Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - ORDENANZA REGULADORA DAS OPERACINS FORESTAIS DE CORTA, DEPSITO E TRANSPORTE DE MADEIRA NO CONCELLO DE SANTISO

Publicación provisional : 02-04-2014 BOP N 63 -- Publicación definitiva : 16-06-2014 BOP N 113
Redacción Aplicable desde 16-07-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Obxecto da ordenanza
 - Artigo 2.- Autorizacin para as actividades de corta e saca
 - Artigo 3.- Solicitudes
 - Artigo 4.- Deber de fianza.
 - Artigo 5. Normas e obrigas para a realizacin dos traballos.
 - Artigo 6.- Responsabilidade
 - Artigo 7.- Infraccins e procedemento sancionador
 - Disposicin derradeira
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1.- Obxecto da ordenanza  
 

Consonte ao disposto nos artigos 77 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuo, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais e os artigos 25, 28 e 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de rxime local, o concello de Santiso estabelece a presente ordenanza reguladora das actividades de corta e saca de madeira no mbito do termo municipal de Santiso, co fn de facela compatible coa preservacin das vas pblicas, seguridade vial, bens municipais e medio natural do concello.

As actividades afectadas pola ordenanza son todas aquelas operacins que se desenvolvan para a obtencin da madeira e o seu transporte, inclundo tanto as operacins previas ou preparatorias da corta, como poden ser o desprazamento de vehculos e maquinaria ou os accesos ao terreo; como as posteriores destinadas ao depsito da madeira, a carga e o seu transporte.

A ordenanza establece a figura do permiso municipal obrigatorio para a realizacin dos traballos referidos e as normas para a sua tramitacin, a imposicin dunha fianza e os mecanismos sancionadores establecidos para garantir o seu cumprimento.

   
  Artigo 2.- Autorizacin para as actividades de corta e saca  
 

Establcese a obrigatoriedade da obtencin de autorizacin municipal previa para a realizacin de cada operacin de corta ou tala forestal e transporte de madeira dentro do termo municipal do Concello de Santiso. Esta autorizacin deber ser solicitada nas dependencias municipais no modelo oficial facilitado para o efecto.

Exceptanse desta obriga, sen menoscabo da responsabilidade dos efectos que produza a actividade, aquelas operacins de natureza non industrial destinadas ao abastecemento domstico de lea realizadas por particulares con vehculos agrcolas.

   
  Artigo 3.- Solicitudes  
 

Para a obtencin de autorizacin municipal para realizar traballos de corta e saca de madeira, as persoas fsicas ou xurdicas que o soliciten deberan entregar nas dependencias municipais o impreso formal debidamente cuberto no que figuren os seguintes datos e documentos xuntos requiridos:

-NIF, nome completo e domicilio fiscal da persoa ou entidade, e domicilio a efectos de notificacin de ser diferente.

-No caso de ser persoa xurdica: documento autntico onde consten as identidades dos administradores e do representante legal da entidade.

-Referencia e plano catastral das parcelas onde se van desenvolver os labores.

-Lugares, das e horarios no que se van desenvolver os traballos de corta, almacenaxe e transporte da carga.

-Copia da autorizacin da autoridade forestal para a realizacin da corta ou, de non ser precisa, declaracin responsable do cumprimento da normativa forestal vixente.

-Copia dos permisos de circulacin do vehculo ou conxunto de vehculos cos que se van desenvolver os labores ou documento oficial no que conste a sua masa mxima autorizada.

-Xustificante de depsito de fianza nos termos recollidos na presente ordenanza.

-Documento acreditativo de ter constituda unha pliza de responsabilidade civil.

As solicitudes de autorizacin entregaranse como mnimo un mes antes do inicio dos traballos. A sua concesin poder estar suxeita s restricins temporais ou condicins tcnicas motivadas que decida o Concello.

Non podern solicitar esta autorizacin aquelas persoas fsicas ou xurdicas que como consecuencia de traballos anteriores cometesen infraccins contra a presente ordenanza e tean danos pendentes de reparar ou de resarcimento ao concello; aqueles que tean pendente o pago dalgunha sancin contemplada na presente ordenanza ou aquelas empresas que participasen nos traballos e sexan susceptibles de ser responsables do pagamento dos danos.

A falta de resolucin expresa por parte do Concello nese prazo supor que se entenda denegada a autorizacin.

   
  Artigo 4.- Deber de fianza.  
 

Os solicitantes de cada autorizacin de corte e saca de madeira deberan presentar coa solicitude o xustificante de presentacin dunha fianza a favor do Concello de Santiso, por calquera dos procedementos establecidos pola lexislacin vixente, co fin de responder do amao dos danos que puideran producir nas vas ou a sa limpeza.

Establcense duas contas atendendo ao peso mximo autorizado do maior dos vehculos ou conxunto de vehculos empregados. Se o seu peso mximo autorizado non supera as 16 Tm. fxase unha fianza de mil seiscentos euros (1.600,00 ) e se algn vehculo supera esta masa mxima autorizada, entn ascende a tres mil cen euros (3.100,00 ).

A fianza ser reintegrada e/ou cancelada previo informe favorable dos servizos tcnicos municipais, unha vez finalizada a corta forestal, no prazo de dous meses, sen prexuzo de que, de non obter dito informe favorable, se produza a incautacin definitiva da mesma, e a aplicacin do rxime sancionador e demais consecuencias legais esixibles.

   
  Artigo 5. Normas e obrigas para a realizacin dos traballos.  
 

-Prohbese a ocupacin das vas pblicas e do seu dominio con depsitos de madeira, plas ou ramaxe; as como das canalizacins, gabias, pasos ou todo lugar que dificulte o paso ou acceso a propiedades ou vas.

-Preservarase o estado das vas pblicas empregadas para a realizacin dos traballos de corta, almacenaxe, carga ou transporte; correspondendo ao responsable da corta o deber de comunicar ao concello calquera dano producido e a obriga de proceder reparacin dos desperfectos producidos no firme, gabias, canalizacins ou outros elementos.

-Prohbese a realizacin de desprazamentos de terras que polas suas caractersticas tean a consideracin de movementos de terra a efectos da normativa urbanstica.

-Os traballos ocuparn s o espazo indispensable da va pblica, permitindo sempre a circulacin e cumprindo as disposicins normativas vixentes que regulan o trfico, circulacin e seguridade val, especialmente as referidas sinalizacin de traballos na calzada, corte de carrs ou desviacins na va.

-O responsable da corta deber retirar da va pblica nun prazo mximo de 48 horas calquera refugallo ou sucidade resultado da corta, depsito ou transporte da madeira.

   
  Artigo 6.- Responsabilidade  
 

Sern responsables, a efectos do cumprimento de todas as obrigas e responsabilidades recollidas nesta ordenanza, por esta orde:

-A persoa ou entidade solicitante da autorizacin municipal para realizar o traballo.

-A persoa ou persoas titulares da empresa ou establecemento mercantil que realice os labores.

   
  Artigo 7.- Infraccins e procedemento sancionador  
 

Contra o previsto nesta ordenanza, establcese o seguinte cadro de accins consideradas como infraccins moi graves, graves e leves.

Constiten infraccins moi graves:

-A realizacin de traballos de corta e saca de madeira sen a preceptiva autorizacin municipal.

-Causar danos nas pistas municipais por valor superior a 3.000 euros.

-O depsito de madeira na va pblica.

-Calquera actuacin que supoa unha situacin de risco para a seguridade vial.

-A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas graves firmes na va administrativa.

Constiten infraccins graves:

-Deixar as vas municipais en deficiente estado de sucidade, segundo o informe municipal.

-Causar danos nas pistas municipais por valor inferior a 3.000 euros.

-Non repor ao seu estado orixinal as gabias e dominio pblico empregado para o acceso aos terreos.

-A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas leves.

Consideraranse infraccins leves:

-Calquera outro incumprimento desta ordenanza que non estea cualificado como moi grave ou grave e cuxa sancin corresponda ao Concello.

As infraccins desta ordenanza seran sancionadas coas seguintes multas:

Infraccins leves: multa de ata 300,00 euros.

Infraccins graves: multa de conta comprendida entre 300,01 euros e 1.500,00 euros.

Faltas moi graves: multa de conta comprendida entre 1.500,01 euros e 3.000,00 euros.

Sen prexuzo das sancins que correspondan, cando o Concello tea coecemento de calquera feito contrario ao recollido na presente ordenanza ordenar a paralizacin da actividade e comunicar aos responsables das cortas a obriga de restitur calquera dano provocado establecendo un prazo de quince das para proceder sa reparacin.

Estas sancins podern ser reiterativas por cada semana sen cumprimento do esixido ou mantndose na situacin de infraccin tipificada, podendo dar lugar a multa coercitiva ao abeiro do disposto no artigo 9 e 199 da Lei de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia 9/2002 de 30 de decembro, ou a normativa que legalmente a substita en termos similares. A resolucin do expediente sancionador corresponde Alcalda.

- Se os danos fosen irreparables, a entidade ser indemnizada en conta igual ao valor dos bens destrudos ou ao importe do deterioro dos danos.

- O procedemento sancionador ser o establecido no R.D. 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, en desenvolvemento da Lei 30/1992, e cos criterios expostos no Ttulo XI da Lei 7/1985, modificada pola Lei 57/2003, de modernizacin do goberno local.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez transcorrido UN MES, a contar desde o da seguinte ao da publicacin do anuncio de aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, quedando derrogadas cantas outras disposicins do mesmo rango normativo, en canto se opoan ou contradigan o disposto na presente.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor mes seguinte a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios