Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - O.F. N 18 - REGULADORA DO PREZO PBLICO POR FOTOCOPIAS

Publicación provisional : 08-11-2007 BOP N 258 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 01-01-2014 hasta 19-07-2016 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Concepto.
 - Artigo 2..Obrigados pago.
 - Artigo 3..Conta.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Concepto.  
 

De conformidade co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin do servicio da maquina fotocopiadora, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2..Obrigados pago.  
 

Estn obrigados pago do prezo pblico regulado nesta Ordenanza aqueles que se beneficien dos servizos ou actividades realizadas por este Concello, a que se refire o artigo anterior.

   
  Artigo 3..Conta.   redacciones
 

1. A conta do prezo pblico regulado nesta ordenanza ser fixada na tarefa que segue a continuacin.

Por cada copia: 0,11 .

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios