Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 22-02-2013 BOP N 37 -- Publicación definitiva : 23-04-2013 BOP N 77
Redacción Aplicable desde 23-04-2013

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.PRESTACIN DE TAREFAS
 - CAPTULO III.PROCEDEMENTO
 - CAPTULO IV.DEREITOS E DEBERES DOS USUARIOS
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final.
 - ANEXO I
 - ANEXO II
 - ANEXO III
 - ANEXO IV
 - ANEXO V
 - ANEXO VI
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

O servizo de axuda no fogar considrase como unha prestacin bsica no mbito dos servicios sociais de atencin primaria que non exime familia das sas responsabilidades, con planificacin, coordinacin e control pblico. A travs de persoal cualificado presta unha serie de atencins de carcter persoal, psicosocial, educativo, domstico e tcnico a familias e persoas con dificultades procurando a continuidade no seu contorno habitual, recuperacin da autonoma persoal ou familiar, potencia-los recursos propios e vnculos familiares, as como participacin activa na actividade da comunidade.

A mellora da calidade do servizo de axuda no fogar existente neste Concello require establecer un marco normativo a nivel local que recolla os contidos das prestacins, dereitos e deberes dos usuarios, regulacin das condicins de acceso servizo, procedemento e criterios bsicos de acordo co Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, Orde do 22 de xaneiro de 2009 da Consellera de Sanidade e Servizos Sociais e da Lei 13/2008, do 3 de decembro, que regula os servizos sociais de Galicia e na que se incle como funcins dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin do servizo de axuda no fogar, as coma a participacin na xestin de prestacins destinadas a garantir a autonoma persoal e a atencin dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable.

Dende a publicacin da Lei 39/2006, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, o Real decreto 727/2007, do 8 de xuo, sobre criterios para determinar a intensidade da proteccin, servizos e contas das prestacins da citada lei e demais lexislacin aplicable, a organizacin do servizo de axuda no fogar municipal precisa dunha adaptacin a citada lei e normas para o desenvolvemento e financiamento do servizo.

   
  CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.. Obxecto.

O presente regulamento ten como obxecto a regulacin do servizo de axuda no fogar e os requisitos e procedementos necesarios para acceder devandito servizo no Concello de Cabanas as coma a prestacin a persoas valoradas como dependentes tendo en conta, en todo momento, as directrices marcadas polo seu programa individual de atencin (P.I.A).

Artigo 2..Principios xerais.

O servizo de axuda no fogar considrase unha prestacin bsica e comunitaria de carcter complementario e transitorio, orientado a restablecer e mante-lo benestar fsico, social e psicolxico da persoa ou familia, que presenta problemas para a realizacin das actividades elementais da vida diaria, proporcionndolles atencin directa no propio fogar, mediante intervencins especficas naquelas tarefas cotis que o usuario non poida realizar por si mesmo e que favorezan a permanencia e integracin no seu entorno habitual e compensen as sas restricins de autonoma funcional.

Artigo 3..Beneficiarios.

Podern beneficiarse do servizo de axuda no fogar, tdalas persoas con dificultades na sa autonoma persoal, que non poidan ser atendidas convenientemente polos seus familiares e que por medio da prestacin deste servizo se asegure a sa permanencia no propio domicilio, en condicins adecuadas de vida e convivencia as coma as persoas que estean valoradas como dependentes pola Xunta de Galicia e tean solicitada e concedida a prestacin de axuda no fogar municipal no seu PIA.

O servizo de axuda no fogar est dirixido de modo prioritario a:

Familias ou persoas que presenten disfuncins que poidan ser susceptibles de mellora cunha adecuada atencin a domicilio.

Persoas maiores con certo nivel de dependencia que non tean a ningun que os atenda suficientemente e que con esta axuda poidan continuar vivindo no seu propio fogar.

-Persoas con minusvala ou incapacitadas s que a axuda no fogar lles poida favorece-la sa autonoma.

Persoas afectadas por unha lesin, enfermidade fsica ou mental, ou por outros motivos que lles fagan precisar axuda.

Menores que necesiten coidado ou atencin por ausencia, circunstancias provisionais de enfermidade ou motivos xustificados, os seus pais ou titores non poidan exerce-las sas funcins.

Colectivos especficos que presenten situacins de resgo ou exclusin social.

En xeral cando exista unha situacin de desatencins social ou familiar avaliada tecnicamente, que xustifique a intervencin do servizo.

Artigo 4..Obxectivos do servizo.

O servizo de axuda no fogar ten como obxectivo promove-la permanencia das persoas no seu entorno habitual, mellorando a calidade de vida dos seus usuarios na sa autonoma persoal, seguridade e relacins persoais e sociais, suplindo neste senso a falta de familiares que poidan atende-las sas necesidades, ou complementando o labor da familia cando esta non poida atende-las mesmas de forma axeitada.

O servizo de axuda no fogar debe evitar ou atrasa-lo ingreso en centros residenciais daquelas persoas que non o desexen ou non o necesiten, proporcionndolles unha alternativa mais acorde e normalizada sa situacin. Do mesmo xeito previr situacins de deterioro persoal ou familiar orixinadas pola convivencia durante un tempo prolongado con persoas dependentes e que supoan unha sobrecarga persoal.

Para isto o servizo procurar:

Apoia-los usuarios na realizacin daquelas tarefas da vida diaria que non poidan realizar por si solos, estimulando o desenvolvemento das sas propias necesidades.

Previ-lo resgo de marxinacin, illamento ou abandono das persoas con autonoma limitadas, fundamentalmente daquelas que viven solas e sen apoio.

Colaborar no seguimento dos coidados sanitarios no domicilio, seguindo neste senso as indicacins formuladas polos facultativos sanitarios.

Procurar resolve-las carencias e deficiencias nas sas vivendas, as como supresin de barreiras arquitectnicas, potenciacin de axudas tcnicas e materiais, etc.

Fomenta-lo voluntariado e a solidariedade, de maneira especial a axuda mutua.

Mellora-lo equilibrio persoal do individuo, da sa familia e do seu entorno, mediante o reforzamento dos vnculos familiares, veciais e de amizade.

   
  CAPTULO II.PRESTACIN DE TAREFAS  
 

Artigo 5..Prestacins.

As axudas que proporciona o servizo de axuda no fogar son as seguintes:

1. Atencins de carcter persoal.

Engloban todas aquelas actividades que se dirixen usuario do servizo cando este non poida realizalas por si mesmo ou cando precise:

Apoio no aseo e coidado persoal co obxecto de mante-la hixiene corporal.

Axuda para comer. Control de rxime alimentario.

Apoio a mobilizacin dentro do fogar. Coidados especiais como cambios de posturas, mobilizacins,...

Supervisin se procede, de medicacin simple prescrita por persoal facultativo e do estado de sade para a deteccin e comunicacin de calquera cambio significativo.

Compaa, conversacin e escoita activa.

Acompaamento fora do fogar para a realizacin de diversas xestins, tales como visitas mdicas, tramitacin de documentos ou semellantes.

Facilitar actividades de ocio no fogar mediante entrega de material para a realizacin de traballos manuais, as como lectura de prensa, libros, revistas ou semellantes.

Outras atencins de carcter persoal non recollidas nos apartados anteriores que poidan ser includas de modo especfico para acada-las finalidades deste servizo.

2. Atencins de carcter domstico.

Entndese como tales aquelas actividades e tarefas que se realizan de forma diaria no fogar referidas a:

A alimentacin: comprender, entre outros, os labores de compra e preparacin de alimentos no fogar.

A roupa: comprender as funcins de lavado, pasarlle o ferro, cosela, ordenala, mercala e outras semellantes.

A limpeza no fogar: varrer, limpar mobles, portas, fiestras, frega-lo solo, vaixela, facer e muda-la cama e ordena-la casa.

Realizacin de pequenas reparacins e outras tarefas que non impliquen a participacin de especialistas.

Todas elas tern carcter complementario das propias capacidades do usuario ou doutras persoas do seu entorno inmediato.

Para a realizacin destas actuacins o usuario deber dispoer ou preverse dos medios necesarios. No seu defecto, os servizos sociais competentes podern xestiona-los recursos adecuados para que ditas atencins poidan ser realizadas adecuadamente; tales como servizo de comidas a domicilio, lavandera e determinados equipamentos.

3. Atencins de carcter psicosocial e educativo.

Refrense s intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio desenvolvemento das capacidades persoais, a afectividade, a convivencia e a integracin na comunidade onde se desenvolva a vida do usuario, as como o apoio estruturacin familiar.

Fomento de hbitos adecuados: alimentacin, hixiene, horario.

Pasear, relacins.

Axuda persoa na realizacin de xestins.

Fomento da autoestima.

Axuda na organizacin da economa domstica.

Realizacin de xestins.

4. Atencins de carcter tcnico e complementario.

Refrense a xestins ou actuacins que poidan ser necesarias para a posta en funcionamento do servizo, para que contine en condicins axeitadas, ou para permitir,co apoio de novas tecnoloxas, unha atencin inmediata en situacins de crise ou emerxencia, tales como teleasistencia domiciliaria e outras actuacins encamiadas adecuacin funcional do fogar.

Artigo 6..Exclusin de tarefas.

En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizos recollidos no artigo 12 da Orde de 22 de xaneiro de 2009 que regula o servizo de axuda no fogar.

Actuacins que, polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 7..Persoal do servizo de axuda no fogar.

O persoal que pode intervir no servizo de axuda no fogar estar composto por profesionais e voluntarios e as funcins e tarefas a desenvolver sern as seguintes:

7.1. Traballadora social.

E o profesional que recibir a demanda, realizar o estudio e valoracin da situacin presentada, desea o proxecto de intervencin adecuado a ela e ser o responsable do seu seguimento e avaliacin.

As funcins e tarefas concretas sern:

a) Estudio e valoracin das necesidades e recursos da comunidade.

b) Programacin e avaliacin xeral do servizo, no marco da programacin xeral dos servizos sociais municipais.

c) Difusin e informacin sobre o servizo.

d) Estudio das demandas de informacin e atencin das solicitudes, valoracin da situacin e diagnstico da situacin.

e) Proposta de actuacin rgano competente para concesin ou denegacin do servizo.

f) Deseo dos obxectivos da intervencin, estratexia a seguir e profesionais necesarios.

g) Informacin, asignacin e supervisin de tarefas.

h) Estmulo das responsabilidades dos familiares como coidadores primarios e fomento da autoestima dos usuarios.

i) Seguimento e avaliacin dos casos atendidos.

j) Formular propostas de ampliacin, reducin ou suspensin do servizo se fose necesario.

k) Apoio e promocin da formacin-reciclaxe do persoal relacionado co servizo.

l) Coordinacin do servizo con asociacins, institucins, profesionais e voluntariado.

7.2. Auxiliar de axuda no fogar.

E o profesional que realiza as tarefas de carcter asistencial e educativo en contacto directo co usuario do servizo, a sa familia e o seu entorno.

O artigo 16.4 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, establece como requisito para a acreditacin das entidades que presten o servizo de axuda no fogar a persoas en situacin de dependencia valorada que o persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estea en posesin do ttulo de formacin profesional de grao medio de atencin sociosanitaria ou equivalente ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente.

Por outra banda segundo a orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOG n. 22, luns 2 de febreiro de 2009) no artigo 12.2: O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de atender a persoas afectadas por dficit de autonoma, deber estar en posesin do ttulo de formacin profesional de grao medio de atencin sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

As sas funcins e tarefas concretas son:

a) Funcins:

Asistenciais, de atencin persoal e domstica.

De orientacin en actividades da vida diaria, favorecendo a sa normalizacin no funcionamento do fogar.

Educativas, potenciando o protagonismo do usuario, sen substitulo naquelas tarefas que poida desenvolver por si mesmo e facilitndolle as canles de comunicacin co seu entorno.

De colaboracin co traballador social na coordinacin e avaliacin do servizo.

b) Tarefas:

As necesarias para levar a cabo as funcins anteriormente enumeradas, establecidas e supervisadas en cada caso polo profesional ou equipo responsable do servizo:

Tarefas de atencin persoal.

Tarefas de carcter domstico.

Tarefas de carcter persoal psicosocial ou educativo.

Este persoal estar formado previa e especificamente para o desenvolvemento das sas funcins e tarefas, establecendo posteriormente un sistema de xuntanzas peridicas de avaliacin e formacin, nas que lles vaian dando resposta a problemas concretos que presente o servizo.

7.3. Outros profesionais.

Estarn coordinados coa traballadora social, tales como educador familiar ou psiclogo e profesionais doutros servizos que colaboren co servizo de axuda no fogar.

Nas funcins que corresponden campo sanitario como curas persoais, inxeccins, sondas, podoloxa e todas aquelas referentes a sade, ser preciso unha estrita colaboracin socio-sanitaria, coordinando os servizos de axuda no fogar cos servizos sanitarios de coidados a domicilio desenvolvidos dende o centro de sade, hospital ou servizos sanitarios correspondentes.

7.4. Voluntarios.

Son aquelas persoas que actan de forma solidaria, sen expectativas de remuneracin econmica e dentro do programa de intervencin correspondente, complementando de forma coordinada as funcins e tarefas do persoal anteriormente relacionado. Dado o seu carcter de relacin interpersoal, de diversidade, de flexibilidade de horarios e dispoibilidade de tempo libre, as tarefas que podern desempea-los voluntarios sern as de compaa, fomento das relacins e comunicacin e ocupacin do tempo libre, tanto dentro como fora do fogar, e outras que contriban fomento de autoestima.

   
  CAPTULO III.PROCEDEMENTO  
 

Artigo 8..Requisitos xerais para acceder servizo.

Os requisitos para ser beneficiario do servizo de axuda no fogar son os seguintes:

a) Estar empadroado no Concello de Cabanas.

b) Solicita-la prestacin do servizo.

c) Acredita-la situacin de necesidade do servizo de acordo co establecido no artigo 3.. do presente regulamento.

d) Non presentar un estado de deterioro fsico ou psquico que necesite dun internamento asistido e continuado.

e) Residir nunha vivenda que rena unhas condicins de habitabilidade mnimas, que posibiliten a prestacin dos servizos cunhas garantas bsicas.

f) Non ter dereito a recibir axuda no fogar de ningunha outra entidade pblica ou privada.

g) Asigna-lo documento de inicio do servizo segundo anexo IV do presente regulamento.

h) Estar valorado como dependente e ter concedida a prestacin de SAF Municipal no seu PIA

Artigo 9..Tramitacin de solicitudes.

9.1. Os interesados presentarn as solicitudes, no modelo normalizado (anexo I) que se facilitar no negociado de servizos sociais do Concello de Cabanas, no Rexistro Xeral xunto coa documentacin esixida, a cal deber asignar o solicitante ou representante legal. A traballadora social informar de modo personalizado e gratuto sobre as condicins relativas a tramitacin e prestacin deste servizo.

9.2. Xunto coa solicitude deber achegarse a seguinte documentacin:

Fotocopia do documento nacional de identidade.

Informe do mdico de cabeceira sobre o seu estado de sade ou deficiencias.

Certificado, de selo caso, de minusvala do solicitante ou das persoas que convivan con el.

Certificado de convivencia.

Xustificantes de ingresos da unidade de convivencia, entendndose como tal o conxunto de persoas que residen nese domicilio.

Fotocopia da ltima declaracin do IRPF, ou no seu defecto, certificado de Facenda de non estar obrigado a facela.

Xustificantes do patrimonio, exceptuando o valor da vivenda habitual.

Con carcter excepcional, naqueles casos nos que non se poida achegar xustificantes dos ingresos referidos anteriormente, aportarase declaracin xurada do solicitante na que se faga consta-la carencia absoluta de rendas familiares ou conta da mesma.

Calquera outro documento que se estime necesario para a valoracin da situacin do solicitante.

O Concello resrvase a posibilidade de comproba-la veracidade dos datos aportados polos solicitantes para garanti-la fidelidade na informacin facilitada.

9.3. Informe tcnico.

Recibida a solicitude coa documentacin mencionada, a traballadora social realizar visita domicilio do solicitante e redactar un informe proposta con carcter de ditame tcnico, no que se considerarn tdalas circunstancias de necesidade s que se refire o presente Regulamento, as como a aplicacin dos baremos contidos no mesmo.

No caso de solicitudes con documentacin incompleta, requirirase s interesados para que no prazo de dez das solucionen as deficiencias, con apercibimento de que no caso de non facelo, arquivarase o expediente sen mais trmite.

O informe-proposta que a traballadora social realizar en relacin con cada solicitude deber recoller como mnimo: valoracin da situacin e ditame; no caso de ser favorable: persoas beneficiarias, nmero de horas de atencin a prestar e detalle das tarefas a realizar.

9.4. Resolucin.

A Alcalda ou o rgano municipal que corresponda, vista das solicitudes presentadas, valoracin tcnica e informe de intervencin municipal sobre a liquidacin a practicar segundo a ordenanza fiscal reguladora, ditar resolucin concedendo ou denegando a prestacin do servizo, a cal ser notificada solicitante na forma establecida na Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pblica e do Procedemento Administrativo Comn. No caso de concesin deber recoller: persoas beneficiarias, nmero de horas de atencin, tarefas a realizar pola auxiliar de axuda no fogar, periodicidade que debe procederse a revisin e porcentaxe de financiamento a cargo do solicitante; se a resolucin e desfavorable deber indicar expresamente as circunstancias que determinan a mesma.

Cando non exista posibilidade de atencin inmediata, a solicitude pasar a lista de espera cunha orde de prioridade segundo a puntuacin que se obtea na aplicacin dos baremos elaborados para a concesin do servizo, atendndose a solicitude no momento que as dispoibilidades do servizo o permitan.

Artigo 10..Trmite de urxencia.

Ter a consideracin de caso urxente aquel que requira unha resposta inmediata a unha circunstancia excepcional. A sa xustificacin estar motivada por presentarse a necesidade de forma inmediata ou situacin alto risco, como enfermidade grave, falecemento cnxuxe ou familiar e outras semellantes.

Nestes casos, se procede, prestarase o servizo de axuda no fogar o mesmo tempo que se inicia o proceso para a sa aprobacin polo rgano competente.

O procedemento de urxencia ter validez mentes se mantea a situacin que o motiva, a desaparicin desta levar consigo a extincin do servizo e se o caso pasar lista de espera.

Esta intervencin de urxencia non poder manterse mis dun mes sen que medie resolucin favorable expresa do rgano municipal competente sobre o expediente tramitado efecto.

Artigo 11..Criterios para a concesin do servizo.

A concesin do servizo de axuda no fogar basearase en indicadores que permitan considera-la valoracin de necesidades realizada pola traballadora social, tales como:

Autonoma persoal para realizacin de actividades da vida diaria ( alimentacin, hixiene persoal, labores domsticas) puntuando niveis de dependencia ou necesidades derivadas de deficiencias de sade fsica ou mental.

Situacin socio-familiar, establecendo os graos en que a familia ou outras persoas do entorno poidan axudar solicitante.

A capacidade econmica das persoas usuarias do servizo que se determinar segundo se establece no artigo seguinte.

Que os solicitantes non dispoan de ingresos nin patrimonio que lles permitan o pagamento dunha asistencia privada ou non tean dereito a recibir dita asistencia de ningunha entidade.

Estar valorado como dependente pola Xunta de Galicia e ter concedida a prestacin de SAF municipal no seu PIA. O servizo respectar integramente a valoracin do grado de dependencia de cada persoa beneficiaria segundo a regulacin autonmica

Grao I: mximo 20 horas mensuais.

Grao II: entre 21 e 45 horas mensuais.

Grao III: entre 46 e 70 horas mensuais.

Outras situacins e factores mais especficos como situacin, estado e equipamento da vivenda, recursos dispoibles no entorno e acceso a eles.

O acceso ao servizo ser directo para as persoas que tendo recoecida a situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar no seu PIA. As persoas que non tean o recoecemento de dependencia, ou non lles asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia segundo o calendario de implantacin, previa prescricin tcnica favorable dos servizos sociais comunitarios, resolverase en rxime de libre concorrencia de acordo dos criterios regulados no presente regulamento.

A intensidade do servizo para as persoas atendidas no marco do Sistema de Autonoma Persoal e atencin Dependencia estar predeterminado no seu PIA, cubrindo tdolos das da semana inclundo festivos, priorizando as atencins de carcter persoal.

Artigo 12..Capacidade econmica das persoas usuarias do servizo.

A capacidade econmica das persoas usuarias do servizo determinarase segundo o disposto no artigo 59 e 60 do Decreto 99/2012 do 16 de marzo.

12.1.A determinacin da capacidade econmica das persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido usuarias do servizo de axuda no fogar, realizarase segundo o disposto no artigo 59 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, que establece:

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atencin sa renda e, se o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e patrimonio do cnxuxe e a existencia de persoas convivintes, economicamente dependentes. Para o clculo da citada capacidade econmica, observaranse os criterios e regras dispostos na Resolucin do 2 de decembro de 2008, da Secretara de Estado de polticas sociais, familia e atencin dependencia e discapacidade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial do Sistema para a Autonoma Persoal e Atencin Dependencia, sobre determinacin da capacidade econmica do beneficiario e sobre os criterios de participacin deste nas prestacins do dito sistema, as como s normas regulamentarias promulgadas pola Xunta de Galicia que incorporen aquelas regras ao sistema galego de servizos sociais.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

12.2. A determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento, efectuarase segundo o establecido no artigo 60.1 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, que establece:

1. No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

b) Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

c) A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia, estean ou non inscritas no Padrn municipal de Habitantes.

Artigo 13..Revisin das axudas.

Nos prazos ou datas que especifique a concesin do servizo ou sempre que se produzan circunstancias que varen as que motivaron dita concesin, e en todo caso no mes de xaneiro de cada ano, a traballadora social proceder a revisin dos expedientes dos beneficiarios do servizo actualizando as condicins do servizo e formulando proposta de modificacin nos casos que proceda.

As propostas de modificacin sern postas en coecemento do beneficiario antes da resolucin que proceda polo rgano municipal competente.

Unha vez aprobada a prestacin do servizo, este manterase mentres o grado e nivel de dependencia valorado sexa o mesmo e non haxa comunicacin expresa dos rganos de valoracin autonmicos dun cambio no seu Programa Individual de Atencin.

Artigo 14..Extincin do servizo.

14.1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar as seguintes:

a) Renuncia do usuario, a cal deber formalizarse por escrito.

b) Ingreso con carcter definitivo en centro asistencial.

c) Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

d) Falecemento do usuario.

e) Desaparicin das causas que motivaron a concesin do servizo.

f) Incumprimento dos requisitos establecidos para a prestacin do servizo, tales como trato inadecuado auxiliar de axuda no fogar, falta de colaboracin do usuario no desenvolvemento do servizo, imposicin de tarefas auxiliar por parte do usuario que non lle corresponden, ou semellantes.

Constiten causas de baixa temporal no servizo o ingreso temporal en centro hospitalario, o atraso de mais dun mes no pago da tarifa do servizo, a ausencia temporal do domicilio non superior a dous meses e calquera outro incumprimento temporal das obrigas establecidas neste regulamento e que no sexan causa de extincin definitiva.

14.2. A extincin do servizo ser notificada beneficiario ou no de selo caso unidade de convivencia indicndolle os recursos que pode interpoer contra a devandita resolucin.

   
  CAPTULO IV.DEREITOS E DEBERES DOS USUARIOS  
 

Artigo 15..Dereitos dos usuarios.

Os beneficiarios do servizo de axuda no fogar teen dereito a:

a) Ser informados de forma correcta e puntual, respecto a tdolos aspectos relacionados coa tramitacin, concesin ou no seu caso denegacin, prestacin e incidencias do servizo, as como calquera outro aspecto que poida ser do seu interese.

b) A prestacin do servizo conforme s condicins de concesin e s contidos do presente regulamento.

c) O respecto intimidade e absoluta confidencialidade de todo o relativo a sa vida persoal, familiar, econmica ou social que poidan ser coecidos como consecuencia da tramitacin ou prestacin do servizo.

d) A recibiren unha atencin adaptada as sas necesidades, coa calidade e duracin prescritas en cada caso.

e) A coeceren a situacin do seu expediente.

f) A presentaren queixas e suxestins persoal coordinador do servizo cando expresaren reclamacins ou fixeren suxestins sobre a sa prestacin efectiva.

Artigo 16..Deberes dos usuarios.

Os usuarios do servizo de axuda no fogar estn obrigados a:

a) Dispensar un trato correcto s auxiliares de axuda no fogar que realicen as tarefas do servizo.

b) Poer a disposicin da auxiliar de axuda no fogar os tiles e materiais necesarios para a realizacin das tarefas asignadas.

c) Comunicar s servizos sociais do Concello as circunstancias que ocasionen unha alteracin das condicins do servizo.

d) Comprometerse a facilitar o control e seguimento do desenvolvemento do servizo pola traballadora social.

e) Os usuarios, e no seu defecto, os familiares ou encargados dos beneficiarios, estn obrigados pago da cota mensual asignada, segundo a ordenanza fiscal reguladora e resolucin de concesin do servizo.

A falta de pagamento sen causa xustificada por prazo superior a un mes dar lugar a baixa na prestacin do servizo e perda da condicin de beneficiario, despois de notificada a correspondente resolucin interesado.

Artigo 17..Desenvolvemento das tarefas do servizo.

17.1. As tarefas a realizar pola auxiliar de axuda no fogar sern aquelas que se establezan na resolucin de concesin e no contrato de prestacin do servizo que debern asignar o beneficiario ou representante legal e o representante do Concello.

17.2 Calquera modificacin das condicins de prestacin do servizo, suxestin ou queixa que desexe realizar o usuario deber poelo de forma directa en coecemento da traballadora social, en ningn caso estes trmites debern realizarse a travs da auxiliar de axuda no fogar.

17.3 No desenvolvemento do servizo podern realizarse cambios de auxiliar de axuda no fogar e horario segundo as necesidades do servizo e tamn a peticin razoada do beneficiario.

17.4. O servizo de axuda no fogar en xeral non incluir tarefas de limpeza de servizos da comunidade, animais, xardns ou aquelas que non sexan de necesidade das persoas beneficiarias, en todo caso pola traballadora social valorarase as tarefas que sexa preciso realizar de acordo coas circunstancias persoais dos solicitantes.

17.5. Os usuarios do servizos debern comunicar s servizos sociais do Concello calquera cambio ou ausencia do domicilio, xa que a auxiliar de axuda no fogar non traballar nin aceptar chaves da vivenda en ausencia do beneficiario, ags por circunstancias que deber valora-la traballadora social.

17.6. A auxiliar de axuda no fogar non poder acompaarse de persoa allea servizo para realizar o seu traballo, absterase de facer comentarios sobre os beneficiarios que atenda, gardar segredo profesional e a mxima discrecin acerca das circunstancias que rodean usuario, non deber aceptar nin recibir ningn tipo de contraprestacin por parte do beneficiario do servizo; a sa retribucin ser nica e exclusivamente a establecida no contrato laboral do Concello. As mesmo non poder prestar servizo de maneira particular en domicilios onde se preste o servizo de axuda no fogar

17.7. Os gastos de material de limpeza, aseo, comida, etc.. sern por conta do usuario; o Concello facilitar auxiliar de axuda no fogar o equipamento necesario para o desenvolvemento do seu traballo: vestiario, luvas, etc..

17.8. A auxiliar de axuda no fogar deber poer en coecemento da traballadora social calquera circunstancia da que tea coecemento e non este recollida nas condicins de prestacin do servizo.

17.9. O persoal de axuda no fogar que incumpra as normas establecidas para a prestacin do servizo aplicarselle rxime disciplinario establecido para o persoal servizo das Administracins Pblicas e Estatuto dos Traballadores.

   
  Disposicin adicional.  
 

Facltase a Alcalda para que previo informe da traballadora social, e de selo caso de Secretara, resolva aquelas cuestins relacionadas co servizo e que non se recollan expresamente na normativa vixente nin neste Regulamento, das cales darase conta o Pleno da Corporacin na primeira sesin que realice.

O servizo de axuda no fogar para os valorados como dependentes e con resolucin de PIA aprobada xestionarase polo Concello mediante contrato administrativo de xestin de servizos pblicos na modalidade de concesin.

   
  Disposicin final.  
 

O presente regulamento que derroga o ata agora vixente publicado no BOP n. 248 do 30 de decembro de 2010, entrar en vigor a partir da sa publicacin no BOP e manter a sa vixencia ata que a Corporacin aprobe a sa modificacin ou derrogacin.

   
  ANEXO I  
 

SOLICITUDE DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

D./dona ..................................................................................................................................................

con DNI ....................................... e enderezo en ..............................................................................

parroquia de .............................. do Concello de Cabanas. Telfono ............................................

Expn:

Solicita:

Achega os seguintes documentos:

DNI

Informe mdico

Xustificantes de ingresos econmicos da unidade familiar

Outros: ............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Cabanas, ... de .... de 20...

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CABANAS (A CORUA)

   
  ANEXO II  
 

INFORME MDICO PARA O SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

EFECTUADO POLO/A DOUTOR/A: _____________________________________________

CENTRO ONDE PRESTA SERVICIO: _____________________________________________

LOCALIDADE: ______________________________________ TELFONO: _____________

NOME DO USUARIO/A: _______________________________________________________

N. SEGURIDADE SOCIAL: ____________________________.

TRASTORNOS MIS RELEVANTES PADECIDOS:

CIRCULATORIO

ENDOCRINO

XENITO-URINARIO

LOCOMOTOR

_

Hipertensin arterial

_

Diabete

_

Vexiga

_

Artrose

_

Isquemia

_

Tiroide

_

Clculos renais

_

Reumatismo

_

Marcapasos

_

Insulina/dependente

_

Prstata

_

Fractura fmur

_

Venopatas

_

Outra

_

Outra

_

Columna

_

Arritmias

_

Citica

_

Valvulopata

_

Fractura cadeira

RESPIRATORIO

DIXESTIVO

OLLOS/ODOS

NEURO/PSICOLXICAS

_

Catarros frecuentes

_

Hernia

_

Invidente

_

Parlise

_

Asma bronquial

_

Cirrose

_

Xordeira total

_

Accidente cerebral

_

E.pulmonar obstructiva

_

lcera

_

Diminucin visin

_

Demencia

_

Clculos vescula

_

Epilepsia

_

Tuberculose pulmonar

_

Diminucin auditiva

_

Trastorno linguaxe

_

Alzheimer

_

Depresin

OUTRAS ENFERMIDADES:

____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRATAMENTO: _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSECUENCIAS DO NIVEL DE AUTONOMA:

(Contestar cun x segundo se considere: A: normalmente. B: con algunha dificultade. C: con moita dificultade. D: non pode)

Concepto

A

B

C

D

1. Pode varrer e fregar a casa

___

___

___

___

2. Pode limpar o po s mobles, limpar o cuarto de bao

___

___

___

___

3. Pode lavar man, tender e pasalo ferro a roupa

___

___

___

___

4. Pode vestirse e espirse

___

___

___

___

5. Pode levantarse e deitarse na cama, levantarse e sentarse nunha cadeira ou silln

___

___

___

___

6. Pode realizar compras

___

___

___

___

7. Pode realizar xestins, ir mdico, oficina, bancos, etc.

___

___

___

___

8. Pode cociar, lavar os pratos

___

___

___

___

9. Pode asearse e baarse

___

___

___

___

10. Pode procurarse os coidados sanitarios bsicos

___

___

___

___

11. Fai as sas necesidades sen axuda, non presenta incontinencia anal e/ou urinaria

___

___

___

___

12. Pode manexar os aparatos de calefaccin, auga quente, interruptores de luz, gas

___

___

___

___

13. Mantn orientacin temporo-espacial

___

___

___

___

14. Mantn actitude coherente

___

___

___

___

OBSERVACINS:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

..........................., .... de ........................... de 200..

Asdo.: ................................................

N. colexiado: ................................

   
  ANEXO III  
 

INFORME TCNICO-PROPOSTA DE RESOLUCIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

BAREMO

1. CAPACIDADE PARA AUTOVALERSE

1.1. Capacidade motora

A) Levantarse:

D) Conduta.

Levantarse s

0

Normal

0

Levantarse s con dificultade

1

Trastornos de carcter

1

Levantarse con axuda

2

Claros trastornos do humor

2

Non se levanta

3

Descontrol total dos seus actos

3

B) Deambular

E) Xestins

Camia s

0

Realiza as xestins s

0

Camia s con dificultade

1

Realiza as xestins s con dificultade

1

Camia con axuda de bastn ou semellante

2

Realiza as xestins con axuda

2

Inmobilidade en cadeira de rodas ou encamado

3

Non pode realiza-las xestins

3

C) Sar da casa.

F) Sociabilidade.

Sae s

0

Mantn relacins

0

Sae con dificultade

1

Mantn poucas relacins

1

Sae con axuda

2

Mantn relacins con dificultade

2

Non sae ( non sube nin baixa escaleiras)

3

Non se relaciona

3

1.2. Sentidos.

1.4. Coidados persoais.

A) Visin.

A) Aseo diario.

Boa

0

S

0

Dficit visin

1

S con dificultade

1

Grave dficit visual

2

Con axuda

2

Cegueira

3

Aseo xeral encamado

3

B) Audicin.

B) Baarse.

Boa

0

S

0

Dficit auditivo

1

S con dificultade

1

Grave dficit auditivo

2

Con axuda

2

Xordeira

3

Imposibilidade total

3

C) Linguaxe.

C) Vestirse.

Normal

0

S

0

Dficit de comprender

1

S con dificultade

1

Incomprensible

2

Con axuda

2

Non fala

3

Incapaz

3

1.3. Capacidade psquica.

D) Control de esfnteres.

A) Orientacin temporo-espacial

Continencia total

0

Boa

0

Incontinencia espordica

1

Desorientacin ocasional leve

1

Incontinencia ocasional

2

Desorientacin frecuente

2

Incontinencia total o permanente

3

Desorientacin total

3

1.5. Tarefas domsticas.

B) Memoria

A) Limpeza do domicilio.

Normal

0

S

0

Retn actos recentes con dificultade, coece as persoas, esquece algunhas cousas.

1

S con dificultade

1

Retn soamente feitos antigos

2

Con axuda ( mantemento)

2

Non retn ningn feito, demencia total

3

Non pode (diario)

3

C) Comunicacin

B) Preparacin de comidas.

Normal

0

S

0

A conversa e posible pero non perfecta

1

S con limitacins

1

Imposible manter unha conversa lxica

2

Non pode preparala

2

Claras alteracins mentais de demencia

3

Non pode nin quentala

3

C) Compra.

5. FACTOR ORGANIZACIN DA UNIDADE CONVIVENCIAL.

S

0

Con axuda ocasional

1

5.1. Alimentacin.

Con axuda permanente

2

Adecuada

0

Non pode face-las compras

3

Normal anda que sen variedade

1

D) Lavado e coidado da roupa (con lavadora)

Desorganizada e inadecuada

2

S

0

Escasa ou pobre

3

S con dificultade

1

5.2. Hixiene familiar e do fogar.

Con axuda (orde, tender, pasalo ferro)

2

Bo aspecto en xeral

0

Non pode

3

Aspecto xeral descoidado

1

2. FACTOR SADE.

Certa falta de hixiene persoal e no fogar

2

Persoas con boa sade

0

Sucidade e desorde na roupa e no fogar

3

Persoas con dificultades temporais

1

5.3. Administracin econmica.

Persoas afectadas por enfermidade restritiva de mobilidade ou sade mental

2

Correcta distribucin do presuposto

Distribucin incorrecta pero non grave

0

1

Persoas afectadas por enfermidade restritiva de capacidade de autocoidado

3

Non se gasta en necesidades bsicas

Gstase inadecuadamente e contraen dbedas

2

3

3. FACTOR VIVENDA.

3.1. Condicins de habitabilidade.

6. FACTOR RELACINS SOCIAIS.

Nivel con capacidade para contactos interper-

Vivenda con certa calidade

0

soais.

0

Vivenda con nivel en conxunto normal

1

Nivel medio baixo para contactos interpersoais

1

Vivenda con instalacins deficientes

2

Nivel baixo de relacins sociais

2

Vivenda en mal estado

3

Illamento social

3

3.2. Condicins de equipamento.

7. FACTOR ACCESIBILIDADE A SERVI

CIOS E EQUIPAMENTOS BSICOS

Equipamento de certa calidade.

0

Equipamento en conxunto normal

1

Cercana e doado acceso servizos bsicos

0

Equipamento en mal estado

2

Pouca distancia e accesos aceptables

1

Falta de equipamento

3

Distancia media e accesos deficientes

2

3.3. Rxime de tenencia.

Moita distancia e accesos deficientes

3

Vivenda propia.

0

8. SITUACIN ECONMICA

Vivenda aluguer.

1

Unidade familiar que tea que aboar 75% ou

mais do servizo

0

Caseiros ou semellante

2

Vivenda en precario

3

Unidade familiar que tea que aboar o 50% do

servizo.

1

4. FACTOR SITUACIN FAMILIAR

Vive con familiares e poden atendelo

0

Unidade familiar que tea que aboar o 25% ou

menos do servizo

2

Ten familiares pero non vive con eles nin teen tempo para atendelo

1

Unidade familiar que est exenta de aboar o

Servizo

3

Ten familiares pero sen tempo suficiente ou sen capacidade para atendelo, necesitan apoio

2

Vive s e non ten familiares que o atendan

3

RESUMO DA VALORACIN:

INDICADORES

PUNTOS

CAPACIDADE

PARA

AUTOVALERSE

CAPACIDADE MOTORA

Levantarse

Deambular

Sar da casa

SENTIDOS

Visin

Audicin

Linguaxe

CAPACIDADE PSQUICA

Orientacin tmporo-espacial

Memoria

Comunicacin

Conduta

Capacidade de xestin

Sociabilidade

COIDADOS PERSOAIS

Aseo diario

Baarse

Vestirse

Control de esfnteres

TAREFAS DOMSTICAS

Limpeza do domicilio

Preparacin de comidas

Compra

Roupa

Suma:

SADE

VIVENDA

Condicins de habitabilidade

Condicins de equipamento

Rxime de tenencia

Suma:

SITUACIN FAMILIAR

ORGANIZACIN DA UNIDADE CONVIVENCIAL

Alimentacin

Hixiene familiar e do fogar

Administracin econmica

Suma:

RELACINS SOCIAIS

ACCESIBILIDADE A SERVICIOS E EQUIPAMENTOS BSICOS

SITUACIN ECONMICA

PUNTUACIN TOTAL:

En consecuencia a Traballadora Social que subscribe propn a seguinte resolucin:

Conceder con efectos desde aceptacin do servizo ou dende .... de ........... do 20....

.................................................................................................................................................

A ............................................................. (unidade de convivencia constituda por: ...... persoas)

o servizo de axuda no fogar, segundo os seguintes datos:

ingresos anuais da unidade familiar:................................ euros

horas de servizo semanal:. ...... .horas.

tarefas a realizar: .................................................................

Cabanas, ..... de ........... do 20.....

A traballador/a social.

   
  ANEXO IV  
 

MODELO DE INICIO DO SERVICIO AXUDA NO FOGAR

EXPEDIENTE:

SOLICITANTE:

RESOLUCIN:

En Cabanas, .... de ............................ de dous mil .................

REUNIDOS:

Traballadora social do Concello de Cabanas D./D. .......................................................................................

Polo beneficiario/a: ....................................................................................... con DNI. n.................................

actuando en nome propio (ou en representacin de ....................................................................................)

con domicilio en .................................................................................................................................................

Co obxecto do inicio da prestacin do servizo de axuda no fogar, faise constar a aceptacin dos dereitos e deberes establecidos no Regulamento municipal do servizo.

ESTIPULACINS:

1..O Concello de Cabanas compromtese a prestacin do servizo de axuda no fogar a...........................

2..A auxiliar de axuda no fogar asinada para este servizo ser D/D........................ e realizar as seguintes tarefas: ...............................................................................................................................

3..O horario de traballo ser de ......................... horas semanais/mes distribudas segundo as necesidades e dispoibilidades do servizo.

4..A Traballadora social indicar as directrices tcnicas de intervencin individual, con fin de mellora-las condicins de vida de cada usuario.

5..O presente servizo iniciarase con esta data e estar suxeito as modificacins e condicins establecidas no Regulamento do servizo que sern postas en coecemento do beneficiario.

6..O beneficiario compromtese pagamento da cota pola prestacin do servizo establecida na ordenanza fiscal reguladora na conta sinala da resolucin de concesin do servizo por importe de ............... euros hora/mes.

7..O beneficiario acepta as condicins do servizo nos termos que deriven do presente documento e naquilo non previsto, estarase disposto no regulamento do servizo e disposicins establecidas efecto na lexislacin vixente.

O/a traballador/a social O beneficiario

   
  ANEXO V  
 

MODELO DE RENUNCIA SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

D./D. ..................................................... como beneficiario (ou solicitante) do servizo de axuda no fogar con D.N.I. n. ................................... e domicilio en ..........................................................................................

actuando en representacin propia (ou da unidade de convivencia formada por ......).

EXPN:

Que solicitando (ou sendo beneficiario) do servizo de axuda no fogar do Concello de Cabanas, e non estando interesado no devandito servizo, renuncia ser beneficiario do mesmo, poendo esta decisin en coecemento dese concello para que adopte a resolucin correspondente de acordo co aqu exposto.

SOLICITA: se deixe sen efecto a solicitude presentada (ou se proceda a dar de baixa na prestacin do devandito servizo).

Cabanas, ...... de .............................. de 20...

Asdo.: .......................................................

   
  ANEXO VI  
 

MODELO DE SEGUIMENTO DO SERVIZO

MES:

ANO:

USUARIO:

Emitido pola auxiliar de axuda no fogar: ................................................................................

INICIDENCIAS:

Baixa da traballadora: ...................................................... ................................. ................ ..... .... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ingreso hospitalario do usuario: ...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Modificacin do horario: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Outras: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tarefas desenvolvidas: .......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aspectos a ter en conta: ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Situacin actual: ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N.. Horas atendidas no mes: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cabanas, ..... de ............................ de 20...

A auxiliar de axuda no fogar.

Asdo: ..............................................

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor a partir da sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que :

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios