Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NUMERO 26, REGULADORA DO PREZO PBLICO POR PARTICIPACIN EN ACTIVIDADES SOCIO-CULTURAIS, DEPORTIVAS E RECREATIVAS

Publicación provisional : 19-10-2016 BOP N 198 -- Publicación definitiva : 12-12-2016 BOP N 233
Redacción Aplicable desde 06-07-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Concepto.
 - Artigo 3.Obrigados pagamento.
 - Artigo 4.Conta.
 - Artigo 5.Obrigacin de pagamento.
 - Artigo 6.Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7.Requisitos.
 - Artigo 8.Normas de xestin.
 - Artigo 9.Actualizacin de prezos e actividades non tarifadas.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 en relacin co 41 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin do servizo de actividades culturais, deportivas e recreativas que se rexer polo disposto no referido TRLRFL e na presente ordenanza.

   
  Artigo 2.Concepto.  
 

O prezo pblico regulado nesta ordenanza constite un ingreso de dereito pblico que se satisfar polos usuarios que voluntariamente soliciten os servizos socio-culturais, deportivos ou recreativos prestados polo Concello de Cabanas.

   
  Artigo 3.Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza, en concepto de suxeitos pasivos, aquelas persoas que se beneficien dos servizos socio-culturais, deportivos ou recreativos prestados polo Concello de Cabanas s que se refire a presente ordenanza.

   
  Artigo 4.Conta.  
 

A conta do prezo pblico regulado nesta ordenanza ser o fixado na seguinte tarifa:

A) Actividades socio-culturais:

- Participacin en talleres culturais: o prezo aplicarase en funcin do nmero de horas semanais da actividade:

Duracin da actividade 1 hora semanal, 7 euros/persoa/mes

Duracin da actividade 2 horas semanais, 14 euros/persoa/mes

Duracin da actividade 3 horas semanais, 21 euros/persoa/mes

No caso de que vare a duracin anterior da actividade, facturarase por perodos de media hora.

- Competencias dixitais_Aula multimedia:

Ata 10 horas: 10,00 euros/persoa/curso

De 11 a 25 horas: 33,10 euros/persoa/curso

Mis de 25 horas: 33,10 euros/persoa/ curso, mis 1,60 por cada hora a maiores

B) Actividades deportivas e recreativas:

- Participacin en actividades: o prezo aplicarase en funcin do nmero de horas semanais da actividade:

Duracin da actividade 1 hora semanal, 7 euros/persoa/mes

Duracin da actividade 2 horas semanais, 14 euros/persoa/mes

Duracin da actividade 3 horas semanais, 21 euros/persoa/mes

No caso de que vare a duracin anterior da actividade, facturarase por perodos de media hora.

- Participacin en actividades de tenis e pdel: o prezo aplicarase en funcin do nmero de horas da actividade: Duracin da actividade 1 hora semanal, 9 euros/persoa/mes

Duracin da actividade 2 horas semanais, 18 euros/persoa/mes

Duracin da actividade 3 horas semanais, 26 euros/persoa/mes

C) Actividades musicais:

Clase colectiva 30 euros/persoa/mes

Clase individual 40 euros/persoa/mes

Clase individual quincenal 20 euros/persoa/quincena

D) Cursos e obradoiros:

- Cursos de vela, 60,00 euros/persoa/curso

- Ludoteca, campamento urbano e outros, 40 euros/persoa/quincena e 65 euros/persoa/mes

- Cursos de formacin:

Ata 10 horas: 10,00 euros/persoa/curso

De 11 a 20 horas: 20,00 euros/persoa/curso

Mis de 20 horas: 20,00 euros/persoa/curso, mis 1,00 euro por cada hora a maiores

E) Outras actividades sociais:

- Programa mencer na escola:

Servizo entre 4 e 5 das/semana, 30 euros/mes con almorzo e 21 euros/mes sen almorzo

Servizo en 1 e 3 das, 15 euros /mes con almorzo e 10 euros/mes sen almorzo

Das soltos, 3 euros/da con almorzo e 2,50 euros/da sen almorzo

Cando sexa necesario material para o desenvolvemento dalgunha actividade ou curso, os participantes tern que achegar lo mesmo pola sa conta segundo se especifique no momento da inscricin, xa que non se incle no prezo establecido.

F) Promocin de actividades:

- Torneo de Pdel: 10 euros/persoa pola participacin nunha categora e 15 euros/persoa pola participacin en das categoras

G) Viaxes en barco polo ro Eume: 6 euros/persoa maior de idade/viaxe e 3 euros/persoa menor de idade/ viaxe. Ata os 11 anos, includos, gratuto

   
  Artigo 5.Obrigacin de pagamento.  
 

A obriga de pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza, nace dende o da en que se inicie a prestacin dos servizos ou actividades relacionados no artigo anterior, mediante a solicitude de participacin nos cursos ou actividades sinalados.

Cando por causas non imputables ao obrigado pagamento do prezo pblico, o servizo ou a actividade non se preste ou se desenvolva, proceder a devolucin do importe correspondente.

   
  Artigo 6.Exencins e bonificacins.  
 

6.1. De conformidade co disposto no artigo 9 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os previstos expresamente en normas con rango de Lei, as como os establecidos nesta ordenanza.

6.2. Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 44.2 do referido Texto refundido, tendo en conta a existencia de razns sociais, benficas, culturais e de interese pblico que as o aconsellan, establcense as seguintes exencins e bonificacins:

a) Estarn exentos do pagamento deste prezo pblico, os escolares dos centros de ensino do municipio que participen nas actividades escolares organizadas polo Concello de forma especfica para ese centro. Queda excludo o programa mencer na escola.

b) Para fomentar a participacin da vecianza bonificarase s persoas residentes neste Concello (xustificacin co DNI ou certificado de empadroamento) que participen nas actividades mencionadas nos epgrafes A) e B) do artigo 4, establcense sobre a conta sinalada, as seguintes bonificacins:

- Con carcter xeral, unha bonificacin do 30 por 100.

- Unha bonificacin do 10 por 100 para os participantes que sexan membros de familia numerosa.

Unha bonificacin do 10 por 100 para os participantes membros de unidade familiar na que os ingresos per cpita non acaden o IPREM. A estes efectos entenderase como unidade familiar a composta por todas as persoas que figuren inscritas na mesma folla padroal.

- Unha bonificacin do 10 por 100 do prezo pblico cando participen tres ou mis membros da mesma unidade familiar.

c) Para o programa mencer na escola establcense as seguintes bonificacins:

- Bonificacin do 50 por 100 do prezo pblico cando participen 2 ou mis membros da mesma unidade familiar.

d) Para as viaxes en barco polo ro Eume:

- Bonificacin do 50 por 100 do prezo inicial para as persoas residentes neste Concello (xustificacin co DNI ou certificado de empadroamento), tanto para maiores como menores de idade (ata os 11 anos, includos, ser gratuto).

6.3. En casos excepcionais a Xunta de Goberno Local, previo informe dos servizos sociais, poder acordar a bonificacin total ou parcial da conta do prezo pblico.

   
  Artigo 7.Requisitos.  
 

O Concello poder establecer condicins ou requisitos que deben reunir os participantes para asegurar os riscos inherentes a realizacin de actividades da desenvolver, as como, as normas de desenvolvemento das actividades aplicando a suspensin temporal ou definitiva s participantes que as incumpran segundo a gravidade do incumprimento.

   
  Artigo 8.Normas de xestin.  
 

8.1 O pagamento do referido prezo pblico efectuarase da seguinte forma:

- Para as actividades, ao inicio da actividade aboarase a primeira mensualidade e as seguintes mensualidades aboaranse ao inicio de cada mes, dentro dos dez primeiros das.

- No caso de cursos o pagamento realizarase nunha soa vez no momento de formalizar a inscricin no curso correspondente.

- O pagamento deste prezo pblico realizarase preferentemente mediante domiciliacin bancaria.

O non pagamento das contas do prezo pblico no prazo establecido, sen solicitar e obter o seu aprazamento por causas debidamente xustificadas, dar lugar baixa na participacin nas actividades en que participe a persoa usuaria.

8.2 Para aplicacin das bonificacins establecidas no artigo 6 os interesados debern formular a correspondente solicitude no momento de realizar a inscricin achegando os xustificantes acreditativos de inscricin padroal, ingresos da unidade familiar ou inscricins, segundo corresponda.

8.3 No caso de existir varias solicitudes que superen o nmero de participantes a admitir, darase preferencia s persoas empadroadas no Concello de Cabanas por orde de inscricin no rexistro, e no caso de entidades s que tean a sede social no Concello, por orde de inscricin no rexistro.

8.4 As dbedas polos prezos pblicos desta ordenanza podern esixirse polo procedemento de constrinximento.

8.5 Sobre as contas do prezo pblico establecido no artigo 4 coas bonificacins do artigo 6, aplicarase o IVE que no seu caso corresponda.

8.6 Unha vez iniciada a participacin nunha actividade, a baixa no perodo de desenvolvemento da mesma, salvo xustificacin ou acreditacin persoal que a xustifique, s se aceptar mo mes de xaneiro.

   
  Artigo 9.Actualizacin de prezos e actividades non tarifadas.  
 

No suposto de que o servizo ou actividade socio-cultural ou deportiva-recreativa a prestar polo Concello, non se encontre tarifada na presente Ordenanza ou resulte necesaria a modificacin ou actualizacin das contas, bastar co acordo da Xunta de Goberno e, no caso de non existir, por resolucin da Alcalda para o establecemento da conta do prezo pblico da actividade a desenvolver ou actualizar a sa conta segundo o IPC.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza, aprobada definitivamente segundo acordo do Pleno da Corporacin en sesin realizada o 25 de abril de dous mil dezaoito, derroga a ata agora vixente publicada no BOP n 233 do 12 de decembro de 2016, entrar en vigor o da seguinte de publicada no Boletn Oficial da Provincia, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios