Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 9, REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DE SERVIZOS DE EMERXENCIAS E OUTOS ANLOGOS POLO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 08-08-2012 BOP N 150 -- Publicación definitiva : 02-10-2012 BOP N 188
Redacción Aplicable desde 02-10-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Devengo.
 - Artigo 4. Suxeito pasivo.
 - Artigo 5. Responsables.
 - Artigo 6. Base impoible.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Cota tributaria.
 - Artigo 9. Normas de xestin.
 - Artigo 10. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de acordo co previsto nos artigos 15 a 19, 20 a 27 e 57 do texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa pola prestacin de servizos de emerxencias e outros anlogos, que se regular pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a prestacin do servizo de recepcin dos seguintes servizos:

a) A asistencia prestada en caso de incendios, cadas de edificios e construcins, runas, derrubamentos, inundacins, salvamentos, accidentes, ordenacin e sinalizacin non habitual de trfico, inundacins e outros sinistros semellantes, con persoal, materiais e/ou maquinaria do Concello de Cabanas.

b) A asistencia de persoal, materiais e/ou maquinaria en concentracins, espectculos e outros con motivo de situacins de emerxencias e anlogas.

c) Calquera outro servizo que fora prestado polo Concello na materia obxecto desta taxa, ben sexa a solicitude de particulares interesados, ou ben sexa de oficio por razns de seguridade sempre que a prestacin de dito servizo sexa en beneficio do suxeito pasivo.

2. Non estn suxeitos a esta taxa:

a) Os servizos de prevencin xeral de incendios nin os servizos que se presten en beneficio da xeneralidade ou unha parte considerable da poboacin do municipio ou en casos de calamidade ou catstrofe pblica oficialmente declarada.

b) Os servizos realizados no termo municipal a instancia de autoridades xudiciais e forzas de seguridade no exercicio dos seus cargos, sempre e cando non exista obrigado ao seu pagamento.

   
  Artigo 3. Devengo.  
 

A taxa devengarase, e nace a obriga de contribur, desde que se produza o feito da sada do persoal e/ou material da correspondente instalacin do Concello, momento no que comeza a prestacin do servizo.

Non devengarn taxa as sadas que non cheguen a utilizarse, sempre e cando non foran requiridos polo suxeito pasivo.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, e as entidades as que se refiren os artigos 35 e 36 da Lei xeral tributaria, que sexan usuarias ou ocupantes dos bens sinistrados que foran obxecto da prestacin do servizo. Entenderase por persoas usuarias, as propietarias, arrendatarias, usufrutuarias e posuidoras, por calquera ttulo, dos bens obxecto da actuacin.

2. No caso de prestacin de servizos de salvamento ou anlogos, son suxeitos pasivos os contribuntes que solicitaran os servizos ou en quen redunde o interese da prestacin.

3. Tern a condicin de suxeito pasivo substituto do contribunte, de conformidade co establecido no artigo 23.2.c) do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, as entidades ou sociedades aseguradoras do risco.

   
  Artigo 5. Responsables.  
 

1. Respondern de forma solidaria das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 6. Base impoible.  
 

A base impoible do tributo estar constituda polo nmero de persoas, materiais e vehculos utilizados na prestacin do servizo, as horas computadas desde a sada e chegada das instalacins municipais e o recorrido efectuado polos vehculos que acten.

A base impoible incrementarase, de selo caso, co importe de aluguer de maquinaria ou material necesario segundo as necesidades que se presenten no momento.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

1. De conformidade co disposto no artigo 9 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou vean revistos en normas con rango de Lei, as como, os establecidos nesta ordenanza.

2. Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 24.4 do referido texto refundido, establcense as seguintes bonificacins:

a). Tern unha bonificacin do 100 por 100 da cota, os usuarios cuxa unidade familiar tean unha media de ingresos inferior IPREM, entendendo como unidade familiar os que figuren no padrn municipal de habitantes no domicilio do solicitante. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder optar a esta bonificacin a presentacin dunha copia cotexada da declaracin da renda, non podendo exceder o valor patrimonial do conxunto da unidade familiar de 50.000 euros e previo informe do servizos sociais municipais.

b). Tern unha bonificacin do 50 por 100 da cota, os contribuntes beneficiarios do RISGA e os acollidos a rximes protectores de carcter pblico anlogos mencionado. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder optar a esta bonificacin a presentacin dunha copia cotexada da declaracin da renda, non podendo exceder o valor patrimonial do conxunto da unidade familiar de 50.000 euros e previo informe do servizos sociais municipais.

c) No caso de intervencins fora do termo municipal, cando os suxeitos pasivos cumpran as condicins sinaladas nos puntos a) e b), gozarn dunha bonificacin do 50% e ser responsable subsidiario do pagamento da taxa a autoridade, organismo, ou entidade que requira a intervencin.

   
  Artigo 8. Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase en funcin da base impoible, a tal efecto aplicarase a seguinte tarifa:

Epgrafe primeira. Persoal:

a) Por c/ encargado, por hora ou fraccin: 18,00 .

b) Por c/ condutor, por hora ou fraccin: 16,00 .

c) Por c/ pen, por hora ou fraccin: 15,00 .

d) Por c/ polica, por hora ou fraccin: 20,00 .

As horas en das festivos ou nocturnas devengarn tarifa dobre.

Epgrafe segunda. Vehculos:

a) Camin, turismo, tractor e outros:

Por hora ou fraccin: 45,00 .

Epgrafe terceira. Materiais:

a) Bombas de achique e motoserra:

Por hora ou fraccin: 30,00 .

b) Cadeira rescate, por unidade/da: 12,00 .

Angarella, por unidade e da: 8,00 .

c) Espumxeno, euros/litro/kg: 8,00 .

d) Secante, dispersante, desengrasante e outros materiais anlogos, euros/litro/kg: 10,00 .

e) Absorbente e materiais anlogos, euros/litro/kg: 15,00 .

f) Escama de desxeo, euros/litro/kg: 8,00 .

g) Quilogramo de sal, euros/litro/kg: 0,40 .

h) Consumo de material funxible, euros/litro/kg: 21,00 .

i) Extintor de po de 1 kg, unidade: 10,00 .

j) Extintor de CO2 de 2 kg, unidade: 22,00 .

Epgrafe cuarta. Tarifa mnima.

Establcese unha tarifa mnima por actuacin de 60,00 .

2. A cota tributaria total ser a suma das correspondentes as epgrafes da tarifa.

   
  Artigo 9. Normas de xestin.  
 

1. O encargado en cada caso, da prestacin dos servizos a que se refire esta ordenanza efectuar o parte de cada unha das sas actuacins expoendo as circunstancias que en cada caso concorran. En dito parte farase constar, como mnimo, os seguintes datos:

Nome, apelidos, DNI ou CIF do solicitante do servizo.

Domicilio.

Telfono de contacto.

Motivo da actuacin.

Hora de sada e hora de chegada a base inicial.

Detalle do servizo prestado, facendo constar expresamente a duracin do servizo, persoal que participou, o material empregado e os kg/litros de material consumido, etc.

N. de pliza de seguro do solicitante ou beneficiario.

2. Dito parte ser remitido polo referido encargado departamento de intervencin, dentro dos quince das seguintes prestacin de calquera servizo suxeito a tributacin.

3. En base mesmo, practicarase a correspondente liquidacin de dereitos.

4. Aprobada a liquidacin, procederase a notificar persoa interesada, que deber proceder ao seu pagamento nos prazos e na forma establecida en dita notificacin, de acordo co Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias,as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e outras normas que resulten de aplicacin.

   
  Disposicin adicional.  
 

1. O mbito territorial para aplicacin da presente ordenanza tributaria, o termo municipal de Cabanas.

2. A prestacin dos servizos a que se refire esta ordenanza fora do termo municipal de Cabanas, solo se levar a cabo con autorizacin expresa do alcalde-presidente desta Corporacin, previa solicitude do alcalde do respectivo municipio ou autoridade que requira da actuacin dos efectivos municipais.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 24 de xullo de dous mil doce, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios