Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza fiscal nm. 13, reguladora da taxa pola prestacin do servizo de ensinanzas especiais en establecementos docentes municipais

Publicación provisional : 12-04-2000 BOP N 85 -- Publicación definitiva : 12-04-2000 BOP N 85
Redacción Aplicable desde 01-01-2012 hasta 07-11-2012 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Devengo.
 - Artigo 4..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 5..Responsables.
 - Artigo 6..Bases de imposicin e tipos de gravamen.
 - Artigo 7..Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8..Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 9..Normas de xestin.
 - Artigo 10..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 105 da Ley 7/1995, do 2 de abril, reguladora das Bases de Reximen Local, e de acordo co disposto nos artigos 15 19 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece a taxa pola prestacin do servicio de ensinanzas especiais en establecementos docentes do Concello de San Sadurnio, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal, atndose as sas normas previsto no artigo 20, apartados 1, letra b) e 4, letra v), e no artigo 58 da xa citada Lei 39/1988.
A prestacin dos servicios s que fai referencia a presente ordenanza ter a consideracin de servicio pblico local, de conformidade co establecido nos artigos 25-2-n) e 85 da devandita Lei 7/1985.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin de servicios consistentes nas ensinanzas impartidas en tdolos establecementos docentes de titularidade municipal, e principalmente no Centro Socio Cultural e no Pabelln Polideportivo do Concello de San Sadurnio.

   
  Artigo 3..Devengo.  
 

1.A taxa considerarase devengada, nacendo a obriga de contribuir, cando se inicie a prestacin do servicio, ainda que poder ser esixido o depsito previo do seu importe total cando se formule a solicitude de prestacin ou recepcin do servicio obxecto da presente ordenanza.
2.O periodo impositivo para as Escolas Culturais Municipais impartidas no Centro Socio Cultural e noutros centros ser o trimestre natural, devengndose a taxa no primeiro da do periodo impositivo.
3.As Escolas Deportivas Municipais e os talleres, seminarios, cursios e similares, tern como periodo impositivo a totalidade da sa duracin.
4.A baixa na recepcin do servicio deber ser solicitada por escrito diante do Concello antes do inicio do trimestre natural en que a baixa deba ter efectos. En caso contrario, producirase o devengo da taxa correspondente a ese periodo, ainda que o usuario non participe nas actividades ou ensinanzas obxecto da presente Ordenanza.

   
  Artigo 4..Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 de Lei Xeral Tributaria, que soliciten os servicios de ensinanzas especiais impartidas en establecementos de titularidade municipal e as que resulten beneficiadas ou afectadas polos mesmos.

   
  Artigo 5..Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2.Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 6..Bases de imposicin e tipos de gravamen.   redacciones
 

Talleres, seminarios, cursios e similares, dun da de duracin

6,41

Talleres, seminarios, cursios e similares, por cada hora de duracin posterior primeiro da

1,60

Escolas Culturais Municipais, para maiores de 18 e menores de 65 anos, por cada trimestre ou fraccin de duracin

28,88

Escolas Culturais Municipais, para menores de 18 e maiores de 65 anos, as como titulares de carn xove, estudiantes, pensionistas e familias numerosas por cada trimestre ou fraccin de duracin

19,26

Escolas Deportivas Municipais, para maiores de 18 e menores de 65 anos por cada trimestre ou fraccin de duracin

28,88

Escolas Deportivas Municipais, para menores de 18 e maiores de 65 anos as como titulares de carn xove, estudiantes, pensionistas e familias numerosas por cada trimestre ou fraccin de duracin

19,26

   
  Artigo 7..Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin algunha na exaccin da presente taxa, ags as previstas en normas con rango de lei ou as derivadas de aplicacin dos tratados internacionais, resultando de aplicacin, en todo caso, canto se dispn co artigo 9 da Lei Reguladora de Facendas Locais.

   
  Artigo 8..Liquidacin e recadacin.  
 

1.Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a prestacin do servicio.
2.O pago da taxa realizarase por ingreso directo na Tesourera Municipal.
3.Este ingreso ter carcter de depsito previo, consonte co disposto no artigo 26.1.a) da
Lei 39/1988, do 28 de decembro, modificada pola Lei 25/1988, do 13 de xullo, quedando elevado a definitivo iniciarse a prestacin do servicio obxecto da presente Ordenanza por cada un dos periodos de cobro.

   
  Artigo 9..Normas de xestin.  
 

1.A recepcin das ensinanzas especiais establecidas na presente Ordenanza solicitarase no modelo normalizado que se facilitar s interesados nas oficinas municipais.
2.O inicio e duracin de cada actividade anunciarase oportunamente nos lugares de costume, facndose constar no anuncio as ensinanzas especiais que se ofertan e o seu posible horario, as como o prazo para a presentacin de solicitudes de admisin s mesmas.
Rematado o prazo que se estableza no anuncio, as persoas interadas podern presenta-las sas solicitudes de admisin, sempre e cando existan prazas nas actividades de que se trate.
3.Presentada a instancia no Rexistro Xeral do Concello, os interesados debern ingresar o importe do depsito previo que se fai referencia no artigo 8, desta ordenanza, segundo liquidacin que se practique pola Secretara-Intervencin vista de dita solicitude, e polo importe dunha ou varias cotas mensuais.
4.Rematado o prazo para a presentacin de solicitudes de admisin s ensinanzas especiais, a Alcalda aprobar a relacin provisional de admitidos, que se far pblica no Taboleiro de Anuncios do Concello, concedndose un prazo de cinco das hbiles, s efectos de reclamacins, contados a partir do da seguinte a dita publicacin.
Rematado dito perodo de exposicin, a Alcalda-presidencia resolver as reclamacins que se presentasen e aprobar a lista definitiva de admitidos e excludos, elevando a definitivos os depsitos previos efectuados polos interesados. No caso de que non se presenten reclamacins, considerarase definitiva a lista provisional e elevaranse a definitivos os depsitos previos efectuados polos interesados, automticamente.
5.As persoas que presentansen as sas solicitudes de admisin s ensinanzas especiais fra do prazo fixado sern admitidas por resolucin da Alcalda, s no caso de que existiran prazas disponibles, e previo cumprimento do requisito sinalado no punto 3 deste artigo.

   
  Artigo 10..Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarse previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios