Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS OPERACINS FORESTAIS DE CORTA E SACA DE MADEIRA AS COMO DAS PLANTACINS E REPOBOACINS FORESTAIS

Publicación provisional : 03-06-2021 BOP N 103 -- Publicación definitiva : 05-08-2021 BOP N 147
Aplicable desde 26-08-2021

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO I.HABILITACIN NORMATIVA
 - CAPTULO II.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - TTULO II.ACTIVIDADE FORESTAL E PROTECCIN DOS CAMIOS E VAS MUNICIPAIS
 - CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.TTULOS HABILITANTES: LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS
 - CAPTULO III.USO DA REDE DE VIAIS, PISTAS E CAMIOS MUNICIPAIS
 - CAPTULO IV.CONSERVACIN E LIMPEZA
 - CAPTULO V.PLANTACINS, REPOBOACINS E TRASPLANTES
 - TTULO III.LIMPEZA DE FINCAS E TRABALLOS AGRCOLAS
 - CAPTULO I.LIMPEZAS
 - CAPTULO II.LIMPEZA DE FINCAS E XESTIN DE BIOMASA
 - CAPITULO III.TRABALLOS AGRCOLAS EN FINCAS EXTREMEIRAS COA VA PBLICA
 - TTULO IV.CERRAMENTOS E ACCESOS S FINCAS
 - CAPTULO I.CERRAMENTOS
 - CAPTULO II.ACCESOS S FINCAS OU SALVACUNETAS
 - TTULO V.DISCIPLINA E RXIME SANCIONADOR
 - CAPTULO I.INSPECCIN E CONTROL
 - CAPTULO II.INFRACCINS
 - CAPTULO III.SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL. Entrada en vigor
 - ANEXOS
   
  NDICE  
 

EXPOSICIN DE MOTIVOS

TTULO I.DISPOSICINS XERAIS

CAPTULO I.HABILITACIN NORMATIVA

CAPTULO II.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN

TITULO II.ACTIVIDADE FORESTAL E PROTECCIN DOS CAMIOS E VAS MUNICIPAIS

CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS

CAPTULO II.TTULOS HABILITANTES: LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS

CAPTULO III.USO DA REDE DE VIAIS, PISTAS E CAMIOS MUNICIPAIS

CAPTULO IV.CONSERVACIN E LIMPEZA

CAPTULO V.PLANTACINS, REPOBOACINS E TRASNPLANTE

TTULO III.LIMPEZA DE FINCAS E TRABALLOS AGRCOLOAS

CAPTULO I.LIMPEZAS

CAPTULO II.LIMPEZA DE FINCAS E XESTIN DE BIOMASA

CAPTULO III.TRABALLOS AGRCOLAS EN FINCAS EXTREMEIRAS COA VA PBLICA

TTULO IV.CERRAMENTOS E ACCESOS A FINCAS

CAPTULO I.CERRAMENTOS

CAPTULO II.ACCESOS A FINCAS OU SALVACUNETAS

TTULO V.DISCIPLINA E RXIME SANCIONADOR

CAPTULO I.INSPECCIN E CONTROL

CAPTULO II.INFRACCINS

DISPOSICIN FINAL.ENTRADA EN VIGOR

ANEXO I.MODELO DE COMUNICACIN PREVIA

ANEXO II.MODELO DE SOLICITUDE DE LICENZA

ANEXO III.ACORDO DE OCUPACIN TEMPORAL DE TERREOS

ANEXO IV.ESPECIES DE CONFERAS E FRONDOSAS

ANEXO V.ESPECIES CON PRESENCIA PROHIBIDA NOS SOLOS URBANOS, URBANIZABLES E MBITO CORRESPONDENTE S FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIN DE BIOMASA

   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

Esta ordenanza ten como finalidade a de velar pola debida conservacin dos camios e vas pblicas municipais, en relacin cos danos e desperfectos que poden sufrir estes como consecuencia das distintas actuacins forestais derivadas das operacins de corta e saca de madeira as como da realizacin de plantacins e repoboacins forestais e usos equiparables, inclundose as operacins preparatorias como as posteriores.

Resulta tamn prioritario o interese en protexer as persoas, vivendas e outras edificacins nos supostos de incendios forestais; e para elo esencial que as vas de acceso s zonas forestais se atopen sempre en perfecto estado de limpeza e conservacin.

Para que isto se cumpra primordial que as vas pblicas non estean invadidas pola madeira nin pola maleza que resulta do procesamento da materia forestal procedente das fincas que son obxecto dos ou, que as plas das rbores non impidan o paso por ditas vas como sucede en moitos casos.

O uso dos camios e vas pblicas municipais en condicins ptimas un dereito de toda a comunidade de usuarios, e esixe dunha intervencin administrativa que regule as condicins nas que se deben realizar as operacins forestais nos montes e parcelas do Concello, tanto pblicos como privados, xa que son moi frecuentes os danos e desperfectos que s veces ocasionan estas actividades nas vas e camios.

As mesmo necesario ter unha normativa que obrigue s propietarios das fincas colindantes coa va pblica a mantelas en ptimas condicins.

Trtase, en definitiva, con esta ordenanza, de facer compatible a actividade de aproveitamento forestal coa preservacin do medio natural, a proteccin paisaxstica, a conservacin dos camios e a seguridade vial.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

 

   
  CAPTULO I.HABILITACIN NORMATIVA  
 

Artigo 1.Marco normativo.

A regulamentacin por medio da presente ordenanza fundamntase no uso das competencias que lle atriben ao Concello os artigos 25.2d) e 84 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local; os artigos 6,80.2.d) e 286 e seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia; os artigos 74 e seguintes do R.D. 1372/1986, do 13 de xuo, polo que se aproba o Regulamento de bens das corporacins locais; o art. 23 da Lei 39/2015 do Procedemento administrativo comn das Administracins Pblicas; e os artigos 157.2 e 162 bis da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Asi mesmo, constiten marco normativo para a redaccin da presente ordenanza as determinacins contidas na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de proteccin da paisaxe de Galicia, na Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia; na Instrucin 1/2018, do 26 de abril, relativa s actuacins administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestin da biomasa vexetal e retirada de especies arbreas impostas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia; na Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras; na Lei 7/2012, do 28 de xuo, de montes de Galicia; na Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia; o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia; no Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento nico de regulacin integrada de actividades econmicas e apertura de establecementos; na Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade medioambiental; e no planeamento municipal vixente no Concello da Cabanas as como as determinacins contidas no Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan bsico autonmico de Galicia, que puideran ser de aplicacin.

   
  CAPTULO II.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 2.Obxecto.

A presente ordenanza, de natureza non fiscal, ten por finalidade a regulacin no solo do municipio de Cabanas, delimitado de acordo co establecido no planeamento municipal vixente, das condicins a establecer para:

As masas arbreas no solo que o planeamento clasifica e cualifica como solo rstico.

A proteccin e conservacin do espazo pblico municipal e en particular dos camios e vas pblicas ante as actividades forestais e fronte aos danos e desperfectos que estes poden sufrir como consecuencia das distintas operacins de procesamento da masa forestal, en particular das sacas de madeira ou outros usos (susceptibles de danar as vas e camios municipais) que se produzan dentro do termo municipal, as como a limpeza da maleza que invade as vas pblicas ou cunetas como resultados das sacas, ademais de regular a construcin e conservacin dos pasos salvacunetas as como das cunetas das vas e camios municipais.

A esixencia de responsabilidades durante as operacins preparatorias e de desenvolvemento das talas e sacas de madeira para asegurar a preservacin do entorno, da paisaxe, dos bens municipais, da seguridade viaria e a prevencin e defensa contra os incendios forestais, respecto aos danos e deterioracins que se poden xerar polo seu desenvolvemento.

A xestin da biomasa vexetal e a retirada de rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no mbito das redes de faixas secundarias de xestin de biomasa.

A proteccin, conservacin e mellora do arborado pblico e privado do municipio de Cabanas mediante a sa defensa e fomento das especies autctonas, e a regulacin da xestin de plantacins arbreas, repoboacins, trasplantes e podas drsticas de arborado.

Establecemento dos instrumentos xurdicos de intervencin e control e o rxime sancionador en defensa e proteccin da biomasa e do arborado pblico asentado no solo de competencia municipal do termo municipal de Cabanas.

Artigo 3.mbito de aplicacin e actividades includas.

A presente ordenanza de aplicacin no termo municipal de Cabanas, aplicndose s operacins de corta e saca de todo tipo de materia forestal e totalidade das operacins derivadas da actividade forestal que tean por obxecto a obtencin e o transporte de madeira de tala, tanto para uso domstico como para o seu aproveitamento comercial, inclundo tanto as operacins previas (desprazamento de vehculos e maquinaria, construcin de ramplas ou acceso s fincas, preparacin do terreo, etc.), as como as posteriores (preparacin e depsito de madeira, carga e transporte.

Entenderanse por operacins de saca de madeira a totalidade das que se desenvolvan no mbito forestal, inclundo tanto as operacins previas (desprazamento de vehculos e maquinaria, construcin de ramplas ou accesos s fincas, preparacin do terreo, etc.), as como as posteriores (preparacin e depsito de madeira, carga e transporte.

Quedan includas igualmente no mbito de aplicacin desta ordenanza:

As talas de especies forestais

As labores forestais (corta, depsito, carga e transporte de madeira, plantacins, abonado, proteccin da repoboacin, coidados posteriores e almacenaxe de madeira entre outras).

A regulacin dos accesos s fincas, as araduras e traballos que se realizan en fincas extremeiras coa va pblica, e o sobrevoo das rbores que afecte dominio pblico.

A conservacin e a proteccin dos camios, viais e viais de acceso e demais infraestruturas anexas aos lugares de tala, corta e saca de madeira.

Calquera operacin ou uso susceptibles de danar as vas e camios municipais, valoradas polos servizos tcnicos en base aos pertinentes informes policiais ou tamn nos casos nos que exista un informe emitido por calquera organismo que sexa competente para elo.

As superficies taladas e as ocupadas polos cargadeiros de madeira.

As talas puntuais de exemplares de rbores illadas.

As podas e refaldes en plantacins forestais.

O clareo de rebrotes de cepa e limpeza de predios.

As talas que tean por finalidade os aproveitamentos para uso domstico con vehculos agrcolas.

A eliminacin dunha situacin de perigo para persoas ou bens.

As talas de especies arbreas que se produzan como consecuencia da enfermidade da especie forestal.

As repoboacins de masas arbreas.

As actividades de xestin da biomasa, traballos de roza e limpeza de predios.

A realizacin de traballos agrcolas en fincas estremeiras coa va pblica.

A execucin de cerramentos de parcela va pblica.

A execucin de accesos s fincas ou salvacunetas.

A conservacin de cunetas e sumidoiros.

Artigo 4.rgano municipal competente.

A competencia para esixir o cumprimento das obrigas e para decretar e aplicar os requisitos previstos nesta Ordenanza, corresponden ao alcalde ou concellerio/a que ostente a delegacin.

Artigo 5.Persoas responsables.

A efectos do cumprimento das obrigas establecidas nesta ordenanza teen a consideracins de persoas responsables, as persoas fsicas o xurdicas seguintes:

a) Os titulares dos montes e terreos ou no seu caso os titulares do dereito de aproveitamento sobre os mesmos, responsables do cumprimento das obrigas de xestin da biomasa vexetal e retirada de especies arbreas.

b) Os maderistas e as empresas que xestionen, executen ou intervean en labores de xestin da biomasa obxecto desta ordenanza.

c) As empresas que xestionen, executen ou intervean en labores de xestin da biomasa obxecto desta ordenanza.

d) Os tcnicos ou profesionais que subscriban as memorias tcnicas elaboradas e presentadas para a obtencin dos ttulos habilitantes de natureza urbanstica.

   
  TTULO II.ACTIVIDADE FORESTAL E PROTECCIN DOS CAMIOS E VAS MUNICIPAIS  
 

 

   
  CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 6.Regulacin.

obxecto deste ttulo regular:

a) A actividade forestal e a esixencia de responsabilidades durante as operacins preparatorias e de desenvolvemento de tala e saca de madeira, para asegurar a preservacin do entorno, da paisaxe, dos bens municipais, da seguridade viaria e a prevencin e defensa contra os incendios forestais, respecto aos danos e deterioracins que se poden xerar polo seu desenvolvemento.

b) O procedemento de comunicacin previa ou, no seu caso, de licenza de tala e as actuacins asociadas actividade forestal que tea lugar no termo municipal do Concello de Cabanas ou que, ben sendo realizadas en outros concellos, requira o trnsito por vas de competencia do Concello de Cabanas.

c) Establecementos de garantas/avais

d) As prcticas de conservacin e limpeza.

e) A reparacin de deterioracins e desgastes anormais causados sobre o dominio pblico as como os danos a terceiros.

Artigo 7.Exercicio da competencia municipal.

1. A competencia municipal para o control do cumprimento dos requirimentos de comunicacin, uso, conservacin e limpeza regulados neste ttulo sern exercido polo servicio tcnico municipal que tea atribuda a competencia o pola polica local, tendo estes a potestade da paralizacin das actividades reguladas nesta ordenanza ante o incumprimento dos requisitos establecidos.

2. Todos os rexistros relacionados coa xustificacin do cumprimento dos requisitos administrativos, debern estar dispoibles no lugar de operacin para atender os requirimentos respecto aos mesmos por parte dos tcnicos do servizo municipal con competencia na materia ou pola polica local.

   
  CAPTULO II.TTULOS HABILITANTES: LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS  
 

Artigo 8.Tramitacin municipal das cortas.

Efectuarase en cada momento de conformidade coas determinacins establecidas tanto na lexislacin e normativa urbanstica e/o do solo como na normativa e lexislacin sectorial vixentes, sen prexuzo da obriga de obter as outras autorizacins administrativas, permisos e licenzas que fosen procedentes conforme normativa sectorial vixente.

Artigo 9.Tramitacin sectorial das tarefas e actividades forestais.

A tramitacin das cortas quedar sometida lexislacin sectorial especfica en funcin das respectivas afeccins dos terreos obxecto das cortas.

As cortas relativas a terreos forestais sern obxecto de tramitacin de conformidade coas determinacins establecidas na lexislacin sectorial vixente en materia forestal e de proteccin contra os incendios forestais.

Na actualidade, a propia definicin relativa aos terreos forestais e o rxime relativo sa tramitacin sectorial queda recollido na Lei 7/2012 e na Lei 3/2007, e os aproveitamentos con obxecto do seu uso domstico ou para aproveitamento comercial no Decreto 50/2014.

Artigo 10.Rximes de licenza e de comunicacin previa.

Na actualidade e con carcter xeral, as intervencins sobre o uso do solo quedan recollidas nos artigos 142 a 147 da Lei 2/2016, concretando de forma particular o Art. 142.2. os supostos sometidos obtencin do ttulo habilitante de licenza urbanstica, o cal especifica no seu apartado i) que nicamente sern obxecto de suxeicin a licenza urbanstica a tala de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica e, en todo caso, cando dita tala se derivase da lexislacin de proteccin do dominio pblico (costas, estradas, augas, patrimonio, etc.) excepto as autorizadas en solo rstico polos rganos competentes en materia forestal (Art. 351.1.i) do Regulamento da Lei 2/2016), nese caso esixirase a comunicacin previa ao Concello.

O apartado 3 do mesmo artigo engade que quedan suxeitos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa os actos de edificacin e uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que as se establezan nas leis.

Aos efectos de garantir a preservacin do medio ambiente e da conservacin dos camios e pistas municipais, a tala de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva xa sexa para o aproveitamento madeireiro ou non, require dispoer por parte da persoa fsica ou xurdica que asume a responsabilidade da execucin das operacins de tala das rbores e da saca da madeira, da licenza ou de resolucin municipal sobre a comunicacin previa, segundo sexa o caso e sen prexuzo da obtencin doutras autorizacins que conforme normativa sectorial sexan necesarias para proceder realizacin dos traballos forestais.

Para realizar a solicitude de licenza ou, no seu caso, presentar a comunicacin previa, ser necesario tamn aportar toda a informacin e a documentacin complementaria requirida nos anexos desta ordenanza e que deber ser firmada pola persoa fsica ou xurdica que asume a responsabilidade das actuacins, podendo ser presentada no rexistro electrnico ou nas oficinas do rexistro municipal (Art. 11 d) do Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento nico de regulacin integrada de actividades econmicas e apertura de establecementos).

Unha vez presentada a solicitude de licenza ou a comunicacin previa e a documentacin presentada estea completa, o persoal do Concello comprobar, en base dita documentacin, o estado fsico dos camios e vas que vaian ser utilizados, obtendo as fotografas que sexan pertinentes para acreditar a sa realidade fsica.

Unha vez realizada a inspeccin e vista do informe pertinente o Concello comunicar, ao promotor o prazo para realizar os traballos.

Artigo 11.Rxime de licenza.

O procedemento de tramitacin das licenzas queda regulado no Art. 143 da Lei 2/2016 e no Art. 352 e seguintes do seu Regulamento.

As actuacins para as que se faga a solicitude de licenza non podern realizarse ata que sexa concedida, unha vez o servizo municipal competente verifique a informacin aportada, comprobe in situ as condicins do entorno previamente a intervencin e proceda a validar a viabilidade da actuacin conforme a descricin da mesma.

Os modelo do Anexo II (vlido para solicitude d e licenza) est a disposicin dos interesados na web do Concello de Cabanas ou na oficina de rexistro da Casa do Concello.

Este modelo recolle o contido mnimo da memoria tcnica a presentar xunto coa solicitude de licenza relativa s operacins forestais a desenvolver e deber ir firmada por tcnico competente.

Artigo 12.Rxime de comunicacin previa.

O procedemento de tramitacin da comunicacin previa queda regulado no Art. 146 da Lei 2/2016 e no Art. 361 e seguintes do seu Regulamento, independentemente da posibilidade de que os concellos establezan os procedementos de comunicacin necesarios as como os de verificacin posterior do cumprimento dos requisitos precisos.

Cando a actuacin comunicada posa toda a documentacin esixida, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos, polo que, unha vez transcorrido o prazo de quince das hbiles sinalado no apartado 1. do artigo 29. desta ordenanza, ser ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

Neste caso engadirase comunicacin previa dilixencia da Dependencia Administrativa Instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido e o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin e poidan cursar visita de inspeccin ao emprazamento das actuacins comunicadas para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

Cando a comunicacin presentada e/ou a documentacin que con ela se acompaa sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince das seguintes sa presentacin, requirirase persoa interesada para que se abstea de iniciar a sa actuacin concedndoselle un prazo de dez das para subsanar as deficiencias detectadas, coa indicacin de que se as non o fixese se lle ter por desistido da sa comunicacin arquivndose o expediente sen mis trmite de conformidade ao previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade e sancionador.

As actuacins suxeitas a comunicacin previa podern realizarse unha vez transcorrido o prazo de 15 das hbiles desde a presentacin da documentacin no caso de cumprir con todos os requisitos esixidos sen que o Concello requirise correccin das deficiencias observadas.

Por motivos de acumulacin de traballo poderase prorrogar o prazo a 20 das hbiles notificndose ao solicitante a resolucin municipal que as o autorice (art. 23 da Lei 39/2015 do Procedemento administrativo comn das Administracins Pblicas).

Transcorrido o prazo de quince das hbiles desde a presentacin da comunicacin previa sen que se requira ao interesado a correccin de posibles deficiencias que puideran existir, poderanse iniciar as actuacins comunicadas, sen que a inactividade da administracin implique enmenda dos defectos ou irregularidades que presente o contido da comunicacin ou da documentacin que se lle adxunta nin os que poida presentar a actuacin obxecto da comunicacin.

Se unha vez declarada completa a documentacin presentada e trasladada aos tcnicos municipais para a sa comprobacin se detectara que o contido desta non se axusta normativa de aplicacin ou ao planeamento urbanstico en vigor ditarase resolucin notificando esta circunstancia ao comunicante e indicando que debe de absterse de iniciar a obra ou, no seu caso, que debe de suspender de inmediato a sa execucin, incondose expediente de reposicin da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

Poderase facer unha comunicacin de tala para varios montes ou parcelas catastrais, cando os traballos vaian a efectuarse de forma simultnea, debendo constar os datos de cada unha das parcelas nas que se vaia a realizar a tala.

Os modelos do Anexo I (vlido para comunicacin previa) est a disposicin dos interesados na web do Concello de Cabanas ou na oficina de rexistro da Casa do Concello.

Este modelo recolle o contido mnimo da memoria tcnica a presentar xunto coa comunicacin previa relativa s operacins forestais a desenvolver e deber ir firmada por tcnico competente.

Artigo 13.Limitacins s actividades forestais.

Non podern levar a cabo as actividades reguladas na presente ordenanza, no mbito do territorio do Concello de Cabanas, as persoas fsicas ou xurdicas que mantean dbedas derivadas de expedientes abertos en cumprimento dos preceptos da presente ordenanza ata a conclusin do expediente ou a liquidacin dos importes pendentes.

En ningn caso poderanse realizar os labores de corta e saca de madeira, con carcter profesional con maquinara pesada sen contar coa autorizacin sectorial correspondente, xustificante da comunicacin ou resolucin da licenza municipal e establecemento de avais ou pago de taxas.

No caso de que a actividade forestal supoa a ocupacin de terreos privados, o responsable deber dispoer previamente ao comezo da actividade forestal de autorizacin escrita do propietario da leira segundo o modelo disposto no Anexo III desta Ordenanza.

Poderase limitar ou denegar o trnsito polos viarios de forma motivada, remitindo ao interesado o correspondente informe razoado dos fundamentos da denegacin ou limitacins impostas.

A polica local inspeccionar as actuacins, en orde seguridade no transito e superacin da capacidade de carga dos camios e vas municipais polas que estase a transitar, formulando a correspondente denuncia no seu caso.

Prohbese o depsito e/ou almacenaxe no monte de refugallos que non sexan estritamente vexetais, por representar un risco importante para o inicio e propagacin de incendios forestais ademais de supoer un incumprimento grave en relacin obriga, por parte dos propietarios dos terreos e dos seus representantes, de impedir a contaminacin da terra, do aire e da auga.

Prohbese o abandono e/ou a vertedura no monte de restos das cortas e sacas de madeira por representar un risco importante para o inicio e propagacin de incendios forestais ademais de supoer un incumprimento grave en relacin obriga, por parte dos propietarios dos terreos e dos seus representantes, da conservacin e mantemento do solo natural e da masa vexetal nas condicins precisas que eviten a erosin e os incendios, mais da obriga de impedir a contaminacin.

Neste sentido, queda prohibida a acumulacin ou o abandono dentro das parcelas forestais de calquera produto ou subproduto da actividade forestal.

As persoas propietarias dos montes tratarn os restos forestais de maneira que minimicen o risco de incendio, dando prioridade aos tratamentos que supoan a incorporacin dos restos ao ciclo produtivo agro-forestal ou ao aproveitamento de biomasa forestal residual nas sas distintas variantes, s cando non se poidan acometer ditos traballos procederase queima dos restos, observando as condicins de comunicacin ou autorizacin regulamentarias.

De conformidade co antedito, debern deixarse as parcelas obxecto das cortas e sacas de madeira nas condicins de limpeza de restos e maleza que eviten riscos de propagacin de incendios forestais de conformidade coas determinacins contidas na lexislacin vixente en materia de proteccin contra incendios forestais.

Os residuos asimilbeis aos urbanos seleccionaranse e depositaranse no contedor municipal acado e os residuos industriais, especialmente aceites usados, entregaranse a un xestor autorizado.

Prohbese o depsito de subprodutos resultantes da explotacin forestal, tales como biomasa forestal residual, achas, cortiza, resina e todo tipo de restos agrcolas e de produtos inflambeis nas redes primarias e secundarias de xestin de biomasa con excepcin dos lugares expresamente autorizados por licenza municipal.

Ademais, deberase salvagardar de forma permanente unha rea libre de vexetacin de cando menos 10 metros arredor do permetro delimitador do mbito no cal se efecte a acumulacin dos produtos e subprodutos da explotacin forestal (faixa de especial proteccin).

Queda terminantemente prohibido interromper os cursos de auga superficiais ou soterrados con motivo do desenvolvemento das actividades forestais.

As alteracins topogrficas o as alteracins sobre os cauces derivadas da actividade forestal dar lugar s correspondentes denuncias ante o organismo autnomo de Augas de Galicia e ante a Axencia de Proteccin da Legalidade Urbanstica (APLU), sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondan unha vez confirmadas a realizacin das infraccins por parte do Concello de Cabanas.

Queda terminantemente prohibido o derrubamento ou mesmamente o desprazamento respecto da sa situacin orixinal de cerramentos de parcela, valados e calquera outra construcin de tipo tradicional de pedra con motivo das actividades forestais.

A alteracin e destrucin de elementos e construcins tradicionais e mesmo a apertura de novos camios non previstos polo planeamento municipal vixente dar lugar correspondente denuncia ante a Axencia de Proteccin da Legalidade Urbanstica (APLU), sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondan unha vez confirmadas a realizacin das infraccins por parte do Concello de Cabanas.

Os terreos obxecto da apertura de vas de saca temporais para as actividades forestais debern ser repostos integramente ao seu estado orixinario sen que queden depositados sobre eles restos nin residuos de ningn tipo.

Artigo 14.Responsabilidades.

A persoa fsica ou xurdica (neste caso polo representante legal acreditado por medios vlidos en dereito) titular da actividade asume a responsabilidade das actuacins forestais para as que se solicita licenza ou tramita a comunicacin previa.

A persoa titular da actividade responsable do mantemento dos requisitos que a actividade tia que cumprir cando se presentou a comunicacin previa.

A persoa fsica ou xurdica que firma a comunicacin ou solicita a licenza ser responsable xunto co madeireiro encargado da corta e a empresa encargada do transporte da madeira e o tcnico redactor da memoria presentada no Concello, dos danos e prexuzos s persoas, infraestruturas, bens patrimoniais e recursos naturais que se produzan ou ocasionen con motivo da sa actuacin na tala, saca e transporte de madeira ou de calquera outra actividade forestal de que se trate, quedando obrigados solidariamente reparacin deles, inclundo a limpeza e retirada dos restos forestais resultantes.

No suposto de non ser identificado o madeireiro e o transportista, ser responsable o propietario do monte ou da parcela catastral obxecto dos traballos forestais.

En ningn caso podern iniciarse os traballos de tala sen contar previamente coas autorizacins sectoriais correspondentes cando as parcelas obxecto da actuacin estean afectadas pola normativa sectorial de augas, patrimonio, estradas ou calquera outra que resulte de aplicacin.

En ningn caso podern iniciarse os traballos de tala sen contar previamente e cando corresponda coa autorizacin sectorial correspondente ao organismo competente en materia forestal.

Nas actividades obxecto desta ordenanza que se executaron sen ttulo habilitante ou con inobservancia das sas condicins sern sancionadas as persoas fsicas ou xurdicas responsables das mesmas en calidade de promotor da actividade, propietario dos terreos, madeireiro e tcnico redactor da memoria tcnica presentada.

En caso de incumprimento dalgunha das obrigas contidas na presente ordenanza, o Concello requiriraos para o seu cumprimento, outorgndolles o prazo mximo de quince das hbiles, a contar dende o seguinte ao da recepcin do requirimento.

Cando o madeireiro non puidera ser identificado, ser responsable do cumprimento desas obrigas o propietario dos monte e/ou parcela de que se trate.

As sancins que se impoan aos distintos suxeitos por unha mesma infraccin tern entre si carcter independente.

Estarn exentos de responsabilidade os menores de 14 anos.

No caso de que a infraccin fose cometida por un menor de 14 anos, a autoridade competente poerao en coecemento do Ministerio Fiscal.

Cando sexa declarado autor dos feitos cometidos un menor de 18 anos, un menor non emancipado ou unha persoa coa capacidade modificada xudicialmente, respondern, solidariamente con el, do pagamento das sancins pecuniarias que se lle impoan, dos danos e perdas ocasionados de acordo co establecido no artigo 157.2 da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e da reposicin ao seu estado orixinario da situacin alterada pola infraccin de acordo co establecido no artigo 162 bis os seus pais, titores, curadores, acolledores ou gardadores legais ou de feito, segundo proceda.

Artigo 15.Garantas. Pago de taxas e fianzas.

1. A solicitude de licenza ou a presentacin de comunicacin previa est suxeita ao pago da taxa por tramitacin de expediente segundo a correspondente ordenanza fiscal.

2. As mesmo, para as operacins de tala e saca de madeira deberase depositar unha fianza en metlico ou aval bancario en favor do Concello, co obxecto de responder dos posibles danos que no mbito da sa responsabilidades poida xerar.

A empresa madeireira suxeita presente ordenanza establecer unha fianza a favor do Concello, en calquera das formas establecidas na Lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do Sector Pblico, co obxecto de responder diante de posibles danos non reparados voluntariamente.

En ningn caso se podern realizar as operacins de corta sen ter constitudo previamente a fianza e tela depositada no Concello.

Ser vlido aval bancario polo importe estipulado, debendo abonarse no momento da realizacin da comunicacin previa ou da solicitude de licenza e ser vlida para os terreos declarados como obxecto das tarefas de corta e saca de madeira ata un mximo de 6 meses.

O importe da fianza fixase, segundo o peso mximo autorizado do vehculos de maior capacidade que se van empregar nas operacins da saca e transporte de madeira:

CAPACIDADE DO VEHCULO

(Peso mximo autorizado)

CUANTA

FIANZA

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

≤ 16 Toneladas

1.500

50.000

≥ 16 Toneladas

3.000

75.000

A fianza responder por todos os danos inherentes actividade desenvolvida segundo o establecido no artigo 16 desta ordenanza.

A conta poder ser incrementada e determinada a proposta do servizo municipal competente tras a cuantificacin da superficie da intervencin proposta e os potenciais riscos e impactos sobre a mesma.

3. No caso de que nas operacins de depsito, carga e transporte intervean vehculos de empresas distintas que se encarga da tala, estarn obrigados a subrogalos na sa fianza, ou ben a que a deposite a propia empresa de transporte.

En caso contrario, a persoa fsica ou xurdica titular da actividade e a persoa ou empresa encargada da tala, sern responsables solidarios dos danos ocasionados nas vas pblicas municipais ou a terceiros que circulen por elas como consecuencia das operacins de depsito, carga e transporte de madeira da tala.

3. Unha vez efectuada a comunicacin previa ou obtida a preceptiva licenza, a persoa ou entidade interesada deber comunicar Polica Local o da de inicio da corta de madeira aos efectos da supervisin inicial por parte da mesma do estado en que se atopan os camios municipais afectados e obtendo as fotografas que sexan pertinentes para acreditar a sa realidade fsica.

4. Unha vez rematados os traballos deber comunicarse ao Concello esta circunstancia aos efectos da realizacin dunha visita de inspeccin do estado dos camios por parte da Polica Local.

Unha vez comunicado o remate dos traballos por parte da persoa interesada, a tramitacin administrativa da devolucin da fianza completarase nun prazo de trinta das naturais, unha vez que a Polica Local tea comprobado a inexistencia de danos nas vas municipais, infraestruturas ou dominio pblico local.

5. A devolucin da garanta deber ser solicitada polo depositante e a sa tramitacin completarase nun prazo de trinta das naturais, unha vez que:

A Polica Local tea comprobado mediante a correspondente visita de inspeccin o mantemento do entorno en condicins similares as de partida e a inexistencia de danos nas vas municipais, infraestruturas ou dominio pblico local.

O servizo municipal competente emita o correspondente informe de verificacin no que se faga constar a adecuacin das actuacins comunicadas ou autorizadas coas desenvolvidas.

6. En caso de incumprimento, por ocasionarse desperfectos nas vas, servizos e infraestruturas municipais, o Concello requirir persoa titular da actividade e ao madeireiro para que procedan efectuar as reposicins que sexan pertinentes nun prazo mximo de quince das hbiles a contar dende o da seguinte ao da recepcin do requirimento e tras ser avaliados os desperfectos pola Polica Local e os servizos municipais competentes.

O anteriormente disposto entndese sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondan polos incumprimentos desta Ordenanza.

7. Transcorrido ese prazo sen que se dea cumprimento ao requirimento, o Concello acordar a realizacin dos traballos que sexan necesarios, a costa do obrigado, sobre o importe da garanta depositada.

Cando as cantidades depositadas en concepto de garanta resulten insuficientes para sufragar os traballos mencionados no pargrafo anterior, recadarase a diferenza en concepto de ingreso de dereito pblico.

Todo elo sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondan polo incumprimento desta Ordenanza.

Artigo 16.Uso das fianzas e execucin subsidiaria.

Comprobados os feitos causantes do dano ou acumulacin de residuos xerados nas tarefas comunicadas ou autorizadas, o Concello de Cabanas poder realizar previa tramitacin do procedemento, con cargo fianza ou aval, as operacins de reparacin, repoboacin, correccin e/ou retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda.

Se os danos foron dunha conta superior a da garanta, o servizo municipal competente elaborar un informe tcnico sobre ditos danos e emitir o requirimento ao responsable da actuacin para que abone o importe dos custos de reparacin e reposicin, mediante a tramitacin do correspondente expediente administrativo, conforme ao previsto na Lei 39/2015 de procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

Artigo 17.Cancelacin de garantas.

Previa solicitude efectuada polo responsable da actividade forestal procederase devolucin dos avais depositados na Tesourera Municipal tendo en conta as seguintes condicins:

a) Cancelacin da garanta por danos derivados da actividade forestal.

Para poder procederse cancelacin e devolucin da garanta ser preceptivo previo o informe dos servizos tcnicos municipais no que se deixe constancia de que non foron ocasionados danos nas infraestruturas e bens municipais pola actividade forestal.

b) Cancelacin da garanta compensatoria de reposicin.

Unha vez finalizadas as actuacins de reposicin ou transplante, previa comunicacin por parte do responsable a travs de solicitude presentada no rexistro municipal, os tcnicos municipais competentes, transcorridos 12 meses realizarn visita de inspeccin co fin de verificar o cumprimento das condicins establecidas na resolucin municipal, informando do xito o fracaso da reposicin ou transplante.

Se do informe desprndese que o arborado reposto ou transplantado atpase nas debidas condicins, procederase a devolver a garanta depositada para responder do xito da actuacin executada.

En caso contrario, ser executada e destinada reposicin compensatoria das rbores non termo municipal de Cabanas.

   
  CAPTULO III.USO DA REDE DE VIAIS, PISTAS E CAMIOS MUNICIPAIS  
 

Artigo 18.Xeneralidades.

1. Unha vez presentada a solicitude de licenza ou presentada a comunicacin previa para o desenvolvemento dunha actividade forestal, constatndose que a documentacin a presentar est completa, o persoal do Concello comprobar, en base documentacin aportada o estado fsico dos camios e vas que vaian ser utilizados, obtendo as fotografas que sexan pertinentes para acreditar a sa realidade fsica.

2. Unha vez realizada a inspeccin e vista do informe pertinente o Concello comunicar, ao promotor o prazo para realizar os traballos.

3. O Concello, excepcionalmente, poder denegar ou limitar o acceso e/ou o lugar de depsito por calquera das vas ou zonas indicadas na documentacin presentada no Concello, de forma motivada, tendo en conta o seu estado, a resistencia do seu firme, a sa situacin, a sa utilizacin na data solicitada para outros fins, ou calquera outra causa xustificada.

Artigo 19.Uso.

Queda terminantemente prohibido na rede de viais, pistas e camios municipais:

a) O uso anormal ou que cause danos ou sexa contrario seguridade do trfico.

b) O arrastre de madeira, biomasa e materiais de construcin.

c) O emprego de maquinaria de cadea, salvo en limpeza e mellora das propias pistas, ou os que se empreguen en obras ou melloras aprobadas ou promovidas municipalmente.

d) Depositar e/ou botar terra, pedras, formign, todo tipo de entullos, refugallos, restos de madeira, e biomasa en calquera tipo de va, nas cunetas e en calquera lugar non autorizado expresamente.

e) As vas pblicas e os seus elementos funcionais non se podern utilizar para almacenaxe de madeira e produtos forestais, anda que se autoricen as operacins para a sa carga, solicitando de ser o caso, o permiso municipal correspondente de ocupacin de va pblica municipal, quedando suxeita no caso de existir s taxas correspondentes.

No suposto de referirse vas de titularidade da Xunta de Galicia ou da Deputacin Provincial da Corua, con carcter previo deber obter autorizacin destes organismos.

Non obstante, as cunetas quedarn sempre limpas e en bo estado de utilizacin.

Os depsitos de rolla, ramas ou podalla non podern invadir a zona de circulacin, tanto de vehculos como de persoas, nin menoscabar a funcionalidade das cunetas, rueiros, canalizacins, pontes ou calquera outra infraestrutura auxiliar ou anexa ao viario, nin supoer risco para os usuarios da va.

A estes efectos, deber respectarse unha separacin mnima de 2,00 metros medidos respecto da aresta exterior da va ou camio (a cal deber estar libre en todo momento de todo tipo de obstculos), para efectuar a almacenaxe de produtos resultantes das operacins forestais e tamn para a situacin dos vehculos e maquinaria a empregar na execucin dos referidos traballos.

f) Actividades marxe do propio trnsito da maquinaria hasta a lugar do aproveitamento que supoa a compactacin do terreo ou o risco de vertedura de substancias ou residuos perigosos sobre o solo.

g) O aparcadoiro de vehculos por fra das zonas sinalizadas e/ou previstas para tal cometido e o estacionamento de maquinaria.

h) O corte de vas pblicas que ocasionen interrupcins do trfico rodado sen a posibilidade de establecer alternativas ao mesmo.

i) O depsito de residuos asimilbeis aos urbanos os cales debern depositaranse no contedor municipal acado e os residuos industriais, especialmente aceites usados, entregaranse a un xestor autorizado.

j) Prohbese a existencia de rbores, arbustos, por fra do lmite das propiedades, exista peche da finca ou non, invadindo terreo de domino pblico local.

No caso de plantacins dentro do domino privado, adxacentes a dominio pblico, ou con outros dominios privados, os propietarios aseguraranse de respectar as distancias mnimas establecidas nesta ordenanza e de que o voo das ramas non invadan o dominio pblico nin outros terreos adxacentes.

En todo caso deber respectarse as determinacins sobre distancias establecidas polo Cdigo Civil.

Artigo 20.Obrigas.

Son obrigas do propietario do monte e mais do madeireiro encargado de realizar as operacins de saca da madeira as seguintes:

Presentar nas oficinas municipais ou por medios electrnicos a travs da sede electrnica do Concello o escrito de solicitude de licenza ou de comunicacin previa segundo proceda.

Sinalizar os viais situados nas zonas de extraccin e lugar de depsito de madeira, conforme ao establecido na normativa vixente en materia de trfico, circulacin e seguridade vial.

Non se permitir o corte de vas pblicas que ocasionen interrupcins do trfico rodado sen a posibilidade de establecer alternativas ao mesmo.

Constitur a garanta a prol do Concello, conforme ao establecido no Art. 15 da presente Ordenanza.

Limpar, retirar ou eliminar os residuos procedentes da corta da madeira e das operacins de carga e almacenamento, de xeito que as pistas, camios, cunetas ou espazos pblicos queden en todo momento no mesmo estado de limpeza e conservacin que tian antes de levarse a cabo esas operacins. Esta obriga deber cumprirse todos os das ao final da xornada de traballo.

Repor ao seu estado anterior as cunetas e as ramplas abertas para facilitar o acceso s fincas ou montes. En todo caso, deber evitarse causar danos sobre as cunetas e baixo ningn concepto podern interromperse os cursos de auga.

Responder dos danos e desperfectos ocasionados nos lugares da tala, viais de acceso, instalacins e demais infraestruturas, como consecuencia da realizacin das actividades de saca de madeira.

As limpezas ou reparacins derivadas dos desperfectos ocasionados sobre as vas e camios municipais debern realizarse nun prazo mximo de 7 das hbiles, a partir da retirada da madeira ou da interrupcin dos traballos antes da finalizacin destes.

Transcorrido un prazo de sete das desde que se produciron os danos, a infraccin ou a acumulacin dos restos, o Concello de Cabanas poder realizar con cargo fianza as operacins de arranxo, correccin e/ou retirada dos restos, sen prexuzo da sancin que proceda, e de exercer as accins oportunas para resarcirse dos custes, se non fora suficiente a fianza.

Debern adoptarse as medidas oportunas para que as vas municipais polas que se fai o transporte da madeira estean en todo momento libres de plas, podalla, barro ou calquera outro elemento que supoa risco para os usuarios da va.

Artigo 21.Limitacins de carga.

Non se poder superar o trnsito de vehculos con masa mxima autorizada (M.M.A) ≥ 24 T por vas de leito natural seco o ≥ 20 T por vas con leito hmido e sen que se rexistren choivas.

O transporte de madeira e paso de mquinas pesadas realizarase en condicins meteorolxicas favorables.

Para ese efecto, considerarase que son condicins favorables cando haxa tal nivel de humidade na terra que ao paso de rodas de camin non se forme barro e non se xeren estras ou afundimentos parciais ou totais na plataforma da pista.

Os das de choiva e/ou cando o firme non estea totalmente seco e exista barro no firme queda prohibido circular con vehculos de motor cuxo peso de vehculo mis carga sexa superior a 10 T.

Exceptanse das prohibicins desta Ordenanza a circulacin de vehculos de Institucins e Entes Pblicos no exercicio das sas funcins, tales como gardas forestais, medios de loita contra incendios, polica, bombeiros ou proteccin civil.

Artigo 22.Velocidade de circulacin da maquinaria adscrita actividade.

Co fin de reducir o risco de accidentes e molestias a pens, corredores, ciclistas e animais, os condutores coidarn de axustar a velocidade, reducndoo ata o punto necesario nos tramos pendentes e perigosos, na proximidade de gando, ante a presenza de viandantes, as como nas tempadas secas para reducir a emisins difusas de po. Recomndase non exceder os 30 km/h.

Artigo 23.Sinalizacin.

Para asegurar a maior seguridade das persoas que poidan atoparse na contorna onde se realiza o aproveitamento, o responsable das operacins de talla e saca da madeira, ter a responsabilidade de dispoer da sinalizacin adecuada dos riscos de forma permanente desde o inicio hasta a finalizacins dos trnsitos.

De xeito xeneralizado empregarase sinais con texto explicativo ao pe da representacin grfica, restrinxindo o uso de cinta de balizado en situacins especficas en que sexa a mellor das opcins de previr sobre o risco.

A lo menos a sinalizacin aportar informacin sobre:

a) Zona de traballos forestais en curso

b) Perigo talla de rbores

c) Entrada-sada de camins nos accesos principais as parcelas, pistas, cruzamentos e sendas, carreiros de bicicletas e calquera outros va de transito da rede do municipio.

Ao finalizar os trnsitos asociados s operacins de talla e saca comunicadas ou autorizadas, procederase retirada de todo o material de sinalizacin empregado procedendo a adecuada xestin dos residuos que poidan xerarse.

   
  CAPTULO IV.CONSERVACIN E LIMPEZA  
 

Artigo 22.Medidas xerais de proteccin.

O responsable da tala e saca de madeira velar pola conservacin dos espazos de titularidade e competencia municipal polos que transita e opera, procedendo a:

a) Recoller na comunicacin previa ou na solicitude de licenza a utilizacin de camios e cargadeiros xa preexistentes, nos que xa esta demostrada a condicin de que non xeran problemas ambientais ou coa vecianza.

b) Desenvolver os traballos no intervalo horario e no prazo especificado na resolucin da licencia ou no acordo sobre a comunicacin previa efectuada, de conformidade a Orde de 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de proteccin contra a contaminacin acstica de Galicia.

c) Marcar de forma clara e diferenciada as arbores que deben ser protexidos, os que podan ser obxecto de transplante o tala, segundo os termos de resolucin da licenza municipal.

d) Informar a todo o persoal que intervea na actividade forestal da importancia da conservacin do entorno, da vexetacin e das repercusins sancionadoras polos danos que poidan producirse.

e) Descartar por quedar prohibido por esta ordenanza, o uso das rbores e arbustos para o apoio ou suxeicin de sinais, cordas, cables ou atar ferramentas ou maquinaria.

f) Non realizar modificacin da rasante do perfil do terreo no seu estado natural.

No caso de ser a nica alternativa viable a modificacin da rasante do perfil do terreo no seu estado natural, previa aprobacin na licenza municipal, poderase levar a cabo, sempre e cando terminada as operacins autorizadas se restita ao estado previo as intervencins.

As solicitudes de licenza debern xustificar a necesidade de modificacin e claramente a posicin da rasante resultante aportando informacin da topografa da zona de intervencin e descricin de potenciais efectos sobre as parcelas lindeiras, viais, camios ou calles.

g) Asegurar a estabilidade e control da erosin de noiros, reducindo ao mnimo posible a lonxitude e inclinacin e non deixando solos espidos, races descubertas, executando tcnicas que melloren a capacidade do solo (achega e estendido de terra vexetal, substratos artificiais, tecnosoles, fertilizantes, produtos acondicionadores, absorbentes e estabilizantes) para que as plantas poidan colonizalo, evitando arrastre de terras e perdas de solo.

h) Arranxo e reparacin inmediata dos deterioracins que se poidan producir debendo restablecer as condicins fisico-mecnicas naquelas infraestruturas que quedaron danadas.

i) Revisin do estado dos pasos de auga, cunetas de evacuacin e drenaxes superficiais para facilitar o discorrer natural das augas pluviais entre a vexetacin e o filtrado natural ao terreo, evitando a aparicin de fochas e arrastre de terras.

j) Reposicin das infraestruturas vinculadas a subministracins de servicios auga, saneamento, telefona, iluminacin, etc.)

k) Non realizar, por quedar prohibido por esta ordenanza, actividades que supoa a compactacin do terreo, as como a aportacin de cemento, formign, alcatranado ou almacenaxe de substancias ou residuos perigosos.

l) Retirada de terras alteradas pola vertido accidental de sustancias contaminantes procedendo a entrega do residuos de terras contaminadas a xestor autorizado, poendo a disposicin dos tcnicos municipais o da polica local os rexistros que evidencian o cumprimento dos requisitos legais de aplicacin.

m) Presentar ante o servizo municipal e o rgano ambiental con competencia un plan de actuacin para a recuperacin do solos que poidan resultar contaminados polo derrame accidental e relevante de sustancias ou residuos perigosos.

n) Repoboar con especies arbreas non prohibidas, descartando a plantacin das especies relacionadas no Anexo V no mbito delimitado no mesmo.

o) Unha vez cortados os eucaliptos, realizar as tarefas necesarias para evitar a repoboacin espontnea e natural dos mesmos nos mbitos do solo rstico nos cales non se permite a repoboacin con esta especie, tal e como se regula posteriormente na presente ordenanza.

p) Manter no mbito de faixa secundaria a limpeza procedendo a xestionar a biomasa vexetal e no seu caso substitur os exemplares das especies arbreas prohibidas e relacionadas no Anexo V por exemplares das especies relacionadas no Anexo IV ou outras especies non prohibidas que non sexan alctonas.

Artigo 24.Proteccin fsica de especies vexetais.

As rbores e arbustos situados en terreos pblicos que se poidan ver afectados polo desenvolvemento dunha actividade forestal e que poidan ser danados por elas, sern protexidos fisicamente mediante taboleiros ou cercado individual ao redor do tronco, desde a sa base ata unha altura de 2 m, utilizando material acolchado para evitar que a colocacin das tboas poida danar a cortiza, procedndose retirada de material unha vez finalicen a actividade forestal comunicada ou autorizada por licenza.

Evitarase toda operacin que poida supoer unha alteracin do sistema radical das rbores e arbustos.

Os exemplares cuxo sistema radical poida ser eliminado por riba dun 30%, tras a obtencin de licenza deberan ser talados procedendo a reposicin compensatoria regulada nesta ordenanza.

Nos casos en que a amputacin das races sexa por debaixo do 30% do sistema radical deberase:

Selar con cicatrizante, de forma inmediata a amputacin, a zona de corte das races de tamao ≥ 5 cm.

Cubrir con terra vexetal hmida as races que poidan quedar descubertas antes das catro primeiras horas da realizacin do corte.

Nunca se realizaran modificacins da rasante do terreo natural por encima ou por debaixo do enraizamento do arborado.

Queda prohibida con carcter xeral a poda drstica inxustificada, indiscriminada e extempornea de todo arbore ou arbusto salvo que se dispoa de licenza municipal o resolucin de comunicacin previa ordenando tal actuacin.

Esta prohibicin extensiva a toda actividade forestal.

Artigo 25.Retirada e provisin de terra vexetal.

Sempre que as operacins forestais planificadas requiran movementos de terras procederase retirada selectiva da terra vexetal para a sa posterior utilizacin no proceso de reposicin.

A terra vexetal amorearase, formando pilas de ata unha altura mxima de 1,5 m sen compactar e facilitando a sa aireacin.

En ningn caso as provisins poden afectar rede de drenaxe natural e as pilas de terra vexetal non podern permanecer mis al da data estipulada de finalizacin dos traballos, tanto os sometidos a comunicacin previa como os que sexan motivo de licenza.

Artigo 25.Cargadeiros de madeira.

As pilas de madeira formaranse sobre solo chairo capaz de soportar a carga sen sufrir deformacins que alteren as sas caractersticas edficas.

Na base da pila colocaranse os troncos de maior seccin e lonxitude, calzando os troncos exteriores coas cuas adecuadas para reducir o risco de esvaramento.

Cada tongada de troncos debe ter un tamao menor que a anterior.

Dispoeranse zunchos de atado ou postes de apuntamento para evitar o esvaramento.

A localizacin das pilas de madeira queda limitada ao espazo comunicado ou delimitado pola licencia obtida para o desenvolvemento da actividade forestal que motiva a sa presencia no monte.

Est prohibido a almacenaxe de materias primas perigosas ou residuos perigosos no espazo delimitado para o cargadeiro de madeira as como o estacionamento de maquinaria que poida ser motivadora de compactacin do chan ou xeradora de potenciais derrames de substancias contaminantes sobre o solo.

Artigo 26.Limpeza.

O responsable da tala e saca de madeira est obrigado a limpeza, retirada e xestin dos residuos xerados, debendo atender os requirimentos e os prazos comunicados polos tcnicos do servizo municipal competente ou da polica local para corrixir as deficiencias que proceda.

Os espazos municipais afectados pola intervencin forestal debern quedar totalmente limpas, sen ningn tipo de restos de materiais que supoa incremento da carga de lume, risco de propagacin de enfermidades ou de contaminacin do medio.

Os residuos de podas deben ser retirados e xestionados para a sa valorizacin, quedando prohibida:

A queima dos mesmos.

A permanencia de restos de ramas cun dimetro superior aos 5 cm sen triturar.

Respecto a outro tipo e natureza de refugallos, queda prohibida:

A dispersin no medio de restos de material e bridas de atado.

O abandono de envases ou embalaxes.

O depsito de calquera residuos xerados pola actividade forestal nos colectores da recollida de residuos do Concello de Cabanas, debendo o responsable dispor, e ter a disposicin da inspeccin, os correspondentes rexistros de que a sa xestin, segundo a sa natureza e composicin faise mediante xestores de residuos autorizados.

Estas obrigas debern cumprirse todos os das ao final da xornada de traballo.

   
  CAPTULO V.PLANTACINS, REPOBOACINS E TRASPLANTES  
 

Artigo 27.Condicins xerais.

As actuacins forestais de plantacin, repoboacin e transplante realizaranse conforme ao establecido na lexislacin vixente en materia de montes e de proteccin contra os incendios forestais en canto a especies e distancias.

Queda prohibida a plantacin ou transplante de:

a) Calquera exemplar das especies relacionados no Anexo V en solo urbano, urbanizable e no mbito correspondente s faixas secundarias de xestin de biomasa.

b) Especies alctonas que danen o carcter da paisaxe e o equilibrio ecolxico no mbito do solo rsticos de especial proteccin forestal.

c) As plantacins e repoboacins de eucaliptos fra de mbitos clasificados como solo rstico de especial proteccin forestal polo planeamento municipal vixente.

Artigo 28.Regulacin normativa.

A tramitacin das repoboacins forestais efectuarase en cada momento de conformidade coas determinacins establecidas tanto na lexislacin e normativa urbanstica e/o do solo como na normativa e lexislacin sectorial vixente en materia de montes, de proteccin contra os incendios forestais sen prexuzo das outras autorizacins administrativas que fosen procedentes por afectacins derivadas da normativa sectorial vixente en materia de augas, patrimonio, estradas ou calquera outra que resulte de aplicacin.

Os propietarios estn obrigados a manter en todo momento a franxa de terreo que se utiliza para marcar as distancias mnimas limpas de maleza, restos e xermolos de rbores.

As repoboacins forestais debern manterse en todo momento limpas en condicins e caractersticas axeitadas para a prevencin e mellor defensa contra os incendios forestais, respectando en todo caso as determinacins establecidas pola lexislacin e normativa vixente en materia de proteccin e prevencin contra incendios forestais.

Os titulares de fincas que realicen repoboacins forestais, respectarn as distancias mnimas establecidas na lexislacin vixente en materia forestal e de proteccin e prevencin contra incendios forestais, debendo manter limpas as masas arbreas de ramas, sen que estas se estendan sobre as fincas adxacentes.

Artigo 29.mbito das plantacins e repoboacins forestais.

De conformidade coas definicins e determinacins contidas na lexislacin de montes e de proteccin contra os incendios forestais, as repoboacins forestais limitaranse aos mbitos clasificados polo planeamento municipal vixente como de solo rstico de especial proteccin forestal, de especial proteccin de espazos naturais e de especial proteccin paisaxstica, (ou con clasificacin equivalente por aplicacin das determinacins da lexislacin do solo e/ou urbanstica para planeamentos non adaptados) e sempre condicionado posible autorizacin dos correspondentes organismos competentes.

As plantacins e as repoboacins con eucaliptos soamente podern efectuarse en terreos clasificados como solo rstico de especial proteccin forestal (ou con clasificacin equivalente) polo instrumento de ordenacin municipal vixente.

Artigo 30.Reposicin compensatoria.

Nos supostos de tala en solo urbano, solo urbanizable e nas talas de exemplares illados sen aproveitamento forestal, cando a tala ou derribo sexa a nica alternativa viable, ser esixida a reposicin por arborado equivalente sendo obrigacin do responsable, a plantacin dun exemplar por cada rbore talada, excepto no suposto que na memoria da documentacin tcnica presentada se motive e xustifique que non necesaria tal reposicin: por non afectar a especies singulares, por impedir plasmar a edificabilidade que corresponde parcela, por quedar suficientemente garantida a cobertura vexetal do espazo libre da parcela, polo incumprimento de distancias a lindeiros ou en plantacins polo incumprimento das distancias establecidas na Lei de Montes e na Lei de prevencin e defensa contra os incendios forestais.

De ser posible o lugar de reposicin ser o mesmo que onde se produce a curta e na mesma localizacin do exemplar eliminado, correndo a cargo do responsable da actuacin, a adecuacin do terreo da plantacin coa apertura de foxos e abonado correspondente, a carga, transporte, descarga, plantacin e todas as accins de mantemento requiridas durante polo menos o primeiro ano de vida.

No caso de que non sexa posible ou conveniente a reposicin no mesmo lugar, terase que realizar en espazos de titularidade municipal do Concello de Cabanas, no lugar indicado polo servizo municipal competente, asumindo o responsable da reposicin a adecuacin do terreo coa retirada de races, apertura de foxos e abonado correspondente, a carga, transporte, descarga, plantacin e todas as accins de mantemento requiridas durante polo menos o primeiro ano de vida.

En todas as reposicins esxese:

a) Plantacin de exemplares con terrn xerada de semente certificada para garantir as sas caractersticas xenticas, debndose tratar de material seleccionado da especie, que cumpra coa normativa vixente nos requisitos sanitarios, de procedencia e calidade, na forma que sexa esixida pola autoridade competente, dispoendo do certificado de patrn coa etiqueta correspondente.

b) Emprego de planta forestal coas seguintes caractersticas:

Frondosas de 2 zumes repicado maior de 100 cm.

Castieiro hbrido resistente/sativa de mis de 1 m e ata 2 m, de 2 zumes.

Pieiro de 1 ou 2 zumes con terrn.

c) Realizar as reposicins de castaos, empregando exemplares de castao autctono inseridos sobre patrn resistinte a enfermidade da tinta e que cumpra coas especificacins requiridas no apartado b).

A nivel de parcela s admitiranse o emprego de especies do anexo IV ata un mximo de 3 especies.

Previa a resolucin da licenza ou dos ttulos habilitantes de natureza urbanstica indicarase o importe da garanta compensatoria de reposicin, a cal ser cuantificada do seguinte xeito:

De tratarse de exemplares illados, estimarase en base a prezos actuais de mercado, a estimar polo tcnico municipal competente.

De tratarse dunha reposicin que afecte a unha superficie de terreos, establcese un prezo de reposicin estimado en 3.000 /Ha, ou o que o mesmo, en 0,3 / m2.

Por conseguinte, o importe da garanta compensatoria resultar de aplicar a seguinte frmula:

C = S x c.u.

Onde:

C = Importe da garanta compensatoria de reposicin expresada en .

S = Superficie afectada pola tala expresada en hectreas ou en metros cadrados; c.u = 0,3 no caso de calcularse en m2ou 3.000 no caso de calcularse en Ha.

A garanta constituirase na tesourera municipal en metlico ou en aval bancario.

A licenza ou os ttulos habilitantes da execucin da actividade non adquiren eficacia en tanto non se presentou na Tesoureira Municipal a garanta de reposicin.

Transcorridos 12 meses ds labores de reposicin compensatoria, os tcnicos do servizo municipal competente, previa comprobacin sobre o terreo, verificar o estado da reposicin segundo o cal se determinar a devolucin do aval.

O responsable da reposicin compensatoria poderase abster de realizar a plantacin compensatoria, optando pola execucin subsidiaria por parte do Concello.

Para elo o responsable aboar os costes de adecuacin do terreo da plantacin coa retirada de races, apertura de foxos e abonado correspondente, a carga, transporte, descarga, e plantacin polo importe calculado para o importe da garanta compensatoria de reposicin indicada anteriormente.

De acollerse a esta opcin deber quedar especificado na solicitude de licenza ou na formulacin da comunicacin previa e presentar xunto co resgardo da autoliquidacin.

De acollerse ao suposto de delegar a execucin ao Concello, a constitucin da garanta de reposicin compensatoria substitese pola autoliquidacin voluntaria.

   
  TTULO III.LIMPEZA DE FINCAS E TRABALLOS AGRCOLAS  
 

 

   
  CAPTULO I.LIMPEZAS  
 

Artigo 31.Obxecto.

O presente ttulo ten por obxecto minorar os riscos de formacin e propagacin de incendios forestais primando a seguridade para bens e persoas, compatibilizndoo con a proteccin das masas arbreas no solo rstico, de conformidade coas determinacins contidas na lexislacin vixente en materia de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Primarase:

A eliminacin ds especies arbreas prohibidas e a sa substitucin por especies arbreas permitidas. - Os labores de limpeza e conservacin das masas arbreas mis que a eliminacin do arborado existente.

Artigo 32.Competencias.

1. O Concello de Cabanas ten a competencia para vixiar o cumprimento e impoer o cumprimento forzoso das seguintes obrigas:

a) Xestin da biomasa vexetal e de retirada das rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no mbito das redes de faixas secundarias de xestin de biomasa, nunha franxa de 50 m:

1. Perimetral ao solo urbano, e urbanizable.

2. Arredor das edificacins, vivendas illadas, urbanizacins, depsitos de lixo, cmpings, gasolineiras e parques e instalacins industriais situados a menos de 400 m do monte, tendo en conta que non teen a consideracin de monte o solo rstico ordinario, o solo de especial proteccin agropecuaria, o solo urbano, o solo urbanizable e o solo de dominio pblico

3. Arredor das edificacins illadas en solo rstico situadas a mis de 400 metros do monte.

4. Arredor do viario municipal.

b) Xestin da biomasa vexetal e retirada de rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, nunha faixa perimetral de 50 metros arredor das novas instalacins destinadas a explotacins agrcolas, gandeiras e forestais e as vivendas vinculadas a estas, as como as novas urbanizacins e edificacins que afecten zonas de monte ou de influencia forestal, non tean continuidade inmediata coa trama urbana e que sexan estremeiras con monte ou con zonas de influencia forestal.

2. En todos os casos non comprendidos no nmero anterior, corresponde Administracin xeral da Comunidade Autnoma a competencia para vixiar o cumprimento e impoer o cumprimento forzoso das obrigas includas no mbito de aplicacin desta ordenanza.

Para a aplicacin deste artigo estarase delimitacin do mbito de faixas secundarias de xestin de biomasa, as cales determinaranse a partires das delimitacins establecidas para os distintos tipos de solo clasificados polo planeamento municipal vixente.

   
  CAPTULO II.LIMPEZA DE FINCAS E XESTIN DE BIOMASA  
 

Artigo 33.Obrigas.

As persoas responsables tern a obriga de:

a) Xestionar a biomasa vexetal dos terreos mantndoos limpos de maleza, nas debidas condicins de seguridade e salubridade, debendo proceder a sa desinfeccin e desratizacin peridica, mantendo o correcto estado sanitario da vexetacin e evitado afeccins negativas ao espazo pblico, evitando que a vexetacin das fincas da sa propiedade, invada a va pblica, cunetas e pasos de auga.

b)As mesmo, obriga dos propietarios de fincas extremeiras coa va pblica, a poda das plas das rbores que partindo da sa propiedade invadan a va pblica nunha altura inferior de 4,5 metros. No caso de rbores de froita estarase ao disposto no artigo 591 do Cdigo Civil. Extndese o previsto neste apartado o disposto no artigo 592 do Cdigo Civil.

c) Xestionar a biomasa vexetal arbustiva e subarbustiva, nos terreos lindeiros coas vas e camios de titularidade municipal, nunha franxa de 2 m medidos dende a aresta exterior da va ou camio.

d) De conformidade co disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, nos espazos correspondentes aos mbitos das redes de faixas secundarias de xestin de biomasa, ser obrigatorio para as persoas responsables, xestionar a biomasa vexetal.

e) Retirar as rbores das especies relacionadas no Anexo V desta ordenanza (coincidentes coas sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007) existentes no mbito das redes de faixas secundarias de xestin de biomasa, nunha franxa de 50 m.

Nestes mbitos, as novas rbores a plantar debern pertencer as especies relacionadas no Anexo IV ou doutras especies non prohibidas que non sexan alctonas.

En caso de incumprimento do establecido nos apartados anteriores deste artigo, o Concello poder notificar s persoas responsables as sas obrigas en materia de limpeza de fincas extremeiras coa va pblica e de xestin de biomasa.

Se no prazo de 15 das hbiles, a contar dende o seguinte recepcin do requerimento, os titulares das fincas non acometen as tarefas de limpeza, o Concello poder proceder execucin subsidiaria dos citados traballos de limpeza, repercutindo os custos destes traballos nos propietarios da parcela e, todo iso, sen prexuizo de seren comunicados, no caso de que non sexa competencia do concello, Consellera competente nesta materia para que se inicie o procedemento sancionador que corresponda.

Artigo 34.Criterios.

As persoas responsables consonte ao disposto na Lei 3/2007, de prevencin e defensa contra incendios forestais de Galicia, debern acometer nos prazos establecidos a xestin da biomasa na totalidade da parcela conforme aos seguintes criterios:

a) Roza para eliminacin do estrato herbceo e arbustivos sempre que supoa un mnimo risco para a propagacin de incendios incontrolados de vexetacin ou que supoa un problema para a salubridade pblica.

b) Poda e rareo do estrato arbreo de forma que se mantea unha descontinuidade horizontal entre as copas das arbores e vertical entre estas e os estratos herbceos e arbustivos, non sendo este criterio aplicable en parques e xardns municipais, arbores senlleiras ou aquelas que cumpran funcins ornamentais, que se atopen illadas e non supoan risco para a propagacin de incendios incontrolados de vexetacin.

Artigo 35.Distancias.

As masas forestais preexistentes debern adecuarse para gardar, respecto das edificacins, vivendas illadas, pozos e instalacins industriais, a distancia mnima de 15 metros cando se trate de especies frondosas (Anexo IV desta Ordenanza), e de 50 metros no resto de especies, tal e como establece a Lei 7/2012 de montes de Galicia.

Artigo 36.Execucin subsidiaria.

Corresponde ao Concello de Cabanas a competencia para a execucin forzosa nos supostos de incumprimento voluntario das obrigacins de xestin da biomasa vexetal e de retirada de rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, nas redes de faixas secundarias de xestin da biomasa e nunha franxa de 50 metros ao redor das novas instalacins, urbanizacins e edificacins.

O efecto proceder imposicin de multas coercitivas ou execucin subsidiaria con repercusin dos custos de xestin da biomasa e, no seu caso, comiso das especies arbreas prohibidas previamente retiradas pola Administracin.

Seguirase o procedemento establecido na Instrucin 1/2018, do 26 de abril, da Consellera do Medio Rural (publicada no DOG n. 87, do 7 de maio de 2018).

O incumprimento das obrigacins por parte da persoa propietaria do terreo implicar o incumprimento da funcin social da propiedade e ser causa de expropiacin forzosa por interese social, no caso de que os custos acumulados da execucin subsidiaria dos traballos de xestin da biomasa que o Concello houbese asumido con cargo ao seu orzamento, e que non lle poida repercutir a aquela por descoecerse a sa identidade, superen o valor catastral da parcela.

Para a venda de madeira procedente da execucin subsidiaria estarase ao establecido no artigo 22 ter da Lei 3/2007, do 9 de abril.

As medidas de prevencin de incendios para o suposto de novas urbanizacins ou novas edificacins en terreos forestais ou en zonas de influencia forestal son as establecidas no artigo 23 da Lei 3/2007, do 9 de abril, e debern recollerse na normativa dos instrumentos de plan ou nas licenzas urbansticas, respectivamente.

   
  CAPITULO III.TRABALLOS AGRCOLAS EN FINCAS EXTREMEIRAS COA VA PBLICA  
 

Artigo 37.Arado e outros traballos agrcolas en fincas extremeiras coa va pblica.

O lmite de aradura debe ser o lmite do noiro ou do terrapln ata onde chegue a maquinaria sempre realizando o traballo dentro da propia finca sen invadir o lmite do dominio pblico.

A invasin das cunetas para o seu cultivo como se foran parte da finca extremeira constite apropiacin do dominio pblico e uso indebido do mesmo, sendo obxecto de sancin por parte do Concello.

Todos os traballos que impliquen emprego de maquinaria debern efectuarse dentro dos lmites da propia finca, quedando prohibida a realizacin de manobras de xirado, arrastre de apeiros ou calquera outra que poida implicar danos va pblica.

O arrastre de terras ou calquera outro material, que dificulte ou supoa perigo para a circulacin debido entrada ou sada de maquinaria da va pblica deber de ser retirada polo causante coa maior celeridade posible, sendo responsable o causante da infraccin.

   
  TTULO IV.CERRAMENTOS E ACCESOS S FINCAS  
 

 

   
  CAPTULO I.CERRAMENTOS  
 

Artigo 38.Cerramentos en fincas extremeiras coa va pblica.

Os cerramentos en fincas extremeiras coa va pblica estarn suxeitos ao rxime xeral de comunicacin previa de obras.

De acordo co planeamento municipal vixente as distancias sern:

En solo de ncleo rural os peches aliaranse a unha distancia mnima de 4 metros dende o eixo do vial (quedando sempre a cuneta libre), respetando en todo caso as aliacins marcadas nos planos de ordenacin dos ncleos rurais.

En solo rstico as distancias dos peches sern de 4 metros eixo da va (quedando sempre a cuneta libre).

   
  CAPTULO II.ACCESOS S FINCAS OU SALVACUNETAS  
 

Artigo 39.Construcin de salvacunetas.

O Concello poder limitar os accesos dende os camios pblicos s fincas particulares e establecer con carcter obrigatorio os lugares en que teen que construrse estes accesos por razns tcnicas.

A construccin de salvacunetas estar sometida ao rxime de comunicacin previa, dacordo coa lexislacin urbanstica aplicable.

Estes accesos ou salvacunetas deben construrse con tubos de cemento ou similar con paramentos debidamente reforzados con formign e cun dimetro mnimo de 40 cm ou 315 mm no caso de tubo de PVC, debendo permitir o libre transcorrer das augas ao seu travs, mantendo o nivel correcto para elo. Excepcionalmente poder obrigarse ao emprego dun dimetro superior ou inferior cando sexa xustificable por razns tcnicas e os tcnicos municipais o autoricen.

Os gastos de construccin destes accesos corrern a cargo dos seus beneficiarios, e ser tamn da sa responsabilidade o seu mantemento e substitucin.

Os accesos ou salvacunetas manteranse permanentemente en perfecto estado, mantendo libre a luz dos tubos co fin de permitir o perfecto transcorrer das augas, en caso contrario, os danos causados nas vas pblicas motivados polo atranco intencionado corrern a cargo do seu propietario, reservndose o Concello o dereito de levantar dita entrada se con iso se minimizan os danos na va, correndo os gastos de reposicin por conta do seu propietario e todo iso sen prexuizo do inicio do correspondente expediente sancionador.

Corrern a cargo do promotor os custos das reposicins ao seu estado orixinario dos desperfectos ocasionados sobre o dominio pblico viario e/ou das instalacins existentes que puideran resultar afectadas polas obras.

 Artigo 40.Conservacin de cunetas e sumidoiros.

Os titulares das fincas colindantes con camios ou usufructuarios e arrendatarios estarn obrigados a proceder limpeza da calzada nos supostos en que sobre ela se vertan terras, biomasa, etc, con motivo de labores agrcolas, forestais, desmontes, etc.

Queda prohibida a vertedura de purns na calzada, cunetas, taludes e terraplns dos camios pblicos municipais.

Queda expresamente prohibido o depsito nas cunetas de restos constructivos ou entullos, de materia vexetal, plsticos ou outros materiais, que poidan causar danos na maquinaria dos servizos municipais cando se fan as labores de mantemento.

En caso de precisar de colaboracin por parte do Concello na conservacin delas, comunicarase en tempo e forma debida, co fin de minimizar os danos que poida ocasionar a sa obstrucin. No caso de non comunicalo, o causante asumir a responsabilidade dos posibles danos que se rexistren.

O Concello poder realizar ou construr novas cunetas, canos ou sumidoiros, que permitan unha mellor distribucin das augas co fin de minimizar os danos que as escorrentas produzan nas vas pblicas e mellorar as a sa conservacin.

   
  TTULO V.DISCIPLINA E RXIME SANCIONADOR  
 

O incumprimento do disposto na presente ordenanza sancionarase segundo o establecido nos seguintes artigos, ao abeiro do ttulo XI da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local. O rxime sancionador rexerase polo disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, do rxime xurdico do sector pblico.

   
  CAPTULO I.INSPECCIN E CONTROL  
 

Artigo 41.Actuacins de inspeccin e control posterior.

1. De conformidade co Decreto 144/2016, todas as actuacins includas no mbito de aplicacin destas normas quedan suxeitas accin inspectora municipal, que pode ser exercida en calquera momento.

Para tal efecto, o concello velar polo cumprimento dos requisitos aplicables segundo a lexislacin de aplicacin e estar facultado para investigar e inspeccionar as instalacins, establecementos, obras e actividades co obxecto de comprobar o cumprimento das condicins de funcionamento e a adecuacin normativa vixente e cantos requisitos correspondan, no marco da documentacin presentada xunto coa comunicacin previa.

2. O persoal municipal adscrito inspeccin e vixilancia de actividades e establecementos, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto recollido na lexislacin urbanstica.

3. As persoas interesadas teen o deber de cooperacin para a comprobacin da adecuacin das obras e actividades normativa aplicable.

4. As actuacins de comprobacin e inspeccin, as como de vixilancia e control, axustaranse ao disposto na lexislacin sectorial, as como s prescricins destas normas.

Malia o anterior, no marco das competencias municipais poder requirirse, en calquera momento, a presentacin da documentacin acreditativa do cumprimento dos aspectos cuxo cumprimento resulte exixible de acordo coa normativa de aplicacin.

O control realizado posteriormente presentacin da comunicacin previa levarano a cabo os servizos municipais no xeito que determine o plan de inspeccin aprobado polo concello, sen prexuzo da utilizacin de medios de colaboracin pblica, a travs de frmulas de colaboracin interadministrativa, ou de medios de colaboracin privada, a travs das entidades de certificacin de conformidade municipal.

5. A realizacin de visitas de inspeccin da actividade comporta a obriga de redactar unha acta de comprobacin, sen prexuzo da tramitacin, de ser o caso, dos correspondentes expedientes sancionadores ou de restablecemento da legalidade urbanstica.

   
  CAPTULO II.INFRACCINS  
 

Artigo 42.Infraccins.

1. Considranse infraccins administrativas en relacin coas materias as que se refire esta ordenanza os actos u omisins que contravean o establecido nas normas que integran o seu contido, sen prexuzo da aplicabilidade, no seu caso, do establecido noutras normas sectoriais como son, entre outras, a lei de trfico, de riscos laborais e calquera outra normativa estatal ou autonmica que resulte de aplicacin.

No suposto de actuacins que incumpran a normativa urbanstica estarase ao disposto no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, sobre infraccins e sancins urbansticas.

2. Corresponde ao Concello de Cabanas a competencia para incoar, instrur e resolver os procedementos sancionadores derivados da Lei 3/2007 de prevencin e defensa contra incendios forestais por incumprimento das obrigacins correspondentes xestin da biomasa vexetal e retirada de especies arbreas nas franxas secundarias e ao redor das novas instalacins, urbanizacins e edificacins en solo urbano e urbanizable.

Para a aplicacin deste artigo estarase delimitacin do mbito de faixas secundarias de xestin de biomasa, as cales determinaranse a partires das delimitacins establecidas para os distintos tipos de solo clasificados polo planeamento municipal vixente.

As infraccins e sancins son as establecidas na Lei 3/2007 (Ttulo VII, artigos 50 a 55 bis, ambos inclusive).

3. O incumprimento das actividades reguladas nesta ordenanza en materias de repoboacin forestal, novas plantacins, verteduras ou abandono de residuos, materiais ou produtos de calquera natureza en montes ou terreos forestais, a celebracin de actos en montes inclundo os deportivos a motor, a realizacin de aproveitamentos madeireiros ou de xestin privada e calquera outros regulados na Lei 7/2012, do 28 de xuo, de montes de Galicia, sancionaranse conforme o establecido no Titulo XII (artigos 127 a 144) da citada disposicin.

4. Corresponde a competencia sancionadora:

Xefatura Territorial da Consellera competente en materia de montes e por razn do territorio cando se trate de infraccins cometidas en terreos que tean a consideracin de monte ou terreo forestal (artigo 2 da Lei 2/2012) polo que o Concello comunicar mesma os feitos constitutivos de infraccin para que incoe o procedemento e impoa a sancin que corresponda e solicitar que se lle tea como parte no expediente.

Ao non ter a consideracin de monte segundo a definicin do artigo 2 da lei 7/2012, corresponde ao Concello de Cabanas a competencia sancionadora nos supostos de infraccins cometidas en solo urbano, solo urbanizable, terreos de dominio pblico, terreos rsticos de proteccin ordinaria destinados a cultivo agrcola e terreos rsticos de especial proteccin agropecuaria.

Para a sa determinacin e en tanto non se dispoa dun plan de ordenacin forestal e demais instrumentos de planificacin de recursos forestais terase en conta a clasificacin e cualificacin do solo segundo estableza o planeamento municipal vixente e en especial respecto ao solo rstico de especial proteccin, que permite interpretar:

Que monte ou terreo forestal unicamente ao solo rstico de especial proteccin forestal.

Que o solo rstico de proteccin ordinario e o solo rstico de proteccin agropecuaria non teen a natureza de monte.

Artigo 43.Tipificacin das infraccins.

Constiten infraccins para os efectos da presente ordenanza os supostos seguintes e correspondentes para terreos situados nas franxas secundarias de xestin de biomasa e en terreos que non tean a consideracin de monte:

As infraccins administrativas desta ordenanza tipficanse en leves, graves e moi graves:

1. Consiten infraccins leves:

a) A deixadez na limpeza dos espazos sobre os cales o Concello de Cabanas ten a competencia para vixiar o cumprimento e impoer o cumprimento forzoso das obrigas das persoas responsables.

b) A execucin das actividades realizadas sen licenza, comunicacin previa ou orde de execucin, cando aquelas sexan legalizables por ser conformes co ordenamento urbanstico.

c) A execucin das actividades forestais sometidas a licenza ou a comunicacin previa ou derivadas dunha orde de execucin sen respectar o prazos sinalados.

d) O incumprimento das ordes de execucin.

e) A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter non esencial, en calquera dato ou documento que se achega ou consta na comunicacin previa.

f) O incumprimento por parte do propietario do monte ou parcela da obriga de identificar ao madeireiro.

g) A realizacin de actividades reguladas na presente ordenanza, no mbito do territorio do Concello da Cabanas, polas persoas fsicas ou xurdicas que mantean dbedas derivadas de expedientes abertos por incumprimento dos preceptos da presente ordenanza.

h) O incumprimento da obriga de mantemento da limpeza das cunetas.

i) O incumprimento dos requisitos, obrigas e prohibicins establecidos na ordenanza, que non estean recollidos coma graves ou moi graves.

2. Constiten infraccins graves:

a) A reincidencia na comisin de 2 infraccins leves no prazo de 12 meses cando as tea sido declarado por resolucin firme en va administrativa.

b) A non comunicacin previa ou a non tramitacin de licencia municipal da actividade forestal previa ao inicio das operacins as como o inicio das mesmas sen dispoer da resolucin da licenza nos casos en que sexa preciso contar coa mesma, cando a actividade non sexa legalizable.

c) A realizacin de actividades sen o previo pago de taxas ou constitucin dos avais e garantas que correspondan.

d) O trnsito de maquinaria e vehculos forestais por viais e/ou camios que non foron includos na comunicacin ou para os que non se incle o permiso de trnsito na resolucin da licenza.

e) Apertura de viais forestais sen licenza ou sen axustarse as especificacins da resolucin da mesma.

f) Arrolar libremente a madeira polas pendentes dos terreos cara as vas pblicas.

g) Facer gabias de desaloxo de augas nos terreos municipais sen contar con licencia para a sa realizacin ou da autoridade sectorial competente pola derivacin de augas ao leito de ros.

h) Facer movemento e compactacin de terras incumprindo as condicins da resolucin da licenza.

i) Facer tallas ou cortas que resulten degradantes ou prexudiciais para o entorno.

j) Facer uso de vehculos ou maquinaria para a realizacin de operacins reguladas nesta ordenanza que estean inmobilizados por anulacin de licenza, que non han superado a inspeccin tcnica regulamentaria ou non figuren rexistrados para as actividades nas que se empregan.

k) Non proceder roza e limpeza de terreos despois de ser notificado o requirimento mediante unha orde de execucin.

l) Obstruir a accin instrutora ou investigadora do persoal do Concello e non facilitar aos tcnicos do servizo municipal con competencia ou polica municipal os rexistros que poidan solicitar para a verificacin do cumprimentos dos requisitos de esta ordenanza e da lexislacin sectorial dos organismos competentes na materia.

m) Falsear os datos e documentacin presentada para a comunicacin ou tramitacin de licenza da actividade forestal requirida por esta ordenanza.

n) A realizacin de plantacins forestais sen gardar as distancias establecidas na presente ordenanza.

o) A realizacin de plantacins forestais nos tipos de solos non aptos para tal cometido conforme a lexislacin vixente en materia de montes e de proteccin contra os incendios forestais, de conformidade cos especificados nesta ordenanza.

p) O trfico e falta de sinalizacin que condicionen a seguridade vial.

q) Actuacins que supoan o deterioro das vas e camios municipais.

r) Non proceder reparacin dos danos e/ou limpeza dos restos forestais dentro dos prazos sinalados dende o seguinte ao remate ou interrupcin dos traballos.

s) O depsito da madeira nas vas pblicas e a vertedura dos residuos procedentes das operacin reguladas na presente ordenanza en lugares non autorizados expresamente para elo.

t) As accins e/ou omisins que constitan incumprimento das normas que, relativas a seguridade e salubridade que afecten salubridade e seguridade de persoas e bens.

u) A falta reiterada de atencin s notificacins recibidas do Concello en relacin ao incumprimento das determinacins contidas nesta Ordenanza.

3. Consiten infraccins moi graves:

a) Almacenamento de materias e residuos perigosos sen cumprir coa normativa de aplicacin e as condicins requiridas nesta ordenanza.

b) Non proceder a executar a reposicin compensatoria ou a reparar os danos causados segundo aos requirimentos notificados ao respecto.

c) A contaminacin con sustancias e residuos perigosos de solos de espazos sobre os cales o Concello de Cabanas ten a competencia para vixiar o cumprimento e impoer o cumprimento forzoso das obrigas das persoas responsables.

d) Cando nas faltas graves concorran ademais algunha das seguintes circunstancias:

Malicia ou intencionalidade.

Irreversibilidade do dano causado.

Perigo para a seguridade viaria con resultado de accidente.

Grave repercusin nos recursos naturais ou deterioro destes.

A reincidencia en das incidencias graves en 12 meses.

e) Actuacins de deterioro grave e relevante das vas e camios municipais que non permitan a circulacin de vehculos.

f) Non proceder reparacin e/ou limpeza dos restos forestais dentro dos prazos sinalados e contados a partir do da seguinte da notificacin do requirimento municipal.

g) Efectuar desprazamentos de terra que polas sas caractersticas deben ser considerados como movementos de terra.

h) Usar as vas pblicas para almacn ou depsito de madeira de forma que supoan un risco para os usuarios da va.

i) A non adopcin das medidas oportunas para que as vas municipais, polas que se fai o transporte de madeira estean en todo momento libres de plas, podalla, barro ou calquera outro elemento que supoa risco para os usuarios da va.

j) Os depsitos de rolla, plas ou podalla que invadan a zona de circulacin, tanto de vehculos como de persoas, menoscaben a funcionalidade das cunetas, rueiros, canalizacins, pontes ou calquera outra infraestrutura anexa ao viario, ou supoan risco para os usuarios da va.

k) Accins e omisins que constitan incumprimentos das normas que afecten seguridade e salubridade das edificacins e terreos, as como o incumprimento das medidas de prevencin contra os incendios forestais derivadas da lexislacin e normativa vixentes en materia de prevencin contra incendios forestais.

4. Sen prexuicio da sancin administrativa que se impuxera, quen infrinxa a presente ordenanza ter a obriga de repoer e restaurar a realidade fsica alterada ao seu estado anterior (reparacin e limpeza) ao cometimento da infraccin e dos danos e prexuizos causados, na forma e condicins establecidas polo rgano que impuxo a sancin.

A tal fin a resolucin sancionadora determinar o contido desta obriga, as como o prazo para a sa execucin.

5. A prescricin de infraccins e sancins non afectar obriga de repoer ou restaurar a realidade fsica alterada seu ser e estado primitivo, nin a indemnizar polos danos e prexuizos causados.

   
  CAPTULO III.SANCINS  
 

Artigo 44.Responsabilidades.

1. Sern responsables das infraccins sinaladas no artigo anterior as persoas fsicas e xurdicas que as cometan.

Nas infraccins relativas s actividades forestais sern responsables os propietarios dos terreos e montes, os madeireiros e as empresas que executen os traballos e os tcnicos que firmen a documentacin que se presente no Concello xunto coas comunicacins previas e as solicitudes de licenza efectuadas.

2. Os propietarios dos montes e/ou parcelas sern responsables das infraccins de que se trate no suposto de non identificar aos madeireiros, unha vez sexan requiridos polo Concello, e transcorrido o prazo de dez das hbiles a contar dende o seguinte ao da recepcin do requirimento.

Artigo 45.Sancins.

1. As infraccins administrativas sancionaranse con multa nas seguintes contas:

Infraccin leve: sern sancionadas con multa de conta variable dende 100,00 ata 1.000,00 .

Infraccin grave: sern sancionadas con multa de conta variable dende 1.001,00 a 10.000 .

Infraccin moi grave: sern sancionadas con multa de conta variable dende 10.001,00 a 100.000,00 .

2. A imposicin das sancins pecuniarias anteriormente sinaladas non eximir aos responsables dos feitos de repoer a realidade fsica alterada, e de realizar os traballos de reparacin e limpeza que a tal fin sexan sinalados na resolucin que se dite.

Artigo 46.Rexistro de sancins.

No servicio municipal competente, levarase rexistro das sancins impostas en virtude do rxime sancionador recollido neste ttulo, no que figurar a identificador de cada infractor, a infraccin cometida, a fecha da sancin, a multa imposta e a fecha de execucin.

Artigo 47.Competencia para impoer as sancins.

1. O alcalde do Concello, ou ben o concelleiro que tea delegadas as funcins, sern competentes para impoer as sancins cando procedan, logo da instrucin do correspondente expediente sancionador.

2. Ser competencia do alcalde, ou do concelleiro en quen delegue, garantir o exacto cumprimento das normas contidas nesta Ordenanza, a travs dos servizos administrativos aos que se lle encomenden estas funcins e co auxilio da Polica Local.

3. Para o restablecemento da legalidade seguirase o procedemento para a proteccin da legalidade establecido na normativa urbanstica.

Artigo 48.Procedemento sancionador.

1. O rgano competente para a resolucin do procedemento sancionador pola comisin de infraccins leves e graves a persoa que ostente a alcalda, e a resolucin dos expedientes pola comisin de infraccins moi graves, correspndelle ao pleno da corporacin.

2. A potestade sancionadora exercerase segundo o establecido no Regulamento do procedemento do exercicio da potestade sancionadora, aprobado por RD 1398/1993, do 4 de agosto.

3. As multas e sancins impostas ao amparo da presente ordenanza, reduciranse na sa conta nun 50% no caso de ser aboadas no prazo de 15 das naturais a partir da notificacin da multa ou sancin, e se a persoa infractora mostra por escrito a sa conformidade e cumprimento desta norma, e renuncia expresamente ao exercicio de toda accin de impugnacin no citado prazo.

4. O prazo para resolver o procedemento sancionador ser dun ano contando desde a data da sa incoacin.

5. As infraccins moi graves a esta ordenanza prescribirn aos 5 anos, as graves aos 3 anos e as leves ao ano desde que se produciu o feito ou se formulou o requirimento de execucin.

6. Contra as resolucins de alcalda ou rgano competente en caso de delegacin nas que se plasmen s obras de execucin que poan fin va administrativa cabe interpoer os seguinte recursos:

a) Con carcter previo e potestativo, recurso de reposicin ante a Alcalda no prazo dun mes, contado a partir do da seguinte ao da notificacin desta resolucin, nos termos establecidos nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

b) Recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do da seguinte ao da presente resolucin ou desde que sexa resolto o recurso de reposicin no caso de que se formulase con carcter previo, de conformidade co sinalado no artigo 46 da Lei 29/1998, reguladora da xurisdicin contencioso administrativa.

   
  DISPOSICIN FINAL. Entrada en vigor  
 

A ordenanza comezar a rexer:

a) Se se producen reclamacins ou suxestins, resolucin de todas as presentadas dentro do prazo e aprobacin definitiva polo Pleno, ao abeiro do artigo 49.c) da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, non entrando en vigor ata a publicacin completa do seu texto.

b) Se non se producen reclamacins ou suxestins, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entn provisional, ao abeiro do artigo 49.c) da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

c) Segundo o artigo 70.2) da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, entrar en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn Oficial da Provincia da Corua, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2) da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local (quince das hbiles).

   
  ANEXOS  
 

 

17651.png

17670.png

17691.png

17717.png

17736.png

17787.png

17808.png

17826.png

17844.png

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios