Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA REALIZACIN DO CAMPAMENTO DE VERN E NADAL

Publicación provisional : 13-08-2009 BOP N 179 -- Publicación definitiva : 11-12-2009 BOP N 261
Redacción Aplicable desde 24-05-2017

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. FUNDAMENTO
 - Artigo 2. OBXECTO
 - Artigo 3. OBRIGADOS AO PAGO
 - Artigo 4. CONTA, BONIFICACINS E EXENCINS
 - Artigo 5. COBRO DE COTAS E NORMAS DE XESTIN
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1. FUNDAMENTO  
 

De conformidade co disposto na lexislacin reguladora das facendas locais, este Concello poder establecer e esixir prezos pblicos, que se regularn polo establecido por esta Ordenanza, pola citada lexislacin reguladora das facendas locais, e pola lexislacin que para o Estado regula os prezos pblicos, con carcter supletorio.

   
  Artigo 2. OBXECTO  
 

Ser obxecto da presente ordenanza a regulacin do prezo pblico a esixir pola prestacin do servizo dos Campamentos de Vern e Nadal para a realizacin de actividades ldico educativas dos nenos/as fra do calendario escolar, promovendo a educacin e entretemento dos menores no tempo libre.

   
  Artigo 3. OBRIGADOS AO PAGO  
 

1. Estn obrigados ao pago dos prezos pblicos regulados nesta Ordenanza, aqueles que soliciten a inscricin e se beneficien do servizo dos Campamentos de Vern e Nadal descritos no artigo anterior da presente ordenanza.

Benefcianse desta ordenanza:

Todos os pais/nais, titores/as ou encargados/as dos participantes menores con idades comprendidas entre 3 e 14 anos (deben ter ese tramo de idade durante a realizacin da actividade) que participan no Campamento de Vern e os/as de idades comprendidas entre 3 e 12 anos que participen no Campamento de Nadal.

Tern preferencia:

1- Os casos de emerxencia social do Concello de Santiso, que estarn exentos de pago presentando o correspondente informe do Servizos Sociais do Concello.

2.- Os/as nenos/as empadroados no Concello de Santiso.

3.- Os escolarizados no CEIP de Arcediago.

2. As cotas lquidas pola efectividade de estes prezos pblicos recaer sobre os/as pais/nais, titores/as ou encargados/as dos participantes menores de idade.

3. O obrigado o pago debera facilitar a prctica de comprobacins e inspeccins, as como a entrega de datos e xustificantes que lle sexan solicitados.

   
  Artigo 4. CONTA, BONIFICACINS E EXENCINS  
 

Conta

A conta do prezo pblico regulado nesta ordenanza ser a fixada polas tarifas que se conteen no apartado seguinte.

Tarifas para o Campamento de Vern

1. Para os nenos/as empadroados ou escolarizados en Santiso:

Conta semanal: 5 euros semanais

A data de empadroamento ou escolarizacin deber ter unha antigidade mnima de 2 meses.

2. Para os nenos/as de fra do Concello:

Conta semanal: 15 euros semanais

3. A diferenza de importes considrase unha subvencin de oficio do concello para os seus vecios e escolares.

Tarifas para o Campamento de Nadal

1. Para os nenos/as empadroados ou escolarizados en Santiso:

Conta total: 10 euros.

A data de empadroamento ou escolarizacin deber ter unha antigidade mnima de 2 meses.

2. Para os nenos/as de fra do concello:

Conta total: 20 euros.

3. A diferenza de importes considrase unha subvencin de oficio do concello para os seus vecios e escolares.

   
  Artigo 5. COBRO DE COTAS E NORMAS DE XESTIN  
 

1. A obrigacin de pagar o prezo pblico regulado na presente ordenanza, nace no momento da admisin na actividade.

2. Esixirase o ingreso do importe total do prezo pblico como requisito para prestar o servizo ou realizar a actividade.

3. O pagamento do prezo pblico realizarase:

a) Os/as beneficiarios/as do servizo, debern ter o pago feito a semana antes do comezo da actividade.

b) O importe do prezo pblico deber ser ingresado na entidade bancaria que se determine.

c) Cando os pagos non se fagan no prazo establecido, os/as nenos/as quedaran excludos da actividade, con previa comunicacin ao usuario; ags que o motivo do impago ou atraso estea debidamente xustificado.

4. O prazo de presentacin de solicitudes realizarase cando oportunamente indique o Concello. Os interesados/as en ser beneficiarios do servizo mencionado, presentarn no Rexistro Xeral do Concello a solicitude de inscricin no modelo oficial e a documentacin para a exencin ou bonificacin, no caso de ser necesaria.

5. Darase publicacin de listaxe definitiva de admitidos/as no taboleiro de anuncios e na pxina web do Concello.

6. O Concello reserva para si o dereito de exclusin temporal ou definitiva dos nenos/as que se comporten de forma incorrecta ou que os seus pais/nais non respecten as normas bsicas de convivencia e colaboracin . Antes de tomar unha decisin darselle sempre audiencia aos pais, nais ou titores/as dos menores/as.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza, unha vez sexa aprobada definitivamente polo pleno municipal, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do da seguinte, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios