Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Noia - Regulamento municipal de animais domsticos e animais de salvaxes en catividade

Publicación provisional : 25-04-1998 BOP N 93 -- Publicación definitiva : 25-04-1998 BOP N 93
Redacción Aplicable desde 25-04-1998

Redacciones Redacciones
 - TTULO I.-DO MBITO DE APLICACIN DESTE REGULAMENTO
 - Artigo 1.-Obxecto.
 - Artigo 2.-Definicins.
 - TTULO II.-DA POSESIN DE ANIMAIS DOMSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE
 - Captulo I.-Normas xerais
 - Artigo 3.-Posesin de animais domsticos en vivendas.
 - Artigo 4.-Da posesin de animais salvaxes en catividade.
 - Captulo II.-Medidas sanitarias
 - Artigo 5.-Prohibicin de abandono de animais.
 - Artigo 6.-Medidas sanitarias xerais.
 - Artigo 7.-Medidas sanitarias en caso de agresin.
 - Captulo III.-Obrigacin dos donos ou posuidores de animais
 - Artigo 8.-Obrigacins dos posuidores de animais domsticos e salvaxes en catividade.
 - Artigo 9.-Obrigacin dos donos e posuidores de cans de vixilancia.
 - Captulo IV.-Circulacin de animais polas vas e espacios pblicos
 - Artigo 10.-Circulacin dos cans.
 - Artigo 11.-Uso de buceira.
 - Artigo 12.-Presencia de cans nas praias e terreos accesorios.
 - Artigo 13.
 - Captulo V.-Presencia de animais en establecementos pblicos
 - Artigo 14.
 - Captulo VI.-Recollida de animais
 - Artigo 15.-Animal abandonado.
 - Artigo 16.-Recuperacin de animais abandonados.
 - Artigo 17.-Recollida de animais enfermos, feridos ou mortos na va pblica.
 - Artigo 18.-Xestin do servicio de recollida de animais.
 - TTULO III.-DA POSESIN DE ANIMAIS DOMSTICOS PARA O CONSUMO FAMILIAR
 - Artigo 19.
 - Artigo 20.
 - Artigo 21.
 - TTULO IV.-RXIME SANCIONADOR
 - Artigo 22.-Cconcepto de infraccin.
 - Artigo 23.-Responsabilidade.
 - Artigo 24.-Clasificacin das infraccins e sancins.
 - Artigo 25.-Competencia.
 - Artigo 26.-Infraccins moi graves.
 - Artigo 27.-Infraccins graves.
 - Artigo 28.-Infraccins leves.
 - Disposicin final.
   
  TTULO I.-DO MBITO DE APLICACIN DESTE REGULAMENTO  
 

   
  Artigo 1.-Obxecto.  
 

Este regulamento ten por obxecto establece-las normas para a posesin e proteccin dos animais domsticos e dos animais salvaxes en catividade do territorio municipal de Noia.

   
  Artigo 2.-Definicins. 
 

1.-Para os efectos deste regulamente, entndese por:

a) Animais domsticos os que cran, reproducen e conviven co home e que non son susceptibles de ocupacin.

b) Animais salvaxes en catividade os que, sendo libres, foron obxecto de apreixamento no seu medio natural e mantense nunha situacin absoluta e permanente de dominacin polo home.

2.-A posesin de animais que se cran para o aproveitamento das sas produccins reglase pola sa normativa especfica.

   
  TTULO II.-DA POSESIN DE ANIMAIS DOMSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE  
 

   
  Captulo I.-Normas xerais  
 

   
  Artigo 3.-Posesin de animais domsticos en vivendas.  
 

1.-A posesin de animais domsticos, en xeral, e nomeadamente en edificacins destinadas vivenda humana, est suxeita cumprimento dunhas condicins hixinicas axeitadas no seu aloxamento, ausencia de riscos sanitarios e a que non se lles ocasione perigo ou se lles produzan molestias vecios.

2.-En calquera caso, das 22.00 h. s 8.00 h. est prohibido deixar en patios, terrazas, balcns ou espacios abertos s animais que cos seus sons, ladros ou rudos perturben o descanso dos vecios.

3.-O Concello ten a facultade de limitar, por razns de interese pblico, o nmero de animais que se poden ter nunha edificacin ou vivenda determinada.

   
  Artigo 4.-Da posesin de animais salvaxes en catividade.  
 

1.-Est prohibida a posesin de animais salvaxes que poidan ser perigosos para a integridade das persoas fra dos locais autorizados polo rgano competente da Xunta de Galicia.

2.-Est prohibida a permanencia ou circulacin dos citados animais nos lugares abertos pblico sen as medidas protectoras que se dispoan de acordo coas caractersticas de cada especie.

   
  Captulo II.-Medidas sanitarias  
 

   
  Artigo 5.-Prohibicin de abandono de animais.  
 

1.-Est totalmente prohibido o abandono de animais.

2.-As persoas que queiran deixar un animal do que son donos ou responsables, dbenllo comunicar Concello para que o recollan os servicios municipais tralo aboamento das taxas correspondentes.

   
  Artigo 6.-Medidas sanitarias xerais.  
 

1.-O Concello, por iniciativa propia ou do rgano competente da Xunta de Galicia, poder dispoe-la vacinacin ou o tratamento sanitario obrigatorio dos animais domsticos e dos salvaxes en catividade.

2.-O Concello, por propia iniciativa ou por cumprimento de disposicins do rgano competente da Xunta de Galicia, poder ordena-lo illamento e internamento de animais domsticos ou salvaxes en catividade s que se lles diagnosticasen enfermidades transmisibles, para sometelos a tratamento curativo.

3.-Os animais que padezan unha doenza que poida comportar un perigo para a sade das persoas ou que sufran enfermidades crnicas incurables sern obxecto de sacrificio obrigatorio.

4.-Nos casos nos que por razn de sanidade animal ou de sade pblica se esixa o sacrificio obrigatorio do animal, esta realizarase dun xeito rpido e sen dor, en locais aptos e baixo a responsabilidade dun veterinario.

   
  Artigo 7.-Medidas sanitarias en caso de agresin.  
 

1.-Os donos ou posuidores de animais que morderan ou causaran lesins a algunha persoa ou a outro animal estn obrigados a:

a) Facilitrenlle-los seus datos persoais e os datos do animal agresor persoa lesionada ou axente da autoridade que llos soliciten.

b) Comunicarnlle-los feitos nun prazo mximo de 24 horas Polica Local.

c) Poer animal agresor en observacin veterinaria obrigatoria durante o perodo de catorce das naturais.

d) Presentar no Concello o certificado veterinario no prazo mximo de 48 horas desde que se produciu a agresin.

e) Comunicarlle Concello calquera incidencia que se rexistre (morte, enfermidade, perda ou translado do animal) durante o perodo de observacin.

2.-A observacin veterinaria poderase realizar no establecemento que decida o Concello ou cando as circunstancias o aconsellen e por pedimento do dono do animal e baixo o control dun veterinario, noutros locais axeitados ou no propio domicilio do dono.

3.-Sern por conta do dono ou posuidor do animal agresor, os gastos da sa estada durante o perodo de observacin no establecemento que sinale.

4.-Se o animal agresor non ten dono ou posuidor coecido, sern os servicios municipais os que se farn cargo do seu apreixamento e observacin veterinaria.

   
  Captulo III.-Obrigacin dos donos ou posuidores de animais  
 

   
  Artigo 8.-Obrigacins dos posuidores de animais domsticos e salvaxes en catividade.  
 

Os posuidores de animais domsticos e salvaxes en catividade estn obrigados a:

1. Vacinaren os animais contra aquelas doenzas obxecto de prevencin a partir da idade regulada na normativa vixente.

2. Realizar controles sanitarios peridicos s animais.

3. Identificar s animais por medio do sistema denominado Microchip de identificacin canina.

4. Tratar e alimentar animal correctamente.

5. Manter animal en boas condicins hixinico-sanitarias, de acordo coas caractersticas da especie.

6. Adopta-las medidas necesarias para asegurar que o animal non lle cause molestias s persoas nin por en perigo s persoas ou s bens.

7. Impedir que o animal lixe as vas ou espacios pblicos de trnsito ou lecer.

8. Impedir que o animal dane o equipamento urbano.

9. Responder dos danos e perdas que ocasione o animal de conformidade coa lexislacin aplicable.

   
  Artigo 9.-Obrigacin dos donos e posuidores de cans de vixilancia.  
 

Os donos e posuidores de cans de vixilancia estn obrigados a:

1. Adoptaren as medidas precisas para que o animal non saia fra do recinto obxecto de proteccin nin poa en perigo s persoas que utilizan as vas ou outros bens de dominio pblico.

2. Poer un letreiro en lugar visible no que se advirta de perigo pola presencia dun can de vixilancia.

   
  Captulo IV.-Circulacin de animais polas vas e espacios pblicos  
 

   
  Artigo 10.-Circulacin dos cans.  
 

1. Os cans levarn sempre un colar coa sa chapa de identificacin.

2. Cando estean ou circulen por vas ou lugares de trnsito pblico irn suxeitos por unha cadea ou correa.

3. Estn dispensados do requisito sinalado no apartado anterior os cans que se atopen nas seguintes circunstancias:

a) Os que se utilicen en tarefas agrcolas, gandeiras ou de caza mentres desenvolven esa actividade no mbito rural; e

b) Os que, na compaa dunha persoa responsable, circulen fra dos ncleos urbanos por terreos agrcolas, forestais ou costeiros sempre que non concorra a presencia de terceiras persoas.

   
  Artigo 11.-Uso de buceira.  
 

1. Os cans levarn unha buceira, para garanti-la tranquilidade e a integridade das persoas, sempre que as caractersticas do animal ou circunstancias sanitarias ou de calquera outra orde o esixan.

2. O Concello pode impoe-lo uso da buceira cando sucedan as circunstancias que prev o apartado anterior.

   
  Artigo 12.-Presencia de cans nas praias e terreos accesorios.  
 

Est prohibida a circulacin e estada dos cans nas praias e nos espacios pblicos de acceso a elas ou servicio dos seus usuarios no perodo que vai do 1 de xuo 30 de setembro de cada ano.

Exceptanse da prohibicin anterior os cans gua de invidentes e minusvlidos.

   
  Artigo 13.  
 

1.-Os posuidores dos animais debern coidar de que non lixen as vas e espacios de uso pblico coas sas deposicins. No caso de producirse estas, estn obrigados a limparen os excrementos de xeito inmediato e de forma axeitada desde o punto de vista hixinico.

2. Est prohibido alimentar s animais nas vas ou espacios pblicos.

   
  Captulo V.-Presencia de animais en establecementos pblicos  
 

   
  Artigo 14.  
 

1. Est prohibida a entrada ou estada de animais en calquera clase de establecementos de fabricacin, almacenamento, transporte, consumo ou manipulacin de alimentos.

2. Os titulares de establecementos pblicos como hoteis, pensins, bares e semellantes, podern prohibi-la entrada e estada de animais dos seus locais. En calquera caso, esixirn que os cans leven buceira e estean suxeitos por unha correa u cadea.

3. Exceptanse das prohibicins anteriores os cans gua de invidentes e minusvlidos.

   
  Captulo VI.-Recollida de animais  
 

   
  Artigo 15.-Animal abandonado.  
 

1. Entndese que o animal est abandonado se circula polas vas ou espacios pblicos sen ningn sinal polo que se poida identificar seu dono ou posuidor e non vai na compaa de ningunha persoa.

2. O animal abandonado ser recollido polos servicios municipais, que o transladarn a un establecemento axeitado ata que o reclamen, acollan ou sexa sacrificado.

3. Os cidadns teen o deber de comunicarlle Concello a presencia de animais abandonados nas vas ou espacios pblicos.

   
  Artigo 16.-Recuperacin de animais abandonados.  
 

1. O prazo mximo para a recuperacin dun animal non identificado o de vinte das desde que se produciu o seu apreixamento.

2. Se o animal est identificado, o dono ou posuidor dispor dun prazo de dez das para recuperalo desde que se lle avisou do apreixamento.

3. En calquera caso, o dono ou posuidor do animal apreixado deber aboa-los gastos orixinados pola sa recollida e mantemento con suxeicin s prezos pblicos vixentes, sen prexuzo da sancin que lle poida ser aplicable.

4. Transcorridos os prazos sinalados nos puntos anteriores, o Concello daralle animal o destino mis axeitado e soamente en ltimo caso o poder sacrificar.

   
  Artigo 17.-Recollida de animais enfermos, feridos ou mortos na va pblica.  
 

Os animais que anden enfermos ou estean feridos ou mortos nas vas e espacios pblicos sern recollidos polos servicios municipais. Calquera cidadn que advirta a presencia dun animal nesas circunstancias deberallo avisar Concello para que o retire o mis axia posible.

   
  Artigo 18.-Xestin do servicio de recollida de animais.  
 

1. O Concello poder xestiona-lo servicio en calquera das formas que prev a Lei reguladora do rxime local. Tamn poder concertar convenios coa Xunta de Galicia, con asociacins de proteccin de animais ou con outras asociacins autorizadas para este fin.

2. Se o servicio non se presta en forma de xestin directa e llo solicitan as asociacins de proteccin e defensa dos animais, o Concello concederallo preferentemente a elas por un prazo mnimo de tres anos.

3. Os establecementos dedicados recollida de animais abandonados deberanse inscribir no rexistro creado para tal efecto pola Xunta de Galicia.

   
  TTULO III.-DA POSESIN DE ANIMAIS DOMSTICOS PARA O CONSUMO FAMILIAR  
 

   
  Artigo 19.  
 

A crianza para o consumo familiar de aves de curral, pombas, abellas, coellos e outros animais domsticos, nos domicilios particulares ou en instalacins adxacentes a eles est condicionada feito de que as circunstancias hixinico-sanitarias derivadas da actividade e do nmero de animais non comporten un perigo ou unha incomodidade para os vecios.

   
  Artigo 20.  
 

O Concello poder esixi-lo cesamento na crianza de animais domsticos cando esa actividade comporte un perigo fsico ou sanitario para as persoas ou unha incomodidade grave para os vecios.

   
  Artigo 21.  
 

A existencia de cortes, cortellos e granxas nas que se desenvolva a crianza de animais como actividade econmica axustarase normativa especfica coas actividades clasificadas.

   
  TTULO IV.-RXIME SANCIONADOR  
 

   
  Artigo 22.-Cconcepto de infraccin.  
 

Constiten infraccins administrativas as accins ou omisins que comporte un incumprimento das obrigacins, prohibicins ou requisitos que establece este regulamento.

   
  Artigo 23.-Responsabilidade.  
 

Son responsables das infraccins administrativas as persoas fsicas que as cometan como autores ou coautores.

   
  Artigo 24.-Clasificacin das infraccins e sancins.  
 

1. As infraccins administrativas deste regulamento clasifcanse en leves, graves e moi graves.

2. As infraccins administrativas sern sancionadas con multas, nas seguintes contas:

a) As leves, de 2.500 a 10.000 pesetas.

b) As graves, de 10.001 a 20.000 pesetas.

c) As moi graves, de 20.001 a 50.000 pesetas.

3. Para a clasificacin das infraccins e a determinacin da conta da sancin teranse en conta as seguintes circunstancias:

a) A existencia de intencionalidade ou reiteracin.

b) A natureza de prexuzos causados.

c) A reincidencia, derivada da comisin no prazo de un ano de mis dunha infraccin da mesma natureza.

d) A transcendencia social da infraccin.

4. A resolucin do expediente sancionador poder impoe-la sancin non pecuniaria de incautacin dos animais obxecto de actividades ilegais ou de abandono.

   
  Artigo 25.-Competencia.  
 

A competencia para a iniciacin ou resolucin dos expedientes sancionadores corresponderalle Alcalda ou concelleiro-delegado.

   
  Artigo 26.-Infraccins moi graves.  
 

Constiten infraccins moi graves:

a) Non vacinar ou non aplica-lo tratamento sanitario obrigatorio dos animais domsticos e dos salvaxes en catividade.

b) Maltratar gravemente a un animal.

c) Abandonar a un animal.

d) Non usa-la buceira cando sexa obrigatoria.

e) Non lle comunicar Polica Local a agresin dun animal.

f) Non poer animal agresor en observacin veterinaria.

g) Sacrificar un animal sen control veterinario.

   
  Artigo 27.-Infraccins graves.  
 

Constiten infraccins graves:

a) Non lle facilita-los datos do animal agresor Polica Local.

b) Non lle comunicar Concello as incidencias que se produzan no animal agresor durante o perodo de observacin.

c) Non lle facilitar Concello o certificado veterinario do perodo de observacin.

d) Manter s animais en condicins hixinicas inadecuadas.

e) Que o animal orixine unha situacin de perigo, riscos ou molestias graves para as persoas.

f) Que o animal non estea identificado polo sistema denominado Microchip de identificacin canina.

g) Non cumpri-las condicins de seguridade previstas para os cans de vixilancia.

h) A circulacin de cans polas vas e lugares de trnsito pblico sen iren suxeitos por unha correa ou cadea.

i) Venderlle ou doarlle un animal a un menor de idade incapacitado sen a autorizacin do seu representante.

   
  Artigo 28.-Infraccins leves.  
 

Constiten infraccins leves calquera accin ou omisin que infrinxa as disposicins contidas neste regulamento e non estean tipificadas como graves ou moi graves.

   
  Disposicin final.  
 

A identificacin por medio do Microchip de identificacin canina deberase realizar no prazo de catro meses da entrada en vigor deste regulamento.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios