Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza sobre plantacins e repoboacins forestais no concello de san sadurnio

Publicación provisional : 05-08-2000 BOP N 179 -- Publicación definitiva : 05-08-2000 BOP N 179
Redacción Aplicable desde 05-08-2000 hasta 18-12-2007 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - Artigo 4 .-
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - Artigo 7.
 - Artigo 8.
 - Artigo 9.
 - Artigo 10.
 - Artigo 11.
 - Artigo 12.
 - Disposicin transitoria.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.  
 

De conformidade co disposto nos artigos 591 do Cdigo Civil e 25, 28 e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do rxime local, e no Decreto 2661/1967, do 19 de outubro, o Concello de San Sadurnio establece a presente ordenanza non fiscal reguladora das plantacins e repoboacins forestais e das distancias que deben manter respecto s edificacins e respecto a outras plantacins, cultivos ou explotacins, sendo o seu mbito territorial todo o trmino municipal.

   
  Artigo 2.  
 

1.-As plantacins e repoboacins que se realicen con especies do xnero eucalipto, chopo e especies invasivas de alto risco estarn suxeitas s seguintes condicins:

 

Distancia a vivendas 75 metros
Distancia a fontes, mananciais e cauces fluviais situados en montes con uso de rego 10 metros
Distancia a cultivos agrcolas 30 metros
Distancia a praderas ou pastizais 20 metros
Distancia a camios privados e estradas de titularidade municipal, dende a arista exterior da explanacin 1 metro

 

2.-Queda expresamente prohibida a plantacin ou repoboacin forestal dentro do permetro das fincas que foran obxecto de concentracin parcelaria e nas que actualmente estean sendo usadas para cultivos, praderas, hortas e similares.

   
  Artigo 3.  
 

1.-As plantacins e repoboacins que se realicen con pieiros e outras especies de resinosas ou conferas, estarn suxeitas s seguintes condicins:

 

Distancia a vivendas 50 metros
Distancia a fontes, mananciais e cauces fluviais situados en montes con uso de rego 10 metros
Distancia a cultivos agrcolas 15 metros
Distancia a praderas ou pastizais 10 metros
Distancia a camios privados e estradas de titularidade municipal, dende a arista exterior da explanacin 1 metro

 

2.-Queda expresamente prohibida a plantacin ou repoboacin forestal dentro do permetro das fincas que foran obxecto de concentracin parcelaria e nas que actualmente estean sendo usadas para cultivos, praderas, hortas e similares.

   
  Artigo 4 .-  
 

1.-As plantacins e repoboacins que se realicen con especies frondosas (de crecemento lento), estarn suxeitas s seguintes condicins:

 

Distancia a vivendas 50 metros
Distancia a fontes, mananciais e cauces fluviais situados en montes con uso de rego 6 metros
Distancia a cultivos agrcolas 6 metros
Distancia a praderas ou pastizais 6 metros
Distancia a camios privados e estradas de titularidade municipal, dende a arista exterior da explanacin 1 metro

 

2.-Queda expresamente prohibida a plantacin ou repoboacin forestal dentro do permetro das fincas que foran obxecto de concentracin parcelaria e nas que actualmente estean sendo usadas para cultivos, praderas, hortas e similares.

   
  Artigo 5.  
 

Quen se considere prexudicado pola existencia dunha plantacin forestal, poder formular a correspondente denuncia ou reclamacin diante do Concello, achegando informe valorado relativo s danos e prexuzos padecidos.

   
  Artigo 6.  
 

Queda prohibida calquera plantacin que supoa a substitucin de especies de crecemento lento, resinosas ou conferas, por especies do xnero eucalipto ou especies invasivas de alto risco, sen a previa autorizacin expresa e escrita do Concello, que non se conceder sen previo estudio detallado da solicitude.

   
  Artigo 7.  
 

Non se poder realizar dentro do trmino municipal de San Sadurnio plantacin ou repoboacin forestal algunha, sen obter previamente a correspondente licencia ou autorizacin do Concello, que se solicitar no modelo oficial dispoible gratuitamente nas sas oficinas.

   
  Artigo 8.  
 

Para poder realizar cortas de rbores dentro do trmino municipal de San Sadurnio, ser necesario que a persoa fsica ou xurdica responsable da corta cumprimente previamente, cunha antelacin mnima dun da, e entregue nas oficinas do Concello o impreso de comunicacin de datos que se facilitar gratuitamente a tdolos interesados nesas oficinas. O impreso deber ser cuberto en tdolos seus apartados, e deber achegarse mesmo fotocopia compulsada do permiso de corta expedido pola autoridade competente.

   
  Artigo 9.  
 

Exceptanse do cumprimento das condicins establecidas no apartado 2 dos artigos 2. , 3. e 4. da presente ordenanza as plantacins ou repoboacins de carcter forestal para as que se presente nas oficinas do Concello, xunto coa solicitude e a fotocopia compulsada sinaladas no artigo 7. , unha declaracin de conformidade asinada polos propietarios das fincas colindantes e prximas que vai ser obxecto da actuacin de que se trate, nun radio variable en funcin da especie coa que se trate de realizar a plantacin ou repoboacin, segundo a seguinte tboa:

 

Especies do xnero eucalipto e especies invasivas de alto risco 75 metros
Especies resinosas e conferas 30 metros
Especies de crecemento lento 15 metros

   
  Artigo 10.  
 

1.-As rbores froiteiras, ags os castieiros, cerdeiras e nogais, quedan exceptuadas do establecido na presente ordenanza sobre distancias mnimas das plantacins.

2.-As distancias mnimas tampouco sern aplicables s edificacins que se empracen no medio rural, en zonas nas que xa existan explotacins de carcter forestal na data en que se solicite licencia urbanstica.

   
  Artigo 11.  
 

Son infraccins da presente ordenanza os actos e omisins que contravean o establecido na mesma. A comisin de calquera infraccin levar aparellada a imposicin s responsables das correspondentes sanciones, ademais da obriga de indemnizar s prexudicados polos danos e prexuzos derivados da sa comisin.

As infraccins e sancins que lles correspondern sern as seguintes:

a) Pola omisin da solicitude de plantacin ou repoboacin contemplada no artigo 7. : 25.000 pesetas.

b) Por non respectar as distancias mnimas establecidas nos artigos 2. , 3. e 4. : 10.000 pesetas.

c) Por cada unha das rbores plantadas a unha distancia inferior mnima: 100 pesetas. A sancin prevista no presente apartado ser compatible coa establecida no apartado b) anterior.

d) Pola omisin da presentacin da comunicacin de datos sinalada no artigo 8. : 25.000 pesetas.

e) Por cada unha das rbores taladas sen a previa presentacin da comunicacin de datos do artigo 8. : 1.000 pesetas. A sancin prevista no presente apartado ser compatible coa establecida no apartado d) anterior.

s sancins previstas no presente artigo engadirase, no seu caso, a obriga de arrincar as rbores que non respecten as distancias mnimas.

   
  Artigo 12.  
 

Se fora preciso, ante incumprimentos reiterados do establecido na presente ordenanza, e sen prexuzo de que sexan impostas as sancins correspondentes, procederase execucin subsidiaria de conformidade co disposto na lexislacin sobre procedemento administrativo, e se dar conta dos feitos s outras administracins pblicas con competencias na materia, s efectos oportunos.

   
  Disposicin transitoria.  
 

As plantacins arbreas e forestais xa existentes na data de entrada en vigor da presente ordenanza, disporn dun perodo de sete anos, contados dende esa data, para adapta-las caractersticas das plantacins establecido na ordenanza.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da seguinte da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios