Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza municipal n R-1, reguladora da tenza de animais potencialmente perigosos

Publicación provisional : 22-04-2006 BOP N 92 -- Publicación definitiva : 19-06-2006 BOP N 139
Redacción Aplicable desde 19-06-2006

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS. Artigo 1.-Obxecto.
 - Artigo 2.-Definicin de Animal Potencialmente Perigoso.
 - CAPTULO II.- DA LICENCIA MUNICIPAL. Artigo 3.-Licencia Municipal.
 - Artigo 4.-rgano competente para a concesin da Licencia.
 - Artigo 5.-Requisitos e documentacin para a obtencin da licencia municipal.
 - Artigo 6.-Vixencia e Renovacin das licencias.
 - Artigo 7.-Acreditacin da licencia.
 - Artigo 8.-Revisin e Revogacin da licencia.
 - CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL. Artigo 9.-Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.
 - Artigo 10.-Inscricin no Rexistro.
 - Artigo 11.-Acreditacin da inscricin no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.
 - Artigo 12.-Baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.
 - Artigo 13.-Comunicacins do propietario de animal Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.
 - CAPTULO IV Artigo 14.-Seccin Local do Rexistro Galego de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos (REGIAC).
 - CAPTULO V Artigo 15.-Circulacin e permanencia dun can potencialmene perigoso en vas pblicas e locais.
 - CAPTULO VI Artigo 16. Cans potencialmente perigosos abandonados ou vagabundos.
 - CAPTULO VII.-INFRACCINS E SANCINS. Artigo 17.-Infraccins.
 - Artigo 18.-Sancins.
 - Artigo 19.-Responsable.
 - Artigo 20.-Procedemento sancionador.
 - Artigo 21.-Exercicio da Potestade Sancionadora.
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA.
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da tenza de animais potencialmente perigosos, dictada amparo do artigo 149.1.29 da Constitucin Espaola, que atribue Estado a competencia exclusiva en materia de seguridade pblica, asigna no artigo 3 s concellos a competencia para conceder a licencia administrativa que habilite para a tenza de animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6, establece que en cada concello existir un rexistro de animais potencialmente perigosos.

A Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en cativide impn, no seu artigo 11, s concellos a obriga de recollida dos animais abandonados, e o Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, no seu artigo 27, obriga a censar a nivel municipal a tdolos animais da especie canina, as como outros que regulamentariamente se determinen.

amparo do artigo 3.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, a Xunta de Galicia aproba o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os Rexistros Galegos de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

En consecuencia, de conformidade coas disposicins citadas, e amparo da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, da Lei 5/1997, do 22 de xuo, de Administracin Local de Galicia e da Lei 39/1998, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, a Corporacin aprobou esta Ordenanza:

   
  CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS. Artigo 1.-Obxecto.  
 

1.- A presente Ordenanza ten por obxecto a regulacin da concesin e renovacin das licencias administrativas para tenza de animais potencialmente perigosos, a regulacin do rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, e a determinacin das taxas pola prestacin destes servicios.

2.- Asemade, crease a Seccin Local do Rexistro Galego de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos (REGIAC), que conter a informacin referente s animais de compaa residentes no concello, que se remita desde o REGIAC.

3.- Quedan excludos da aplicacin da presente Ordenanza os cans e animais pertencentes s Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Polica das Comunidades Autnomas, Polica Local e empresas de Seguridade con autorizacin oficial.

   
  Artigo 2.-Definicin de Animal Potencialmente Perigoso.  
 

1.-Considranse animais potencialmente perigosos, no mbito territorial da Comunidade Autnoma de Galicia, todos aqueles que pertencendo fauna autctona ou alctona, independentemente da sa condicin, natureza, especie ou raza que pertencen, e convivindo no contorno humano como animais domsticos ou de compaa, sexan susceptibles de ocasiona-la morte, ou lesins s persoas ou a outros animais, ou de producir danos de certa entidade s cousas.

2.-No caso concreto dos cans, entenderase por potencialmente perigosos aqueles nos que concorran calquera das condicins seguintes:

a) Cans que tiveran algn episodio de agresins a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou s cousas.

b) Cans que foran adestrados para a garda e defensa.

c) Cans que polas sas caractersticas raciais poidesen ser aptos para o adestramento para garda e defensa, e en concreto, os pertencentes s razas seguintes: American Stafforshire Terrier, Pit Bull Terrier, Bullmastif, Doberman, Dogo Arxentino, Dogo de Bordeos, Dogo do Tbet, Fila Brasileiro, Mastn Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorqun (Ca de Bou), Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu e Akita Inu. Tamn sern considerados neste apartado os cruces en primeira xeracin destes, cruces destas razas entre s ou cruces destes con outras razas, obtendo unha tipoloxa similar a algunha das razas anteriormente descritas.

d) Cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. A dita agresividade ser apreciada pola autoridade competente da Consellera de Medio Ambiente, de oficio ou logo de notificacin ou denuncia, e logo de informe dun adestrador ou veterinario designado para o efecto.

   
  CAPTULO II.- DA LICENCIA MUNICIPAL. Artigo 3.-Licencia Municipal.  
 

1.-A tenza de animais potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente licencia municipal, que se expedir no concello de residencia habitual do propietario.

2.-Nos supostos previstos no apartado 2.a) do artigo 2, o titular do can dispor do prazo dun mes para solicita-la licencia administrativa, a contar desde a resolucin dictada para tales efectos.

3.-Nos supostos previstos no apartado 2.d) do artigo 2, o concello comunicar os feitos autoridade competente da Consellera de Medio Ambiente, xuntando os informes esixidos no dito apartado, debidamente motivados. No caso de que se dictara resolucin apreciando agresividade, o titular dispor do prazo dun mes, a contar desde a sa notificacin, para solicitar a licencia administrativa.

   
  Artigo 4.-rgano competente para a concesin da Licencia.  
 

Tramitado o expediente conforme disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, concederase a licencia e o nmero correspondente da mesma, mediante resolucin do rgano que tea atribuida a competencia.

   
  Artigo 5.-Requisitos e documentacin para a obtencin da licencia municipal.  
 

1.-Para a obtencin da licencia municipal ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

A) -Ser maior de idade.

- Acreditarase mediante fotocopia do D.N.I. ou do pasaporte.

B) Non ter sido condenado por delictos de homicidio, lesins, torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a libertade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito tenza de animais potencialmente perigosos.

-Acreditarase mediante certificado de antecedentes penais.

C) -Non ter sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da tenza de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non ser impedimento para a obtencin ou, no seu caso, renovacin da licencia, ter sido sancionado coa suspensin temporal da mesma, sempre que, no momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fora cumprida integramente.

-Acreditarase mediante certificado negativo expedido pola Consellera de Medio Ambiente.

D) Dispoer de certificado de capacidade fsica e aptitude psicolxica para a tenza de animais potencialmente perigosos, expedido polo director dun centro mdico-psicotcnico debidamente autorizado, conforme se recolle nos artigos 4, 5 e 6 do RD 287/2002, do 22 de marzo.

E) Acreditacin de ter formalizado un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poida causa-lo animal, cunha cobertura mnima de 125.000 Euros. Este seguro deber renovarse anualmente.

-Acreditarase mediante presentacin de copia da pliza de seguro claramente detallada ou certificado da compaa aseguradora.

   
  Artigo 6.-Vixencia e Renovacin das licencias.  
 

1.-As licencias tern unha vixencia de cinco anos. Trascorrido este periodo debern ser obxecto de renovacin, por periodo de igual duracin, mediante a presentacin da mesma documentacin esixida para sa obtencin e sinalada no artigo anterior.

2.-A licencia perder a sa vixencia no momento no que o seu titular deixe de cumprir calquera dos requisitos establecidos no artigo anterior.

   
  Artigo 7.-Acreditacin da licencia.  
 

A tenencia da licencia municipal acreditarase mediante a entrega dunha copia da resolucin do expediente administrativo iniciado a solicitude do interesado, e mediante a entrega dunha tarxeta acreditativa expedida polo concello, onde se fagan constar os seguintes datos:

-Nmero de licencia municipal.

-Data de resolucin do expediente de solicitude da licencia.

-Data de caducidade da vixencia da licencia.

-Nome e apelidos do titular.

-D.N.I. do titular.

-Enderezo do titular.

-Fotografa actualizada do titular.

-Selo do concello.

   
  Artigo 8.-Revisin e Revogacin da licencia.  
 

1.-Calquera variacin dos datos que figuran na licencia deber ser comunicada polo seu titular no prazo de 15 das, contados desde a data en que se produza, rgano competente do concello que corresponda a sa expedicin, para que se proceda a realiza-la revisin correspondente.

2.-A perda polo titular de calquera dos requisitos esixidos no artigo 5, dar lugar revogacin da licencia municipal outorgada, previa tramitacin de expediente contradictorio.

A revogacin da licencia dar lugar perda do dereito tenza do animal. O propietario proceder, no prazo mximo de quince das, entrega do animal a un novo propietario que posa licencia en vigor. De non atoparse un novo propietario no prazo referido, farase entrega do animal no centro de recollida de animais vagabundos ou abandonados dependente do concello, respectando en todo momento o disposto na Lei 1/1993, do 13 de abril, e nos artigos 53 60 do Decreto 153/1998, do 2 de abril, que a desenvolve.

   
  CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL. Artigo 9.-Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.  
 

1.-Crase o Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no que se inscribirn os animais potencialmente perigosos que tean a sa residencia habitual no concello.

2.-O Rexistro ter un tratamento informatizado, no que se farn constar, de conformidade co disposto no artigo 4.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, como mnimo, os seguintes datos:

Datos do animal:

-Nmero de microchip.

-Nome do animal.

-Especie.

-Raza (no caso de cans).

-Sexo.

-Caractersticas externas (descricin da capa, tipo e cor da pel, etc..).

-Data de nacemento.

-Aptitude (funcin do animal): compaa, garda, defensa, caza, etc...

-Causa de inclusin no rexistro (sinalar supostos do artigo 2.2 do Decreto 90/2002).

-Enderezo habitual do animal.

-Data de adquisicin do animal.

-Forma de adquisicin do animal (cra, doazn, traspaso, venda, outras: especificar).

-Observacins.

Datos do propietario, posuidor ou tenedor:

-D.N.I.

-Apelidos.

-Nome.

-Enderezo habitual.

-Telfonos de contacto.

-Licencia administrativa: nmero de licencia, data de expedicin e concello de expedicin.

3.-A identificacin definitiva con microchip dos animais potencialmente perigosos obrigatoria sen excepcins. A identificacin definitiva con microchip de tdolos cans, independentemente da sa raza ou condicin, ser obrigatoria a partir do 2 de xullo de 2003, tal e como se recolle na disposicin transitoria segunda do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

4.-O Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as Administracins Pblicas e autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos obrantes no mesmo. En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no Rexistro ser conforme disposto na Lei Orgnica 15/1999, de proteccin de datos personais.

   
  Artigo 10.-Inscricin no Rexistro.  
 

1.-Os titulares da licencia administrativa estn obrigados a efectua-la inscricin do animal no Rexistro Municipal do concello de residencia habitual do animal, no prazo de 15 das contados a partir da obtencin da licencia, tal e como se recolle no artigo 6.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, e no artigo 4.1 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

2.-Tamn ser obrigatoria, a instancia do propietario, a inscricin do animal no Rexistro Municipal do concello correspondente cando se efecte o seu traslado dun concello a outro por periodo superior a tres meses.

3.-Conforme se dispn no artigo 4.3 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, os datos recollidos no rexistro municipal sern remitidos Consellera de Medio Ambiente, no prazo mximo de 15 das, contados desde o momento da inscricin dun animal potencialmente perigoso.

   
  Artigo 11.-Acreditacin da inscricin no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.  
 

A inscricin no rexistro acreditarase mediante entrega dunha copia da resolucin do expediente administrativo iniciado a solicitud do interesado, e mediante entrega dunha tarxeta acreditativa, tamao carnet, expedida polo concello, onde se fagan constar os seguintes datos:

-Nmero do microchip e data de alta do animal no rexistro municipal.

-Nome, especie, raza, sexo, capa e data de nacemento do animal.

-Enderezo do animal.

-Nome, apelidos do propietario.

-Licencia do propietario (nmero, data de expedicin, concello).

-DNI do propietario.

   
  Artigo 12.-Baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.  
 

1.-A baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da morte do animal (esta ltima certificada por veterinario ou autoridad competente).

2.-Igualmente procederase baixa no Rexistro no caso de traslado de residencia habitual do animal a municipio distinto, que as quede acreditado a instancia do interesado. Neste caso o propietario deber dar de alta animal no novo concello de residencia.

3.-A perda ou sustraccin do animal, por un prazo superior a tres meses, considerarase baixa definitiva do animal no Rexistro.

3.-Farase constar no Rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados no centro de recollida de animais vagabundos ou abandonados dependente do concello, como consecuencia da recollida dos mesmos da va pblica, que carezan de dono ou que sendo este identificado non o reclamase no prazo de 10 das do aviso efectuado, conforme o previsto no artigo 53 do Decreto 153/1998, do 2 de abril. As mesmo, constarn como de titularidade municipal os que foran obxecto de decomiso definitivo propietario.

   
  Artigo 13.-Comunicacins do propietario de animal Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.  
 

1.-O propietario do animal deber comunicar Rexistro calquera variacin dos datos que figuran nel, no prazo de 15 das desde que se producise a modificacin.

2.-Deber comunicarse rexistro municipal a venda, traspaso ou doazn do animal.

3.-Calesquera incidentes producidos por animais potencialmente perigosos longo da sa vida, coecidos polas autoridades administrativas ou xudiciais, faranse constar na folla rexistral de cada animal, tal e como se recolle no artigo 6.4 da Lei 50/1999, do 23 de decembro. No caso de agresins recollerase, como mnimo, a seguinte informacin: data da denuncia, descricin dos feitos e consecuencias xurdicas.

4.-A sustraccin ou perda do animal deber ser comunicada polo titular do animal Rexistro Municipal, no prazo mximo de 48 horas desde que se tea coecemento destes feitos, tal e como se recolle no artigo 8.6 do RD 287/2002, do 22 de marzo.

5.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos debern comunicar Rexistro a realizacin de castracin ou esterilizacin do animal, se ista se producise, remitindo copia da certificacin veterinaria correspondente que acredite este feito.

   
  CAPTULO IV Artigo 14.-Seccin Local do Rexistro Galego de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos (REGIAC).  
 

1.- amparo dos principios de lealdade institucional, cooperacin e colaboracin previstos no artigo 4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, crease a Seccin Local do Rexistro Galego de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos, que nutrirase cos datos remitidos polo REGIAC, dependente da Consellera de Medio Ambiente.

2.-Cos datos contidos nesta Seccin formarase, a data 31-12 de cada ano, o Censo que se refire o artigo 27 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

   
  CAPTULO V Artigo 15.-Circulacin e permanencia dun can potencialmene perigoso en vas pblicas e locais.  
 

1.-Os propietarios, criadores ou tedores debern manter os animais que estean baixo a sa custodia en axeitadas condicins hixinico-sanitarias e cos coidados e atencins necesarios de acordo coas necesidades fisiolxicas e caractersticas propias da especie ou raza do animal, en cumprimento da Lei 1/1993, do 13 de abril e do Decreto 153/1998, do 2 de abril, en concreto nos seus captulos IV, VII e X.

2.-A presencia de animais potencialmente perigosos en lugares ou espacios pblicos esixir que a persoa que os conduza e controle leve consigo a licencia municipal e a certificacin acreditativa da inscricin do animal no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.

3.-Os cans potencialmente perigosos, en lugares e espacios pblicos, debern levar obrigatoriamente buceiro apropiado para a tipoloxa racial de cada animal.

4.-Os cans potencialmente perigosos debern ser conducidos e controlados con cadea ou correa non extensible de menos de 2 metros, sen que poida levarse mis dun destes cans por persoa.

   
  CAPTULO VI Artigo 16. Cans potencialmente perigosos abandonados ou vagabundos.  
 

.-A administracin local responsable da recollida e mantemento dos animais vagabundos ou abandonados, segundo se recolle no artigo 11.1 da Lei 1/1993, do 13 de abril, e no artigo 54 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

2.-Os animais recollidos sern traslados e mantidos en centros de recollida de animais vagabundos ou abandonados autorizados e rexistrados. As instalacins destinadas a albergar cans potencialmente perigosos debern reuni-las medidas de seguridade necesarias para evita-las fuxidas sen producir danos s animais.

3.-Os prazos de estada previstos sern os que se dan para tdolos individuos da especie canina e que veen reflectidos nos artigos 53, 57 e 58 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

4.-Estes animais podern ser cedidos en adopcin sempre e cando o novo propietario posa a licencia administrativa correspondente, e o can supere as probas de socializacin que demostren que o animal non perigoso para a seguridade das persoas.

   
  CAPTULO VII.-INFRACCINS E SANCINS. Artigo 17.-Infraccins.  
 

1.-En materia de infraccins e sancins rexer o disposto na Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre rxime xurdico da tenza de animais potencialmente perigosos e na Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade.

2.-As infraccins que se cometan contra o disposto nesta Ordenanza clasifcanse como moi graves, graves e leves.

3.-Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, as como as establecidas no artigo 22 da Lei 1/1993, do 13 de abril.

4.-Tern a consideracin de infraccins administrativas graves as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril.

5.-Son infraccins administrativas leves as previstas no artigo 13.4 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, as como as establecidas no artigo 20 da Lei 1/1993, do 13 de abril.

   
  Artigo 18.-Sancins.  
 

1.-As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas con multas con contas que sern as fixadas no artigo 13.5 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, e no artigo 24 da Lei 1/1993, do 13 de abril.

2.-En todo caso, as infraccin graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta Ordenanza, podern levar aparelladas como sancins accesorias a confiscacin, decomiso, esterilizacin ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensin temporal ou definitiva da licencia de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador

   
  Artigo 19.-Responsable.  
 

Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participaran na comisin das mesmas, o propietario ou tenedor dos animais ou, no seu caso, o titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste ltimo suposto, asemade, o encargado do transporte.

   
  Artigo 20.-Procedemento sancionador.  
 

O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, do 23 de decembro, a Lei 1/1993, do 13 de abril, as como a Lei 30/1992, do 26 de novembro e as normas que as desenvolven.

   
  Artigo 21.-Exercicio da Potestade Sancionadora.  
 

1.-Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2 da Lei 1/1993, do 13 de abril, sern:

a) Por infraccins leves, o Alcalde.

b) Por infraccins graves, o Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente.

c) Por infraccins moi graves, o Conselleiro de Medio Ambiente.

2.-A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas como leves correspndelle Concello. Non obstante, o Alcalde poer en coecemento, de xeito que faga fe, do Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente, toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

3.-Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, o Alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA.  
 

Quedan exentos da obriga de obtencin de licencia municipal, aqueles exemplares caninos que foran obxecto de adestramento baixo a supervisin directa de organismos pblicos ou privados que utilicen estes animais cunha finalidade social.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios