Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Regulamento do Servizo de axuda no fogar

Publicación provisional : 13-10-2009 BOP N 220 -- Publicación definitiva : 26-11-2009 BOP N 252
Redacción Aplicable desde 16-12-2009 hasta 02-05-2014 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - 1. OBXECTO E MARCO XURDICO
 - 2. PRINCIPIOS XERAIS. DEFINICIN
 - 3. OBXECTIVOS DO SERVIZO
 - 4. UBICACIN
 - 5. HORARIO DE ATENCIN
 - 6. PERSOAS DESTINATARIAS
 - 7. CONTIDO DO SERVIZO: ATENCINS QUE SE PRESTAN DENDE O SAF.
 - 8. REQUISITOS PARA ACCEDER SERVIZO
 - 9. MODALIDADES DE ACCESO AO SERVIZO
 - 10. PROCEDEMENTO PARA O ACCESO AO SERVIZO
 - 11. FORMA DE PRESTACIN DO SERVIZO.
 - 12. DEREITOS E DEBERES
 - 13. CAUSAS DE EXTINCIN E MODIFICACIN DO SERVIZO
 - 14. Intensidade na prestacin do servizo.
 - Anexo I Modelo de solicitude do servizo
 - ANEXO II. BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA
 - ANEXO III. CONTRATO DE PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR QUE A PERSOA USUARIA COECE E QUE SE COMPROMETE A RESPETAR:
 - ANEXO IV. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
 - ANEXO V. Cadro de persoal
   
  1. OBXECTO E MARCO XURDICO  
 

A finalidade deste documento establecer o marco no que se vai a desenvolver a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no Concello de San Sadurnio, como prestacin bsica do Sistema Pblico de Servizos Sociais, e atendendo lexislacin vixente que o regula, integrada polas seguintes normas:

A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de rxime local atribe competencias aos concellos en materia de servizos sociais, asemade aparece reflectido na Lei 5/1997, de 22 de xullo, da administracin local de Galicia.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia establece o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles aos poderes pblicos garantir o dito dereito, e posibilitar que as liberdades e igualdades entre os individuos sexan reais e efectivas.

A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia.

O Real decreto 727/2007, do 8 de xuo, sobre criterios para determinar as intensidades de proteccin dos servizos e a conta das prestacins econmicas da Lei 39/2006

A Orde do 22 de xaneiro de 2009, da Vicepresidencia da Igualdade e Benestar, pola que se regula o servizo de axuda no fogar.

   
  2. PRINCIPIOS XERAIS. DEFINICIN  
 

O Servizo de Axuda no Fogar do Concello de San Sadurnio (ten titularidade municipal ), forma parte dos servizos sociais de atencin primaria, coa consideracin de prestacin bsica, e depende da rea de Benestar e Igualdade do Concello de San Sadurnio.

O Concello prestar o servizo de acordo cos seguintes principios xerais de actuacin:

- Responsabilidade pblica

- Igualdade e universalidade

- Globalidade e integracin

- Subsidiaridade, propiciando a asuncin das responsabilidades familiares existentes no seu caso.

O SAF presta un conxunto de atencins no domicilio (preventivas, educativas, asistenciais ou rehabilitadoras), a aquelas persoas que tean limitada a sa autonoma persoal ou que vivan unha situacin de desestructuracin familiar ou de alta vulnerabilidade. Ten carcter complementario e transitorio, e non exime familia das sas responsabilidades.

A atencin ser prestada sempre por persoal especializado.

As accins que se desenvolven dende o SAF manteen unha perspectiva integral e normalizadora, procuran garantir o mximo nivel posible de autonoma persoal, incidir na mellora da calidade de vida dos usuarios/as do servizo e das persoas do seu contorno, e promover e facilitar a permanencia das persoas no seu domicilio e contorno habitual.

   
  3. OBXECTIVOS DO SERVIZO  
 

O obxectivo xeral do SAF contribuir mellora da calidade de vida das persoas usuarias do servizo, promovendo a sa autonoma, as condicins axeitadas de convivencia e participacin no seu contorno familiar e social.

Son obxectivos especficos do SAF:

- Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual

- Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio

- Manter, mellorar ou recuperar as redes naturais de apoio familiar e social

- Previr situacins de dependencia ou exclusin social

- Retardar ou evitar a institucionalizacin

- Apoiar s familias.

- Atender situacins de grave risco socio-familiar

- A promocin de formas de apoio social comunitario de tipo voluntario que contriban acompaamento de persoas usuarias do servizo.

- Apoiar e complementar a labor da familia en situacins de sobrecarga derivadas da atencin de persoas dependentes ou de crise familiar.

- Favorecer a conciliacin da vida familiar e laboral.

- Ofrecer coidados e intervencins de carcter socioeducativo a unidades familiares a cargo e outras situacins obxecto de intervencin social.

- Proporcionar periodos de descanso ao coidador. Respiro familiar.

- Ofrecer apoio e formacin aos coidadores.

   
  4. UBICACIN  
 

A sede central do SAF do Concello de San Sadurnio sern as oficinas de Servizos Sociais municipais.

A prestacin do servicio efectuarase nos domicilios das persoas usuarias do programa, coa salvedade das tarefas de acompaamento, ou outras intervencins que se desenvolven fra deste contorno.

   
  5. HORARIO DE ATENCIN  
 

Informacin, asesoramento, solicitudes e coordinacin: no horario establecido polo departamento de servizos sociais municipal.

Atencin domiciliaria:

Horario de ma : De 8:30 a 14:30

Horario de tarde: De 16:00 a 21:00

   
  6. PERSOAS DESTINATARIAS  
 

O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia do Concello de San Sadurnio, para as que, de acordo coa valoracin tcnica do equipo de Servizos Sociais, supoa un recurso idneo de atencin.

Darase prioridade no acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia, e as apareza recollido no seu programa individual de atencin (PIA)

Con carcter especfico podern ser beneficiarios do SAF:

- As persoas ou familias que presenten disfuncins que poidan ser susceptibles de mellora cunha axeitada atencin domiciliaria.

- As persoas maiores, con certo nivel de dependencia, que non tean a ningen que os atenda suficientemente e que, con esta axuda poidan continuar vivindo no seu fogar.

- As persoas con discapacidades, minusvalas ou enfermedades fsicas,sensoriais ou mentais, que lles impidan valerse por si mesmas e precisen de axuda.

- Os menores que necesiten coidado ou atencin por ausencia, circunstanciais provisionais ou motivos xustificados, ou seus pais ou tutores non poidan exercer as sas funcins, as como os grupos familiares con excesivas cargas, conflictos relacionais, situacins sociais inestables ou problemtica similar valorada.

- Os colectivos especficos que presenten situacins de risco e exclusin social

   
  7. CONTIDO DO SERVIZO: ATENCINS QUE SE PRESTAN DENDE O SAF.  
 

As tarefas prestadas dende o SAF non eximen, en ningn caso, familia das sas responsabilidades, senn que as apoia e complementa.

As accins desenvlvense planificadas, coordinadas e con control pblico por persoal cualificado que presta unha serie de atencins ou coidados de carcter persoal, psicosocial e educativo, domstico e tcnico, s familias e persoas con dificultades para procurar o seu benestar fsico, social ou psicolxico, proporcionndolles a posibilidade de continuar no seu contorno habitual, mentres isto sexa posible e axeitado.

De conformidade coa valoracin realizada polos servizos sociais, no marco do SAF podern prestarse os seguintes tipos de atencin:

7.1. ATENCINS DE CARCTER BSICO

A) Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria:

- Asistencia para levantarse e deitarse.

- Apoio no coidado e hixiene persoal.

- Apoio s tarefas de vestido/desvestido.

- Control do rxime alimentario e axuda, cando sexa necesario, para alimentarse.

- Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por persoal facultativo .

- Apoio para cambios posturais e mobilizacins.

- Apoio orientacin espacial e temporal.

- Apoio para persoas afectadas por problemas de incontinecia.

- Compaa, conversa e escoita activa

B) Atencins de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida diaria:

- Acompaamento fra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos.

- Apoio na realizacin de xestins necesarias ou urxentes.

C) Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda:

- Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade na vivenda

- Compra de alimentos e outros produtos de uso comn.

- Preparacin dos alimentos.

- Lavado e coidado da roupa.

- Coidados bsicos da vivenda.

Este apartado poder ser facilitado, en parte, a travs de programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio, cando o concello o dispoa.

D) Atencins de carcter psicosocial e educativo, con intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio:

- ao desenvolvemento das capacidades persoais

- ao axuste e desenvolvemento da afectividade

- mellora da convivencia e integracin na comunidade

- mellora da estructuracin familiar.

Tdalas asistencias relacionadas nos apartados A), B) e C) do presente artigo tern carcter excepcional e complementario das propias capacidades das persoas usuarias ou doutras persoas do seu entorno inmediato

7.2. ATENCINS DE CARCTER COMPLEMENTARIO:

- Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

- Respiro familiar, segundo o establecido na lexislacin vixente.

- Prestacins que favorezan a conciliacin da vida familiar e laboral.

- Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguemento, teleasistencia e similares.

- Adaptacins funcionais do fogar.

7.3. Atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria:

Aplicaranse sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e a calidade de vida.

En todo caso as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

7.4 ATENCINS QUE NON SE PRESTAN DENDE O SAF

- Non se prestarn polo S.A.F. as seguintes atencins:

- As actividades domsticas non incluidas no proxecto de intervencin (anexo IV) e no acordo de servizo (anexo II), asinado entre concello e persoa usuaria.

- As actuacins que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso, ser realizadas por persoal facultativo.

   
  8. REQUISITOS PARA ACCEDER SERVIZO  
 

- Estar empadroados e ter residencia efectiva no concello de San Sadurnio

- Ter o domicilio en condicins mnimas de habitabilidade

- Non ter dereito a recibir Axuda no Fogar doutra entidade (ONCE, ISFAS, MUFACE)

- Non presentar un deterioro fsico ou psquico tal que precise dun servizo mis especializado e continuado.

- Reunir algunha das condicins establecidas no artigo 6 do presente Regulamento.

- Presentar a documentacin necesaria xunto coa solicitude (Anexo I)

   
  9. MODALIDADES DE ACCESO AO SERVIZO  
 

O acceso ao servizo producirase a travs dos servizos sociais do Concello de San Sadurnio, segundo as seguintes modalidades:

O acceso ser directo para persoas que tean recoecida a situacin de dependencia, e as que se lles tea asignado axuda no fogar na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin. A incorporacin ao servizo producirase en funcin da disponibilidade de persoal para a atencin domiciliaria, e previa resolucin do rgano competente do Concello.

Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescripcin tcnica favorable dos servizos sociais de atencin primaria, resolverase en rxime de libre concorrencia de acordo cos criterios establecidos na orde 22 de xaneiro de 2009, reguladora do servizo de axuda no fogar ( ver baremo no anexo II).

De igual maneira que no punto anterior procederase nas situacins nas que a problemtica principal este relacionada con aspectos convivenciais e socioeducativos.

   
  10. PROCEDEMENTO PARA O ACCESO AO SERVIZO  
 

Solicitude de acceso.

A) No acceso directo ao servizo para as persoas usuarias con dependencia valorada, a resolucin relativa ao programa individualizado de atencin ter a consideracin de resolucin de asignacin e incorporacin ao servizo. A dita incorporacin farase efectiva en canto o servizo o permita.

B) No acceso en libre concorrencia ser de aplicacin o seguinte:

O proceso iniciarase coa presentacin da solicitude no modelo oficial deste regulamento, disponible nas oficinas municipais de servizos socias, que se entregar debidamente cumprimentada, con rexistro de entrada no Concello. e acompaada da seguinte documentacin:

- Fotocopia do DNI ou NIE do solicitante e dos outros membros da unidade de convivencia, entendndose como tal o conxunto de persoas que residen nun mesmo fogar

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a beneficiario/a

- Documentacin acreditativa de tdolos ingresos (nminas, certificacins de pensins ou prestacins) da unidade convivencial

- Fotocopia da ltima declaracin do IRPF ou no seu defecto, declaracin xurada de non estar obrigado a facela

- Con carcter excepcional, naqueles casos nos que non se poidan achegar os xustificantes de ingresos referidos anteriormene, aportarse declaracin xurada do solicitante na que se faga constar a carencia absoluta de rendas familiares ou a conta das mesmas

- Recibo de aluguer ou amortizacin da vivenda se procede

- Informe mdico do solicitante que acredite a carencia de autonoma persoal e o tratamento que necesario controlar

- Certificado de recoecemento de minusvalidez ou resolucin do grao de dependencia do/a solicitante ou das persoas que convivan con el

- Declaracin xurada de non ter dereito a axuda no fogar por outra entidade ou organismo

- Calquera outro que se considere necesario para a valoracin do expediente

O concello resrvase a posibilidade de comproba-la veracidade dos datos aportados polo solicitante para garantir a fidelidade na informacin solicitada

Se se observara defectos formais na solicitude, como non reunir os requisitos anteriormente mencionados ou non presentar toda a documentacin, o concello requerir do/a interesado/a que no prazo de 10 das, enmende a falla ou presente os documentos preceptivos. Non se requerir aquela documentacin que xa obre no departamento de servizos sociais ou ben que se poida comprobar nas distintas bases de datos do concello (padrn municipal de habitantes) para o que o solicitante asinar unha autorizacin especifica

Informe tcnico:

Recibida a solicitude coa documentacin mencionada, a traballadora social contactar co interesado/a para obter toda a informacin que sexa necesaria para a realizacin do correspondente informe tcnico, que incluir valoracins cualitativas (a travs de entrevistas, visitas domiciliairas) e cuantitativas (coa aplicacin do baremo)

O informe emitido pola traballadora social incorporarase expediente administrativo e servir para fundamentar a resolucin que se adopte.

Resolucin:

A proposta de resolucin ser remitida Alcalda ou rgano municipal que corresponda, quen adoptar a resolucin ou acordo pertinente,

No caso de que resolva a admisin da solicitude, na resolucin deber especificarse se procede a alta inmediata no servizo ou a incorporacin lista de espera, ocupando o posto correlativo que lle corresponda en funcin da puntuacin obtida e, en caso de igualdade, da data de entrada. O lugar que se ocupe nesta lista de espera poder variar, no caso de que entren a formar parte dela outros casos con mis puntuacin pola sa gravidade ou complexidade. A resolucin establecer tamn o horario de prestacin do servizo e o importe da achega econmica da persoa usuaria.

solicitante notificarselle a resolucin adoptada na forma establecida na Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pbicas e do Procedemento Administrativo Comn.

Enviarase copia da resolucin s servizos sociais que, para proceder alta, elaborar un proxecto de intervencin.

Prazo de presentacin de solicitudes:

Estar aberto todo o ano.

Tramitacin urxente:

Ter a consideracin de caso urxente aquel que requira unha resposta inmediata a unha circunstancia excepcional. A sa xustificacin estar motivada por presentarse a necesidade de forma inmediata ou situacin de alto risco, como enfermidade grave, perigo da vida do usuario, altas hospitalarias, ausencias temporais de persoas con familiares seu cargo, falecemento do familiar ou outras semellantes valoradas pola equipa de servizos sociais municipal.

Nos casos de extrema urxencia debidamente xustificada, poderase iniciar de oficio a prestacin do servizo de maneira inmediata, a proposta dos servizos sociais de atencin primaria, mediante resolucin motivada do alcalde ou do membro da corporacin local responsable en materia de servizos sociais e sen prexuzo da posterior instruccin do correspondente expediente.

O procedemento de urxencia ter validez mentras se mantea a situacin que o motiva, a desaparicin desta levar consigo a extincin do servizo e se o caso pasar a lista de espera

   
  11. FORMA DE PRESTACIN DO SERVIZO.  
 

Contrato.

Antes de proceder a alta no S.A.F. ser imprescindible a sinatura do contrato de prestacin do servizo segundo modelo normalizado.

O contrato ir asinado por un representante do concello, polo/a traballador/a social e pola persoa usuaria, e naqueles casos que conten con apoio familiar, por un membro da familia.

Modificacin

Sempre que se produzan circunstancias que varen ou motivaron a concesin, e polo propio desenvolvemento do servizo, a traballadora social proceder revisin dos expedientes dos beneficiarios do servizo actualizando as condicins do servizo e formulando proposta de modificacin nos casos que proceda.

A persoa usuaria deber ser informada destas modificacins de forma argumentada cando non existan posibilidades de atencin inmediata, a solicitude pasar a lista de espera cunha orde de prioridade determinada pola puntuacin obtida mediante a aplicacin dos baremos elaborados para a concesin do servizo, atendndose a solicitude no momento que as dispoibilidades do servizo o permitan. En caso de empate, tern preferencia as solicitudes presentadas con anterioridade.

As persoas usuarias poderan informarse da situacin do seu expediente sempre que o desexen nas oficinas de servizos sociais.

Prestacin do servizo

O servizo estar coordinado sempre por persoal tcnico cunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea dos servizos sociais.

Cada persoa usuaria ter asignada unha tcnico de servizos sociais (supervisora do S.A.F.), que se encargar do seguemento do servizo, e ser a persoa de referencia para ese caso para a persoa usuaria do servizo, a familia e as auxiliares do S.A.F. que tean asignado o servizo.

A persoa que exerza como responsable tcnica do servizo garantir unha supervisin do servizo efectivamente prestado, que ser realizada sempre que as circunstancias a fagan necesaria, e como mnimo, cunha periodicidade de 2 meses. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose necesario, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo do servizo

Prestacin temporal ou provisional.

Poderase conceder provisionalmente o servizo nos seguintes supostos, e sempre que existan vacantes:

- con carcter preferente s solicitantes en situacins excepcionalmente graves, determinndose claramente a sa duracin

- s solicitantes que se atopen en lista de espera, logo da aceptacin desta provisionalidade.

   
  12. DEREITOS E DEBERES  
 

12.1 DEREITOS DAS PERSOAS USUARIAS

As persoas usuarias do S.A.F. tern os dereitos que de seguido se indican:

- A seren tratadas co respecto debido sa dignidade.

- A recibiren unha atencin adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin prescritas en cada caso.

- A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo

- A coeceren a situacin do seu expediente

- Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

- A recibiren informacin precisa e clara sobre as posibles modificacin sobrevidas durante a prestacin efectiva do servizo

- A prestaren queixas e suxestins ao persoal coordinador do servizo cando expresaren reclamacins ou fixeren suxestins sobre a sa prestacin efectiva.

12.2 DEBERES DAS PERSOAS USUARIAS

As persoas usuarias do S.A.F. tern os deberes e obrigas que de seguido se indican:

- Cumprir coas condicins do servizo, facilitndolle a execucin das tarefas ao persoal a cargo e poendo sa disposicin, se o caso, os medios materiais necesarios.

- Colaborar, na medida das sas posibilidades, no desenvolvemento do servizo en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

- Facilitar e colaborar no seguimento e avaliacin do servizo

- Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

- Informar dos cambios de calquera circunstancia que impliquen unha modificacin na sa capacidade econmica, as como de circunstancias relevantes de carcter sociopersoal ou familiar que puidesen dar lugar modificacin, suspensin ou extincin na prestacin do servizo.

- Participar no pagamento do servizo, nos termos que se establece na ordenanza fiscal n 17 reguladora do prezo pblico do servizo de axuda no fogar do Concello de San Sadurnio

- Comunicar, en circunstancias ordinarias e previsibles, con 3 das de antelacin, calquera ausencia temporal do domicilio que puidese impedir a prestacin do servizo

- Comunicar as posibles variacins que se produzan en relacin coa concesin do servizo dende o inicio da prestacin do mesmo, nun prazo de 10 das. Esta comunicacin ser sempre tcnico responsable do servizo

- Respetar as normas e condicins establecidas no momento da concesin do servizo, e reflectidas no contrato e plan persoalizado de servizo

- Permitir que sexa realizado o seguimento e control avaliacin do servizo por parte das tcnicos supervisoras do SAF

- Non realizar cambios de horario, tarefas, etc sen autorizacin da responsable supervisora do seu caso.

O incumprimento dalgn destes deberes por parte dos/as usuarios/as do SAF poder implicar a extincin da prestacin.

12.3 DEBERES DO PERSOAL DO SERVIZO

O persoal que participa na prestacin do S.A.F. ten os seguintes deberes e obrigas:

- O trato ser sempre de respeto, evitando que a confianza coas persoas usuarias e coas familias interfiran no traballo.

- Respetar a intimidade dos persoas usuarias e gardar a debida confidencialidade de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal

- Non recibir ningn tipo de prestacin/bonificacin por parte das persoas beneficiarias do SAF (cartos, regalos)

- Non facer partcipe persoa usuaria/familia dos seus propios problemas, separando todo o posible a sa vida privada do seu traballo.

- Respectar ntegramente o horario e tarefas establecidas e non realizar cambios sen previa autorizacin do responsable

- Non realizar traballos a outros membros da familia distintos das persoas usuarias do SAF, ainda que convivan na mesma casa. Se se trata de persoas maiores, ou dependentes notificarase o caso ao departamento de servizos sociais para o se estudio.

- En caso de ausencia traballo deber comunicalo con antelacin, tras obter autorizacin do coordinador de servizo e xefe de persoal, ao persoa usuaria.

- Non recibir en custodia cartos, xoias nin outros obxectos de valor.

- Non acudir ao lugar de traballo en compaa de persoas alleas ao servizo

- Non podern gardar chaves de ningn domicilio, excepto en casos puntuais de urxencia ou gravidade, cando as condicins do caso as o esixan e sempre co consentimento por escrito da persoa usuaria e o tcnico/a responsable

- En ningn caso ningunha traballadora do servizo poder acompaar s persoas usuarias do servizo no seu vehculo particular.

   
  13. CAUSAS DE EXTINCIN E MODIFICACIN DO SERVIZO  
 

13.1. Extincin do servizo

Son causas de extincin do S.A.F.:

- A renuncia da persoa usuaria

- O cambio do programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co SAF

- O traslado definitivo da sa residencia a outro concello

- O pasamento da persoa usuaria

- O incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo previa valoracin dos servizos sociais do concello.

- A falta reiterada de pagamento do servizo, consideradas como tal tres faltas consecutivas ou cinco non consecutivas.

- A desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo

- A asuncin por outra persoa ou entidade da atencin da persoa usuaria.

- A alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido incicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

- No caso de persoas usuarias en situacin de dependencia na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte o establecido no Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o coecemento da situacin de dependencia e o dereito s prestacins do sistema na Comunidade Autnoma de Galiza, a incoacin por parte do Concello de San Sadurnio, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

13.2. Suspensin temporal do servizo

Son causas de suspensin temporal do servizo, con reserva de praza, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal as que seguen:

- Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

- Ingreso hospitalario mentras dure este, sempe que a situacin de alta hospitalaria sexa compatible coas caracterstica do usuario/a de saf. Se o ingreso hospitalario se prolongase mis de tres meses, revisarase a reserva da praza e valorarase novamente a continuidade do SAF ou a extincin, atendendo se fose posible a informes mdicos do centro hospitalario

- Contar, temporalmente con apoio familiar quenlle poida prestar as atencins que necesite (vacacins ou traslado de domicilio de parentes) Se esta situacin dura mis de tres meses, tamn se revisar a reserva da praza, e polo tanto, a continuidade ou extincin do servizo

- Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin de prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia, suposto que se estar desposto na normativa reguladora vixente.

No caso de que a persoa beneficiaria tea dereito reserva de praza, non se manter necesariamente o horario inicial quedando a expensas das indicacins tcnicas e da disponibilidade do servizo.

   
  14. Intensidade na prestacin do servizo.  
 

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico expresado no artigo anterior.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin.

A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de maneira que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria.

3. Nos restantes casos a intensidade do servizo vir determinada na prescricin efectuada polos correspondentes servizos sociais de atencin primaria.

   
  Anexo I Modelo de solicitude do servizo  
 

SOLICITUDE DE PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

D/D con DNI.. con enderezo en ........................................................... Telfono......................................................

SOLICITA, a valoracin da sa solicitude caso para a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar, conforme normativa municipal que regula este servizo, para o que aporta a seguinte documentacin:

Fotocopia do DNI ou NIE do solicitante e dos outros membros da unidade de convivencia, entendndose como tal o conxunto de persoas que residen nun mesmo fogar

Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a beneficiario/a

Documentacin acreditativa de tdolos ingresos (nminas, certificacins de pensins ou prestacins) da unidade convivencial

Fotocopia da ltima declaracin do IRPF ou no seu defecto, declaracin xurada de non estar obrigado a facela

Declaracin xurada do solicitane na que se faga constar a carencia absoluta de rendas familiares ou a conta das mesmas

Recibo de aluguer ou amortizacin da vivenda

Informe mdico do solicitante que acredite a carencia de autonoma persoal e o tratamento que necesario controlar

Certificado de recoecemento de minusvalidez ou resolucin do grao de dependencia do/a solicitante ou das persoas que convivan con el

Declaracin xurada de non ter dereito a axuda no fogar por outra entidade ou organismo

Calquera outro que se considere necesario para a valoracin do expediente:

Declaro que os datos e a documentacin que aporto acompaando a esta solicitude son certos.

San Sadurnio, .. de. de 20.

Asdo.

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Aos efectos da Lei Orgnica 15/1999, de 13 de decembro, de Proteccin de datos de Carcater persoal, informaselle de que os seus datos persoais son obxecto de tratamento nun ficheiro cuxa finalidade a xestin e administracin da base de datos de solicitudes do Concello de san Sadurniio cuxo enderezo Avda. Marqus de Figueroa s/n, 15560 san Sadurnio, que como responsable de dito ficheiro, compromtese, na utilizacin dos datos includos, a respectar a sa privacidade e a empregalos de acordo coa sa finalidad, ademis de garantir o ejercicio dos dereitos de acceso, rectificacin e cancelacin.

   
  ANEXO II. BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA  
 

(modalidade de prestacin bsica de servizos sociais de atencin primaria)

FACTOR-1: AUTONOMA PERSOAL (mximo total 40 puntos)

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concorrencia.

TBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMA PERSOAL

De

33%

a

64%

de

discapacidade

De

65%

a

74%

de

discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

94%-100%

Grao de discapacida

de en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75%-100% discapacidade e ata 14 pts ATP

75%-100% discapacidade

e 15-29 pts ATP

75%-100% discapacidade

e 30-44 pts ATP

75%-100% discapacidade

e 45-72 pts ATP

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

ATP

RD 1971/1999

75% discapacidade e ata 24 pts BVD

25-39 pts

BVD

40-49 pts

BVD

50-64 pts

BVD

65-74 pts

BVD

75-89 pts

BVD

90-100 pts

BVD

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

Puntuacin BVD

(RD. 504/2007)

Grao I, Nivel 1

Grao I,

Nivel 2

Grao II, Nivel 1

Grao II,

Nivel 2

Grao III, Nivel 1

Grao III,

Nivel 2

Situacin de dependencia. Decreto 176/2007

5

pts

10 pts

14

pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

40 pts

PUNTUACIN

Nivel de Autonoma persoal

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa:

Puntos

Total puntos autonoma persoal___________________________

FACTOR-2: APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos)

Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)________

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos) _______

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)_______________________

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)_________

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)____________________

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)_____________________

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)______________

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos) ____________________________________________________

Est ben atendido (0 puntos)___________________________________________________

Puntos

Total puntos apoio social____________________________________________________________

FACTOR-3: SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

3.1. Conflito (mximo total 4 puntos)

Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)_________________________

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)____________________________

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)________________

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)____________________

3.2. Limitacins de rol (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias nas que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencins aos menores (2 puntos)_______________________________

3.3. Monoparentalidade (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)_________________________________________________________

3.4. Habilidades parentais (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)_____________________________

3.5. Nmero de menores (mximo total 10 puntos)

Puntos

Un menor (3 puntos)__________________________________________________________

Dous menores (5 puntos)______________________________________________________

Tres menores (7 puntos)_______________________________________________________

Catro ou mis menores (10 puntos)______________________________________________

Puntos

Total puntos situacin familiar/socializacin menores__________________________________

FACTOR-4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos)

Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)__________________________________________________

Non hai auga corrente (1 punto)_________________________________________________

Non pose WC (1 punto)______________________________________________________

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)_____________________________________

Non ten neveira (1 punto)______________________________________________________

Non ten quentador (1 punto)____________________________________________________

Non ten lavadora (1 punto)________________________________

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)_____________________

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)______________________

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)_____________________

4.2. Integracin no contorno (total 10 puntos)

Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)_____________________________

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)_________________________________

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)_______________

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)_______________________________

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais_______________________

Puntos

TOTAL XERAL_________________

   
  ANEXO III. CONTRATO DE PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR  
 

San Sadurnio, _____ de __________________ de

Reunidos por unha parte, Don Secundino Garca Casal, Alcalde - Presidente, en nome e representacin do Concello de San Sadurnio, asistido da traballadora social do servizo social de atencin primaria municipal Doa Mara Cristina Paz Galindo.

Doutra parte D/ ______________________________________, con enderezo en San Sadurnio, parroquia de ________________________ , lugar de ___________________, e con DNI. nm.: __________________ , no seu propio nome e interese,

Ambas partes recocense competencia e capacidade respectivamente, para formalizar o presente contrato.

ANTECEDENTES

A Ordenanza municipal reguladora do prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda a domicilio no Concello de San Sadurnio aprobouse no acordo plenario a data de 13 de marzo de 2009 e publicouse no BOP nm.: 126 do da 4 de xuo de 2009.

Para todo o non previsto na citada Ordenanza, estarase establecido na Orden de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar

CLUSULAS DO CONTRATO:

Primeira.- D/ ____________________________________________, recibir a prestacin do servizo de axuda no fogar os das ________________________________________, no horario de ___________________________ , por un total de________________ horas mensuais.

Segunda.- Os ditos servizos sern prestados polo persoal contratado polo Concello de San Sadurnio.

Terceira.- D/ ____________________________________, compromtese a abonar a cantidade que lle corresponde como aportacin financiacin do servizo, de conformidade coa Resolucin de establecemento do servizo e cos datos obrantes no expediente do departamento de servizos sociais.

Cuarta.-D/. _________________________________________, acepta domiciliar o pago da cantidade correspondente prestacin do servizo de axuda no fogar na conta nmero ___________________________________ da entidade financeira __________________________, con sucursal no trmino municipal de ___________________.

Quinta.- que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

Atencins de carcter persoal

Atencins de apoio social

Atencins de carcter domstico

Atencins de carcter socioeducativo

Atencins de carcter tcnico e complementario

Sexta.- Que as tarefas que se fixan inicialmnente para o desenvolvemento do SAF, e que sern levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo sern as seguintes:

Septima.-Que as mesmo, a persoa usuaria, a sa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as seguintes tarefas:

Octava.- que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo debern ser recollidas nun documento novo suscrito polos asinantes do presente contrato persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo original.

Novena.- Que o servizo se prestar atendendo s condicins reguladas na orde do 22 de Xaneiro de 2009, que regula o SAF, na ordenanza e regulamento municipal, onde estn recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

Dcima. - Ambas partes, compromtense a respetar este contrato en tdalas sas condicins, as como as normas de funcionamento do servizo e para a debida constancia de todo o convido, asinan este contrato por exemplar duplicado no lugar e data arriba indicados.

O ALCALDE, O/A BENEFICIARIO/A

A TRABALLADORA SOCIAL

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

   
  NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR QUE A PERSOA USUARIA COECE E QUE SE COMPROMETE A RESPETAR:  
 

A sinatura do contrato entre a persoa usuaria e o Concello supn a aceptacin do servicio nas condicins establecidas no mesmo no tocante asignacin de horarios, asi como aceptacin das normas que rexen o funcionamento do mesmo e que son as seguintes:

1) A actuacin da traballadora familiar no domicilio da persoa usuaria debe axustarse plan de traballo e contrato tcnicamente establecidos e formalizados entre os Servizos Sociais e a persoa usuaria, non realizando tarefas non recollidas nel, nin modificando sen previa autorizacin expresa as variables contidas no mesmo (horario, dias de atencin, etc).

2) A T.F. membro do cadro de persoal do Concello de San Sadurnio polo tanto o seu patrn non a persoa usuaria que debe ser consciente deste extremo, senon a administracin local.

3) A T.F. non traballar no domicilio da persoa usuaria en ausencia deste.

4) A traballadora non deber recibir en custodia dieiro, xoias nen obxecto algn, nen as mesmo ser remunerada directamente polo usuario ou familia.

5) Entre a traballadora e a persoa usuaria non se realizarn favores comns ou tratos especiais (horas extras, cambio de horarios, outras actividades non establecidas, etc).

6) A T.F. non poder realizar visitas domicilio da persoa usuaria fora do horario de traballo, nen tampouco realizar chamadas ou xestins, salvo casos especiais e sempre con autorizacin expresa.

7) Non deber facilita-lo telfono persoal nen o seu enderezo persoa usuaria.

8) A T.F. non poder utiliza-lo seu vehculo propio para os desprazamentos da persoa usuaria e familia.

9) A traballadora non dispor de chaves dos domicilios nos que traballe, excepto en casos puntuais de urxencia ou gravidade, cando as condicins do caso as o esixan e sempre co consentimento por escrito da persoa usuaria e o tcnico/a responsable

10) Cando a persoa usuaria non se encontre no seu domicilio no horario establecido para o servicio, ou non abra a porta do mesmo, a T.F. non deber permanecer espera, acudindo sen mis demora s Servicios Sociais do Concello a dar conta desta situacin.

11) A T.F. deber acatar e respeta-las normas do servicio que se lle indiquen ou as orientacins que lle dean as tcnicas responsables do programa.

12) Calquera queixa ou suxestin da persoa usuaria deber poela en coecemento da tecnica responsable do concello, e nunca ser dirimida ou resolta entre T.F. e usuario.

13) Para calquera modificacin xustificada dalgn aspecto do contrato (horarios, das de atencin,tarefas, etc)a persoa usuaria deber acudir responsable do programa nos Servicios Sociais, quen proceder a estudiar esa demanda.

14) Se fose preciso realizar por causas xustificadas ou por necesidades do servizo, calquera variacin nos horarios, das de atencin, traballadoras designadas a cada caso, etc. poderase realizar sen mediacin coa persoa usuaria (pero con informacin), continuando vixente igualmente o contrato asinado.

15) De forma xeral a travs do servicio non se realizarn tarefas de:

-Limpezas de portais e escaleiras de comunidade.

-Limpeza de lmpadas, teitos e paredes.

-Labores de xardn e horta.

-Alimentacin e aseo de animais.

dicir, ningunha que non sexa de verdadeira necesidade para as persoas que atende, poendo sempre o acento na atencin e cuidados pesoais fronte limpeza da vivenda.

16) Para todo o referido aos abonos de cotas que correspondan en caso de suspensin do servizo, ausencias temporais ou servizo inferior ao pactado c usuario/a rexer o aprobado na ordenanza n 17 reguladora do S.A.F.

17) Cada persoa usuaria do S.A.F. ter asignado un/ha tcnico/a do equipo de servizos sociais como persoa supervisora do servizo, que entre outras ter como medida de seguimento s visitas ao domicilio no que se presta a atencin. Estas visitas realizarnse coa frecuencia estimada segundo os criterios tcnicos do equipo de servizos sociais, e realizarase como mnimo unha cada dous meses, atendendo ao estableido na orde do 22 de xaneiro de 2009 reguladora do servizo de axuda no fogar.

19) Para todo o que non est aqu recollido rexirase polo establecido no regulamento municipal do S.A.F., Ordenanza Municipal n 17 e criterio tcnico da coordinadora do servizo.

Sinatura do/a solicitante e/ou usuario/a do S.A.F. ou familia

RECIBO INFORMACIN SOBRE AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SAF

   
  ANEXO IV. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR  
 

PROXECTO DE INTERVENCIN

1. Datos de identificacin do expediente:

Expediente

Intervencin n

Data da solicitude

Data de inicio

Sector de referencia

mbito de atencin

N total de usuarios/as

Nome e apelidos

DNI

Data de nacemento

Sexo

Estado civil

Proxecto

Data do proxecto

Antecedentes relevantes:

2. Atencins a prestar:

L

M

M

X

V

S

D

N horas semanais

Horario

Tipo de servizo a prestar:

Perfil dos/as profesionais:

Outros servizos:

3. Existencia doutros servizos/apoios prestados a domicilio:

Existencia:

Servizos/apoios:

N de horas semanais:

4. Obxectivos especficos e tarefas que se propoen:

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar:

5. Periodicidade do seguimento (mnimo bimensual):

Tcnico/a responsable:

Asdo.:

   
  ANEXO V. Cadro de persoal  
 

CADRO DE PERSOAL

PERSOAL S.A.F. MUNICIPAL CONCELLO DE SAN SADURNIO

COORDINACIN

TRABALLADORA SOCIAL

SUPERVISIN E SEGUEMENTO

TCNICAS DE SERVIZOS SOCIAIS

ATENCIN DOMICILIARIA

TRABALLADORAS FAMILIARES

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios