Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza n R-3, sobre o servizo de normalizacin lingstica

Publicación provisional : 24-03-2008 BOP N 67 -- Publicación definitiva : 08-05-2008 BOP N 105
Redacción Aplicable desde 09-05-2008

Redacciones Redacciones
 - CAPITULO I. DO USO OFICIAL DA LINGUA GALEGA
 - CAPTULO II. MBITO DE APLICACIN.
 - CAPTULO III. DO USO DO GALEGO NA ORGANIZACIN MUNICIPAL.
 - CAPTULO IV. DAS RELACINS COS ADMINISTRADOS/AS
 - CAPTULO V. DAS RELACINS INSTITUCIONAIS.
 - CAPTULO VI. DOS AVISOS, PUBLICACINS E ACTIVIDADES PBLICAS
 - CAPTULO VII. DOS REXISTROS.
 - CAPTULO VIII. ATENCIN PBLICO.
 - CAPTULO IX. TOPNIMOS, SINALIZACIN E RTULOS.
 - CAPTULO X. DA SELECCIN E PROVISIN DE PERSOAL
 - CAPITULO XI. DO CUMPRIMENTO E SEGUIMENTO DA ORDENANZA.
 - CAPTULO XII. DO IMPULSO INSTITUCIONAL.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  CAPITULO I. DO USO OFICIAL DA LINGUA GALEGA  
 

Art. 1.- Os cidadns e as cidads teen dereito a ser atendidos/as e obter copia ou recibir a documentacin municipal no idioma oficial da sa eleccin.

   
  CAPTULO II. MBITO DE APLICACIN.  
 

Art. 2.- O uso da lingua galega por parte do Concello de San Sadurnio e os organismos que del dependan hase rexer polos criterios de uso lingstico establecidos nesta ordenanza.
Art. 3.- As empresas adxudicatarias ou concesionarias que actan por conta deste Concello e as de explotacin mixta farn o propio, e ha facerse constar explicitamente nos contratos correspondentes.
Art. 4.- O Concello de San Sadurnio velar para que a nivel interno e nas actuacin nas que participe - convenios, consorcios -, sexan aplicados os principios aqu establecidos.
Art. 5.- O Concello de San Sadurnio manter un servizo de normalizacin lingstica obxectivo de dar pulo normalizacin do galego. Tdolos organismos anteriormente citados axustaranse s criterios de uso lingstico que difunde o servizo de normalizacin lingstica.

   
  CAPTULO III. DO USO DO GALEGO NA ORGANIZACIN MUNICIPAL.  
 

Art. 6.- As actuacins internas do Concello faranse en galego.
Art. 7.- As actas das sesins que realice o Concello (pleno, xunta de goberno e comisins informativas) redactaranse en lingua galega. Igualmente redactaranse en galego os documentos dos diversos consellos e entidades con personalidade xurdica dependentes deste Concello.
Art 8.- A Alcalda e os rexedores, e tamn as diversas dependencias administrativas redactarn en lingua galega os ditames, informes e propostas.
Art. 9.- Tdolos impresos utilizados polos diferentes rganos deste Concello sern en Galego.
Art. 10.- Os rtulos indicativos de oficinas e despachos sern en galego, as como as inscricins dos mataselos e demais material de oficina.
Art. 11.- As aplicacins e programas informticos han estar adaptados para o funcionamento en lingua galega.
Art. 12.- Cando o Concello encargue estudos a terceiros, proxectos e traballos anlogos a persoas fsicas ou xurdicas con domicilio en Galiza, ha demandar que sexan realizados en galego.

   
  CAPTULO IV. DAS RELACINS COS ADMINISTRADOS/AS  
 

Art.13.-Tdolos expedientes administrativos do Concello de San Sadurnio redactaranse en lingua galega.
Art. 14.-Sempre que calquera persoa interesada o solicite formalmente entregarnselle os documentos que lle afecten ou interesen na lingua oficial que demandase. De non existir esta demanda, sempre se formalizarn en galego.
Art. 15.- As comunicacins e notificacins dirixidas a persoas fsicas ou xurdicas residentes dentro do abano lingstico de Galiza faranse en lingua galega, sen perxuzo do dereito dos cidadns de recibilas, se o demandan formalmente, en casteln.
Art. 16.- Os expedientes que deban ter algn ou tdolos efectos fra do territorio onde a lingua galega a oficial, faranse tamn en galego e casteln.
Art. 17.- Os impresos ofreceranse en versin galega, sen prexuzo do dereito dos particulares de recibilos en casteln se as o demandan. O Concello facilitar a traducin casteln daqueles impresos que as sexan requeridos.
Art. 18.- S se farn impresos bilinges se algunha circunstancia especial as o requira, circunstancia que ser resolta a proposta da responsable do servizo de normalizacin lingstica. O texto galego figurar sempre de forma preferente.
Art. 19.- Nas sas comunicacins administrativas orais, o persoal do Concello de San Sadurnio empregar a lingua galega, a non ser que o administrado/a demande ser atendido/a en casteln.
Art. 20.- Os documentos pblicos e contractuais outorgados polo Concello redactaranse sempre en galego. No caso de que o Concello concurra xunto con outros outorgantes, o documento redactarase na lingua que acorde de forma maioritaria, e, se acaso, o Concello solicitar unha copia autntica en galego para incorporala expediente.

   
  CAPTULO V. DAS RELACINS INSTITUCIONAIS.  
 

Art. 21.- A documentacin que o Concello dirixa a calquera das administracins pblicas en territorio administrativo galego redactaranse en lingua galega.
Art. 22.- Os documentos e as copias dos documentos do Concello dirixidos s Administracins Pblicas de fra do mbito lingstico galego tamn se redactarn en galego, pero as mesmo expedirase unha copia na lingua propia do territorio onde vaia dirixida a dita documentacin en casteln.
Art. 23.- En relacin s documentos dirixidos directamente s organismos centrais de mbito supraestatal, o Concello aterase que preveen as disposicins vixentes, redactndose sempre que sexa posible en lingua galega.

   
  CAPTULO VI. DOS AVISOS, PUBLICACINS E ACTIVIDADES PBLICAS  
 

Art. 24.- Os anuncios oficiais da corporacin que se publiquen no BOP, no DOG, ou en calquera outro medio de comunicacin radicado no territorio de Galiza sern redactados en lingua galega. Fra do ambito lingistico galego, farase tamn en galego cando o medio de comunicacin as o permita.
Art. 25.- Os cargos do Concello expresaranse normalmente en galego nos actos pblicos dentro do territorio de Galiza, sempre que a intervencin sexa por razn do propio cargo.
Art. 26.- Os libros, revistas e, en xeral tdolos carteis e publicacins que edite o Concello de San Sadurnio, como tamn as mensaxes que se emitan a travs dos medios de comunicacin galegos e mensaxes por megafona en lugares dependentes do Concello, faranse en galego, ags aqueles que se adiquen especificamente promocin do Concello cara exterior, que se podern facer na lingua dos destinatarios.
Art. 27.- Fra do mbito lingstico galego a publicidade farase sempre en versin dobre, en galego e na lingua propia do territorio onde se dirixe.
Art. 28.- A publicidade que se coloque en recintos propiedade do Concello deber ser toda inexcusablemente en galego.
Art. 29.- Tdolos textos que vaian ser publicados enviaranse Servizo de Normalizacin Lingstica para a sa correccin.

   
  CAPTULO VII. DOS REXISTROS.  
 

Art. 30.- Sen perxuzo do que para os rexistros pblicos establece o artigo 9 da Lei 3/1983 de Normalizacin Lingstica de Galiza, nos rexistros administrativos das oficinas do Concello de San Sadurnio os asentos faranse sempre en galego, independentemente da lingua na que estean escritos.

   
  CAPTULO VIII. ATENCIN PBLICO.  
 

Art. 31.- Os servizos de tdalas unidades administrativas que tean relacin co pblico promocionarn o uso do idioma galego, mediante a sa utilizacin como lingua normal de comunicacin e informacin s cidadns e cidads dos seus dereitos lingsticos de acordo cos criterios de mximo respecto e non discriminacin.

   
  CAPTULO IX. TOPNIMOS, SINALIZACIN E RTULOS.  
 

Art. 32.- De acordo co disposto polo artigo 10 da anteriormente citada Lei 3/1983, a nica forma lingstica dos topnimos do Concello de San Sadurnio a galega.
Art. 33.- Os rtulos, sinalizacins da Casa do Concello e outros edificios municipais e servizos pblicos relacionados coa rede viaria municipal, dependentes do Concello ou instalada polas sas empresas adxudicatarias ou concesionarias sern redactadas en lingua galega. Cando o interese xeral o requira, tamn podern redixirse nos idiomas que se estime convenientes a cada caso.
Cando o interese xeral as o requira, tamn podern redactarse nos idiomas mis convintes en cada caso.
Art. 34.- O Concello de San Sadurnio velar pola normalizacin de toda a sa rotulacin das sinalizacins; tomar as medidas necesarias para garantir o uso da toponimia oficial galega.

   
  CAPTULO X. DA SELECCIN E PROVISIN DE PERSOAL  
 

Art. 35.- A declaracin de oficialidade da lingua galega esixe que todo o persoal servicio da administracin municipal estea en condicins de empregalo nos dous niveis, oral e escrito.
Art. 36.- Nas convocatorias para o acceso a prazas de persoal do Concello de San Sadurnio, xa sexa funcionario ou laboral, figurar, como requisito indispensable ou mrito preferente que os aspirantes acrediten o coecemento da lingua galega conforme funcin desempeada no posto de traballo. Para iso, por proposta da Comisin de seguimento desta ordenanza o rgano competente do Concello aprobar nas bases das convocatorias o nivel de galego que acreditarn os aspirantes.
Art. 37.- Na provisin dos postos de traballo, includos os cargos con habilitacin estatal, os candidatos estarn capacitados e posur un grao de coecemento oral e escrito da lingua galega para cada caso, e considerar o coecemento expreso da mesma como requisito indispensable ou mrito preferente de acordo coa avaliacin que se estableza.
Art. 38.- O Concello de San Sadurnio, de acordo co Servizo de Normalizacin Lingstica, poder organizar cursos de lingua galega para todo o funcionariado que non tea o nivel requerido para cumprir con todo o referido nesta ordenanza nas sas tarefas diarias, tanto na transcripcin de textos, coma na atencin pblico.
Art. 39.- A formacin profesional do persoal funcionario e laboral do concello de San Sadurnio farase en lingua galega, sempre que dependa do concello a programacin e organizacin. De non depender del, o mesmo concello demandar que se faga en galego.

   
  CAPITULO XI. DO CUMPRIMENTO E SEGUIMENTO DA ORDENANZA.  
 

Art. 40.- Para garantir o cumprimento desta ordenanza, crearase unha comisin de seguimento, integrada cando menos polo Alcalde, o Secretario, a responsable do Servizo de Normalizacin Lingstica e un concelleiro/a de cada grupo municipal.
Art. 41.- Esta comisin de seguimento reunirase para velar polo cumprimento e desenvolvemento desta ordenanza, a iniciativa do Alcalde ou por peticin dun tercio dos seus membros.
Art. 42.- A actualizacin, ampliacin ou revisin desta ordenanza depender tamn desta Comisin de seguimento, que far o estudio e proposta Pleno do Concello, para que, se proceda debate da modificacin.
Art. 43.- Esta Comisin velar especialmente polo cumprimento desta ordenanza na comunicacin co pblico en xeral e nas intercomunicacins do Concello co exterior, tanto por parte do funcionariado como dos concelleiros/as.

   
  CAPTULO XII. DO IMPULSO INSTITUCIONAL.  
 

Art. 44.- De acordo co establecido no art. 25 da Lei de Normalizacin Lingstica do galego, o Concello de San Sadurnio fomentar a normalizacin do uso do galego nas relacins mercants, publicitarias, asociativas, culturais, deportivas e calquera outras dentro do mbito municipal, e para isto farase constar por escrito nos convenios asinados coas diferentes organizacins, que quedan obrigadas a cumprir integramente os requisitos desta ordenanza.
Art. 45.- O Concello de San Sadurnio poder outorgar reducins ou exencins fiscais (al onde as disposicins legais o permitan) para as actuacins realizadas singularmente en favor do fomento da normalizacin lingstica, conforme o disposto na Lei de normalizacin lingstica.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Esta ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 3 de febreiro de 2008 entrar en vigor seguinte da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios