Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIN E TENZA DE ANIMAIS.

Publicación provisional : 03-06-2020 BOP N 79 -- Publicación definitiva : 23-07-2020 BOP N 114
Redacción Aplicable desde 13-08-2020

Redacciones Redacciones
 - ndice
 - Introducin
 - Ttulo I. mbito de aplicacin.
 - Ttulo II. Sobre a tenza de animais.
 - Captulo 1. Da tenza en xeral.
 - Captulo 2. Das obrigas dos posuidores de animais domsticos.
 - Captulo 3. Dos cans ou outros animais abandonados.
 - Captulo 4. Da proteccin dos animais.
 - Captulo 5. Identificacin e rexistro
 - Ttulo III. Dos animais potencialmente perigosos.
 - Captulo 1. Disposicins xerais
 - Captulo 2. Da licenza municipal.
 - Captulo III. Do rexistro municipal.
 - Ttulo IV. Das infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN FINAL
 - DISPOSICIN DEROGATORIA.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  ndice  
 

INTRODUCIN

TTULO I. mbito de aplicacin

TTULO II. Sobre a tenza de animais

Captulo 1: Da tenza en xeral e praia canina

Captulo 2: Das obrigas dos posuidores de animais domsticos

Captulo 3: Dos cans ou outros animais vagabundos

Captulo 4: Da proteccin dos animais

Captulo 5: Censo e identificacin

TTULO III. Dos animais potencialmente perigosos

Captulo 1: Disposicins xerais

Captulo 2: Da licenza municipal

Captulo 3: Do rexistro municipal

TTULO IV. Das infraccins e sancins

   
  Introducin  
 

Esta ordenanza ten por obxecto fixar unha serie de normas que regulen a tenza de animais no termo municipal de Cabanas e a sa interrelacin coas persoas, tendo en conta os posibles riscos para a sanidade ambiental, as como a tranquilidade, sade e seguridade da cidadana e dos seus bens, todo elo sen prexuzo do disposto na lexislacin vixente na materia.

Para iso establcese unha serie de atencins mnimas que teen que recibir os animais de compaa en canto seu trato, hixiene e coidado, proteccin e transporte, sempre inspiradas no principio fundamental de posesin e tenza responsable, as como normas sobre a sa permanencia nos parques, praias e outros espazos pblicos, especialmente os frecuentados por nenos.

Por outra parte, necesario establecer unha regulacin que permita controlar e delimitar o rxime da tenza de cans potencialmente perigosos, co fin de minimizar os riscos de futuras molestias e ataques a seres humanos, conxneres ou outras especies animais. Limtanse as prcticas inadecuadas de adestramento para a pelexa ou ataque e outras actividades dirixidas fomento da sa agresividade.

   
  Ttulo I. mbito de aplicacin.  
 

Artigo 1.

1. A presente ordenanza ten por obxecto regular as condicins de tenza responsable de animais domsticos ou salvaxes en catividade, incluso os cualificados como potencialmente perigosos, de xeito que a sa utilizacin proveitosa polas persoas sexa compatible coa proteccin dos propios animais e a eliminacin dos riscos que poidan derivarse para a vida, sade e integridade fsica das persoas e demais animais e a seguridade dos bens, dentro do termo municipal.

2. Con tal finalidade, a ordenanza ten en conta tanto as molestias e perigos que poden ocasionar os animais como o valor da sa compaa para un gran nmero de persoas e a axuda que poden prestar polo adestramento e a dedicacin, como no caso dos cans gua, dos de traballos de salvamento e de todos os demais en que os animais domsticos proporcionan aos humanos satisfaccins deportivas e de lecer.

3. Quedan excludos desta ordenanza, e estarn rexidos pola sa propia normativa:

a) A caza, (ags os cans destinados a esta actividade)

b) A pesca

c) A proteccin e a conservacin da fauna silvestre no seu medio natural

d) Os touros e espectculos taurinos tradicionais

e) A gandara entendida como cra de animais con fins de abastos

f) Os animais destinados traballo, a proporcionar pel ou algn outro produto til,

g) Cans e animais pertencentes s forzas armadas, forzas e corpos de seguridade do estado, corpo de polica da comunidade autnoma, polica local e empresas de seguridade con autorizacin oficial,

h) Aqueles animais que son obxecto dunha regulacin especfica, como os criados para o aproveitamento da sa producin e os salvaxes,

i) Calquera outra que sexa obxecto de regulacin especfica no futuro

Artigo 2. Definicins.

Para os efectos desta ordenanza entndese por:

- Animais domsticos: os que pertenzan a especies que habitualmente se cren, reproduzan e convivan co ser humano.

- Animais de compaa: os animais domsticos das especies canina e felina, as como os doutras especies, que se cren, xeralmente no propio fogar, con obxecto de obter a sa compaa (subespecie de animal domstico).

- Animais salvaxes en catividade: os que, anda que sexan libres pola sa condicin, sexan obxecto de captura no seu medio natural, se mantean nun grao absoluto e permanente de dominacin.

- Animais abandonados: os que circulan libremente anda que estean provistos de identificacin oficial, se no prazo de dez das a partir da sa captura non son reclamados por algun que acredite a sa propiedade.

- Animais potencialmente perigosos: considranse animais potencialmente perigosos todos os que pertenzan fauna salvaxe e son utilizados como animais domsticos ou de compaa, con independencia da sa agresividade, pertencen a especies ou razas que tean a capacidade de causar a morte ou lesins s persoas ou a outros animais e danos s cousas.

Tamn tern a cualificacin de potencialmente perigosos os animais domsticos ou de compaa que regulamentariamente se determinen, en particular, os pertencentes especie canina, includos dentro dunha tipoloxa racial que, polo seu carcter agresivo, tamao ou potencia de mandbula, tean a capacidade de causar a morte ou lesins a persoas ou a outros animais e danos s cousas.

Artigo 3.

Sen prexuzo do esixido nas demais disposicins que sexan aplicables, estarn suxeitas obtencin da previa licenza ou da autorizacin municipal as actividades seguintes:

a) Os establecementos hpicos, sexan ou non de temporada con instalacins fixas ou non, que garden cabalos para a prctica da equitacin con fins deportivos, recreativos e tursticos.

b) Os centros para animais de compaa e os destinados reproducin, aloxamento temporal ou permanente e/ou subministracin de animais para vivir domesticados nas casas, principalmente cans, gatos e aves e outros cnidos destinados caza e deporte e que se dividen en:

- Lugares de cra: para a reproducin e subministracin de animais a terceiros.

- Residencias: establecementos destinados aloxamento temporal.

- Canceiras deportivas: establecementos destinados prctica do deporte en candromos.

- Fatos. Establecementos destinados a gardar animais para a caza.

c) Centros ou agrupacins diversas non comprendidas entre os anteriores. Clasifcanse en:

- Tendas de paxaros: para a reproducin e/ou subministracin de pequenos animais, principalmente pequenas aves, con destino s domicilios.

- Provedores de laboratorios: para a producin e/ou subministracin de animais con fins de experimentacin cientfica.

- Zoos ambulantes, circos e entidades asimiladas.

- Comercios dedicados venda de animais de acuario ou terrario, como peixes, arcnidos ou rptiles.

- Instalacins dedicadas cra de animais para o aproveitamento das sas peles.

d) A celebracin de todo tipo de eventos con participacin de animais.

   
  Ttulo II. Sobre a tenza de animais.  
 

 

   
  Captulo 1. Da tenza en xeral.  
 

Artigo 4.

1. O posuidor dun animal, sen prexuzo da responsabilidade civil subsidiaria do propietario, ser responsable dos danos, prexuzos e molestias que ocasione, excepto nos casos de forza maior ou culpa exclusiva do damnificado.

2. Con carcter xeral autorzase a tenza de animais de compaa domsticos nos domicilios particulares situados no ncleo urbano. A tenza estar condicionada a que as circunstancias hixinicas do seu aloxamento sexan ptimas, ausencia de riscos no aspecto sanitario e inexistencia de perigos ou molestias para a vecianza ou para outras persoas.

3. Con tal finalidade prohbese desde as 24.00 horas ata as 8.00 horas, deixar nos patios, terrazas, galeras e balcns, aves e animais en xeral, que cos seus sons, berros ou cantos, desturben o descanso ou tranquilidade dos vecios. O resto do da, tamn debern ser retirados dos lugares especificados polos seus propietarios cando, de xeito evidente, ocasionen molestias aos ocupantes do inmoble ou inmobles vecios

4. As persoas propietarias ou posuidoras de animais estarn obrigadas a proporcionarlles unha alimentacin suficiente e adecuada s caractersticas de cada animal.

5. A persoa propietaria ou posuidora dun animal estar obrigada a practicarlle as curas que precise e proporcionarlle os tratamentos preventivos de enfermidades e as medidas sanitarias preventivas, de ser o caso, que a autoridade municipal ou outros organismos competentes dispoan.

6. Os animais afectados de enfermidades de declaracin obrigatoria segundo a Lei de epizootas debern ser illados, proporcionndolles o tratamento axeitado se este fose posible. No seu defecto, debern ser sacrificados por mtodos eutansicos que impliquen o mnimo sufrimento e provoquen unha inmediata perda de consciencia. Este precepto seralles de aplicacin tanto aos particulares como a aquelas entidades que lles ofrezan refuxio aos animais perdidos ou extraviados.

7. O nmero de animais que poidan aloxarse en cada domicilio ou inmoble poderao limitar a autoridade municipal, con base a informes tcnicos razoados, que atinxen s caractersticas da vivenda e biomasa dos animais aloxados.

Artigo 5.

1. Quen posa un animal salvaxe en catividade responsable da sa proteccin e coidado, as como do cumprimento das obrigas previstas nesta ordenanza.

2. A tenza de animais en catividade procedentes de importacin, precisar informe previo do organismo competente da Xunta de Galicia relativo s sas condicins hixinico-sanitarias.

3. Prohbese a tenza de animais salvaxes perigosos para o ser humano fra dos locais autorizados polo rgano competente da Xunta de Galicia. Tamn a sa circulacin por lugares abertos pblico sen as medidas protectoras que se establezan, de acordo coas caractersticas de cada especie.

4. Aos animais salvaxes en catividade seranlles de aplicacin as medidas sanitarias e hixinicas previstas nesta ordenanza as como o previsto no TITULO III da Lei de Galicia 4/2017 do 3 de outubro.

Artigo 6.

1. Queda absolutamente prohibida a entrada e permanencia de animais en toda clase de locais dedicados fabricacin, venda, almacenaxe ou manipulacin de alimentos.

En restaurantes, bares, cafeteras e similares, a entrada e permanencia de animais estar condicionada criterio do dono do establecemento sempre e cando non supoa ningn tipo de incomodidade ou molestia para os concorrentes, sendo o propietario do animal o responsable dos seus actos.

2.a). Prohbese a circulacin e permanencia de cans, cabalos e outros animais nas praias do Concello e no pieiral da Madalena no perodo estival, definido este como o comprendido entre o 1 de xuo ao 30 de setembro. Con carcter xeral, o resto do ano, o acceso de cans estar permitido sempre e cando os propietarios/as dos cans procedan a recollida das deposicins e os animais estean provistos de cadea ou correa e colar, sen prexuzo do previsto para os animais potencialmente perigosos.

2.b). O concello excepta da prohibicin de circulacin e permanencia de cans no entorno da Madalena no perodo estival definido no punto 2,a) anterior, a zona de aparcamento do paseo da Madalena, entendndose esta como a comprendida ente o paseo da Madalena e a va do tren, dende a altura do apeadoiro do tren rotonda da ola, na que estar permitido o acceso de cans durante todo o ano, sempre e cando os propietarios/as dos cans procedan a recollida das deposicins e os animais estean provistos de cadea ou correa e colar, sen prexuzo do previsto para os animais potencialmente perigosos.

3. Queda prohibida a entrada de animais en espectculos pblicos deportivos e culturais, as como en recintos de prctica de deportes e xogos infants, en parques infants ou naqueloutras zonas que o Concello determine atendendo s sas dimensins ou rxime de usos, especialmente os frecuentados por nenos.

4. Autorzase o traslado de animais nos medios de transporte pblico, sempre que o traslado se efecte nun transportador, cesta ou gaiola e nos servizos de taxi a criterio do/da condutor/a e sempre condicionado, en ambos os dous casos, a que sexan sostidos polos donos de xeito que non ocupen os asentadoiros.

5. O transporte de animais en vehculos particulares efectuarase de xeito que non poida ser perturbada a accin do/a condutor/a nin se comprometa a seguridade do trfico de acordo coas normas previstas no Cdigo de Circulacin, as como o previsto no artigo 11 da Lei de Galicia 4/2017 de 3 de outubro.

Artigo 7. Praia canina.

1. Durante o perodo comprendido entre o 1 de xuo e o 30 de setembro, de cada ano, estableceranse cento cincuenta metros (150 m) para usos de praia canina na Praia da Madalena, orientados no extremo sur, con sinalizacin s entradas e no areal onde se delimite correctamente a zona canina.

2. Na zona delimitada como Praia Canina non sern de aplicacin os artigos 6/ 2.a e articulo 6/2.b.

3. Na dita zona estarn dispoibles papeleiras de uso exclusivo para excrementos dos cans.

4. As obrigas e deberes dos propietarios dos cans sern os seguintes:

a) Os cans debern dispoer de microchip, e ter presenza da cartilla de vacinas actualizada.

b) Non podern acceder praia os cans sen desparasitar, con enfermidades infecciosas en curso, femias en celo e cachorros ata que non tean todas as sas vacinas.

c) Recoller os excrementos da mascota, ser obrigatorio levar sempre un nmero suficiente de bolsas para recollelos e depositalas nas papeleiras existentes.

d) Prohibido realizar ouries na praia

e) Se est catalogado como raza perigosa (Artigo 27), deber levar posto a boceira, o colar e estar suxeito con correa.

f) Ter controlada a mascota por respecto ao resto de usuarios da praia xa que o propietario ser o responsable de calquera dano que poida ocasionar.

g) Unicamente se autorizar a tenza de dous animais por persoa.

h) Na zona delimitada non se permitir o adestramento ou as clases de instrucin por parte de profesionais.

i) Non estarn permitidos os cans con historial de agresividade cara a outros animais ou persoas.

5. Faranse controis rutinarios por traballadores municipais e polica municipal para garantir que todas as normas se cumpran.

6. No caso de incumprimento de ditas normas, aplicranse as sancins previstas no art. 41 da presente ordenanza.

Artigo 8.

1. Nos establecementos hoteleiros e pousadas, sempre que o autorice a direccin do establecemento, a estanza de animais de compaa estar condicionada a unhas ptimas circunstancias hixinicas de aloxamento e inexistencia de calquera tipo de incomodidade ou molestia para os residentes. A propietaria ou propietario dos animais ser o responsable dos seus actos e deber presentar a identificacin acreditativa ante calquera axente da autoridade que a requira.

2. O acceso e permanencia dos animais en lugares comunitarios privados ou nas sas dependencias, tales como sociedades culturais, recreativas ou similares, zonas de uso comn de comunidades de vecios ou outras, estar suxeito s normas que rexan nas ditas entidades.

Artigo 9. Cans gua

Quedan excludos expresamente do preceptuado nos artigos 6 e 7 os cans gua que podern circular libremente nos transportes pblicos urbanos, as como acceder a calquera tipo de local, sempre que vaian acompaados do seu propietario ou propietaria e posan as condicins hixinico-sanitarias e de seguridade que se prev na normativa sectorial de aplicacin.

Artigo 10. Agresins a persoas

1. As persoas agredidas por animais daranlle inmediatamente conta do feito s autoridades sanitarias municipais.

2. O propietario/a ou posuidor/a do animal agresor deber presentarse no servizo municipal co documento de identificacin e todos os datos que poidan servir de axuda persoa ferida ou aos seus representantes e s autoridades sanitarias que o soliciten.

3. O propietario/a ou posuidor/a do animal agresor responder administrativamente por non adoptar as medidas de proteccin fixadas nesta ordenanza, e estar obrigado/a a asumir os gastos ocasionados pola agresin.

Artigo 11.

1. Os que observen a presenza dun animal morto na va pblica poden comunicarllo servizo municipal competente, co fin de proceder retirada do cadver nas condicins hixinicas necesarias para tal operacin.

2. Queda absolutamente prohibido o abandono na va pblica de cadveres de calquera especie animal

   
  Captulo 2. Das obrigas dos posuidores de animais domsticos.  
 

Artigo 12.

Quen posa un animal domstico responsable da sa proteccin e coidado e mis de cumprir todas as obrigas contidas nesta ordenanza.

Artigo 13.

1. Con carcter xeral, e sen prexuzo do previsto para os animais potencialmente perigosos, os cans circularn nas vas e espazos pblicos provistos de cadea ou correa e colar. O uso do bozo ser ordenado pola Autoridade municipal cando as circunstancias as o aconsellen e mentres duren estas. Non obstante o anterior, os cans potencialmente perigosos circularn sempre con bozo.

2. Exceptanse do uso de correa ou doutro medio de suxeicin, as como de bozo, os cans que se utilicen en tarefas agrcolas ou gandeiras mentres desenvolvan as sas actividades no mbito rural ou aqueles que se empreguen na caza no tempo e forma legal; os que en compaa dunha persoa responsable circulen fra dos ncleos urbanos por terreos agrcolas ou forestais sempre que non concorra a presenza de terceiras persoas as como os cans gua.

3. Os posuidores de animais de compaa teen a obriga de adoptar as medidas necesarias para que o animal non poida acceder libremente s vas e espazos pblicos ou privados, as como impedir o seu libre acceso a persoas, animais ou cousas que se atopen neles.

4. Os posuidores de animais que se atopen en liberdade en fincas ou recintos debern dispor os medios axeitados para evitar que poidan ocasionar danos ou molestias s viandantes. Tamn procurarn que a circulacin e transporte dos seus animais pola va pblica se leve a cabo coas adecuadas medidas de proteccin.

Artigo 14.

1. Queda absolutamente prohibido que as persoas propietarias ou posuidoras dos cans deixen as deposicins dos seus animais en parques ou xardns, as como nas beirarras e zonas de paso de pens e, en xeral, en toda a va pblica.

2. As deposicins que se produzan sern recollidas polos propietarios/as dos cans e colocaranse de xeito hixinicamente aceptable nos colectores de recollida de lixo. Queda prohibido depositalos nas entradas da rede de sumidoiros.

Artigo 15.

As persoas que empreguen cans para a vixilancia de parcelas, obras ou calquera outra propiedade, debern procurarlles alimento, aloxamento, espazo e coidados axeitados, ademais de telos debidamente censados e identificados. As mesmo debern estar baixo a vixilancia e control do dono/a do inmoble de xeito que non lles poidan causar dano s persoas, outros animais ou cousas.

Deberase advertir, nun lugar visible, a existencia dun can de garda.

Artigo 16.

1. Atnxelle Alcalda a responsabilidade superior da proteccin dos animais domsticos ou salvaxes en catividade no mbito do seu termo municipal.

2. No caso de grave ou persistente incumprimento por parte dos propietarios/as ou posuidores/as de animais domsticos das obrigas establecidas nesta ordenanza, a autoridade municipal poder dispor o traslado dos animais a un establecemento axeitado, con cargo a aqueles e adoptar calquera medida adicional que se estime imprescindible.

3. A autoridade municipal poder ordenar o traslado a outro lugar axeitado dos animais que non cumpran as condicins establecidas nos artigos 4, 5 e 6 desta ordenanza.

Artigo 17.

Os propietarios/as ou posuidores/as de animais que non desexen continuar tndoos debern entregarllos a unha sociedade protectora.

   
  Captulo 3. Dos cans ou outros animais abandonados.  
 

Artigo 18.

Queda absolutamente prohibido o abandono de toda clase de animais vivos, especialmente de cans, feito que se sancionar como risco para a sade pblica.

Artigo 19.

Consideraranse animais abandonados os que circulan libremente anda que estean provistos de identificacin oficial, se no prazo de dez das a partir da sa captura non son reclamados por algun que acredite a sa propiedade.

Artigo 20.

Queda prohibido facilitarlles alimento de xeito cotin s animais abandonados.

Artigo 21.

1. O concello de Cabanas ou a asociacin colaboradora, se fose o caso, actuando por iniciativa propia ou por denuncia dun cidadn, recollern os animais abandonados e reteraos, co obxecto de localizar o seu dono.

2. Se o animal non est identificado e non ter dona ou dono coecido, pasar a ter a consideracin de animal abandonado e reterase por un prazo mximo de 10 das, despois dos cales o Concello ou a asociacin colaboradora poer animal a disposicin de quen o solicite durante un prazo mnimo de tres das. Se finalmente ningun reclama o animal poder drselle o destino que legalmente proceda.

3. Se o animal identificado avisarselle propietario/a de xeito inmediato, se transcorridos dous das desde a comunicacin sa persoa propietaria, esta non procede retirada do animal, o centro notificaralle que dispn dun prazo mximo de dez (10) das naturais, contados dende o da seguinte da devandita notificacin, para a recuperacin do animal, unha vez aboados os gastos orixinados polo seu mantemento.

4. Unha vez transcorrido este prazo de dez (10) das naturais contados desde o da da notificacin ou da publicacin, no suposto de notificacin infrutuosa, sen se ter retirado o animal, este pasar a ter a consideracin de animal abandonado, o que habilitar concello a proceder de acordo co disposto no punto 2. Neste suposto, o centro de recollida deber dar traslado dos feitos consellara competente en materia de proteccin animal para os efectos da apertura do correspondente expediente sancionador.

5. Os animais recollidos debern ser necesariamente identificados, de acordo co artigo 12 da Lei de Galicia 4/2017 do 3 de outubro, para poder ser entregados s persoas propietarias deles, segundo as obrigas establecidas para cada especie, facndose cargo estas dos gastos derivados da dita actuacin.

6. A retirada dos animais debe realizarse en horas de servizo, e de ser o caso, despois do pagamento das taxas e demais gastos de mantenza e coidado e da sancin correspondente que a Alcalda lles impoa.

7. O Concello dispor de canceira, propia ou concertada, que cumpra as condicins sanitarias para o aloxamento dos animais recollidos mentres non sexan reclamados polos seus propietarios ou posuidores ou mantidos en perodo de observacin.

   
  Captulo 4. Da proteccin dos animais.  
 

Artigo 22.

Quedan prohibidas con carcter xeral e con respecto a todos os animais de compaa as seguintes condutas, estando facultados os axentes da autoridade para a confiscacin dos espcimes ou dos seus restos de ser considerado necesario:

1. Causar a sa morte, excepto en caso de enfermidade incurable ou necesidade ineludible (co fin de evitar sufrimentos animal ante unha enfermidade incurable) e sempre baixo control veterinario.

2. Maltratar ou agredir de calquera xeito aos animais ou sometelos a calquera prctica que lles causase sufrimento ou dano non xustificado.

3. Desatendelos sen alimentalos axeitadamente, sen limpalos, sen sometelos a asistencia sanitaria, sen aloxalos de acordo coas sas esixencias naturais ou deixalos no interior de vehculos pechados.

4. Incitalos a asaltar as persoas ou a estragar as cousas.

5. Abandonalos, tanto na va pblica como en vivendas e noutros lugares pechados, desalugados, terreos e obras, na medida en que non sexan atendidos nestes lugares.

6. Utilizalos en espectculos, loitas, festas populares e outras actividades se estas poden ocasionarlles sufrimento, ou sometelos a condicins non naturais, con exclusin dos espectculos con regulamentacin especfica como resultan ser os taurinos.

7. Organizar pelexas entre animais ou incitalos a elas.

8. Exercer a venda ambulante de calquera animal, fra dos recintos e datas expresamente legalizados, e en condicins de legalidade absoluta respecto a cada especie, segundo a sa regulamentacin especfica.

9. Exercer a venda non ambulante de animais, sen o cumprimento das condicins xerais sinaladas pola lei.

10. Calquera outra conduta degradante que tea como vtima aos animais.

11. Queda expresamente prohibido, de acordo coa vixente lexislacin, a posesin, exhibicin, venda, compra ou calquera outra manipulacin con exemplares de fauna protexida, sexan vivos ou mortos.

   
  Captulo 5. Identificacin e rexistro  
 

Artigo 23. Identificacin

1. As persoas propietarias ou posuidoras de cans estn obrigados a recoecelos por medio dun microchip ou transponder.

2. O implante electrnico deber ter as seguintes caractersticas:

a) Deber estar programado e non se poder modificar.

b) O cdigo alfanumrico estar formado por un nmero de dxitos que ser nico para cada animal, sen que poidan existir dous ou mis animais co mesmo cdigo.

3. A implantacin no animal do cdigo establecido ser efectuada por veterinario autorizado.

Artigo 24. Rexistro.

1. Todos os animais da especie canina, as como aqueles doutras especies que no futuro determine a Consellera competente nesta materia, debern estar censados no municipio a travs do Rexistro Municipal de animais de compaa do Concello de Cabanas

2. O rexistro conter, polo menos, os seguintes datos:

a) Identificacin do animal( raza, nome, sexo, data nacemento caractersticas e n de microchip).

b) Identificacin do propietario, posuidor ou persoa que asuma a responsabilidade (nome e DNI).

c) Domicilio e telfono do posuidor.

Artigo 25. Baixas. Cambio de domicilio.

1. As baixas definitivas (por morte dos animais censados, por cambio de concello de residencia do animal por perodo superior a tres meses continuando co mesmo propietario ou por cambio de concello de residencia do animal e cambio de propietario) debern comunicrselle servizo municipal. En caso de falecemento a baixa deber comunicrselle polo seu propietario ó servizo municipal

2. As baixas temporais, por desaparicin dun animal censado, debern comunicrselle ó servizo municipal, acompaando, de ser o caso, copia da denuncia da sa desaparicin.

3. Os cambios de domicilio da persoa propietaria do animal debern comunicrselle ó servizo municipal correspondente no menor prazo de tempo posible.

4. Os cambios de propietario ou propietaria do animal debern comunicrselle ao servizo municipal acompaando os datos do novo propietario ou propietaria e a documentacin veterinaria que acredite o cambio.

   
  Ttulo III. Dos animais potencialmente perigosos.  
 

 

   
  Captulo 1. Disposicins xerais  
 

Artigo 26. Obxecto

1. obxecto do presente ttulo a regulacin da concesin e renovacin das licenzas administrativas para a tenza de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso, s que se refire o Titulo I, Captulo II da Lei de Galicia 4/2017 de 3 de outubro.

2. Quedan excludos da aplicacin da presente ordenanza os cans e animais pertencentes s Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Polica das Comunidades Autnomas, Polica Local e empresas de seguridade con autorizacin oficial.

Artigo 27.

1. Considranse animais potencialmente perigosos todos os que pertencendo fauna salvaxe, sendo utilizados como animais domsticos, ou de compaa, con independencia da sa agresividade, pertencen a especies ou razas que tean capacidade de causar a morte ou lesins s persoas ou a outros animais e danos a cousas.

2. En particular tern a cualificacin de potencialmente perigosos os animais domsticos ou de compaa que regulamentariamente se determinen pola Comunidade Autnoma de Galicia, en particular os pertencentes s especies caninas definidos no artigo 16 da Lei 4/2017 do 3 de outubro. Tern esta consideracin as seguintes razas:

a) Pit Bull Terrier

b) Staffordshire Bull Terrier

c) Bull Terrier

d) American Staffordshire Terrier

e) Rottweiler

f) Dobermann

g) Dogo Arxentino

h) Dogo de Bordeos

i) Dogo do Tbet

k) Mastn Napolitano

l) Presa Canario

m) Presa Mallorqun (Ca de bou)

n) Fila Brasileiro

o) Tosa Inu

p) Akita Inu

q) Bullmastif.

r) Cruzamentos en primeira xeracin destes, cruzamentos destas razas entre si ou cruzamentos destes con outras razas, obtendo unha tipoloxa similar aos anteriormente citados.

3. En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade ser apreciada pola autoridade competente, de oficio, ou logo da notificacin ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado para o efecto.

   
  Captulo 2. Da licenza municipal.  
 

Artigo 28. Licenza municipal

1. A tenza no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente licenza municipal.

2. Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciados neste municipio debern acreditar, cando se encontren residindo temporalmente neste e mentres permaneza o animal no termo municipal, a tenza da licenza no municipio de orixe.

Artigo 29. Requisitos para a obtencin da licenza.

1. Para a obtencin da licenza administrativa con destino tenza de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporcionar os coidados necesarios animal.

b) Non ter sido condenados por delitos de homicidio, lesins, torturas contra liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito tenza de animais potencialmente perigosos. Se acreditar mediante certificado de antecedentes penitenciarios.

c) Non ter sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das prevista no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999 de 23 de decembro, sobre o rxime xurdico de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non ser impedimento para a obtencin ou, se o caso, renovacin da licenza, ter sido sancionado coa suspensin temporal desta, sempre que no momento da solicitude a sancin de suspensin anteriormente imposta fose cumprida integramente.

d) Dispoer de certificado de aptitude psicolxica e de capacidade fsica para a tenza de animais potencialmente perigosos.

e) Acreditar a formalizacin dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poidan causar os seus animais na conta mnima de 125.000 euros.

2. Os requisitos esixidos debern manterse vixentes durante todo o perodo da tenza do animal; a perda destes dar lugar revisin da licenza.

3. No caso de que a licenza sexa para animais salvaxes en catividade, considerados potencialmente perigosos, esixirase ademais do previsto no apartado 1 deste artigo, unha memoria descritiva das instalacins e medidas de seguridade utilizadas para impedir a fuxida dos animais conforme artigo 20 da Lei 4/2017 do 3 de outubro.

Artigo 30. Vixencia de licenzas.

1. As licenzas tern unha vixencia de cinco anos, finalizacin da que debern ser obxecto de renovacin, e deber acreditarse en cada exercicio para o seu mantemento a subscricin do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

2. A condena por calquera dos delitos recollidos no apartado b) do artigo anterior dar lugar revisin da licenza polo Concello.

Artigo 31. Acreditacin.

1. A identificacin da tenza da licenza municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante a entrega dunha certificacin relativa a ela.

2. Por cada can que se posa, expedirase unha tarxeta de identificacin na que se far constar os seguinte datos:

a) Nmero de licenza municipal.

b) Cdigo de identificacin do can.

c) Raza.

d) Titular da licenza e documento de identidade.

e) Nmero de Rexistro municipal.

Artigo 32. Documentacin.

1. Para a expedicin da tarxeta de identificacin de cada can requirirase a presentacin dos seguintes datos:

a) Raza e sexo do animal.

b) Ano de nacemento.

c) Domicilio habitual do animal.

d) Especificacin de se est destinado a convivir cos seres humanos ou, pola contra, se ten funcins distintas como a garda, proteccin ou outra que se indica.

e) Nome do propietario.

f) Domicilio do propietario.

g) Documento de identidade do propietario.

h) Nome ou razn social e domicilio do vendedor ou cedente.

i) Certificado de sanidade animal expedido pola autoridade competente, que acredite, con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigoso.

k) Xustificante do aboamento da taxa por expedicin da licenza municipal para a tenza de animais potencialmente perigosos, se o seu caso.

l) Certificado sanitario de esterilizacin si se efectuouse esta.

m) Facturas ou xustificante da adquisicin.

Os citados datos e, de ser o caso, a documentacin oportuna, deber facilitala o adquirinte do animal no prazo de quince das, que se comezarn a contar desde a sa tenza efectiva.

2. O certificado de sanidade animal deber ser expedido polos servizos sanitarios da Comunidade Autnoma de Galicia ou por un veterinario colexiado.

3. Para a renovacin da licenza municipal deber achegarse a seguinte documentacin:

a) Solicitude de renovacin.

b) Copia compulsada da renovacin do seguro de responsabilidade civil.

c) Copia compulsada do certificado mdico de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses da renovacin da licenza.

d) Xustificante do aboamento da taxa municipal.

e) Certificado de capacidade fsica.

f) Certificado de aptitude psicolxica.

Artigo 33. rgano competente para a concesin das licenzas municipais.

As licenzas municipais para a tenza de animais potencialmente perigosos, concederanse mediante unha resolucin do rgano que tea atribuda a competencia en materia de licenzas, logo da acreditacin da incorporacin da documentacin esixida na presente ordenanza.

Artigo 34. Revisin, perda de licenzas e depsito de animais.

1. A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 29 desta ordenanza dar lugar revisin das licenzas municipais concedidas e sa retirada despois da tramitacin dun expediente contraditorio.

2. A retirada da licenza dar lugar perda do dereito tenza do animal e obriga do interesado de proceder, no prazo mximo de dez das a contar desde a recepcin do requirimento, a sa entrega e depsito no establecemento adecuado para o efecto ata a obtencin da correspondente licenza, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario.

3. En caso de incumprimento da obriga de depsito procederase a sa execucin subsidiaria polo Concello, ou pola Comunidade Autnoma, a travs dos seus servizos ou mediante unha empresa contratada, sendo os gastos que tal actuacin comporta a cargo e conta do antigo titular da licenza.

4. O Concello poder retirar dos espazos pblicos e depositar de oficio en establecemento adecuado, sen necesidade de previo requirimento, aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situacin de abandono ou perigosidade para os usuarios das vas e espazos de uso comn ou circulen por estes sen a debida proteccin ou control do seu propietario ou posuidor.

5. Igualmente o Concello poder retirar e depositar en establecemento adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoan da correspondente tarxeta de identificacin no municipio de orixe ata tanto se acredite tal circunstancia polo seu titular.

6. A falta de licenza municipal para a tenza de animais potencialmente perigosos dar lugar a un nico requirimento municipal para a sa obtencin no prazo de dez das e retirada e depsito dos animais, nos termos establecidos no artigo 29 da presente ordenanza.

   
  Captulo III. Do rexistro municipal.  
 

Artigo 35. Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1. Crase o Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, no que se far constar con carcter obrigatorio de acordo coa Lei 4/2017 de 3 de outubro, da Comunidade Autnoma de Galicia, a seguinte documentacin:

a) Cdigo identificador do animal.

b) Zona de aplicacin.

c) Especie.

d) Raza. En cruzamento de primeira xeracin se especificar as razas de procedencia. e) Sexo.

f) Descricin da capa.

g) Data de nacemento e nome do animal, se fora o caso.

h) Direccin habitual do animal.

i) Outros signos identificadores non definitivos (tales como unha tatuaxe ou un nmero de chapa se o animal foi censado nun censo municipal anteriormente).

k) Especificacin de se o animal est destinado a convivir con seres humanos ou se teen finalidades distintas como a garda, defensa ou outra que se indique.

l) Nome e apelidos do propietario do animal.

m) Direccin do propietario do animal.

n) Telfonos de contacto do propietario do animal.

o) Documento de identidade do propietario do animal.

p) Nome, direccin, nmero de colexiado e nmero de veterinario colaborador que realiza a marcaxe.

q) Data na que se realiza a implantacin da identificacin e a entrega do documento propietario. r) Data de alta no rexistro.

s) Certificado sanitario, expedido por un veterinario, que acredite con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou sntomas que poidan facer potencialmente perigoso, as como unha certificacin de que o animal carece de lesins ou cicatrices que puidesen estar relacionadas coa utilizacin do animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.

t) Cartilla sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da especie e idade. Na cartilla sanitaria figurar a catalogacin de animal potencialmente perigoso.

u) Copia da licenza municipal de tenza de animais potencialmente perigosos a nome do propietario. Acompaarase dunha copia da pliza que xustifique que se formalizou o seguro de responsabilidade civil.

v) Datos do centro de adestramento, de ser o caso.

z) Incidentes de agresin, de ser o caso.

2. Os propietarios dos animais sern os responsables de identificar os animais e de sufragar os gastos que este ocasione, independentemente do lugar de residencia das ditas persoas. A identificacin definitiva supor un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transaccin do animal.

3. O rexistro municipal un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as administracins pblicas e as autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos que figuran nel. Para estes efectos considerarase, en todo caso, interese lextimo o que ostenta calquera persoa fsica ou xurdica que desexe adquirir un animal destas caractersticas, as como aquelas que sufriran calquera tipo de agresin polo animal e desexen exercer as accins correspondentes en calquera va xurisdicional, para o que debern acreditar previamente a interposicin da correspondente denuncia.

4. En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no Rexistro ser de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, de proteccin de datos persoais.

Artigo 36. Inscricin no rexistro.

1. A inscricin no Rexistro de animais potencialmente perigosos ser efectuada polo Concello a pedimento do interesado ou de oficio, de ser o caso, tras a concesin da licenza municipal regulada nos artigos 29 e 30 da presente ordenanza.

2. Non obstante, ser igualmente obrigatoria a instancia do interesado, a inscricin no rexistro municipal, en seccin aberta para o efecto, cando se efecte o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carcter permanente ou por perodo superior a tres meses, e deberase proceder inscricin no prazo mximo de dez das a contar desde o inicio da residencia no municipio.

3. Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditacin expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do seu titular en cuxo caso ser preciso a acreditacin da obtencin da licenza no municipio de orixe anterior, e procederase renovacin da licenza nos casos previstos na presente ordenanza.

4. Das inscricins que se efecten no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darselle traslado rgano correspondente da Comunidade Autnoma de Galicia.

5. Igualmente nos casos de cambio de residencia desde o municipio sen prexuzo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal, notificarase Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte do interesado dun animal potencialmente perigoso.

6. O Concello remitir a informacin do Rexistro municipal Rexistro Galego de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente perigosos.

Artigo 37. Baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1. A baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase por pedimento do interesado, logo da acreditacin da venda, traspaso, cesin ou morte do animal.

2. Igualmente procederase baixa no rexistro no caso de traslado da residencia do titular do animal a municipio distinto, salvo que o animal permaneza no Concello, e as quede acreditado xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.

Artigo 38. Medidas de seguridade dos posuidores de animais potencialmente perigosos

1. A presenza de animais potencialmente perigosos en lugares ou espazos pblicos esixir que a persoa que os conduza leve consigo a licenza administrativa referida no artigo anterior, as como o documento acreditativo da inscricin do animal no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

2. En lugares e espazos pblicos, os cans potencialmente perigosos debern:

a) Levar, obrigatoriamente, bozo apropiado segundo a tipoloxa racial de cada animal.

b) Ser conducidos e controlados con cadea ou correa non extensible de menos de dous (2) metros, sen que poida levarse mis dun destes cans por persoa e, en ningn caso, podern ser conducidos por un menor de 16 anos.

3. Os animais potencialmente perigosos que se atopen nun predio, casa de campo, chal, parcela, terraza, patio ou calquera outro lugar delimitado, estarn atados, a non ser que se dispoa dun habitculo coa superficie, altura e adecuado peche para protexer as persoas ou animais que se acerquen. O recinto estar sinalizado coa advertencia de que se atopa no interior un animal potencialmente perigoso.

4. Quen cre, adestre e comercie con animais potencialmente perigosos ter que dispoer de instalacins e medios adecuados para a sa tenza.

5. A subtraccin ou perda do animal ser comunicada polo seu titular s autoridades policiais de forma inmediata e Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos nun prazo mximo de corenta e oito horas dende o coecemento dos feitos.

   
  Ttulo IV. Das infraccins e sancins.  
 

Artigo 39.

1. Os axentes da autoridade e cantas persoas precisen ou coezan feitos contrarios establecido nesta ordenanza teen o deber de denunciar aos infractores.

2. Os animais dos propietarios denunciados por causarlles sufrimento, por non os aloxaren en condicins hixinicas e biolxicas axeitadas, por desobedecer medidas ditadas pola autoridade municipal, por infraccins contra normas sanitarias ou por desprezo s normas elementais de convivencia, podern ser retirados polos axentes municipais.

Artigo 40. Infraccins

1. Para os efectos desta ordenanza ser infraccin administrativa o incumprimento das obrigas, das prohibicins e dos requisitos establecidos nela, as como o das condicins impostas nas autorizacins administrativas outorgadas seu abeiro.

2. As infraccins que se cometan contra o disposto nesta ordenanza clasifcanse en leves, graves e moi graves.

3. Son infraccins administrativas leves o incumprimento de calquera das obrigas establecidas nesta ordenanza, na Lei 50/1999, do 23 de decembro do Estado e no artigo 38 da Lei 4/2017, de 3 de outubro, de proteccin e benestar dos animais de compaa de Galicia, que son as seguintes:

a) A venda, doazn ou cesin de animais a menores de dezaseis anos ou a persoas incapacitadas sen autorizacin de quen tea a sa patria potestade, tutela ou custodia.

b) O regalo de animais de compaa como recompensa ou premio en eventos ou atraccins pblicas.

c) A exhibicin dos animais de compaa destinados venda en escaparates ou zonas expostas va pblica ou a modo de reclamo comercial.

d) Non manter os animais en condicins hixinico-sanitarias axeitadas e/ou non someter os animais aos recoecementos veterinarios precisos.

e) Manter os animais en instalacins que non renan os requisitos previstos no artigo 9.e).

f) Non facilitar aos animais a alimentacin e bebida abondas e axeitadas s sas necesidades, ags por prescricin veterinaria, salvo que o prexuzo para o animal sexa grave ou moi grave. De se producir un dano para o animal grave ou moi grave, esta conduta cualificarase como un suposto de maltrato tipificado nos artigos 39.a) ou 40.a), segundo as consecuencias que diso deriven.

g) Exercer a venda de animais domsticos fra dos establecementos legalmente autorizados.

h) Transportar animais en condicins inaxeitadas ou en maleteiros que non estean especialmente adaptados, incumprindo as obrigas previstas no artigo 11 desta lei, sempre que os animais non sufran danos. De se producir danos no animal, esta infraccin cualificarase como infraccin grave tipificada no artigo 39.j).

i) A non recollida inmediata dos excrementos evacuados por un animal de compaa na va pblica.

k) Alimentar os animais vagabundos ou extraviados nas vas pblicas sen contar coa correspondente autorizacin municipal, ags situacins que poidan comprometer o benestar dos animais.

l) Non adoptar as medidas necesarias para impedir que o animal poida acceder libremente s vas ou aos espazos pblicos ou privados, as como non impedir o libre acceso do animal a outros animais ou o contacto sen permiso con persoas ou cousas, e as mesmo non impedir a entrada do animal en recintos ou lugares non autorizados.

m) Manter no mesmo recinto ou en vivenda privada mis de cinco animais, incumprindo os requisitos do artigo 21.2.

n) Non manter actualizados os datos comunicados aos rexistros obrigatorios previstos nesta lei.

o) Non contar coa formacin necesaria para o manexo e a atencin dos animais aloxados nos centros de cra, venda e importacin de animais.

p) Calquera outra actuacin que supoa un incumprimento das obrigas establecidas nesta lei ou vulneracin das prohibicins previstas nela e que non estea tipificada como infraccin grave ou moi grave.

4. Tern a consideracin de infraccins administrativas graves, as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 39 da Lei 4/2017, de 3 de outubro, de proteccin e benestar dos animais de compaa de Galicia, que son as seguintes:

a) O maltrato aos animais que lles cause dor, sufrimento, lesins ou danos non invalidantes nin irreversibles.

b) Non proporcionar aos animais os tratamentos necesarios para evitar o seu sufrimento.

c) A non identificacin dos animais, cando esta sexa obrigatoria conforme o previsto nesta lei.

d) A utilizacin de calquera mecanismo ou utensilio que, destinado a limitar ou empecer a mobilidade dos animais, lles produza dor, danos, sufrimento, menoscabo ou estrs innecesario, en especial os que lles impidan manter a cabeza na posicin natural, ags prescricin veterinaria, ou manter os animais da especie canina atados de forma permanente ou limitarlles os movementos que son necesarios durante a maior parte do da, e o emprego de instrumentos ou mtodos danios de suxeicin, retencin ou educacin, como os colares elctricos que produzan descargas. e) Levar animais atados a vehculos a motor en marcha.

f) Non adoptar as medidas necesarias para evitar a reproducin incontrolada dos animais, consonte o previsto no artigo 21 desta lei.

g) O abandono dos animais de compaa, nos termos previstos no artigo 4.7 desta lei.

h) A venda reiterada de animais domsticos fra dos establecementos legalmente autorizados. Entndese por venda reiterada o feito dunha persoa ter sido denunciada pola comisin desta infraccin ata en das ocasins no prazo dun ano.

i) A venda de animais silvestres mantidos en catividade fra dos establecementos autorizados.

j) O incumprimento das obrigas establecidas no artigo 10 para os establecementos e no artigo 14 para os eventos con animais de compaa, excepto o establecido como infraccin moi grave no artigo 40.c) seguinte, e o transporte inaxeitado de animais de compaa incumprindo as obrigas previstas no artigo 11 desta lei, sempre que os animais sufran danos.

k) A utilizacin dos animais en traballos que os inmobilicen causndolles dor.

l) A venda de animais enfermos ou con defectos coecidos pola parte vendedora, ags o disposto no artigo 40.d).

m) A cra con fins comerciais ou a comercializacin de animais sen cumprir os requisitos previstos no artigo 13 desta lei.

n) A recollida de animais vagabundos ou extraviados sen a correspondente autorizacin, ags os supostos previstos no artigo 22.6.

) A cesin en adopcin de animais abandonados sen cumprir os requisitos establecidos nesta lei.

o) Ser titular dun establecemento dos previstos no artigo 10 sen posur as autorizacins administrativas previstas nel.

p) Non ter subscrito o seguro de responsabilidade civil no suposto previsto no artigo 17 desta lei.

q) A negativa ou resistencia a subministrar datos ou a facilitar a informacin requirida polas autoridades competentes, ou os seus axentes, co fin de cumprir as funcins establecidas nesta lei, as como a subministracin intencionada de informacin inexacta ou de documentacin falsa.

r) Empregar animais para desempear traballos contravindo o establecido no artigo 9.f), utilizalos como reclamo na mendicidade ou en calquera outra actividade ambulante, ou o seu uso en atraccins feirais e outras asimilables, ags autorizacin da autoridade competente.

s) A comisin dunha infraccin administrativa leve cando no prazo dun ano o suxeito fose sancionado por unha ou mis infraccins leves e a resolucin ou as resolucins sancionadoras resultasen firmes na va administrativa.

5. Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves, as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 40 da Lei 4/2017, de 3 de outubro, de proteccin e benestar dos animais de compaa de Galicia, que son as seguintes:

a) O maltrato aos animais que lles cause a morte ou lles provoque lesins ou danos invalidantes ou irreversibles.

b) A manipulacin da identificacin dos animais de compaa en todos os supostos.

c) A organizacin e realizacin de pelexas, festas, espectculos ou calquera outra actividade que leve consigo malos tratos, crueldade ou sufrimento.

d) A venda de animais con doenza infecto-contaxiosa coecida pola parte vendedora.

e) A mutilacin dos animais sen prescricin e control veterinario e mais a esterilizacin e intervencin cirrxica de animais non efectuadas por unha ou un profesional veterinario.

f) A subministracin de estimulantes non autorizados ou de substancias que poidan atentar contra a sade dos animais de compaa, ags prescricin veterinaria.

g) A contravencin da orde de inmobilizacin dos animais acordada polas autoridades competentes.

h) A obstaculizacin do cumprimento das medidas provisionais.

i) Educar os animais de forma agresiva, estresante ou violenta, as como instigalos ou preparalos para pelexas ou ataques nos termos sinalados no artigo 9.p) desta lei.

j) Non tomar as medidas necesarias para evitar que os animais causen danos sade pblica ou animal ou seguridade pblica.

k) Disparar intencionadamente contra os animais, ags nos supostos establecidos no artigo 15.

l) A prctica da eutanasia dos animais vulnerando o disposto no artigo 15 da Lei 4/2017, do 13 de outubro.

m) O emprego e a tenza de animais de especies silvestres nos circos.

n) A comisin dunha infraccin administrativa grave cando no prazo dun ano o mesmo suxeito fose sancionado pola comisin dunha ou varias infraccins graves e a resolucin ou as resolucins sancionadoras resultasen firmes na va administrativa.

Artigo 41. Sancins.

1. As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas con multas cuxas contas sern as fixadas no artigo 13.5 da Lei 50/1999 do Estado e no artigo 41 da Lei 4/2017, de 13 de outubro da Comunidade Autnoma de Galicia, que son as seguintes:

-Infraccins leves, con multa de 30,05 euros a 300,51 euros.

-Infraccins graves, tipificadas nos apartados a) ao f) do artigo 40.4 da presente ordenanza, con multa de 300,52 euros a 2.404,05 euros, e as dos apartados g) ao s) do mesmo artigo, con multa de 300,52 euros a 3.005,06 euros.

-Infraccins moi graves, tipificadas nos apartados a) ao f) do artigo 40.5 da presente ordenanza, con multa de 2.404,06 euros a 15.025,30 euros, e as dos apartados g) ao n) do mesmo artigo, con multa de 3.005,07 euros a 15.025,30 euros.

2. En todo caso, as infraccins graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta ordenanza, podern levar aparelladas como sancins accesorias a confiscacin, comiso, esterilizacin ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensin temporal ou definitiva da licenza para tenza de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador.

3. A imposicin das sancins contempladas graduarase conforme os seguintes criterios:

a) a transcendencia social ou sanitaria e o prexuzo causado pola infraccin.

b) o nimo de lucro e a conta do beneficio obtido na comisin da infraccin.

c) a importancia do dano causado animal

d) a reiteracin ou reincidencia na comisin de infraccins.

Artigo 42. Responsable.

1. A responsabilidade administrativa ser esixbel sen prexuzo do que corresponda no mbito civil ou penal.

2. Nos casos de espectculos prohibidos, incorrern en infraccin administrativa non s os seus organizadores senn tamn os donos dos locais ou terreos en que se realicen, a ttulo oneroso ou gratuto, as como terceiras persoas que dun xeito ou outro participen.

3. Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participaran na comisin das mesmas, propietario ou posuidor dos animais, ou no seu caso, titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste ltimo suposto, as mesmo, o encargado do transporte.

Artigo 43. Procedemento sancionador.

O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na disposicin adicional terceira da Lei 50/1999, do 23 de decembro, de tenza de animais potencialmente perigosos, no artigo 46 da Lei 4/2017, de 13 de outubro da Comunidade Autnoma de Galicia, as como pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins pblicas e normas de desenvolvemento.

Artigo 44. Exercicio da potestade sancionadora.

1. Os rganos competentes para sancionar, de acordo co artigo 46 da Lei 4/2017, de 13 de outubro da Comunidade Autnoma de Galicia sern:

1. O procedemento sancionador previsto nesta lei tramitarase de conformidade coa lexislacin do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

2. Corresponde aos concellos a incoacin e tramitacin dos procedementos incoados pola comisin de infraccins tipificadas como leves nas alneas c), i) e k) do artigo 40.3 desta ordenanza.

3. Corresponde consellara competente en materia de proteccin animal a incoacin e tramitacin dos expedientes sancionadores no caso das restantes infraccins cualificadas como leves e polas infraccins cualificadas como graves e moi graves. A incoacin e a instrucin destes expedientes sancionadores corresponden s xefaturas territoriais previstas no artigo 35 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organizacin e funcionamento da Administracin xeral e do sector pblico autonmico de Galicia, da consellara competente en materia de proteccin animal.

4. A resolucin do procedemento sancionador corresponder:

a) persoa titular da alcalda do concello nos procedementos incoados pola comisin de infraccins leves tipificadas nas alneas c), i) e k) do artigo 40.3 desta ordenanza., e s persoas titulares das xefaturas territoriais previstas no artigo 35 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, da consellara competente en materia de proteccin animal nos demais supostos de infraccins leves, ags as previstas na alnea b) seguinte.

b) persoa titular da direccin xeral competente en materia de proteccin animal nos procedementos incoados pola comisin de infraccins administrativas cualificadas como graves, as como para todas as infraccins leves e graves cometidas polos concellos.

c) persoa titular da consellara competente en materia de proteccin animal nos procedementos incoados pola comisin de infraccins cualificadas como moi graves.

5. A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas como leves correspndelle ao Concello. Non obstante, o alcalde por en coecemento de xeito fidedigno, do director xeral de Conservacin da Natureza da Consellara de Medio Ambiente, toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

6. Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, o alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza, aprobada polo pleno da Corporacin, conforme ao disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, entrar en vigor despois de quedar aprobada definitivamente e as que transcorra o prazo de quince das hbiles desde a publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e permanecer vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA.  
 

Queda derrogado o Regulamento de proteccin e tenza de animais en vigor, as como cantas normas municipais, acordos ou disposicins, contradigan o establecido no presente Regulamento.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo). 

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva. 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios