Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - Bases reguladoras da convocatoria de subvencins muncipais a entidades sen fins de lucro para actividades culturais ou deportivas na anualidade 2009

Publicación provisional : 11-12-2009 BOP N 261 -- Publicación definitiva : 11-12-2009 BOP N 261
Redacción Aplicable desde 12-12-2009

Redacciones Redacciones
 - 1.- OBXECTO.
 - 2.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS.
 - 3.- PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE.
 - 4.- CONTA E CRITERIOS DE CONCESIN.
 - 5.- OUTORGAMENTO DE AXUDAS.
 - 6.- OBRIGAS DO BENEFICIARIO.
 - 7.- XUSTIFICACIN E PAGAMENTO.
 - 7.- XUSTIFICACIN E PAGAMENTO.
 - 8.- REINTEGRO DE SUBVENCINS.
 - 9.- INFRACCINS E SANCINS.
 - 10.- NORMATIVA SUPLETORIA.
 - ANEXO I
 - ANEXO II
   
  1.- OBXECTO.  
 

Regulacin de bases e convocatoria pblica, recollendo os criterios e o procedemento para a concesin de subvencins municipais do Concello de Santiso, para a prestacin de servizos ou a realizacin de actividades que complementen ou suplan s atribudas competencia municipal ou que, en xeral, contriban fomento dos intereses do municipio, potenciando deste xeito o movemento asociativo.

Son obxecto de subvencin as actuacins e programas que sen enmarquen nas seguintes reas:

- rea sociocultural, socioeducativa (actividades do lecer, ldicas, de dinamizacin sociocultural, educativa, medioambiente, educacin para a sade, formacin, etc.) e de participacin cidad (actividades e programas dirixidos dinamizacin de parroquias e fomento da participacin vecial na vida municipal e comunitaria).

- rea do deporte (clubs e asociacins deportivas que organizen actividades relacionadas coa promocin do deporte).

- O perodo que se ter en conta para a realizacin das actividades ser o comprendido entre o 1 de xaneiro e o 10 de decembro de 2009.

O tipo de gastos financiados sern estrictamente gastos correntes nos que incurran os beneficiarios na organizacin e desenvolvemento de actividades concretas. Non se subvencionarn investimentos reais, nin os gastos de mantemento ordinario (luz, auga, telfono, limpeza, etc.). Por outra banda, non poden ser obxecto de subvencin aquelas actividades suxeitas a un convenio de colaboracin co Concello, nin as que recibisen outro tipo de achega municipal. Tampouco sern gastos subvencionables as cantidades satisfeitas Concello de Santiso polo uso das sas instalacins municipais.

   
  2.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS.  
 

Podern ser beneficiarios das subvencins previstas nas presentes Bases persoas fsicas ou xurdicas pblicas ou privadas xurdicamente constitudas, as como as agrupacins de persoas fsicas e xurdicas sen personalidade xurdica constitudas para a consecucin dos fins sinalados como subvencionables, e que cumpran os seguintes requisitos:

- Carecer de fins de lucro.

- Desenvolver as sas actividades no termo municipal de Santiso.

- Non ter pendente de xustificar ningunha subvencin concedida polo Concello de Santiso, salvo que se lle concedese excepcionalmente prrroga ou ben tivese desistido de forma motivada e por escrito.

- As como cumprir cos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins.

Non se admitirn a trmite as solicitudes que non cumpran estes requisitos.

Ademais, salvo no caso das agrupacins sen personalidade xurdica antes mencionadas, ser requisito para a concesin da subvencin, estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins do Concello de Santiso, ou ter solicitada a inscricin na data de peticin da subvencin.

   
  3.- PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE.  
 

A solicitude deber presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Santiso en horario de 9:00 a 14:00 horas segundo modelo normalizado habilitado para tal fin (anexo I) no prazo de dez das naturais contados a partir do da seguinte da publicacin da presente convocatoria no Boletn Oficial da Provincia, acompaada da seguinte documentacin:

1.-Documentos acreditativos da personalidade: fotocopia do CIF e no caso de agrupacins sen personalidade xurdica, DNI da persoa fsica nomeada polos membros da mesma.

2.-Certificacin dos datos bancarios.

3.-Declaracin responsable de atoparse corrente nas sas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e de non estar incurso en ningn dos supostos de prohibicin para a percepcin de subvencins ou axudas pblicas sinalados pola Lei 38/2003, xeral de subvencins (anexo II).

4.- Declaracin de se lles foi concedida algunha outra subvencin para a mesma actividade, procedente de calquera administracin ou ente pblico ou privado, obrigndose a comunicar aquelas concedidas con data posterior presentacin da solicitude (anexo II).

5.- Memoria que far mencin s persoas beneficiarias directa e indirectamente pola axuda, s actividades a realizar ou realizadas, con especificacin de data/s, lugar, responsables, obxectivos e fins nos que dedicarn os fondos, orzamento de ingresos e gastos da actividade co financiamento previsto e actividad/es realizadas durante o ltimo ano ou tempada.

   
  4.- CONTA E CRITERIOS DE CONCESIN.  
 

O Concello de Santiso destinar a estes fins a cantidade mxima prevista na partida que a continuacin se citan do orzamento municipal do Concello de Santiso para anualidade 2009:

- Partida 45.489 con 4.000,00

outorgndose unha cantidade non superior a 600 euros a cada solicitante que poder variar unha vez ponderados os seguintes criterios obxectivos e sempre e cando o montante global da axuda non supere a cantidade total de 2.000 euros:

- Nmero de actividades programadas e de beneficiarios das mesmas. Mximo 15 puntos cantas mis actividades e beneficiarios mis puntuacin

- Carcter continuo, e non simplemente ocasional, das actividades. Mximo 15 puntos atendendo tempo de realizacin das actividades.

- Custo total das actividades programadas e a capacidade de autofinanciacin. Mximo 10 puntos dando maior puntuacin s propostas con mis aportacin particular por parte dos solicitantes.

As solicitudes presentadas sern baremadas conforme s criterios anteriormente citados por Comisin de baremacin formada polos tcnicos de deportes e de normalizacin lingstica do Concello, ademais da concelleira de Cultura, elaborando un informe proposta de concesin das subvencins.

   
  5.- OUTORGAMENTO DE AXUDAS.  
 

A Xunta de Goberno Local resolver sobre o outorgamento das axudas non quedando vinculada informe proposta da comisin de baremacin podendo separarse do mesmo de forma motivada. Esta resolucin motivarase de conformidade cos criterios de valoracin anteriormente fixados, e notificaraselles s interesados. O importe da axuda en ningn caso poder ser de tal conta que illadamente ou en concorrencia con outras subvencins ou axudas doutras Administracins Pblicas ou privadas, supere o custo dos gastos acreditados polo beneficiario.

A concesin en firme das subvencins xerar un dereito a favor do beneficiario da mesma e co relativo compromiso de gasto para o concello que s ser esixbel cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a sa concesin.

En ningn caso o importe da axuda municipal concedida poder ser de tal conta que, illadamente ou en concorrencia con subvencins ou axudas doutras administracins ou entes pblicos ou privados, supere o custo da actividade subvencionada.

   
  6.- OBRIGAS DO BENEFICIARIO.  
 

Son obrigas dos beneficiarios:

1.-Cumprir o obxectivo, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesin da axuda de acordo ca memoria presentada. A subvencin deber ser destinada exclusivamente s fins para os que foi concedida, quedando expresamente prohibida calquera alteracin do destino non autorizada polo Concello. Presentar a acreditacin da sa realizacin e cumprimento dos requisitos e condicins que se determinen na concesin

2.-Someterse s actuacins de comprobacin e control dos rganos competentes e aportar a informacin que lles sexa requerida.

3.-Comunicar rgano concedente a obtencin doutras subvencins de calquera entidade pblica ou privada.

4.-Proceder reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

5.-Facer constar, naquelas actividades subvencionadas que as o permitan, que as mesmas contan con subvencin do Concello de Santiso.

6.-Xustificar o gasto realizado de acordo co establecido nas presentes bases antes do 22 de decembro do ano 2009.

   
  7.- XUSTIFICACIN E PAGAMENTO.  
 

1.- As subvencins podern concederse para actividades xa realizadas ou ben para aquelas que no momento da solicitude ainda non se realizasen, dicir, a xustificar.

a) No caso de actividades xa realizadas, os perceptores debern presentar, xunto coa solicitude, os documentos xustificativos seguintes:

- Balance de ingresos e gastos realizados con motivo da actividade subvencionada ou que suplir a presentacin dun orzamento inicial.

- Memoria acreditativa da actividade realizada e obxectivos que se pretenden coa mesma.

- Facturas orixinais debidamente cubertas que cumpran os requisitos legais esixibles ou fotocopias compulsadas das mesmas dos gastos realizados no exercicio da actividade.

b) No caso de actividades que se vaian realizar, os perceptores debern presentar, xunto coa solicitude, os seguintes xustificantes:

- Balance de ingresos e gastos da actividade que se pretende realizar.

- Memoria explicativa da actividade que se realizar.

- Unha vez realizada a actividade subvencionada, facturas orixinais con requisitos legais debidamente cumplimentadas ou fotocopias compulsadas das mesmas dos gastos realizados no exercicio da actividade.

- En todo caso, os perceptores de subvencins debern acreditar perante o Concello de Santiso a realizacin da actividade, as como o cumprimento dos requisitos e condicins que determinarn a concesin ou disfrute das subvencins.

- O prazo para a xustificacin das subvencins ser con data lmite ata o 22 de decembro de 2009.

- O beneficiario, vir obrigado, no momento de presentar a xustificacin da subvencin, a prestar perante o Concello, unha declaracin complementaria das subvencins ou axudas obtidas para a mesma finalidade procedentes de calesquera Administracins ou Entes Pblicos.

O pagamento da subvencin concedida farase efectivo unha vez xustificados totalmente os gastos realizados. No caso de que non se presente a xustificacin dentro do prazo, por resolucin de Alcalda iniciarase o expediente de anulacin do correspondente compromiso.

   
  7.- XUSTIFICACIN E PAGAMENTO.  
 

1.- As subvencins podern concederse para actividades xa realizadas ou ben para aquelas que no momento da solicitude ainda non se realizasen, dicir, a xustificar.

a) No caso de actividades xa realizadas, os perceptores debern presentar, xunto coa solicitude, os documentos xustificativos seguintes:

- Balance de ingresos e gastos realizados con motivo da actividade subvencionada ou que suplir a presentacin dun orzamento inicial.

- Memoria acreditativa da actividade realizada e obxectivos que se pretenden coa mesma.

- Facturas orixinais debidamente cubertas que cumpran os requisitos legais esixibles ou fotocopias compulsadas das mesmas dos gastos realizados no exercicio da actividade.

b) No caso de actividades que se vaian realizar, os perceptores debern presentar, xunto coa solicitude, os seguintes xustificantes:

- Balance de ingresos e gastos da actividade que se pretende realizar.

- Memoria explicativa da actividade que se realizar.

- Unha vez realizada a actividade subvencionada, facturas orixinais con requisitos legais debidamente cumplimentadas ou fotocopias compulsadas das mesmas dos gastos realizados no exercicio da actividade.

- En todo caso, os perceptores de subvencins debern acreditar perante o Concello de Santiso a realizacin da actividade, as como o cumprimento dos requisitos e condicins que determinarn a concesin ou disfrute das subvencins.

- O prazo para a xustificacin das subvencins ser con data lmite ata o 22 de decembro de 2009.

- O beneficiario, vir obrigado, no momento de presentar a xustificacin da subvencin, a prestar perante o Concello, unha declaracin complementaria das subvencins ou axudas obtidas para a mesma finalidade procedentes de calesquera Administracins ou Entes Pblicos.

O pagamento da subvencin concedida farase efectivo unha vez xustificados totalmente os gastos realizados. No caso de que non se presente a xustificacin dentro do prazo, por resolucin de Alcalda iniciarase o expediente de anulacin do correspondente compromiso.

   
  8.- REINTEGRO DE SUBVENCINS.  
 

O incumprimento parcial ou total das condicins establecidas, a desviacin da subvencin para actividades ou conceptos non estimados no proceso de tramitacin e resolucin, o incumprimento da obriga de xustificacin, a duplicidade de subvencins para un mesmo programa, sempre que non sexan complementarias, constituirn causa determinante para a cancelacin da subvencin e a obriga do reintegro das cantidades recibidas.

.- Proceder a revocacin da subvencin e o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas mis o interese legal do dieiro que resulte de aplicacin, dende o momento do abono da subvencin ou axuda, nos seguintes supostos:

a) Incumprimento da obriga de xustificar.

b) Ocultacin ou falsedade de datos ou documentos que serviran de base para a concesin ou obtencin da subvencin ou axuda sen reunir as condicins requiridas para iso ou o incumprimento de obrigas e requisitos establecidos con carcter xeral nestas bases.

c) Incumprimento da finalidade para a que se concedeu, dado que as subvencins ou axudas de toda ndole non podern ser aplicadas a actividades distintas para as que foron outorgadas, o cal poder ser verificado polo Concello de Santiso.

d) Incumprimento das condicins impostas con motivo da concesin.

2.- Nos casos anteriormente sinalados o Concello de Santiso poder esixir o reintegro do importe total ou parcial da subvencin ou axuda ou poder compensalo con outras subvencins ou transferencias s que tivese dereito a entidade, con independencia das respondabilidades a que haxa lugar.

- Asimesmo, proceder o reintegro do exceso, nos supostos en que, por concesin de subvencins ou axudas doutras administracins pblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, a conta das subvencins ou axudas outorgadas supere o coste da actividade a desenvolver polo beneficiario.

- As cantidades a reintegrar tern a consideracin de ingresos de dereito pblico e a sa cobranza levarase a efectos segundo o establecido para este tipo de ingresos na normativa de aplicacin s entidades locais.

   
  9.- INFRACCINS E SANCINS.  
 

En materia de infraccins e sancins estarase disposto no Ttulo IV da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins.

   
  10.- NORMATIVA SUPLETORIA.  
 

En todo o non previsto nas presentes bases e convocatoria aplicarase o disposto nas Bases de execucin do orzamento xeral do Concello de Santiso para o ano 2009, e nas normas legais e regulamentarias de aplicacin, Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins e no RD 887/2006 de 21 de xullo polo que se aproba o regulamento da lei xeral de subvencins e Lei 9/2007 de subvencins de Galicia e demais normativa de rxime local aplicable.

As presentes bases entrarn en vigor unha vez publicadas no Boletn Oficial da Provincia.

   
  ANEXO I  
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E/OU DEPORTIVAS ANUALIDADE 2009 CONCELLO DE SANTISO

I.- DATOS DO SOLICITANTE

Denominacin

CIF:

Enderezo a efectos de notificacin

Telfono/s de contacto

Nome e apelidos do representante

DNI

Telfono

II.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nome actividade

Data/s lugar de realizacin

N de beneficiarios ou participantes

Custo da actividade conta de autofinanciacin.

1.

2.

3.

......

III.- RELACIN DE DOCUMENTACIN ADXUNTA

.-

.-

Santiso , ____________ de _____________________________ de 2009

Sinatura:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANTISO

   
  ANEXO II  
 

DECLARACINS REALIZADAS POR REPRESENTANTE/S

D/D _____________________________________________ con DNI______________ como representante de entidade _________________________ con CIF ___________________

DECLARA:

.-Que a entidade que represento est ao corrente das sas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

.-Que non est incursa en ningunha clase de inhabiltiacion para a obtencin de subvencins conforme o artigo 13 da Lei 38/2003 xeral de subvencins e que coezo e acepto as bases da convocatoria.

.-Que o conxunto de axudas solicitadas ou concedidas para estas mesmas actividades, procedente de calquera adminsitracin ou ente pblico ou privado son as seguintes :

Entidade Concedente

Cantidade solicitada

Cantidade concedida

 NINGUNHA OUTRA AXUDA ( marcar este recadro en caso afirmativo)

_____________ ,o ___________de______________de 2009

Sinatura:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANTISO

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios