desta Ordenanza son esixibles e plenamente compatibles coas sancins que procedan de acordo co cadro de multas do Cdigo de Circulacin.
En todo o relativo a cualificacin das infraccins cometidas e a sa sancin, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro, e ordenanzas municipais e disposicins complementarias en materia de recadacin.

   
  Disposicin Final.-  
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 8 de maio de 2008, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn da Provincia e ser de aplicacin a partir desa data, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios